Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire - Vaststelling regelgeving ggz en fz 2019 - kenmerk: CI/18/24c

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan het bestuur van:

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
 • GGZ Nederland (GGZN);
 • Platform MeerGGZ;
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS);
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP);
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
 • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF);
 • Mind Landelijk platform Psychische Gezondheid;
 • Divisie Forensische Zorg/ Justitiële Jeugdinrichtingen (Forzo/JJI) Directie Forensische Zorg (DForZo);
 • Gevangeniswezen (GW);
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

 

 

 

 

Behandeld door                                    Telefoonnummer                    E-mailadres                     

Directie Regulering                                 088 770 8 770                          info@nza.nl                      

 

Kenmerk                                                Datum   

CI/18/24c                                                25 juni 2018

0295026/0441709

                                                                                                                                                                                          

Onderwerp                                                                                                                                   

Vaststelling regelgeving ggz en fz 2019                                                                                          

Geachte heer/mevrouw,

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regelgeving 2019 voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) vastgesteld.

 

Voor zowel de ggz als de fz kunt u de regelgeving 2019 (regelingen, beleidsregel en tariefbeschikking) vinden via de website van de NZa. De informatieproducten (gebruikersdocumenten, toelichting validatieregels en toelichting codelijsten) en de tabellen (beslisboom, kenmerkende factoren, codelijsten en validatieregels) van zowel de ggz als de fz kunt u vanaf 29 juni 2018 vinden op http://werkenmetdbcs.nza.nl. De titels van de gewijzigde regelgeving zijn opgenomen in bijlage 1.

 

In deze circulaire lichten wij toe wat de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving zijn. Wij vragen u deze informatie met uw achterban te delen.

 

 

Acute ggz (g-ggz)

De NZa heeft afgelopen maart een advies uitgebracht over een toekomstbestendige en passende bekostiging van de acute psychiatrische hulpverlening conform de generieke module Acute Psychiatrie[1]. Op basis van een aanwijzing van VWS (kenmerk 1309558-174219-CZ) vinden op basis van dit advies de volgende wijzigingen plaats:

 

De triage, beoordeling en beschikbaarheid van ambulante (outreachende) crisisbehandeling en beschikbaarheid van bedden en opname tot maximaal 72 uur wordt per 2019 in representatie ingekocht. Dit betekent dat per regio een representerende zorgverzekeraar en één aanbieder van crisiszorg onderhandelen en budgetafspraken maken. Hierop is de budgetsystematiek van toepassing.


Met de budgetsystematiek is een ‘crisis-dbc binnen budget’  ingevoerd. Deze kan enkel worden gedeclareerd door of namens de gebudgetteerde zorgaanbieder op grond van een individuele tariefbeschikking. Het kan zijn dat in een regio geen regioplan en geen afspraken over de levering van de acute psychiatrische hulpverlening in de eerste 72 uur zijn vastgelegd, zodat ook geen budget kan worden vastgesteld. In dat geval kan de zorgaanbieder de ‘crisis-dbc buiten budget’ met een maximumtarief in rekening brengen.

Voor de (outreachende) ambulante crisisbehandeling en crisisopname (inclusief behandeling) na 72 uur kunnen zorgaanbieders de ‘crisis-dbc buiten budget’ declareren.

De budgetsystematiek is uitgewerkt in de Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening met kenmerk BR/REG-19150 en de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening met kenmerk NR/REG-1921. De regels voor de ‘crisis-dbc buiten budget’ staan in de Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg met kenmerk NR/REG-1920.

 

Nadere toelichting

De NZa licht de wijzigingen in de bekostiging van de acute ggz verder toe in een afzonderlijk informatieproduct. Dit is uiterlijk in augustus te vinden op http://werkenmetdbcs.nza.nl

 

Budgetformulier

Vanaf 1 juli aanstaande is het formulier voor de voorcalculatie budget acute psychiatrische hulpverlening 2019 beschikbaar. Voor 12 november 2018 kunnen de gebudgetteerde zorgaanbieder en de representerende zorgverzekeraar dit formulier digitaal en ondertekend indienen. Alle beoogde gebudgetteerde zorgaanbieders kunnen zich aanmelden om toegang te krijgen tot het digitale portaal. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@nza.nl, onder vermelding van: aanvraag budget acute ggz.

 

 

Dagbesteding en geneeskundige begeleiding (g-ggz en fz)

Om aan te sluiten bij de terminologie van Zorginstituut Nederland, past de NZa per 2019 de omschrijving van twee activiteiten aan:

 • Ondersteunend begeleidingscontact wordt ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting

 • Activerend begeleidingscontact wordt geneeskundig begeleidingscontact

 

Registratie van dagbesteding bij ambulante zorg blijft mogelijk zolang sprake is van geneeskundige zorg. Hiervoor blijft net als nu tenminste opname in het behandelplan vereist. De bekostiging van dagbesteding en begeleiding wijzigt hiermee niet.

 

Uitwerking voor de forensische zorg

Binnen de forensische zorg zijn de aanspraken op vergoeding breder dan binnen de geestelijke gezondheidszorg. Daarom worden de activiteiten voor de forensische zorg per 2019 als volgt:

 • Geneeskundig begeleidingscontact

 • Ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting

 • Overig begeleidingscontact fz

 

Hiermee blijven de bredere aanspraken op vergoeding binnen de forensische zorg intact.

 

 

Verblijf met rechtvaardigingsgrond (g-ggz)

Op 6 maart 2017 heeft Zorginstituut Nederland de duiding Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige ggz gepubliceerd. Het Zorginstituut concludeert dat het in uitzonderlijke situaties gerechtvaardigd is dat het verblijf voor een redelijke termijn wordt voortgezet, ondanks dat dit verblijf niet meer ‘medisch noodzakelijk’ is in verband met de geneeskundige ggz. In 2017 is met veldpartijen geconcludeerd dat het wenselijk is om deze uitzonderingsituaties afzonderlijk zichtbaar te maken via een nieuwe prestatie ‘Verblijf met rechtvaardigingsgrond (vmr)’. Deze prestatie is per 2018 toegevoegd aan de verblijfsprestaties binnen de dbc-systematiek.

 

Per 2019 komt een soortgelijke prestatie beschikbaar voor de zzp-systematiek: een zzp-ggz b vmr. Deze kent twee varianten: in- en exclusief dagbesteding.

 

 

Doventoeslag forensische zorg (fz)

Per 2017 is een toeslag voor gespecialiseerde ggz aan doven en slechthorenden geïntroduceerd. Een soortgelijke populatie komt ook binnen de fz voor. De NZa voert daarom de toeslag ‘tolk gebarentaal / communicatiespecialist’ per 2019 ook in de forensische zorg in.

 

 

Toeslag oorlogsgerelateerd psychotrauma (g-ggz)

Per 2019 wordt een toeslag oorlogsgerelateerd psychotrauma ingevoerd.

Deze ziet op zorg aan patiënten met een ernstige verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), veroorzaakt door oorlog, vervolging en geweld, waarvoor bovengemiddeld weekendverlof voor het succesvol afronden van de behandeling noodzakelijk is. Om hiervoor in aanmerking te komen, is een schriftelijke overeenkomst met de zorgverzekeraar nodig. Deze toeslag kan alleen in rekening worden gebracht in combinatie met de deelprestatie verblijf D.

 

 

Verblijfsprestatie H (g-ggz)

De prestatieomschrijving van verblijfsprestatie H (HIC) vraagt om een

extra beveiligde kamer (ebk). De IGJ i.o. heeft recentelijk geoordeeld dat de aanwezigheid van een ebk niet altijd noodzakelijk is voor het leveren van verantwoorde HIC-zorg. In de prestatieomschrijving is daarom duidelijk gemaakt dat de aanwezigheid van een ebk geen declaratievereiste is. Wel moet zo nodig opgeschaald kunnen worden naar een prikkelarme intensieve begeleidingsruimte.

