Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting De Zorgmensen en Stichting De Goede Zorg

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 

 

 1. Op 9 mei 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Stichting De Zorgmensen (hierna: De Zorgmensen) is actief op het gebied van verzorging en verpleging en intramurale psychogeriatrische en somatische verzorging, verpleging en behandeling in de gemeente Apeldoorn.

 3. Stichting De Goede Zorg (hierna: De Goede Zorg) is actief op het gebied van verzorging en verpleging en intramurale psychogeriatrische en somatische verzorging, verpleging en behandeling in de gemeente Apeldoorn.

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft een juridische fusie tussen De Zorgmensen en De Goede Zorg, waarbij partijen zullen opgaan in een nieuwe, per fusiedatum op te richten stichting. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde, door partijen op 9 mei 2018 ondertekend, fusievoorstel, in bij de aanvraag overgelegde conceptstatuten van de nieuw op te richten stichting en in de bij de aanvraag overgelegde besluiten van de raad van bestuur van De Zorgmensen en de raad van bestuur van De Goede Zorg.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 5. Betrokken organisaties zijn De Zorgmensen en De Goede Zorg.

 6. Betrokken organisaties De Zorgmensen en De Goede Zorg kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet. De in randnummer 4 omschreven transactie betekent namelijk dat De Zorgmensen en De Goede Zorg fuseren.

  Beoordeling

  A. Betrokkenheid belanghebbenden

 9. De cliëntenraad van De Goede Zorg heeft aangegeven dat de informatievoorziening niet naar behoren is geweest waardoor onvoldoende vertrouwen aanwezig is om, naar zeggen van de cliëntenraad, de onderhavige concentratie onder druk voort te zetten. De cliëntenraad van De Goede Zorg heeft besloten zich te onthouden van enig advies.

 10. Uit de bij de aanvraag overlegde gegevens en de door de NZa gevoerde gesprekken met de cliëntenraad en betrokken partijen blijkt evenwel dat cliënten, personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, zoals deze voortvloeit uit de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden bij voorgenomen concentraties, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

  B. Cruciale zorg

 11. Partijen leveren Wlz-zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

  Conclusie

 12. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa gelet op artikel 49c, tweede lid, Wmg dat:

  a. cliënten, personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 13. Vanwege de in artikel 49c, tweede lid, Wmg opgenomen toetsingscriteria, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de voorgenomen concentratie (behoudens het genoemde in randnummer 12, onder c).

 14. Gelet op het voorgaande verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 15 juni 2018

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Naar boven