Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Equipe Zorgbedrijven Holding B.V. – de activiteiten van CosMedic
Ondertekeningsdatum:28-06-2018Publicatiedatum:23-07-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 9 februari 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Equipe Zorgbedrijven Holding B.V. (hierna: Equipe) is actief als zelfstandige groep van klinieken en biedt verzekerde en onverzekerde zorg op het gebied van spataderen, anale aandoeningen, huidkanker, cosmetische chirurgie en klinische hand- en polszorg in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Amsterdam Zuidoost, Apeldoorn, Arnhem-Velp, Breda, Den Bosch, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hilversum, Houten, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Uden, Velp, Venlo, Utrecht en Zeist. Equipe zal een dochtervennootschap oprichten (hierna: Newco) ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Equipe zal alle aandelen in Newco houden.

 3. Mts. Plastische, Cosmetische en Reconstructieve Chirurgie, handelend onder de naam CosMedic (hierna: CosMedic), is actief op het gebied van niet verzekerde plastische chirurgie in Geldrop, Eindhoven en Veldhoven.

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft de overname van alle activiteiten van CosMedic door Newco. Dit is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde, op 7 november 2017 door partijen ondertekende indicative non-binding offer en een bij de aanvraag overgelegde (concept) Asset Purchase Agreement van 13 juni 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 5. Betrokken organisaties zijn Equipe en de onderneming van CosMedic.

 6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij Equipe blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. De in randnummer 4 omschreven transactie betekent namelijk dat Equipe uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van CosMedic.

  Beoordeling

  A. Betrokkenheid belanghebbenden

 9. CosMedic doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van CosMedic door de NZa niet beoordeeld.

 10. Met betrekking tot de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

  Cliënten

 11. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt datEquipe weliswaar geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz heeft ingesteld, maar zij wel al haar cliënten over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

  B. Cruciale zorg

 12. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Conclusie

 13. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa gelet op artikel 49c, tweede lid, Wmg dat:

  a. cliënten en personeel van Equipe en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten en personeel van Equipe en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 14. Vanwege de in artikel 49c, tweede lid, Wmg opgenomen toetsingscriteria, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de voorgenomen concentratie (behoudens het genoemde in randnummer 13, onder c).

 15. Gelet op het voorgaande verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 28 juni 2018

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven