Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg - NR/REG-1808a
Geldigheid:01-07-2018 t/m 31-12-2018Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

Zorgaanbieder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

 

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Zintuiglijk gehandicaptenzorg zoals omschreven in artikel 2.5a Bzv.

 

Prestatie(s)

De prestatie(s) zoals omschreven in artikel 4 van deze regeling.

 

Visuele beperking

Visuele beperking zoals vastgesteld in de richtlijnen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) voor vaststelling van een visuele beperking. Er is sprake van een visuele beperking indien:

 1. een gezichtsscherpte van < 0.3 aan het beste oog en
 2. een gezichtsveld < 30 graden, of
 3. een gezichtsscherpte tussen 0.3 en 0.5 aan het beste oog met daaraan gerelateerde ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. De diagnostiek van visuele beperkingen vindt plaats door middel van metingen met een hulpmiddel (bril).

 

Auditieve beperking
Auditieve beperking zoals vastgesteld in de richtlijnen van de Nederlandse Federatie van Audiologische Centra (FENAC) voor vaststelling van een auditieve beperking. Er is sprake van een auditieve beperking indien:

 1. het drempelverlies bij het audiogram ten minste 35 dB bedraagt, verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz te middelen, of
 2. als het drempelverlies groter is dan 25 dB bij meting volgens de Fletcher index, het gemiddelde verlies bij frequenties van 500, 1000 en 2000 Hz. De mate van gehoorverlies wordt vastgesteld middels audiometrie van het beste oor, zonder gebruik te maken van een eventueel hulpmiddel zoals een gehoorapparaat.

 

Communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

TOS zoals vastgesteld in de FENAC-richtlijnen voor diagnostiek voor vaststelling van een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis. Er is sprake van een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis als de stoornis te herleiden is tot neurobiologische en/of neuropsychologische factoren. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de taalontwikkelingsstoornis primair is, dat wil zeggen dat andere problematiek (psychiatrisch, fysiologisch, neurologische) ondergeschikt is aan de taalontwikkelingsstoornis.

 

Onderlinge dienstverlening

De levering van een (deel)prestatie of van een geheel van prestaties op het gebied van zintuiglijk gehandicaptenzorg door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’.

 

Multidisciplinaire zorg

Multidisciplinaire zorg houdt in dat er verschillende disciplines bij de behandeling betrokken zijn die in hetzelfde behandelingstraject gelijktijdig en/of sequentieel interventies inzetten in het kader van ZG-zorg.

 

Systeemgerichte behandeling

Gerichte ‘mede’behandeling van ouders/verzorgenden, kinderen en volwassenen rondom de persoon met een zintuiglijke beperking, met betrekking tot het aanleren van vaardigheden in het belang van de persoon met deze beperking.

 

Beleidsregel

De Beleidsregel prestaties en tarieven zintuiglijk gehandicaptenzorg.

 

Audit-trail

Zodanige vastlegging van gegevens dat het spoor van basisgegevens naar eindgegevens en omgekeerd achteraf door een

externe accountant of, afhankelijk van de aard van de gegevens door de medisch adviseur, kan worden gevolgd en gecontroleerd.

 

Kwartaal

Een vierde deel van een jaar waarbij de maanden januari, februari en maart worden gezien als het eerste kwartaal, de maanden april, mei en juni als het tweede kwartaal, de maanden juli, augustus en september als het derde kwartaal en de maanden oktober, november en december als het vierde kwartaal.

2. Doel van de nadere regel

In deze regeling legt de NZa regels vast die zorgaanbieders die op grond van artikel 1 onder de reikwijdte van deze regeling vallen in acht moeten nemen bij het leveren van prestaties en tarieven van zintuiglijk gehandicaptenzorg. 

3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die zintuiglijk gehandicaptenzorg leveren als omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv).

4. Prestaties

4.1 Zorg in verband met een visuele beperking

De zorg aan visueel beperkten bestaat voor een groot deel uit kortdurende extramurale trajecten en is multidisciplinair van aard. Daarbij gaat het om diagnostisch onderzoek, interventies gericht op het psychisch leren omgaan met de handicap en interventies die de beperking opheffen of compenseren en daarmee de zelfredzaamheid vergroten.

 

Diagnostisch onderzoek bestaat uit aanvullende functionele en/of handelingsgerichte onderzoek gericht op het vaststellen van de klachten en symptomen, de ernst van de beperkingen die iemand daardoor op activiteiten- en participatieniveau ervaart en de ondersteunende en belemmerende persoonlijke en externe factoren die hierop van invloed zijn. Op basis hiervan wordt samen met de cliënt een individueel behandelplan vastgesteld en/of bijgesteld.

 

Interventies zijn kortdurende behandelingen gericht op herstel en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag, als dit een programmatische aanpak vereist waarvoor specifieke deskundigheid nodig is. De nieuw aan te leren vaardigheden of het gedrag richten zich op het terugdringen van stoornissen en beperkingen. Onder deze interventies vallen ook systeemgerichte behandelingen.

Er moet een concreet en haalbaar behandeldoel zijn waardoor blijvende verbeteringen in het functioneren worden bereikt/verwacht en de te geven behandeling dient een door de beroepsgroep geaccepteerde methode te zijn.

 

De behandeling kan één-op-één en in kleine groepen worden geboden. In het laatste wordt het aantal uren dat de hulpverlener werkzaam is geweest naar evenredigheid per patiënt berekend.

 

Bij deze prestatie behoren ook dossieronderzoek, overleg en opstellen van rapportages en plannen met het doel te komen tot een behandelplan. Deze regel geldt niet indien de prestatie wordt ingezet ter uitvoering van de opgestelde plannen.

4.2 Zorg in verband met een auditieve beperking

Zorg in verband met een auditieve beperking is multidisciplinaire zorg  die bestaat uit diagnostisch onderzoek, interventies die zich richten op het psychisch omgaan met de handicap en interventies die de beperking opheffen of compenseren en daarmee de zelfredzaamheid vergroten.

 

Diagnostisch onderzoek bestaat uit behandelingsgerichte diagnostiek. Deze maakt integraal onderdeel uit van de behandeling en staat ten dienste van de behandeling. Het betreft verdiepende en evaluerende diagnostiek gericht op het vaststellen van mogelijke bijkomende problematiek (comorbiditeit), het ontwikkelingsperspectief van de cliënt op de verschillende ontwikkelingsdomeinen en de best passende interventies voor de cliënt. Op basis hiervan wordt een individueel behandelplan vastgesteld en/of bijgesteld.

 

Interventies zijn kortdurende behandelingen gericht op herstel en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag, als dit een programmatische aanpak vereist waarvoor specifieke deskundigheid nodig is. De nieuw aan te leren vaardigheden of het gedrag richten zich op het terugdringen van stoornissen en beperkingen. Onder deze interventies vallen ook systeemgerichte behandelingen.

Er moet een concreet en haalbaar behandeldoel zijn waardoor blijvende verbeteringen in het functioneren worden bereikt/verwacht en de te geven behandeling dient een door de beroepsgroep geaccepteerde methode te zijn.

 

De behandeling kan één-op-één en in kleine groepen worden geboden. In het laatste wordt het aantal uren dat de hulpverlener werkzaam is geweest naar evenredigheid per patiënt berekend.

Bij deze prestatie behoren ook dossieronderzoek, overleg en opstellen van rapportages en plannen met het doel te komen tot een behandelplan. Deze regel geldt niet indien de prestatie wordt ingezet ter uitvoering van de opgestelde plannen.

4.3 Zorg in verband met een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

De zorg in verband met een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis wordt geleverd aan kinderen en jong volwassenen tot de leeftijd van drieëntwintig jaar Deze multidisciplinaire zorg  bestaat uit diagnostisch onderzoek, interventies die zich richten op het psychisch omgaan met de handicap en interventies die de beperking opheffen of compenseren en daarmee de zelfredzaamheid vergroten.

