Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking verpleging en verzorging - TB/REG-19626-01
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid jo artikel 51, 52 en 53, van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel verpleging en verzorging

 

en de regeling:

Regeling verpleging en verzorging

 

besloten:

dat rechtsgeldig

 

door:

zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c sub 1 van de Wmg die verpleging en verzorging leveren zoals omschreven in artikel 2.10 Besluit zorgverzekering (Bzv);
en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c sub 2 van de Wmg (factormaatschappijen)

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden1

in rekening mag worden gebracht:

de in voornoemde beleidsregel omschreven prestaties en de bijbehorende tarieven (in euro’s) zoals opgenomen in onderstaande tabel, met inachtneming van de hierna genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en regeling.

 

Prestatie

Tarief

Persoonlijke verzorging

€ 55,56 per uur maximaal

Oproepbare verzorging

€ 59,51 per uur maximaal

Verpleging

€ 72,25 per uur maximaal

Oproepbare verpleging

€ 77,40 per uur maximaal

Gespecialiseerde verpleging € 90,63 per uur maximaal
Advies, instructie en voorlichting (AIV) € 88,17 per uur maximaal
Verpleging en verzorging aan kinderen tot 18 jaar € 90,63 per uur maximaal
Ketenzorg dementie Vrij tarief
Beloning op maat Vrij tarief
Regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg Vrij tarief
Onderlinge dienstverlening Vrij tarief

 

Aanvullende voorschriften en beperkingen


Tariefsoort

Het tarief van de prestaties persoonlijke verzorging, oproepbare verzorging, verpleging, oproepbare verpleging, gespecialiseerde verpleging, advies, instructie en voorlichting (AIV) en verpleging en verzorging aan kinderen tot 18 jaar is een maximumtarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Het maximumtarief is verbonden aan de tijdseenheid van een uur. Declaratie volgens geleverde tijd en (maximum)tarief, vindt plaats in eenheden van een uur.

Het tarief van de prestaties ketenzorg dementie, beloning op maat, regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg en onderlinge dienstverlening, is een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, van de Wmg. Ook de eenheid waarin de prestaties ketenzorg dementie, beloning op maat en regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg wordt gedeclareerd, is vrij.

 

Afronding tijdseenheid

Voor prestaties met een maximumtarief geldt het volgende. Als er sprake is van prestaties gedurende een deel van een uur wordt het in rekening te brengen tarief naar evenredigheid berekend. De afronding vindt plaats per declaratieperiode. Als er voorafgaand aan de declaratie geen schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar aanwezig is over de werkwijze rondom de afronding van de geleverde zorg, wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Het maakt daarbij geen verschil of de zorgaanbieder voor de registratie en administratie via de methodiek van ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ werkt.

Dit betekent bijvoorbeeld dat voor dertien minuten geleverde zorg vijftien minuten worden gedeclareerd. Voor zes uur en twaalf minuten geleverde zorg wordt zes uur en tien minuten gedeclareerd. Wanneer de zorgverlener werkt volgens het principe ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’, kunnen de (gecorrigeerde planningen) worden gebruikt ter verantwoording van de gedeclareerde zorg.

 

Afronding tijdseenheid AIV in groepsverband

Voor zover de prestatie advies, instructie en voorlichting (AIV) niet individueel aan een patiënt wordt geleverd, maar aan een groep, wordt de werkelijke behandeltijd naar evenredigheid toegerekend aan de patiënten die deel uitmaken van de groep.

 

Afronding bedragen bij contante betalingen

In het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. Voorwaarde is dat de zorgaanbieder of zorgverzekeraar duidelijk aangeeft dat contante bedragen worden afgerond.

 

Prestatie ketenzorg dementie

De prestatie ketenzorg dementie kan slechts in rekening gebracht worden voor zover voorafgaand aan de declaratie een schriftelijke overeenkomst is afgesloten tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. De gecontracteerde zorgaanbieder declareert de prestatie ketenzorg dementie aan een zorgverzekeraar met wie een overeenkomst is gesloten.

 

Prestatie beloning op maat

De prestatie beloning op maat kan slechts in rekening worden gebracht als hier voorafgaand aan de declaratie een schriftelijke overeenkomst met de zorgverzekeraar van de desbetreffende verzekerde aan ten grondslag ligt. Verder mag een zorgaanbieder die de prestatie beloning op maat levert, die prestatie alleen declareren indien hij tevens individueel toewijsbare verpleging en/of verzorging levert en declareert.

 

Prestatie regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg

De prestatie regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg kan slechts in rekening worden gebracht voor zover daartoe voorafgaand aan de declaratie een schriftelijke overeenkomst is afgesloten tussen een zorgverzekeraar en zorgaanbieder. De gecontracteerde zorgaanbieder declareert de prestatie regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg aan een zorgverzekeraar met wie een overeenkomst is gesloten.  

De prestatie regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg mag alleen gedeclareerd worden als de zorgaanbieder tevens individueel toewijsbare verpleging en/of verzorging levert en declareert.

 

Reikwijdte

De verpleging en verzorging waar deze tariefbeschikking op toeziet, betreft alleen de zorg die onder de aanspraak van de Zvw valt.

 

Vervallen oude tariefbeschikking

De Tariefbeschikking verpleging en verzorging, met kenmerk TB/REG-18604-01, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2018, is op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

 

Overgangsbepaling

De Tariefbeschikking verpleging en verzorging, met kenmerk TB/REG-18604-01, blijft van toepassing op feiten en aangelegenheden die onder de werkingssfeer van die tariefbeschikking vielen en die betrekking hebben op de periode waarvoor die tariefbeschikking gold.

 

Inwerkingtreding

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg zal van de vaststelling van deze  tariefbeschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking verpleging en verzorging.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven