Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting Doopsgezind Zorgcentrum Het Mennistenerf – Stichting Hervormd Centrum Pennemes
Ondertekeningsdatum:12-07-2018Publicatiedatum:25-07-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 18 mei 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Stichting Doopsgezind Zorgcentrum Het Mennistenerf (hierna: Het Mennistenerf) is actief op het gebied van somatische zorg en psychogeriatrie in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) en thuiszorg en dagbesteding in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Zaandam.

 3. Stichting Hervormd Centrum Pennemes (hierna: Pennemes) is actief op het gebied van somatische zorg en psychogeriatrie in het kader van de Wlz en thuiszorg en dagbesteding in het kader van de Zvw en de Wmo in Zaandam.

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft een bestuurlijke fusie tussen Het Mennistenerf en Pennemes waarbij een nieuwe stichting wordt opgericht die als moeder zal fungeren voor Het Mennistenerf en Pennemes. Dit is vastgelegd in een intentieovereenkomst van 30 oktober 2017, de oprichtingsakte van Stichting Mennistenerf Pennemes Combinatie van 15 mei 2018, de (concept)statutenwijziging van Het Mennistenerf van 15 mei 2018 en de (concept)statutenwijziging van Pennemes van 15 mei 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 5. Betrokken organisaties zijn Het Mennistenerf en Pennemes.

 6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a van de Mededingingswet. De in randnummer 4 omschreven transactie houdt in dat betrokken organisaties fuseren.

  Beoordeling

 9. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa gelet op artikel 49c, tweede lid, Wmg dat:

  a. cliënten, personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 10. Vanwege de in artikel 49c, tweede lid, Wmg opgenomen toetsingscriteria, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de voorgenomen concentratie (behoudens het genoemde in randnummer 9, onder c).

 11. Gelet op het voorgaande verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 12 juli 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Naar boven