Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit bij publicatie Dental Clinics Nederland B.V. – Maatschap C.J.T. Baan B.V. en P. Hienekamp Tandarts B.V. – C.J.T. Baan B.V. – P. Hienekamp Tandarts B.V.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 17 mei 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Dental Clinics Nederland B.V. (hierna: Dental Clinics) is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van tandheelkundige zorg in heel Nederland. Dental Clinics Dordrecht B.V. (hierna: Dental Clinics Dordrecht) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Dental Clinics heeft uitsluitende zeggenschap over Dental Clinics Dordrecht.

 3. Maatschap C.J.T. Baan B.V. en P. Hienekamp Tandarts B.V. (hierna: Maatschap Baan en Hienekamp) is actief op het gebied van tandheelkundige zorg in Dordrecht.

 4. C.J.T. Baan B.V. (hierna: Baan) is actief op het gebied van tandheelkundige zorg in Dordrecht.

 5. P. Hienekamp Tandarts B.V. (hierna: Hienekamp) is actief op het gebied van tandheelkundige zorg in Dordrecht.

  Het voornemen

 6. Het voornemen betreft de overname van alle activa en activiteiten van Maatschap Baan en Hienekamp, Baan en Hienekamp door Dental Clinics Dordrecht. Dit is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde koopovereenkomst van 3 april 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 7. Betrokken organisaties zijn Dental Clinics, Maatschap Baan en Hienekamp, Baan en Hienekamp.

 8. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

 9. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 10. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. De in randnummer 6 omschreven transactie betekent namelijk dat Dental Clinics, via Dental Clinics Dordrecht, uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Maatschap Baan en Hienekamp, Baan en Hienekamp.

  Beoordeling

  A. Betrokkenheid belanghebbenden

 11. Maatschap Baan en Hienekamp, Baan en Hienekamp doen door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Maatschap Baan en Hienekamp, Baan en Hienekamp door de NZa niet beoordeeld.

 12. Met betrekking tot de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

  Cliënten

 13. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, achtste lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van mondzorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 14. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, tandartsen te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van Dental Clinics door de NZa niet beoordeeld.

  Personeel

 15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Dental Clinics geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

  B. Cruciale zorg

 16. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Conclusie

 17. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa gelet op artikel 49c, tweede lid, Wmg dat:

  a. het personeel van Dental Clinics en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b. het oordeel en de aanbevelingen van het personeel van Dental Clinics en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 18. Vanwege de in artikel 49c, tweede lid, Wmg opgenomen toetsingscriteria, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de voorgenomen concentratie (behoudens het genoemde in randnummer 17, onder c).

 19. Gelet op het voorgaande verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

Datum: 12 juni 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven