Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016- TB/CU-5081-02
Ondertekeningsdatum:06-07-2018Geldigheid:01-01-2016 t/m 31-12-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

BESCHIKKING TB/CU-5081-2

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016

 

Kenmerk                         Datum                                  Voorgaande beschikking                     

TB/CU-5081-2                  6 juli 2018                            TB/CU-5081-01

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onder c, van de Wmg,

                                                                                                              

alsmede de beleidsregel:

-      Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016, kenmerk BR/CU-5143

 

en de nadere regel:

 • Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016, kenmerk NR/CU-567

   

  en de tariefbeschikking:

 • Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016, kenmerk TB/CU-5081-01

  en

 • De brief van de Minister van VWS aan de NZa van 3 juli 2018 met kenmerk1373888- 1787 10-CZ.

 

ambtshalve besloten:

dat de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2016 is vastgesteld op de omzet van de zorgaanbieder1, aangezien de macro (omzet)grens 2016 niet overschreden is.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 31 juli 2018 en heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. De tariefbeschikking met kenmerk TB/CU-5081-01 blijft gelijktijdig van kracht.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van deze beschikking mededeling in de Staatscourant worden gedaan.

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:      Nederlandse Zorgautoriteit
                 t.a.v. unit Juridische Zaken
                Postbus 3017
                3502 GA  UTRECHT
                (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:         030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit                          

 

Drs. C.A.M. ten Damme RA
unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg, Forensische Zorg

Naar boven