Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit FC Zorgonderneming B.V. – de ondernemingen van Tamminga Groep V.O.F. en Medicort Bergman B.V.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie
 

 1. Op 7 maart 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. FC Zorgonderneming B.V. (hierna: FC Zorgonderneming) is via haar dochteronderneming FysioHolland B.V. actief op het gebied van paramedische zorg in de provincies Utrecht, Noord-Holland, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Overijssel en Limburg.

 3. Tamminga Groep V.O.F. h/o Medicort Sports & Orthopedic Care (hierna: Medicort Sports & Orthopedic Care) is actief op het gebied van fysiotherapie in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

 4. Medicort Bergman B.V. (hierna: Medicort Bergman) is actief op het gebied van fysiotherapie in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

  Het voornemen

 5. Het voornemen betreft de oprichting van FysioHolland Medicort B.V. (hierna: FysioHolland Medicort), waarvan FC Zorgonderneming 75% van de aandelen zal houden. Vervolgens worden alle activiteiten van Medicort Sports & Orthopedic Care en Medicort Bergman overgedragen aan FysioHolland Medicort. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptakte van oprichting van FysioHolland Medicort alsmede een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 6. Betrokken organisaties zijn FC Zorgonderneming en de ondernemingen van Medicort Sports & Orthopedic Care en Medicort Bergman.

 7. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

 8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b van de Mededingingswet. De in randnummer 5 omschreven transacties betekenen namelijk dat FC Zorgonderneming uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de ondernemingen van Medicort Sports & Orthopedic Care en Medicort Bergman.

  Beoordeling

  A. Betrokkenheid belanghebbenden

 10. Met betrekking tot de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

  Cliënten

 11. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, negende lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van paramedische zorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 12. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van paramedische zorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van FysioHolland, Medicort Sports & Orthopedic Care en Medicort Bergman door de NZa niet beoordeeld.

  Personeel

 13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat FysioHolland, Medicort Sports & Orthopedic Care en Medicort Bergman geen ondernemingsraad in de zin van de WOR hebben ingesteld, maar zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie hebben geïnformeerd en de mogelijkheid hebben gegeven hierop te reageren.

  B. Cruciale zorg

 14. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Conclusie

 15. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa gelet op artikel 49c, tweede lid, Wmg dat:

  a. personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b. het oordeel en de aanbevelingen van personeel en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 16. Vanwege de in artikel 49c, tweede lid, Wmg opgenomen toetsingscriteria, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de voorgenomen concentratie (behoudens het genoemde in randnummer 15, onder c).

 17. Gelet op het voorgaande verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 12 juni 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven