Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire - Samenvoegen NZa-nummers
Ondertekeningsdatum:20-07-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van de Wlz-instellingen

 

en de zorgkantoren/Wlz-uitvoerders

 

 

Behandeld door 
directie Regulering

 

Telefoonnummer
088 770 87 70

 

E-mailadres
Info@nza.nl

 

Kenmerk
CI/18/26c
0297537/0448124

 

Onderwerp
Samenvoegen NZa-nummers

 

Datum
20 juli 2018

 

                                      

Met deze circulaire informeren wij u over de wijze waarop hoe u een samenvoeging van NZa-nummers kunt aanvragen. Daarnaast wordt ingegaan op de voorwaarden en de gevolgen van het samenvoegen van NZa-nummers.

 

 

Geachte heer of mevrouw,

WLZ-zorgaanbieders met meerdere NZa-nummers kunnen onder bepaalde voorwaarden verzoeken om deze nummers samen te voegen.
U kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons, met behulp van de bijlage bij deze circulaire.

Het samenvoegen van NZa-nummers heeft slechts tot doel de administratieve fusie binnen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te verwerken. De wet- en regelgeving over het fuseren van zorgaanbieders, wordt uitgevoerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze wet- en regelgeving blijft onverkort van toepassing.

 

De voorwaarden voor samenvoeging zijn:

1) De samenvoeging kan uitsluitend gerealiseerd worden per 1 januari 2019.

2) De Wlz-zorgaanbieders met verschillende NZa-nummers moeten per 1 januari 2019 tot dezelfde rechtspersoon behoren.

3) De Wlz-zorgaanbieders met verschillende NZa-nummers moeten per 1 januari 2019 behoren tot dezelfde zorgkantoorregio.

4) Het zorgkantoor stemt in met de samenvoeging via mede­ondertekening van het verzoek.

5) Het ondertekende verzoek voor samenvoeging moet uiterlijk 1 september 2018 bij de NZa binnen zijn. NZa zal u dan binnen een week voorzien van een nieuw NZa-nummer, zodat u het budget 2019 kunt aanvragen.

De samenvoeging heeft de volgende gevolgen vanaf budgetjaar 2019 :

  • U krijgt een nieuw NZa-nummer.
  • U krijgt een nieuwe gebruikersnaam voor het portaal op basis van het nieuwe NZa-nummer.
  • U hoeft voor de budgetronde nog maar één budgetformulier in te dienen.
  • U hoeft nog maar één herschikkingsformulier en één nacalculatieformulier in te dienen.
  • U ontvangt de beschikkingen onder vermelding van het nieuwe NZa-nummer.

 

De (oude) NZa-nummers die gelden in 2018 blijven bestaan voor het afgeven van beschikkingen die betrekking hebben op het jaar 2018.

Verder wijzen wij u nog op het volgende:

  • In 2019 moet u nog wel per oud NZa-nummer een nacalculatie­formulier 2018 indienen.
  • Als de (oude) NZa-nummers en daarbij behorende beschikkingen eenmaal zijn samengevoegd, kunnen deze later niet meer worden gesplitst.
  • Als u NZa-nummers wilt samenvoegen, dan raden wij u aan om pas met de aanvraag budget 2019 te beginnen nadat u het nieuwe NZa-nummer heeft ontvangen.

 

Wanneer u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de NZa via info@nza.nl of via de informatielijn 088 770 87 70. Het verzoek voor het samenvoegen van de rekenstaten kunt u per email sturen aan info@nza.nl .

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

drs. C.M. Veldhuizen
unitmanager Langdurige zorg

Naar boven