 

 

Kapitaallasten bij verblijf (g-ggz en fz)

TNO heeft de gewijzigde eisen tussen 2008 en 2018 op het gebied van duurzaamheid en brandveiligheid onderzocht[2]. De conclusie is dat de normatieve investeringen toenemen door de strengere eisen van het Bouwbesluit voor duurzaamheid/energiebesparing. De nhc-component stijgt daarom per 2019 voor de gespecialiseerde ggz met 3,5% en voor de forensische zorg met 3,7%. De nhc-vergoeding maakt deel uit van het integrale tarief. Ter ondersteuning van partijen zijn de wijzigingen in de nhc-component inzichtelijk gemaakt in het document Nhc-component gespecialiseerde ggz en forensische zorg .


 

Tariefherijking ZZP-B (g-ggz)

De NZa heeft binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) een kostenonderzoek naar de zzp-B reeks uitgevoerd. Dezelfde prestaties gelden voor de g-ggz. De Wlz-tarieven 2019 worden ook in de g-ggz van kracht. Het uitgangspunt is immers dat dezelfde zorg ook hetzelfde bekostigd moet worden.

 

Publicatie van de tariefbeschikkingen vindt plaats begin juli 2018. Daarin staat ook welke tarieven uit de wlz zijn overgenomen.

 

 

Tariefherijking ZZP-VG en extramurale parameters (fz)

De NZa heeft onderzocht of de geldende zzp-vg reeks en extramurale parameters passend zijn voor de forensische zorg. Het gaat om prestaties die eerder zijn overgenomen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De conclusie is dat de bestaande prestatie-omschrijvingen gehandhaafd kunnen blijven.

 

De NZa heeft binnen de Wlz een kostenonderzoek naar de zzp-B reeks uitgevoerd.

 

De Wlz-tarieven 2019 worden ook in de fz van kracht. Het uitgangspunt is dat dezelfde zorg ook hetzelfde bekostigd moet worden.

 

Publicatie van de tariefbeschikkingen vindt plaats begin juli 2018.

Daarin staat ook welke tarieven uit de wlz zijn overgenomen.

 

 

Directe tijd hoofdbehandelaar bij vervolg-dbbc’s (fz)

In de g-ggz geldt vanaf 2016 dat alleen de initiële dbc directe tijd van een regiebehandelaar moet bevatten. Bij een vervolg-dbc hoeft dit niet. Dit is een gevolg van discussies over de jaarrekeningen ggz. De fz is daarin destijds niet meegenomen.

 

De verplichting was vooral gericht op de diagnostiekfase: daarin heeft  de regiebehandelaar een belangrijke rol. De diagnostiekfase zit in principe niet in een vervolg-dbc. Daarom kan men een vervolg-dbc zonder directe tijd van de regiebehandelaar toch declareren. Op basis van signalen over ervaren knelpunten bij fz-aanbieders vervalt per 2019 ook in de fz de verplichting van directe tijd van een hoofdbehandelaar bij vervolg-dbbc’s.

 

 

Conversie DSM-5 (g-ggz, gb-ggz en fz)

Voor de invoering van DSM-5 is eerder een conversietabel ontwikkeld die DSM-5-diagnoses vertaalt naar DSM-IV-diagnoses. Op basis van wijzigingsverzoeken voeren wij een aantal aanpassingen in deze conversietabel door. De belangrijkste is het toevoegen van jeugddiagnoses die ook kunnen voorkomen bij volwassenen.

 

 

Openingsregel forensisch psychiatrisch toezicht (fz)

De NZa past op basis van signalen van zorgaanbieders de openingsregel rondom het forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) aan. Voor fpt hoeft per 2019 op de openingsdatum geen directe patiëntgebonden activiteit plaats te vinden.

