Onderwerp: Bezoek-historie

(Herzien) ontheffingsbesluit bij publicatie Stichting Fundis – Assist Zorg B.V. - een onderdeel van Thuishulp Zorgzaam B.V. – een onderdeel van Thuishulp Zorgzaam Personeel B.V.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Intrekking besluit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besluit met ingang van de datum van dit besluit tot intrekking van haar besluit van 29 mei 2018 inzake het verlenen van ontheffing aan Stichting Fundis, Assist Zorg B.V. en (de curator van) Thuishulp Zorgzaam B.V. en Thuishulp Zorgzaam Personeel B.V. van het verbod om een concentratie tot stand te brengen zonder daaraan voorafgaande goedkeuring van de NZa, met kenmerk 290504/435525. In randnummer 3 van voornoemd besluit is foutief vermeld dat Vierstroom Hulp Thuis B.V. actief is op het gebied van verzorging, verpleging en revalidatiezorg. De activiteiten van Vierstroom Hulp Thuis B.V. beperken zich tot Wmo-gefinancierde thuiszorg (huishoudelijke hulp en thuisbegeleiding).  

 

 

Herzien besluit
Op grond van de foutieve vermelding van de activiteiten van Vierstroom Hulp Thuis B.V. besluit de NZa haar beslissing van 29 mei 2018 te herzien. De NZa besluit te dien aanzien als volgt.

 

 

Aanvraag

 

 1. Op 23 mei 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel 49a, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) ontvangen voor de goedkeuring van een voorgenomen concentratie tussen Stichting Fundis, Assist Zorg B.V., een onderdeel van Thuishulp Zorgzaam B.V. en een onderdeel van Thuishulp Zorgzaam Personeel B.V. Hierin is medegedeeld dat 1) Stichting Fundis, via haar dochteronderneming Vierstroom Zorg Thuis B.V., voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over een onderdeel van Thuishulp Zorgzaam B.V. en een onderdeel van Thuishulp Zorgzaam Personeel B.V. in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (Mw) en dat 2) Stichting Fundis en Assist Zorg B.V., via hun dochteronderneming Vierstroom Hulp Thuis B.V., voornemens zijn gezamenlijke zeggenschap te verkrijgen over een onderdeel van Thuishulp Zorgzaam B.V. en een onderdeel van Thuishulp Zorgzaam Personeel B.V. in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw. Stichting Fundis, Assist Zorg B.V. en (en de curator van) Thuishulp Zorgzaam B.V. en Thuishulp Zorgzaam Personeel B.V. hebben bij deze aanvraag de NZa verzocht een ontheffing te verlenen in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg, van het verbod om een concentratie tot stand te brengen zonder daaraan voorafgaande goedkeuring van de NZa.

  Partijen

 2. Stichting Fundis (hierna: Fundis) is (onder meer) via haar dochterondernemingen Vierstroom Hulp Thuis B.V. (hierna: Vierstroom Hulp Thuis) en Vierstroom Zorg Thuis B.V. (hierna: Vierstroom Zorg Thuis) actief op het gebied van verpleging en verzorging en revalidatiezorg in de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

 3. Assist Zorg B.V. (hierna: Assist) is (onder meer) via haar dochteronderneming Vierstroom Hulp Thuis actief op het gebied van huishoudelijke hulp en thuisbegeleiding in de provincies Zuid-Holland en Utrecht.
   

 4. Thuishulp Zorgzaam B.V. (hierna: Thuishulp Zorgzaam) is actief op het gebied van verpleging en verzorging in de provincie Utrecht.
   

 5. Thuishulp Zorgzaam Personeel B.V. (hierna: Thuishulp Zorgzaam Personeel) is een vennootschap die geen zorgactiviteiten verricht en is gevestigd in Utrecht.

 6. Hierna worden Fundis, Assist, Thuishulp Zorgzaam en Thuishulp Zorgzaam Personeel gezamenlijk aangeduid als ‘partijen’. Thuishulp Zorgzaam en Thuishulp Zorgzaam Personeel worden gezamenlijk ook aangeduid als ‘TH Zorgzaam’.

  Het voornemen

 7. TH Zorgzaam verkeert sinds 1 mei 2018 in staat van faillissement. Om de continuïteit van zorg te waarborgen, de werkgelegenheid van zoveel mogelijk medewerkers veilig te stellen en […] is Fundis voornemens, via Vierstroom Zorg Thuis, zeggenschap te verkrijgen over een onderdeel van TH Zorgzaam en zijn Fundis en Assist, via Vierstroom Hulp Thuis, voornemens gezamenlijke zeggenschap te verkrijgen over een onderdeel van TH Zorgzaam.

 8. Het voornemen betreft de overname van een deel van de activa, bestaande uit de intellectuele eigendomsrechten en goodwill (zijnde het cliëntenbestand en de direct uitvoerende medewerkers), van TH Zorgzaam door Vierstroom Hulp Thuis en Vierstroom Zorg Thuis. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde, ondertekende activa-overeenkomst van 23 mei 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 9. Het voornemen, als bedoeld onder randnummer 7, betreft een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw. Na deze transactie verkrijgt Fundis, via Vierstroom Zorg Thuis, uitsluitende zeggenschap over een onderdeel van TH Zorgzaam en verkrijgen Fundis en Assist, via Vierstroom Hulp Thuis, gezamenlijke zeggenschap over een onderdeel van TH Zorgzaam.

 10. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal bij partijen werkzame personen blijkt dat de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 4 van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

  Argumenten partijen

 11. Partijen baseren het verzoek tot ontheffing als bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, op het feit dat TH Zorgzaam op 1 mei 2018 failliet is verklaard. Zij betogen dat het doorlopen van de (reguliere) aanvraagprocedure onherstelbare schade zou toebrengen aan TH Zorgzaam, haar medewerkers en haar cliënten.

 12. Na het faillissement zijn de activiteiten van TH Zorgzaam door de curator voortgezet, met dien verstande dat deze voortzetting door de curator na 1 juni 2018 zal worden gestaakt. De continuïteit van de zorgverlening van TH Zorgzaam komt in gevaar nu deze op korte termijn stil dreigt te worden gelegd en medewerkers als gevolg hiervan mogelijk op zoek gaan naar een andere werkgever.

 13. Gelet op de beoogde overname van de activa, als bedoeld onder randnummer 7, van TH Zorgzaam door Fundis, via Vierstroom Zorg Thuis, en door Fundis en Assist, via Vierstroom Hulp Thuis, heeft de curator de rechter-commissaris toestemming verzocht voor het sluiten van de koopovereenkomst en daarmee voor het totstandbrengen van de onderhavige concentratie. Deze toestemming is op 22 mei 2018 van de rechter-commissaris verkregen.

 14. Partijen hebben zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea, Zilveren Kruis Achmea Zorgkantoor, zorgverzekeraar VGZ en gemeente Utrecht betrokken bij de voorgenomen concentratie. Partijen hebben aangegeven dat de betrokken zorgverzekeraars er bij de curator op hebben aangedrongen om met Vierstroom Zorg Thuis over een doorstart in gesprek te gaan. Ook hebben de zorgverzekeraars mondeling hun steun voor de voorgenomen concentratie uitgesproken. Gemeente Utrecht heeft daarnaast aangegeven veel waarde aan de continuering van de dienstverlening van Vierstroom Hulp Thuis te hechten. Vierstroom Zorg Thuis zal geen contracten met zorgverzekeraars overnemen en zal de zorgverlening aan de cliënten van TH Zorgzaam voortzetten op basis van haar eigen zorgcontracten.

 15. In de aanvraag geven partijen aan dat de continuïteit van zorg en het behoud van werkgelegenheid voor zoveel mogelijk medewerkers een belangrijke doelstelling van de voorgenomen concentratie is. Om de continuïteit van zorg te behouden en een belangrijk deel van werknemers te behouden moet de concentratie op de kortst mogelijke termijn worden gerealiseerd. Hiermee kan volgens partijen door middel van de concentratie de financiële stabiliteit en de werkgelegenheid voor de direct uitvoerende medewerkers van TH Zorgzaam worden gegarandeerd.

  Beoordeling

 16. Artikel 49d, eerste lid, Wmg geeft de NZa de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen op verzoek van degene die de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring heeft gedaan, ontheffing te verlenen van het in artikel 49a, eerste lid, Wmg gestelde verbod, indien de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Hieronder zal achtereenvolgens worden beoordeeld of sprake is van een spoedeisend geval en of de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

  A. Spoedeisendheid

 17. Omdat TH Zorgzaam in staat van faillissement verkeert worden de activiteiten van TH Zorgzaam door de curator voortgezet. Deze voorzetting zal na 1 juni 2018 worden gestaakt. Mede daardoor komt de continuïteit van de zorgverlening van TH Zorgzaam in gevaar als de onderhavige concentratie niet op de kortst mogelijke termijn wordt gerealiseerd.

 18. Wegens deze omstandigheden acht de NZa het aannemelijk dat de continuïteit van de zorgverlening van TH Zorgzaam gevaar loopt. Tevens acht de NZa het aannemelijk dat de zorgverlening door Fundis, via Vierstroom Zorg Thuis, en door Fundis en Assist, via Vierstroom Hulp Thuis, kan worden gecontinueerd indien de voorgenomen concentratie op korte termijn plaatsvindt.

 19. Gezien het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat er sprake is van een spoedeisend geval in de zin van artikel 49, eerste lid, Wmg.

  B. Redelijk vermoeden van goedkeuring

 20. Voor de verlening van een ontheffing in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg is het tevens noodzakelijk dat de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring niet zal onthouden. De NZa acht het aannemelijk dat zij haar goedkeuring voor de voorgenomen concentratie tussen partijen niet zal onthouden. Daartoe is het volgende redengevend.

  Raadpleging personeel, cliënten en andere betrokkenen

 21. Bij de in de vorige alinea genoemde beoordeling is, onder andere, van belang of het aannemelijk is dat de cliënten en het personeel van partijen en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

 22. Hieronder wordt achtereenvolgens beoordeeld of de NZa aannemelijk acht dat de cliënten en het personeel van partijen en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

  Cliënten

 23. De cliëntenraden van Fundis en TH Zorgzaam zijn door respectievelijk het bestuur van Fundis en de curator van TH Zorgzaam geïnformeerd over de voorgenomen concentratie. De cliëntenraden van Fundis en TH Zorgzaam zijn in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, opmerkingen te maken en een advies te geven over de voorgenomen concentratie. Vervolgens hebben de cliëntenraden van Fundis en TH Zorgzaam positief geadviseerd. Om die reden acht de NZa het aannemelijk dat de cliënten van Fundis en TH Zorgzaamop een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

 24. Assist verleent als holdingmaatschappij geen (directe) zorg en heeft geen cliëntenraad ingesteld. Assist verleent indirect zorg via haar dochtervennootschap STMG B.V., welke vennootschap over een cliëntenraad beschikt. Deze cliëntenraad is niet geraadpleegd, nu de voorgenomen concentratie geen gevolgen heeft voor en geen invloed heeft op deze dochtervennootschap, haar organisatie of activiteiten en zij op geen enkele andere wijze is betrokken bij de voorgenomen concentratie. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van Assist door de NZa niet beoordeeld.

  Personeel

 25. De ondernemingsraad van Fundis is door het bestuur van Fundis geïnformeerd over de voorgenomen concentratie. De ondernemingsraad van Fundis is in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, opmerkingen te maken en een advies te geven over de voorgenomen concentratie. De ondernemingsraad van Fundis heeft een positief advies gegeven over de voorgenomen concentratie. Om die reden acht de NZa het aannemelijk dat het personeel van Fundis op een zorgvuldige wijze is en zal worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

 26. TH Zorgzaam heeft geen ondernemingsraad. De curator van TH Zorgzaam heeft bij afwezigheid van een ondernemingsraad alle individuele medewerkers schriftelijk geïnformeerd over de voorgenomen concentratie en hen de mogelijkheid gegeven hierop te reageren. Het personeel heeft daarop te kennen gegeven er bovenal belang aan te hechten dat de continuïteit van de zorgverlening wordt gewaarborgd. Om die reden acht de NZa het aannemelijk dat het personeel van TH Zorgzaam op een zorgvuldige wijze betrokken is bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

 27. De betrokkenheid van personeel van Assist is door NZa niet beoordeeld. Assist heeft geen ondernemingsraad en is hier op basis van het aantal bij haar werkzame personen niet toe gehouden. Binnen de groep waartoe Assist behoort is op groepsniveau, door Vebego International B.V., die (indirect) alle aandelen in Assist houdt, een ondernemingsraad ingesteld. Deze ondernemingsraad is niet geraadpleegd, nu de voorgenomen concentratie geen gevolgen heeft voor of invloed heeft op voornoemde onderneming, haar organisatie of activiteiten en zij op geen enkele andere wijze is betrokken bij de voorgenomen concentratie.

  Andere Stakeholders

 28. Naast de cliënten en het personeel hebben partijen aangegeven dat zij met zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en VGZ, Zilveren Kruis Achmea Zorgkantoor en de gemeente Utrecht in contact zijn geweest over de voorgenomen concentratie. Partijen hebben aangegeven dat de betrokken zorgverzekeraars er bij de curator op hebben aangedrongen om met Vierstroom Zorg Thuis over een doorstart in gesprek te gaan. De zorgverzekeraars hebben mondeling hun steun voor de voorgenomen concentratie uitgesproken. Daarnaast heeft gemeente Utrecht aangegeven veel waarde te hechten aan de continuering van de dienstverlening van Vierstroom Hulp Thuis. Partijen gaan er daarom vanuit dat Fundis, via Vierstroom Zorg Thuis, en Fundis en Assist, via Vierstroom Hulp Thuis, de hulp en zorg aan de cliënten van TH Zorgzaam op een gezonde financiële wijze voort kunnen zetten.

 29. Gezien het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat de cliënten en het personeel van Fundis en TH Zorgzaam en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden geraadpleegd. Daarnaast acht de NZa het aannemelijk dat hun oordelen en aanbevelingen op een overtuigende en beargumenteerde wijze in de besluitvorming zijn en zullen worden betrokken.

  Cruciale zorg

 30. Fundis, Assist en TH Zorgzaam leveren zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg). Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat als gevolg van de voorgenomen contentratie geen veranderingen zullen optreden in deze vorm van zorg.

  Voorwaarden en voorschriften

 31. Gezien de spoedeisendheid van de besluitvorming omtrent het ontheffingsverzoek heeft de NZa geen diepgaand onderzoek kunnen doen naar de voorgenomen concentratie. In dit soort situaties kan de NZa op grond van artikel 49d, tweede lid, Wmg binnen vier weken na het verlenen van de ontheffing voorwaarden of voorschriften verbinden aan de ontheffing. De NZa zal na het verlenen van de ontheffing nader onderzoek doen naar de voorgenomen concentratie. Indien de NZa, op basis van het te verrichten onderzoek, het stellen van voorwaarden en voorschriften noodzakelijk acht, zal de NZa binnen de genoemde termijn voorwaarden of voorschriften verbinden aan de ontheffing.

  Conclusie

 32. Gelet op het bovenstaande concludeert de NZa dat er in de onderhavige zaak sprake is van een spoedeisend geval als bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, waarbij zij het redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Het verzoek om ontheffing zal derhalve worden toegewezen, met dien verstande dat de NZa binnen vier weken na de verlening van de ontheffing voorwaarden of voorschriften aan deze ontheffing kan verbinden.

 

 

Datum: 11 juni 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Naar boven