 

Diagnostisch onderzoek bestaat uit behandelingsgerichte diagnostiek. Deze maakt integraal onderdeel uit van de behandeling en staat ten dienste van de behandeling. Het betreft verdiepende en evaluerende diagnostiek gericht op het vaststellen van mogelijke bijkomende problematiek (comorbiditeit), het ontwikkelingsperspectief van de cliënt op de verschillende ontwikkelingsdomeinen en de best passende interventies voor de cliënt. Op basis hiervan wordt een individueel behandelplan vastgesteld en/of bijgesteld.

 

Interventies zijn kortdurende behandelingen gericht op herstel en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag, als dit een programmatische aanpak vereist waarvoor specifieke deskundigheid nodig is. De nieuw aan te leren vaardigheden of het gedrag richten zich op het terugdringen van stoornissen en beperkingen. Onder deze interventies vallen ook systeemgerichte behandelingen.

Er moet een concreet en haalbaar behandeldoel zijn waardoor blijvende verbeteringen in het functioneren worden bereikt/verwacht en de te geven behandeling dient een door de beroepsgroep geaccepteerde methode te zijn.

 

De behandeling kan één-op-één en in kleine groepen worden geboden. In het laatste wordt het aantal uren dat de hulpverlener werkzaam is geweest naar evenredigheid per patiënt berekend.

 

Bij deze prestatie behoren ook dossieronderzoek, overleg en opstellen van rapportages en plannen met het doel te komen tot een behandelplan. Deze regel geldt niet indien de prestatie wordt ingezet ter uitvoering van de opgestelde plannen.

4.4 Uittoeslag zorgverlener

Onder uittoeslag zorgverlener moet worden verstaan een vergoeding voor de vervoerskosten van een zorgverlener die behandeling levert aan een patiënt op een adres van de patiënt niet zijnde de locatie van de zorgaanbieder. De uittoeslag is vastgesteld op basis van een toeslag per patiëntcontact. 

4.5 Verblijf

De prestatie verblijf wordt per kalenderdag geregistreerd indien de patiënt ’s nachts in een instelling verblijft. Hierbij gaat het om verblijf dat geleverd wordt in combinatie met extramurale zintuiglijk gehandicaptenzorg. Voor de inhoudelijke invulling van het begrip verblijf wordt verwezen naar het indicatieprotocol van de sector.1

 

5. Administratie- en registratieverplichtingen

5.1  De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor een juiste en volledige registratie van de geleverde prestaties zoals vermeld in artikel 4 van deze regeling.

 

5.2 De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor een juiste en volledige registratie van de gegevens zoals vermeld in het formulier dat is opgenomen in bijlage 1 voor de sector visueel en in bijlage 2 voor de sector auditief/communicatief.

 

5.3  De administratieve organisatie dient zodanig ingericht te zijn dat  een audit-trail mogelijk is. De zorgautoriteit en de zorgverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de geregistreerde en gedeclareerde prestaties op juistheid te controleren.

6. Aanlevering gegevens aan de NZa

6.1 De zorgaanbieder is verplicht om vóór 1 oktober 2018 productie-, medewerkers- en kostengegevens aan te leveren over het boekjaar 2017.

 

6.2 De zorgaanbieder maakt voor deze aanlevering gebruik van het

Aanleverformulier dat als in bijlage 3 is opgenomen. De zorgaanbieder levert aan volgens de vereisten van dit aanleverformulier en vult het formulier volledig en naar waarheid in.

 

6.3 De aangeleverde gegevens bedoeld in het vorige lid dienen betrouwbaar en controleerbaar te zijn om voldoende kwaliteitsgaranties te hebben voor de tariefberekening.

 

6.4 Indien de omzet van ZG-zorg bij een zorgaanbieder in het jaar 2017 meer bedraagt dan € 100.000 dan dient de zorgaanbieder bij de gegevens die over boekjaar 2017 vóór 1 oktober 2018 aan de NZa aangeleverd worden, door middel van het aanleveren van een Assurance rapport de juistheid van de verstrekte gegevens en inlichting door een accountant te bevestigen. Dit Assurance rapport is opgesteld overeenkomstig de eisen van het onderzoeksprotocol dat als bijlage 4 bij deze regeling is opgenomen.

7. Declaratiebepalingen

7.1 Voor de prestaties vermeld onder artikel 4.1 tot en met 4.3 van deze regeling, geldt een declaratie eenheid van een uur. De tijd die gedeclareerd kan worden is:

 • de directe behandeltijd in uren tussen zorgverlener en patiënt(systeem) en;
 • de tijd in uren ten behoeve van dossieronderzoek, overleg en opstellen van rapportages en plannen met het doel te komen tot een behandelplan. Deze regel geldt niet indien de prestatie wordt ingezet ter uitvoering van de opgestelde plannen.

 

7.2 Indien sprake is van prestaties gedurende een deel van een uur wordt het in rekening te brengen tarief naar evenredigheid berekend. Indien er tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder geen schriftelijke overeenkomst bestaat over de te hanteren werkwijze bij het afronden van de tijd van de geleverde prestaties, wordt de tijd afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

 

7.3 De declaratie van de prestaties vermeld onder artikel 4 van deze regeling vindt plaats op patiëntniveau. Dat houdt in dat de declaratie bestaat uit een overzicht van het per patiënt geleverde aantal eenheden per prestatie per kalenderdag en het daarbij gehanteerde tarief.

 

7.4 Wanneer de behandeling van meerdere patiënten tegelijkertijd plaatsvindt, wordt naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd per patiënt een prestatie in rekening gebracht.

 

7.5 De prestatie ‘uittoeslag zorgverlener’ kan uitsluitend gedeclareerd worden indien er voorafgaand aan de behandeling van de patiënt een reisbeweging heeft plaatsgevonden naar een adres van de patiënt waar de zorg geleverd wordt, niet zijnde de locatie van de zorgaanbieder. Woon-werkverkeer is uitgesloten van de prestatie uittoeslag zorgverlener.

 

7.6 Indien sprake is van onderlinge dienstverlening dient de uitvoerende zorgaanbieder, die de deelprestatie levert, deze uitsluitend in rekening te brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder. De opdrachtgevende zorgaanbieder declareert de prestatie bij de zorgverzekeraar of de patiënt.

8. Informatieverplichting bij declaratie

Een declaratie van de zorgaanbieder aan de patiënt en/of de zorgverzekeraar vermeldt minimaal de navolgende gegevens als onderdeel van de prestatiebeschrijving:

 

a. Naam, geboortedatum, geslacht, postcode, Burgerservicenummer2, UZOVI-nummer.

b. Uitvoerdatum: De uitvoerdatum van de geleverde prestatie(s).

c. Aantal geleverde eenheden: de gedeclareerde hoeveelheid uur per kalenderdag en bij een reisbeweging van een zorgverlener per dag per adres; de te declareren uittoeslag.

d. Tarief: op de declaratie dient het tarief vermeld te worden.

e. AGB-code: AGB-code van de zorgaanbieder die de prestatie levert.

9. Standaard prijslijst

9.1  Een zorgaanbieder die zintuiglijk gehandicaptenzorg levert aan patiënten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder, maakt een standaardprijslijst bekend, zodat de patiënt voor aanvang van de behandelingsovereenkomst op eenvoudige wijze hiervan kennis kan nemen.

 

9.2  De standaardprijslijst hangt op een voor patiënten duidelijk waarneembare plaats in de praktijk van de zorgaanbieder.

 

9.3  Indien de zorgaanbieder een website heeft, plaatst de zorgaanbieder de standaardprijslijst van jaar t en t-1 op de website.

 

9.4  Desgevraagd stelt de zorgaanbieder patiënten via de telefoon op de hoogte van de tarieven, zoals genoemd op de standaardprijslijst.

 

9.5  Desgevraagd doet de zorgaanbieder patiënten binnen twee werkdagen per post dan wel digitaal de standaardprijslijst toekomen.

 

9.6 Voorwaarden standaardprijslijst

De standaardprijslijst voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de standaardprijslijst. 
 2. Per prestatie wordt de inhoud van de prestatie en het bijbehorende tarief dat in rekening wordt gebracht vermeld.
 3. De standaardprijslijst bevat per prestatie de recente tarieven en vermeldt een ingangsdatum waarop deze in werking treedt. De ingangsdatum geldt voor alle tarieven op de standaardprijslijst.
 4. De standaardprijslijst vermeldt voor welke patiënten de standaardprijslijst van toepassing is door het weergeven van de volgende zinnen: ‘Deze prijzen zijn van toepassing op patiënten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met uw zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.’