 

 

Beveiligde ggz (g-ggz)

De NZa heeft signalen ontvangen dat de organisatie van beveiligde ggz onder de Zorgverzekeringswet nu niet optimaal verloopt. Daarom heeft de NZa het verzoek gekregen om beveiligde verblijfszorg in de ggz afzonderlijk zichtbaar te maken in het declaratieproces. Dit stelt  zorgverzekeraars en zorgaanbieders in staat om voldoende zorg voor deze doelgroep in te kopen en deze passend te bekostigen. De volgende verblijfsprestaties zijn daarom per 2019 toegevoegd aan de dbc-systematiek:

 

 • Deelprestaties A t/m G met beveiligingsniveau 2

 • Deelprestaties A t/m G met beveiligingsniveau 3

 

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben afspraken gemaakt om patiënten die beveiligde zorg nodig hebben snel naar passende zorg te leiden. We verwachten dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders lokaal invulling geven aan de afspraken. Als er desondanks  nieuwe problemen ontstaan, bijvoorbeeld over wachttijden voor beveiligde ggz, kan dit worden gemeld bij de NZa.

 

 

Overige zorgproducten (ozp’s) fz

De NZa is via een bezwaarprocedure gewezen op kosten voor (o.a.)

urine- en bloedonderzoeken die bij ambulante forensische behandeling

mogelijk niet (juist) in de bekostiging zouden zijn opgenomen. Binnen de

ggz kunnen dergelijke activiteiten in rekening worden gebracht via ozp’s.

In bijlage 4 van de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-1816) zijn hiervoor specifieke ozp’s aangewezen (d.m.v. kruisjes in de kolom ggz).

 

De NZa heeft dit bezwaar momenteel in behandeling. Om onderdelen uit de ozp-lijst überhaupt open te kunnen stellen voor de fz, staat in de fz-tariefbeschikking 2019 een verwijzing naar de Regeling medisch-specialistische zorg.

 

Als de NZa naar aanleiding van het onderzoek reden ziet tot een aanpassing van de bekostiging voor de fz-sector, maken we dit bekend na vaststelling van de b-release 2019 van de msz. Deze vindt naar verwachting medio september plaats.

 

 

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij ons Informatie en Contactcentrum (ICC). Het ICC is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088-770 8 770 (lokaal tarief). U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via info@nza.nl.

 

Wij vragen u als koepelvereniging om deze informatie te verspreiden onder uw leden.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

drs. J.C.E. Kursten
directeur Regulering

 


[1] De module is hier te vinden: http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/wp-content/uploads/2015/11/Generieke-module-Acute-psychiatrie.pdf

[2] Advies gevolgen aangepaste wet- en regelgeving voor het investeringsniveau van nieuw- en verbouw in de langdurige zorg, ggz en forensische zorg (TNO 2018 R10467)


 

Bijlage 1: Regelgeving die met ingang van 2019 wijzigt

Beleidsregels

 • BR/REG-19142 Prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz;

 • BR/REG-19143 Prestaties en tarieven forensische zorg;

 • BR/REG-19150 Budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening

 • BR/REG-19149 Overheveling Fz-Zvw

 

Nadere regels

 • NR/REG-1913 Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg

 • NR/REG-1920 Gespecialiseerde ggz;

 • NR/REG-1916 Dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg;

 • NR/REG-1917 Transparantieregeling zorgaanbieders ggz

 • NR/REG-1921 Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening

   

Tariefbeschikkingen (beschikbaar vanaf begin juli 2018)

 • TB/REG-19127-01 Tariefbeschikking Gespecialiseerde ggz;

 • TB/REG-19129-01 Tariefbeschikking Forensische zorg.

 • TB/REG-19128-01 Tariefbeschikking Generalistische basis-ggz;

Naar boven