Onderwerp: Bezoek-historie

Ontheffingsbesluit Ledeboer Investments B.V. – Stichting Bestuur Vérian

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag

 

 1. Op 15 mei 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel 49a, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) ontvangen voor de goedkeuring van een voorgenomen concentratie tussen Ledeboer Investments B.VHierin is medegedeeld dat Ledeboer Investments B.V. voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over Stichting Bestuur Vérian, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (Mw). Ledeboer Investments B.V. hebben bij deze aanvraag de NZa verzocht een ontheffing te verlenen in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg, van het verbod om een concentratie tot stand te brengen zonder daaraan voorafgaande goedkeuring van de NZa.

  Partijen

 2. Ledeboer Investments B.V. (hierna: Ledeboer) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Ledeboer is (onder meer) via haar dochterondernemingen BTK Zorg Holding B.V. (hierna: BTK Zorg) en Thuisgenoten Holding B.V. (hierna: Thuisgenoten) actief op het gebied van extramurale verpleging en verzorging en huishoudelijke verzorging in de regio’s Twente en Zeist en de gemeenten Zutphen, Lochem, Hoogezand en Doetinchem.

 3. Stichting Bestuur Vérian (hierna: Vérian) is een stichting naar Nederlands recht. Vérian is (via haar dochterondernemingen) onder meer actief op het gebied van verpleging, specialistische verpleegkundige zorg, verzorging en huishoudelijke verzorging in de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning, in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht.  

 4. Hierna worden Ledeboer en Vérian gezamenlijk aangeduid als ‘partijen’.

  Het voornemen

 5. Het voornemen betreft het doen verstrekken van een lening aan Vérian door Ledeboer, ter voorkoming van faillissement, onder de voorwaarde dat Ledeboer de bevoegdheid verkrijgt de samenstelling van de raad van bestuur en raad van toezicht van Vérian te bepalen. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde, door partijen op 14 mei 2018 ondertekende, overeenkomst van geldlening en verkrijging van zeggenschap.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 6. Het voornemen, als bedoeld onder randnummer 5, is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw. Na deze transacties verkrijgt Ledeboer uitsluitende zeggenschap over Vérian.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal bij partijen werkzame personen blijkt dat de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 4 van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

  Argumenten partijen

 8. Partijen baseren het verzoek tot ontheffing als bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, op het feit dat […].

 9. Ledeboer is bereid gevonden […].

  Beoordeling

 10. Artikel 49d, eerste lid, Wmg geeft de NZa de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen op verzoek van degene die de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring heeft gedaan, ontheffing te verlenen van het in artikel 49a, eerste lid, Wmg gestelde verbod, indien de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Hieronder zal achtereenvolgens worden beoordeeld of sprake is van een spoedeisend geval en of de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

  A. Spoedeisendheid

 11. De Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Wmg (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 33 253, nr. 3) licht het begrip spoedeisendheid toe met een voorbeeld: "Een voorbeeld van spoedeisendheid is een op korte termijn dreigend faillissement van een bij de concentratie betrokken zorgaanbieder, dat kan worden voorkomen door in een dergelijk geval af te wijken van het concentratieverbod".

 12. Zoals genoemd onder randnummer 8, […]. Deze omstandigheid kan worden aangemerkt als een op korte termijn dreigend faillissement van Vérian.

 13. Gezien het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat er sprake is van een spoedeisend geval in de zin van artikel 49, eerste lid, Wmg.

  B. Redelijk vermoeden van goedkeuring

 14. Voor de verlening van een ontheffing in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg is het tevens noodzakelijk dat de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring niet zal onthouden. De NZa acht het aannemelijk dat zij haar goedkeuring voor de voorgenomen concentratie tussen partijen niet zal onthouden. Daartoe is het volgende redengevend:

  Raadpleging personeel, cliënten en andere betrokkenen

 15. Bij de in de vorige alinea genoemde beoordeling is, onder andere, van belang of het aannemelijk is dat de cliënten en het personeel van partijen en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

 16. Hieronder wordt achtereenvolgens beoordeeld of de NZa aannemelijk acht dat de cliënten en het personeel van partijen en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

  Cliënten

 17. De cliëntenraden van BTK Zorg en Thuisgenoten en de cliëntenraad van Vérian zijn schriftelijk geïnformeerd over de voorgenomen concentratie. Ze zijn in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, opmerkingen te maken en een advies te geven over de voorgenomen concentratie.

 18. Gelet op het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat de cliënten van Ledeboer en Vérian op een zorgvuldige wijze zijn en worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

  Personeel

 19. De ondernemingsraad van BTK Zorg en Thuisgenoten en de ondernemingsraad van Vérian zijn schriftelijk geïnformeerd over de voorgenomen concentratie. Ze zijn in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, opmerkingen te maken en een advies te geven over de voorgenomen concentratie.

 20. Gelet op het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat het personeel van Ledeboer en Vérian op een zorgvuldige wijze zijn en worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

  Andere stakeholders

 21. Naast het personeel en de cliënten hebben partijen aangegeven dat zij intensief contact hebben met de Belastingdienst, bank en zorgverzekeraars over de voorgenomen concentratie. De Belastingdienst heeft goedkeuring verleend aan de te verstrekken betaling ter voorkoming van een faillissement van Vérian.

 22. Gezien het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn en worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

  Cruciale zorg

 23. Betrokken organisaties leveren zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg). Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

  Voorwaarden en voorschriften

 24. Gezien de spoedeisendheid van de besluitvorming omtrent het ontheffingsverzoek heeft de NZa geen diepgaand onderzoek kunnen doen naar de voorgenomen concentratie. In dit soort situaties kan de NZa op grond van artikel 49d, tweede lid, Wmg binnen vier weken na het verlenen van de ontheffing voorwaarden of voorschriften verbinden aan de ontheffing. De NZa zal na het verlenen van de ontheffing nader onderzoek doen naar de voorgenomen concentratie. Indien de NZa, op basis van het te verrichten onderzoek, het stellen van voorwaarden en voorschriften noodzakelijk acht, zal de NZa binnen de genoemde termijn voorwaarden of voorschriften verbinden aan de ontheffing.

  Conclusie

 25. Gelet op het bovenstaande concludeert de NZa dat er in de onderhavige zaak sprake is van een spoedeisend geval als bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, waarbij zij het redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Het verzoek om ontheffing zal derhalve worden toegewezen, met dien verstande dat de NZa binnen vier weken na de verlening van de ontheffing voorwaarden of voorschriften aan deze ontheffing kan verbinden.

 

 

Datum: 17 mei 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Naar boven