Onderwerp: Bezoek-historie

Tariefbeschikking verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg 2019 - TB/REG-19625-01
Publicatiedatum:27-06-2017Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Versie:vergelijk Vergelijk met Tariefbeschikking verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg 2020 - TB/REG-20611-01, versie: 1: 01-01-2020 t/m 31-12-2020  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Tariefbeschikking verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg 2019 TB/REG-20611-01

Nummer Datum inwerkingtreding
TB/REG-20611-011 januari 2020
Datum vaststelling Geldig tot Behandeld door
20 juni 20191 januari 2021directie Regulering

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtnemening van hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen a, c en d jo. artikel 51 tot en met 53 Wmg

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

en de regeling:

Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders die intensieve kindzorg en daarmee gepaard gaand verblijf leveren waarop aanspraak bestaat op grond van de Zorgverzekeringswet die wordt geleverd in een rechtspersoonlijkheid bezittend organisatorisch verband ten behoeve van verpleegkundige dagopvang of verblijfszorg;

en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c sub 2 van de Wmg (factormaatschappijen)

aan:

alle ziektekostenverzekeraars, en alle (niet-)verzekerden en zorgaanbieders

in rekening kunnen worden gebracht:

de onderstaande prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven (in euro’s), mits voldaan is aan de bij de betreffende prestaties beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen. Voor de beschrijving van de prestaties en voorwaarden, voorschriften en beperkingen wordt eveneens verwezen naar de Beleidsregel en Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg.

Prestaties

Tarief

Verpleegkundige dagopvang intensieve kindzorg

Maximaal € 345,26339,26 per dag

Verblijf intensieve kindzorg

Maximaal € 760,65746,70 per verblijfsdag

Onderlinge dienstverlening

Vrij tarief

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Aanvullende voorschriften en beperkingen

Afronding bedragen bij contante betalingen

In het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. Voorwaarde is dat de zorgaanbieder of zorgverzekeraar duidelijk aangeeft dat contante bedragen worden afgerond.

Tariefsoort

De in deze tariefbeschikking weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Declaratie vindt plaats in eenheden van een (verblijfs)dag. Met uitzondering van de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’, waarvoor een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, Wmg, geldt.

De maximumtarieven kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenzorgverzekeraar ten grondslag ligt. Een tarief dat niet hoger is dan de reguliere maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een max-maxtarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de ziektekostenzorgverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot intensieve kindzorg is gesloten bij een ziektekostenverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen.

Prestatie verblijf intensieve kindzorg

Een verblijfsdag is een kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van opname voor verblijf bij intensieve kindzorg. Een opname omvat minimaal één overnachting. De verblijfsdag mag alleen gedeclareerd worden als de patiënt voor 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag van ontslag – waarop de patiënt dus niet ‘s nachts verblijft – geldt niet als een te declareren verblijfsdag. Een verblijfsdag mag maximaal één keer per dag per verzekerde in rekening worden gebracht.

Prestatie verpleegkundige dagopvang intensieve kindzorg

Een dag verpleegkundige dagopvang mag alleen gedeclareerd worden bij tenminste 6 uur aanwezigheid van een patiënt op één dag. Een dag verpleegkundige dagopvang mag maximaal één keer per dag per verzekerde in rekening worden gebracht.

Prestatie onderlinge diensverlening

Er is sprake van onderlinge dienstverlening wanneer de zorg die door een zorgaanbieder wordt verleend onderdeel is van de beschrijving van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie op het gebied van intensieve kindzorg. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder word in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’. De uitvoerende zorgaanbieder brengt de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’ in rekening bij de opdrachtgevende zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerende zorgaanbieder heeft aangevraagd.

VervallenBeëindiging oude tariefbeschikking

De Tariefbeschikking verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg, met kenmerk TB/REG-1962518600-01, die een geldigheidsduur had tot 1 januari 20202019, isvervalt op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Overgangsbepaling

De Tariefbeschikking verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg, met kenmerk TB/REG-1962518600-01, blijft van toepassing op feiten en aangelegenheden die onder de werkingssfeer van die tariefbeschikking vielen en die betrekking hebben op de periode waarvoor die tariefbeschikking gold.

Inwerkingtreding

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 20202019. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg zal van de vaststelling van deze tariefbeschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking wordt aangehaald als: Tariefbeschikking verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg 20202019.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

De Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg