Onderwerp: Bezoek-historie

Intrekkingsbesluit IB/REG-2018-03

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit houdende intrekking van de Tariefbeschikking Dyslexiezorg 2009 Hoofdbehandelaren GGZ met kenmerk 450-09-04 en de Tariefbeschikking DBC GGZ met kenmerk 450-2011

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

Besluit :

Artikel 1. Doel van dit besluit

Dit besluit beoogt twee tariefbeschikkingen in de GGZ, die nog niet waren ingetrokken, alsnog in te trekken.

Artikel 2. Intrekken tariefbeschikkingen

  1. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt de Tariefbeschikking Dyslexiezorg 2009 Hoofdbehandelaren GGZ met kenmerk 450-09-04 ingetrokken.
  2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt de Tariefbeschikking DBC GGZ met kenmerk 450-2011 ingetrokken. 

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en werkt ten aanzien van artikel 2, eerste lid, terug tot en met 1 januari 2010 en ten aanzien van artikel 2, tweede lid, terug tot en met 1 januari 2011. 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

drs. C.A.H. ten Damme RA
unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    
Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Toelichting

Algemeen

 

De in dit besluit genoemde tariefbeschikkingen zijn ten onrechte nog niet ingetrokken. Deze omissie wordt met dit intrekkingsbesluit gecorrigeerd.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 2

Eerste lid

De tariefbeschikking dyslexiezorg 2009 hoofdbehandelaren GGZ met kenmerk 450-09-04 heeft conform haar toelichting en de circulaire van 8 januari 2010 met kenmerk 10D0000362 alleen betrekking op het jaar 2009 en is met ingang van 1 januari 2010 opgevolgd door de Tariefbeschikking Dyslexiezorg met kenmerk 450-10-03.

 

Tweede lid

De Tariefbeschikking DBC GGZ met kenmerk TB/CU-5041-01, die met terugwerkende kracht op 1 januari 2011 in werking is getreden, is de vigerende regel voor de periode waarvoor zij geldt. De tariefbeschikking is van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die tariefbeschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die tariefbeschikking gold.

 

Naar boven