10. Intrekken oude regeling

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg, met kenmerk NR/REG-1808, ingetrokken.

11. Toepasselijkheid voorafgaande regeling

De Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg, met kenmerk NR/REG-1808, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen - en al dan niet beëindigd - in de periode dat die regeling gold.

12. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2018 en vervalt met ingang van 1 januari 2019. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De regeling kan worden aangehaald als de Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur

 

 

 

 

-Bijlage 1: Aanleverformulier ‘Productiegegevens sector visueel’

-Bijlage 2: Aanleverformulier ‘Productiegegevens sector auditief/communicatief’

-Bijlage 3: Aanleverformulier ‘Kostengegevens ZG-zorg 2017’

-Bijlage 4: Onderzoeksvragen ‘COS 4400-onderzoek’

 

Toelichting

Artikelsgewijs

Artikel 5.2 en 6

Voor de doorontwikkeling van een nieuwe bekostiging voor ZG-zorg, heeft de NZa betrouwbare, volledige en tijdige informatie nodig over de geleverde ZG-zorg. Om dit mogelijk te maken registreren alle ZG-zorgaanbieders met ingang van 2017 de gegevens over de geleverde productie en leverden deze aan. De gegevens die geregistreerd moeten worden zijn in samenspraak met het veld ontwikkeld. De gegevens over de geleverde productie tot en met het eerste kwartaal van 2018 moesten aan de NZa worden aangeleverd. Vanaf 1 juli 2018 is deze aanleververplichting van de gegevens over de geleverde productie niet langer in deze regeling opgenomen. De geregistreerde gegevens over de geleverde productie dienen vanaf 1 juli 2018 verstrekt te worden conform het format dat hiervoor beschikbaar is gesteld indien de NZa daarom verzoekt.

 

Artikel 7.1

Onder directe behandeltijd valt de tijd waarin de zorgverlener in direct contact staat met de patiënt, een groep patiënten of het patiëntsysteem. Dit contact kan zijn: face-to-face, telefonisch, elektronisch (o.a. e-mail).

 

Onder directe behandeltijd vallen niet:

 • activiteiten van niet-uitvoerenden (leidinggevenden, staf, administratie, management);
 • coördinatie van zorg op kantoor of bij verwijzers;
 • preventie en voorlichting in groepsverband, dan wel individueel op kantoor;
 • reistijd, (bij)scholing, stage, intake (anders dan diagnostisch onderzoek zoals bedoeld in de beleidsregel) en dergelijke;
 • verblijf.

 

De indirecte cliëntgebonden tijd die besteed wordt ten behoeve van dossieronderzoek, overleg en opstellen van rapportages en plannen met het doel te komen tot een behandelplan behoort tot de declarabele tijd. Indien de indirecte cliëntgebonden tijd ingezet wordt ter uitvoering van de opgestelde plannen dan is deze tijd niet declarabel.

 

Artikel 7.2

De tarieven voor zintuiglijk gehandicaptenzorg worden door de NZa met een eenheid per uur vastgesteld. Het komt echter voor dat slechts een deel van een uur zorg wordt geleverd aan een patiënt. Als dit het geval is, wordt het in rekening te brengen aantal eenheden naar evenredigheid berekend. Hiermee wordt voorkomen dat men bij bijvoorbeeld zeventien minuten geleverde zorg een volledig uur in rekening brengt. Voor de afronding van het aantal, naar evenredigheid, in rekening te brengen eenheden, wordt uitgegaan van schriftelijke overeenkomsten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Indien er geen schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar aanwezig is over de werkwijze rondom de afronding van de geleverde zorg, schrijft de regeling voor dat wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor dertien minuten zorg geleverd, vijftien minuten worden gedeclareerd en voor zes uur en twaalf minuten zorg geleverd, wordt zes uur en tien minuten gedeclareerd.

Naar boven