Onderwerp: Bezoek-historie

Medische vervolgopleidingen verlening beschikbaarheidbijdrage 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Behandeld door; S. Van der Marel

E-mailadres; info@nza.nl

Kenmerk: 0298942/0450587

Onderwerp: Medische vervolgopleidingen verlening beschikbaarheidbijdrage 2019

Datum: 3 augustus 2018

Verlening beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2019

Geachte heer of mevrouw,


Als u in het jaar 2019 (medische) vervolgopleidingen gaat verzorgen,
kunt u bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag doen tot
verlening van een beschikbaarheidbijdrage. Met deze brief informeren wij
u over de verlening van de beschikbaarheidbijdrage (medische)
vervolgopleidingen 2019. U moet uw aanvraag voor verlening van deze
beschikbaarheidbijdrage vóór 1 oktober 2018 indienen bij de NZa.

Toegang tot het NZa-portaal
Het formulier waarmee u uw aanvraag kunt doen, wordt eind augustus
voor u gepubliceerd op uw NZa-portaal https://aanvragen.nza.nl.
Het NZa-portaal kunt u via internet benaderen. U heeft geen specifieke
software nodig. Het aanvraagformulier werkt het best wanneer u de
internetbrowser Google Chrome of Internet Explorer gebruikt.


Uw organisatie heeft een eigen beveiligd portaal waarop u kunt inloggen
met uw NZa-nummer en bijbehorend wachtwoord. Als u nog geen
inloggegevens heeft, ontvangt u deze zodra wij uw formulier op het
portaal plaatsen. U krijgt dan van ons een gebruikersnaam per brief en
een wachtwoord per e-mail toegestuurd.


De NZa heeft van u een algemeen (dus geen persoonlijk) e-mailadres
nodig zodat wij de inloggegevens naar u toe kunnen sturen. Als u niet
eerder gebruik heeft gemaakt van het portaal (en wij dus geen
emailadres van u hebben), verzoeken wij u ons dit emailadres uiterlijk
maandag 13 augustus 2018 door te geven. U doet dit met een email aan
info@nza.nl. Vermeldt u in het onderwerp van uw e-mail uw NZanummer
en: “E-mailadres applicatie beschikbaarheidbijdrage NZa”.
Het NZa-nummer dat bij ons bekend is, staat bovenin uw brief vermeld.
Als dit nummer niet klopt, geef dit dan per e-mail aan ons door.


Welk formulier gebruikt u?
Als u inlogt, ziet u vanaf eind augustus het formulier ‘Verlening
beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2019’. U ziet één
of twee formulieren: een formulier voor aanvragen voor opleidingen
onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en een formulier voor opleidingen
onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het is dus mogelijk dat uw
organisatie twee aanvragen moet indienen. Zorg dat u het juiste
formulier of de juiste formulieren gebruikt.

Gebruikershandleiding
Wij hebben een handleiding gemaakt specifiek voor het
verleningsformulier. Hierin staat uitgelegd hoe het formulier werkt. Leest
u deze informatie goed door voordat u begint met het invullen van het
formulier. Deze handleiding vindt u hier:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_245674_22/1/


Indienen voor 1 oktober 2018
U moet het ondertekende formulier ‘Verlening beschikbaarheidbijdrage
medische vervolgopleidingen 2019’ vóór 1 oktober 2018 bij ons indienen.
Aanvragen of aanpassingen op ingediende aanvragen die wij op of na
deze datum ontvangen, nemen wij in principe niet meer in behandeling
en handelen wij af conform de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage
(medische) vervolgopleidingen: BR/REG-19130. Deze beleidsregel vindt
u hier:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_244901_22/1/


Wijzigingen in het formulier ten opzichte van vorig jaar
Het formulier is ten opzichte van vorig jaar op een paar kleine punten
gewijzigd. Een nieuwe sectie brengen we speciaal onder uw aandacht, de
aios Defensie. Het betreft de opleidelingen die uw organisatie opleidt
waarvan het salaris door het Ministerie van Defensie wordt betaald,
omdat ze daar in dienst zijn. In het formulier moet u aangeven of u voor
het Ministerie van Defensie opleidingen verzorgt en zo ja, hoeveel
personen, voor welke opleiding(en) en voor hoeveel fte. Meer informatie
vindt u in bovengenoemde beleidsregel.


Heeft u vragen?
Ons Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 088 770 87 70.
U kunt uw vraag ook via e-mail stellen aan info@nza.nl.


Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit
Suzanne van der Marel
Projectleider (medische) vervolgopleidingen

Naar boven