Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire vaststelling gewijzigde beleidsregel huisartsendienstenstructuur - CI/18/20c

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Circulaire vaststelling gewijzigde beleidsregel huisartsendienstenstructuur - CI/18/20c

Aan de besturen van:

  • InEen
  • ZN
  • LHV
  • VPH

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Op 10 juli 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een gewijzigde Beleidsregel huisartsendienstenstructuur (BR/REG-19138) vastgesteld. De aanpassing heeft betrekking op de verruiming van de budgetmogelijkheden waarmee de samenwerking tussen de huisartsenposten en bijvoorbeeld de regionale ambulancevoorziening efficiënter en effectiever kan worden georganiseerd. Doel is de opvang van deze patiëntenstroom beter te stroomlijnen. In deze brief stel ik u hiervan op de hoogte. Tevens stel ik u op de hoogte van de door VWS ingeschatte indexatiepercentages, het maximum budgetbedrag per inwoner en het maximum ANW-uurtarief per 2019.

 

Wijziging beleidsregel

De acute zorg in Nederland bestaat uit verschillende met elkaar verband houdende schakels (ambulancediensten, spoedeisende eerste hulp en huisartsenposten). De acute zorg is voldoende toegankelijk, maar de druk neemt toe. Samenwerking en coördinatie zijn daarbij nodig om de toegankelijkheid op lange termijn te kunnen blijven garanderen. Vooral de huisartsenposten en de spoedeisende ambulancezorg zien steeds meer patiënten. Voor de groeiende druk op de acute zorg zijn verschillende oorzaken te benoemen. Eén van de mogelijke oorzaken hiervan betreft de (nog) niet optimale samenwerking tussen de verschillende genoemde schakels. Huisartsen, ambulancediensten en ziekenhuizen zijn daarbij aan zet om de samenwerking in de eigen regio te verbeteren. De NZa wilt deze samenwerking stimuleren en samen met de betrokken partijen bezien hoe de bekostiging van de acute zorg daarvoor indien nodig aangepast kan worden.

 

De NZa had in de beleidsregel al de mogelijkheden geboden om extra budgetafspraken te (kunnen) maken om substitutie van ziekenhuiszorg naar de huisartsenposten te bewerkstelligen. Dit werd wenselijk geacht vanwege het grote aantal zelfverwijzers dat naar de spoedeisende eerste hulp gaat, terwijl een groot aantal hiervan door de huisarts geholpen had kunnen worden.

 

Geconstateerd is dat ook de samenwerking tussen de huisartsenposten en de regionale ambulancevoorziening efficiënter en effectiever kan worden georganiseerd. Te denken valt hierbij onder meer aan de zorgcoördinatie tussen de triage meldkamer en de triage huisartsenpost alsmede de zorgcoördinatie tussen beide rijdende delen van de huisartsenpost en de regionale ambulancevoorziening. Met de vaststelling van deze beleidsregel is een extra mogelijkheid gecreëerd om tijdens de ANW-uren in de acute spoedketen de patiënt naar de juiste plek te verwijzen. De NZa heeft daarbij geen oordeel over de vraag wie de spil dient te zijn om de triage voor alle acute zorgvragen op zich te nemen en vindt dit vooral een verantwoordelijkheid van de spoedketenpartners.

 

Er is bewust voor gekozen om geen limitatieve beperking op te leggen aan de lokaal wenselijke substitutiemogelijkheden. Als voorwaarde voor de extra budgetruimte geldt dat de aanvullende budgetaanspraak alleen op grond van een onderbouwde business-case kan worden geëffectueerd. De business-case bestaat uit de overlegging van een getekende overeenkomst tussen alle betrokken partijen, waarbij aan de NZa inzage wordt verstrekt in i) de extra benodigde kosten voor de huisartsenpost, ii) de besparing op de kosten in de 2elijnszorg, iii) de overheveling van het aantal patiënten en iv) de aanvullend benodigde huisartsencapaciteit. Er kan dus niet door één van de betrokken partijen iets worden doorgevoerd, terwijl de andere partij dit niet wenselijk acht.

 

Indexatiepercentages

De hoogte van de indexeringspercentages zijn van invloed op de hoogte van het budgetbedrag per inwoner dat de huisartsendienstenstructuren en de representerende zorgverzekeraars bij de nieuwe budgetafspraken 2019 kunnen toepassen. De tarieven betreffen een vergoeding voor zowel de personele – als materiële kostenontwikkeling op basis van een gewogen gemiddelde. De berekende tariefmutatie kan hierdoor afwijken van de in de cao-huisartsenzorg tot uiting komende ontwikkeling van de loonkosten. De hoogte van de indexatiepercentages luiden als volgt:

 

Indexatiepercentages

DEF 2018

 VC 2019

Personeelskosten (OVA)

2,96%

4,08%

Overige kosten (CEP)

1,55%

2,46%

Gewogen indexeringspercentage

2,52%

3,58%

 

De wijze waarop de NZa de tarieven indexeert, is vastgelegd in artikel 4.2 van de beleidsregel. Hierin wordt beschreven dat het budgetbedrag per inwoner zich van niveau jaar t naar niveau jaar t+1 aangepast op basis van de mutatie van de loonkosten (OVA, wegingsfactor 0,69) en de materiële kosten ((CEP, wegingsfactor 0,31). Hiermee rekening houdend muteert het budgetbedrag per inwoner op voorcalculatorische basis met + 3,58%, waarbij dus rekening is gehouden met de gewogen indexatie van i) de loonkosten met 4,08% en ii) die van de materiële kosten met 2,46%.

 

Budgetbedrag per inwoner

Rekening houdend met het bovenstaande bedraagt de hoogte van het nieuwe budgetbedrag per inwoner in 2019 maximaal:

 

 

VC 2018

VC 2019

bedrag per inwoner

€ 19,09

€ 19,81

 

ANW-uurtarief

Rekening houdend met het bovenstaande bedraagt de hoogte van het reguliere ANW-uurtarief in 2019:

 

 

VC 2018

VC 2019

ANW-uurtarief

€ 73,37

€ 76,57

 

Het reguliere ANW-uurtarief is vastgelegd in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Voor incidentele en acute huisartsenhulp in ANW-uren (avond-, nacht- en weekenduren) is een maximum uurtarief van kracht voor huisartsen die participeren in een huisartsendienstenstructuur. Het uurtarief brengen huisartsen in rekening bij de huisartsendienstenstructuur waarin zij participeren. De honorering van de huisarts is daarbij niet afhankelijk van het aantal patiënten (ongeacht of die patiënten wel of niet op naam van de in de HDS participerende huisartsen zijn ingeschreven) dat in een uur van de HDS gebruik maakt.

 

Heeft u vragen?

De gewijzigde beleidsregel vindt u op onze website www.nza.nl. Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa: 088 - 770 87 70 of info@nza.nl. Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

 

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven