Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel acute psychiatrische hulpverlening - BR/REG-19150
Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening - BR/REG-19150

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b, c, d en e van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven, prestatiebeschrijvingen, een grens en een vereffeningbedrag als bedoeld in artikel 56b van de Wmg vast te stellen.

 

Gelet op artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve vastgesteld door de NZa.

 

Gelet op artikel 59, aanhef en onder a, c en e van de Wmg, heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met brief van 26 april 2018, met kenmerk 1309558-174219-CZ, ten behoeve van de voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 van de Wmg, aan de NZa gegeven. Deze aanwijzing dateert van 26 april 2018 en heeft als kenmerk 1309558-174219-CZ. Deze aanwijzing is gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 27141.

1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. zorgaanbieder: natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig acute psychiatrische hulpverlening biedt;

b. gebudgetteerde zorgaanbieder: zorgaanbieder op wie, op grond van een beschikking van de NZa, de budgetsystematiek ten aanzien van de acute psychiatrische hulpverlening eerste 72 uur van toepassing is;

c. beschikbaarheid: de tijdsperiode waarin (een) behandelaar(s) volgens het rooster geen andere zorg verleent dan de acute psychiatrische hulpverlening en aanwezig/oproepbaar is om acute psychiatrische hulpverlening te kunnen verlenen;

d. acute psychiatrische hulpverlening: hulpverlening die deel uitmaakt van de gespecialiseerde ggz en welke gericht is op personen in een crisissituatie waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben. De zorg wordt geleverd conform de generieke module acute psychiatrie;

e. acute psychiatrische hulpverlening eerste 72 uur: acute psychiatrische hulpverlening als bedoeld in onderdeel d, die tevens is gericht op personen bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is en de zorg bestaat uit de functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling tot maximaal 72 uur (inclusief beoordelingsruimte) en beschikbaarheid crisisbedden en opname tot maximaal 72 uur. De zorg wordt geleverd conform de eisen die de generieke module acute psychiatrie stelt aan de organisatie en expertise van het team en de samenwerkingsafspraken (regioplan);

f. generieke module acute psychiatrie: module waarin de inhoud en organisatie van hulpverlening wordt beschreven voor personen in een crisissituatie, waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is, waarvan de eerste versie in maart 2017 is vastgesteld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz;

g. gespecialiseerde ggz: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), niet zijnde generalistische basis-ggz;

h. budget: vaste grens, als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wmg, van de som van de kosten als bedoeld in artikel 5.1 voor de beschikbaarheid van de functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling (inclusief beoordelingsruimte) en beschikbaarheid crisisbedden en opname;

i. voorlopig budget: het door de NZa in (t-1) vastgestelde budget voor jaar (t);

j. voorlopige opbrengsten: de som van het totaal te verwachten gedeclareerde tarieven op basis van de prestaties zoals genoemd in artikel 6 van deze beleidsregel met betrekking tot jaar (t);

k. voorlopig opbrengstresultaat: het verschil tussen het voorlopig budget en de voorlopige opbrengsten. Dit kan een opbrengstoverschot danwel een opbrengsttekort zijn. De NZa stelt dit vast in een beschikking;

l. definitief budget: het door de NZa, na verwerking van de nacalculatie van jaar (t), in (t+1) vastgestelde budget voor jaar (t).

m. definitieve opbrengsten: de som van het totaal aan gedeclareerde tarieven op basis van de prestaties zoals genoemd in artikel 6 van deze beleidsregel met betrekking tot jaar (t);

n. definitief opbrengstresultaat: het verschil tussen het definitief budget en de definitieve opbrengsten. Dit kan een opbrengstoverschot (vereffeningbedrag zoals genoemd onder o) danwel een opbrengsttekort (verrekenbedrag zoals genoemd onder p) zijn. De NZa stelt dit vast in een beschikking;

o. vereffeningbedrag: het bedrag als bedoeld in artikel 56b Wmg. Bij een positief opbrengstresultaat (opbrengstoverschot) stelt de NZa dit bedrag bij beschikking vast;

p. verrekenbedrag: bij een negatief opbrengstresultaat (opbrengsttekort) stelt de NZa dit bedrag bij beschikking vast;

q. representerende verzekeraar: de door de leden van Zorgverzekeraars Nederland aangewezen zorgverzekeraar of zorgverzekeraars om namens hen een overeenkomst af te sluiten conform het convenant representatiemodel acute GGZ 2019;

r. regioplan: vastgelegde afspraken over de levering van acute psychiatrische hulpverlening door het regionaal overleg van ketenpartners acute psychiatrie conform de generieke module acute psychiatrie;

s. regio: een geografisch gebied voor de levering van acute psychiatrische hulpverlening. De indeling van de regio’s is vastgelegd in een bijlage van de generieke module acute psychiatrie;

t. Wmg: Wet marktordening gezondheidszorg;

u. NZa: Nederlandse Zorgautoriteit.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van de acute psychiatrische hulpverlening eerste 72 uur die wordt geleverd door of namens de gebudgetteerde zorgaanbieder.

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de acute psychiatrische hulpverlening eerste 72 uur, zoals bedoeld in artikel 1, onder c, voor zover deze wordt geleverd door of namens gebudgetteerde zorgaanbieders, zoals bedoeld in artikel 1, onder b.

4. Procedure vaststelling budget

4.1 Voorlopig opbrengstresultaat

4.1.1 Aanvraag en vaststellen voorlopig opbrengstresultaat

Uiterlijk 1 juli van jaar (t-1) stelt de NZa het aanvraagformulier beschikbaar.

 

Vóór 1 oktober van jaar (t-1) (2019: 12 nov 2018) kunnen de gebudgetteerde zorgaanbieder en de representerende zorgverzekeraar het aanvraagformulier digitaal tweezijdig ondertekend indienen met het verzoek om het voorlopig opbrengstresultaat vast te stellen.

 

De NZa geeft bij goedkeuring uiterlijk 1 januari jaar (t) (2019: 12 februari 2019) een beschikking af met het voorlopig opbrengstresultaat jaar (t).

4.1.2 Voorwaarden indienen aanvraag

4.1.2.1 Tweezijdige aanvraag

Aanvragen die tweezijdig zijn ingediend, worden door de NZa in behandeling genomen.

 

De NZa toetst of de tweezijdige aanvraag in overeenstemming is met de (reken)regels in de beleidsregel.

 

De NZa kan ambtshalve het voorlopig opbrengstverschil lager of hoger vaststellen. 

4.1.2.2 Onvolledige aanvraag

Van een onvolledige aanvraag is sprake indien noodzakelijke informatie onjuist is, of ontbreekt. Dit is ter beoordeling aan de NZa en betreft ten minste de gegevens zoals deze ten aanzien van de gegevens in het beschikbaar gestelde formulier worden opgevraagd:

 • ondertekening door de gebudgetteerde zorgaanbieder en representerende zorgverzekeraar;
 • de bevestiging dat een regioplan is overeengekomen;
 • de bevestiging dat de gebudgetteerde aanbieder en een zorgverzekeraar concrete schriftelijke afspraken hebben gemaakt over de levering van acute psychiatrische hulpverlening;
 • voorlopig budget;
 • voorlopige opbrengsten;
 • het verwachte aantal patiënten en verblijfsdagen onderverdeeld naar Jeugdwet (jeugdigen, 18-) en Zorgverzekeringswet (volwassenen, 18 jaar en ouder).

 

Indien geen of een onvolledige aanvraag wordt ingediend, schrijft de NZa de gebudgetteerde zorgaanbieder en representerende zorgverzekeraar aan om alsnog binnen vier weken een aanvraag in te dienen, dan wel de informatie aan te vullen of te corrigeren.

Indien vervolgens wederom geen of een onvolledige aanvraag wordt ingediend, neemt de NZa deze niet in behandeling. 

4.1.2.3 Eenzijdige aanvraag gebudgetteerde zorgaanbieder en zorgverzekeraar

Indien de zorgverzekeraar(s) en gebudgetteerde aanbieder afzonderlijk van elkaar een afwijkende aanvraag indienen, zal de NZa de laagst ingediende aanvraag verwerken. De NZa kan hiervan afwijken indien de vigerende beleidsregels hiertoe aanleiding geven en/of indien op basis van nadere motiveringen de ingediende aanvraag door de NZa als onrealistisch wordt beoordeeld. 

4.1.2.4 Eén gebudgetteerde zorgaanbieder per regio

De NZa neemt enkel een aanvraag in behandeling als per vastgestelde regio, zoals vastgelegd in een bijlage bij de generieke module, één gebudgetteerde zorgaanbieder door de representerende zorgverzekeraar is geselecteerd. 

4.1.3 Berekening voorlopig opbrengstresultaat

Op basis van de onderstaande formule berekent het formulier het voorlopig opbrengstresultaat voor jaar (t).

 

Voorlopig opbrengstresultaat =

voorlopig budget kosten triagist1 + (voorlopig budget kosten beoordeling en behandeling2 * voorlopig aandeel omzet patiënten volwassenen (Zvw 18+) in totale omzet volwassenen (Zvw 18+) en jeugdigen (Jeugdwet 18-)) – voorlopige opbrengsten (Zvw)

 

De voorlopige omzet volwassenen (18+) en jeugdigen (18-) wordt bepaald door het verwachte aantal patiënten per prestaties (crisis-dbc’s binnen budget) en verblijfsdagen te vermenigvuldigen met de vaste tarieven zoals deze door de NZa zijn vastgesteld voor de acute psychiatrische hulpverlening voor volwassenen (Zvw 18+) als bedoeld in artikel 6.

4.2 Definitief opbrengstresultaat

4.2.1 Aanvraag en vaststellen definitief opbrengstresultaat

Uiterlijk 1 april van jaar (t+1) stelt de NZa het aanvraagformulier voor het definitieve budget en de definitieve opbrengsten beschikbaar.

 

Vóór 1 juli van jaar (t+1) kunnen de gebudgetteerde zorgaanbieder en de representerende zorgverzekeraar het aanvraagformulier digitaal tweezijdig ondertekend indienen met het verzoek om het definitieve budget, de definitieve opbrengsten en het definitief opbrengstresultaat vast te stellen. Ten behoeve van het vaststellen van het definitieve opbrengstresultaat worden de definitieve opbrengsten (= totaal van gedeclareerde tarieven), de verdeelsleutel en bijbehorende accountantsverklaring door de gebudgetteerde zorgaanbieder opgegeven.

 

Er wordt niet nagecalculeerd op de waarden van de budgetparameters. Er kan wel nacalculatie op de capaciteit (kolom “type”) plaatsvinden, mits daaromtrent een tweezijdig verzoek wordt ingediend.

 

De NZa geeft bij goedkeuring uiterlijk oktober (t+1) een beschikking af met het definitieve budget, het definitief opbrengstresultaat en definitief vereffeningbedrag/verrekenbedrag jaar (t). 

4.2.2 Voorwaarden indienen opbrengstresultaat

4.2.2.1 Tweezijdige aanvraag

Aanvragen die tweezijdig worden ingediend, worden in behandeling genomen door de NZa. Het tweezijdig aangevraagde budget wordt vastgesteld door de NZa, mits de aanvraag in overeenstemming is met de onderstaande (reken)regels:

 • ondertekening door de gebudgetteerde zorgaanbieder en representerende zorgverzekeraar;
 • de bevestiging dat een regioplan is overeengekomen;
 • de bevestiging dat de gebudgetteerde aanbieder en een zorgverzekeraar concrete schriftelijke afspraken hebben gemaakt over de levering van acute psychiatrische hulpverlening;
 • definitief budget;
 • definitieve opbrengsten;
 • het aantal patiënten en verblijfsdagen onderverdeeld naar Jeugdwet (jeugdigen, 18-), Zorgverzekeringswet (volwassenen, 18 jaar en ouder) en overige patiënten (onverzekerden, illegalen, toeristen, etc.). 
4.2.2.2 Enkele eenzijdige aanvraag

Bij de ontvangst van slechts één eenzijdige aanvraag wordt partijen verzocht om binnen vier weken gezamenlijk tot een definitief budget te komen en de eventueel bereikte overeenstemming in de vorm van een tweezijdige aanvraag bij de NZa in te dienen. Indien binnen de termijn van vier weken geen tweezijdige aanvraag of een eenzijdige aanvraag gebudgetteerde aanbieder en zorgverzekeraar wordt ingediend, neemt de NZa het eenzijdige verzoek in behandeling.
Het eenzijdig aangevraagde budget wordt vastgesteld door de NZa mits de aanvraag in overeenstemming is met de rekenregels in deze beleidsregel.

4.2.2.3 Eenzijdige aanvraag gebudgetteerde aanbieder en zorgverzekeraar

Indien de zorgverzekeraar(s) en gebudgetteerde aanbieder afzonderlijk van elkaar een afwijkende aanvraag indienen, zal de NZa de laagst ingediende aanvraag verwerken. De NZa kan hiervan afwijken indien de vigerende beleidsregels hiertoe aanleiding geven en/of indien op basis van nadere motiveringen de ingediende aanvraag door de NZa als onrealistisch wordt beoordeeld. 

4.2.2.4 Meerdere soorten aanvragen

Indien binnen de indieningstermijn meerdere van bovenstaande situaties zich voordoen, zal de NZa de laatst ingediende aanvraag in behandeling nemen.

Daarnaast geldt dat de na de indieningstermijn ingediende aanvragen niet in behandeling worden genomen, indien eerder al een aanvraag door de NZa binnen de gestelde indieningstermijn is ontvangen. 

4.2.2.5 Geen of onvolledige aanvraag

Van een onvolledige aanvraag is sprake indien noodzakelijke informatie onjuist is, of ontbreekt. Indien geen of een onvolledige aanvraag wordt ingediend, schrijft de NZa de gebudgetteerde zorgaanbieder en representerende zorgverzekeraar aan om alsnog binnen vier weken een aanvraag in te dienen, dan wel de informatie aan te vullen of te corrigeren.

Indien vervolgens wederom geen of een onvolledige aanvraag wordt ingediend, gaat de NZa over tot ambtshalve vaststelling wegens het ontbreken van informatie van het opbrengstresultaat en daarmee ook tot ambtshalve vaststelling van het definitieve vereffening- dan wel verrekenbedrag voor de betreffende gebudgetteerde zorgaanbieder en zorgverzekeraar. De NZa stelt het definitieve vereffening- dan wel verrekenbedrag vast op de hoogte van het voorlopige vereffening- dan wel verrekenbedrag, tenzij uit nadere informatie blijkt dat een ander percentage als meer gerechtvaardigd wordt beoordeeld door de NZa. Partijen dienen dergelijke informatie zelf aan te dragen.

 

Zie voor het de verplichting tot aanlevering van het definitieve budget en de definitieve opbrengsten de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening. 

4.3 Definitieve opbrengstvereniging

Ten behoeve van de opbrengstverrekening stelt de NZa gelijktijdig met vaststelling van het definitief budget jaar (t) in najaar (t+1) het positieve dan wel negatieve opbrengstresultaat jaar (t) vast. Dit verschil is gelijk aan het totaal van de definitieve opbrengsten jaar (t) minus het definitieve budget jaar (t). Het opbrengstresulataat wordt als volgt berekend:

 

Definitief opbrengstresultaat =

definitief budget kosten triagist3 + (definitief budget kosten beoordeling en behandeling4 * definitief aandeel omzet patiënten volwassenen (Zvw 18+) in totale omzet volwassenen (Zvw 18+), jeugdigen (Jeugdwet 18-) en overige patiënten) – definitieve opbrengsten (Zvw)

 

De definitieve omzet volwassenen (18+), jeugdigen (18-) en overige patiënten wordt bepaald door het definitieve aantal patiënten per prestaties (crisis-dbc’s binnen budget) en verblijfsdagen te vermenigvuldigen met de vaste tarieven, zoals deze door de NZa zijn vastgesteld voor de acute psychiatrische hulpverlening voor volwassenen (Zvw 18+) als bedoeld in artikel 6.

 

4.3.1 Vereffeningbedrag

In september jaar (t+1) berekent de NZa het definitief terug te vorderen bedrag per zorgverzekeraar naar rato van hun landelijke marktaandelen verzekerdenpopulatie op 1 februari jaar t (bron: Zorginstituut Nederland (hierna: ZINL)).

4.3.2 Verrekenbedrag

In september jaar (t+1) berekent de NZa het definitief in rekening te brengen bedrag per zorgverzekeraar naar rato van hun landelijke marktaandelen verzekerdenpopulatie op 1 februari jaar t (bron: ZINL).

 

De NZa legt het definitieve vereffening- dan wel verrekenbedrag vast in een beschikking. Op basis van de beschikking met het vereffeningbedrag kan de zorgverzekeraar het door de NZa berekende (resterende) opbrengstoverschot in rekening brengen bij de betreffende gebudgetteerde zorgaanbieder. Op basis van de beschikking met het verrekenbedrag kan de gebudgetteerde zorgaanbieder het door de NZa berekende (resterende) opbrengsttekort in rekening brengen bij de betreffende zorgverzekeraar.

5. Budgetparameters

5.1 Budgetparameters

De waarde die voor een parameter moet worden afgesproken is gelijk aan de in deze beleidsregel per budgetparameter genoemde waarde.

 

Het aantal fte direct zorgverlenend personeel, het aantal bedden per jaar en het aantal auto’s omvat de aantallen die beschikbaar zijn voor de acute psychiatrische hulpverlening. De materiële kosten en het ondersteunend personeel zijn een opslag op de budgetparameters van direct zorgverlenend personeel.

 

Dit omvat dus ook de zorg aan patiënten die onder de Jeugdwet vallen. Via een verdeelsleutel worden de kosten bij de voorcalculatie verdeeld tussen de Zvw en Jeugdwet. In de nacalculatie worden de kosten verdeeld tussen de Zvw, Jeugdwet en overige patiënten.

 

 

Post

Type

Waarde (prijspeil 2018) vast

Direct zorgverlenend personeel

Triagist: hbo opgeleide verpleegkundige

Per fte

€ 78.246

Hbo opgeleide verpleegkundige

Per fte

€ 78.246

Basisarts

Per fte

€ 92.012

Verpleeghuisarts

Per fte

€ 159.981

Verslavingsarts

Per fte

€ 117.364

Ervaringsdeskundige

Per fte

€ 57.113

Psychiater / Medisch specialist

Per fte

€ 178.221

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Per fte

€ 91.137

Gz-psycholoog

Per fte

€ 97.826

Ggz verpleegkundig specialist

Per fte

€ 94.237

Bedden

Verblijfscategorie D

Per jaar, per bed

€ 111.559

Verblijfscategorie E

Per jaar, per bed

€ 137.791

Verblijfscategorie F

Per jaar, per bed

€ 151.811

Verblijfscategorie G

Per jaar, per bed

€ 200.261

Verblijfscategorie H

Per jaar, per bed

€ 179.843

Materiële kosten

Auto (lease)

Per auto, per jaar

€ 8.000

Accountantsprotocol

Per accountants-verklaring

€ 4.000

Overige materiele kosten

Per fte direct zorgverlenend personeel

€ 16.229

Ondersteunend personeel

Direct ondersteunend personeel

Percentage direct zorgverlenend personeel

14%

Indirect ondersteunend personeel

Percentage direct personeel

27%

 

Kapitaallasten

genormeerd

7,8%5

 

Vrije marge

maximum

+ of - 5%

 

Onderbouwing budgetwaarden

Direct zorgverlend personeel: voor de onderbouwing van de waarden van het direct zorgverlenend personeel verwijzen wij naar bijlage 1.

 

Bedden: de maximumtarieven van de desbetreffende deelprestaties vermenigvuldigd met 365 dagen.

 

Auto(lease): op basis van lease van een miniklasse auto (€ 300 p.m) incl. brandstofkosten.

 

Overige materiële kosten: het bedrag per fte direct personeel is gebaseerd op het gemiddelde uit het kostprijsonderzoek 2015. De overige materiële kosten bestaan uit:

 • algemene kosten: Prismant-rekeningschema 45;

 • hotelmatige kosten: Prismant-rekeningschema 441, 443, 445, 449, 4411 en 4441;

 • patiëntgebonden kosten: Prismant-rekeningschema 4628 en 463;

 • terrein- en gebouwgebonden kosten: Prismant-rekeningschema 473 en 4714;

 • afschrijvingskosten: Prismant-rekeningschema 4841, 4842 en 4843.

 

Ondersteunend personeel: het bedrag per fte direct personeel is gebaseerd op het gemiddelde uit het kostprijsonderzoek 2015.

Onder indirect ondersteunend personeel vallen de volgende functies:

 • bestuur en beheer: personeel dat zich met het besturen van de zorgaanbieder bezighoudt. Concreet betreft dit taken op het terrein van bestuur, personeel en organisatie (waaronder ook de ondernemingsraad en cliëntenraad) en PR en communicatie;

 • administratie en registratie: alle centrale administraties, planning & control, automatisering en informatisering;

 • facilitaire zaken: post en receptie; inkoop, magazijn en logistiek;

 • overige ondersteuning: bibliotheek en onderzoek.

 

Onder direct ondersteunend personeel vallen de volgende functies:

 • management en staf van de crisisdienst;

 • administratie specifiek voor de crisisdienst;

 • personeel dat direct betrokken is bij de acute psychiatrische hulpverlening, maar niet voorkomend in de dbc-beroepentabel;

 • niet-zorgverlenend personeel dat betrokken is bij het opleiden.

 

Kapitaallasten: voor de kapitaallasten is de huidige vergoedingssystematiek voor ambulante kapitaallasten gevolgd.

 

Vrije marge: de vrije marge kan gebruikt worden voor innovatie, markttoeslag, kwaliteit, investeringen, andere posten die niet zijn vervat in de andere parameters. Het percentage is een maximumpercentage.

 


 

5.2 Indexatie

De budgetparameters worden jaarlijks geïndexeerd. Voor de methode van indexatie verwijzen wij naar de Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz.

6. Prestaties

6. Prestaties

 

Voor de acute psychiatrische hulpverlening worden de volgende deelprestaties voor behandeling gehanteerd:

 

 • Crisis-dbc binnen budget - vanaf 0 tot en met 99 minuten

 • Crisis-dbc binnen budget - vanaf 100 tot en met 199 minuten

 • Crisis-dbc binnen budget - vanaf 200 tot en met 399 minuten

 • Crisis-dbc binnen budget - vanaf 400 tot en met 799 minuten

 • Crisis-dbc binnen budget - vanaf 800 tot en met 1.199 minuten

 • Crisis-dbc binnen budget - vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten

 • Crisis-dbc binnen budget - vanaf 1.800 minuten

 

Naast de bovenstaande deelprestaties voor behandeling mogen deelprestaties voor verblijf gedeclareerd worden:

 

 • Verblijf crisis binnen budget D (gemiddelde verzorgingsgraad)

 • Verblijf crisis binnen budget E (intensieve verzorgingsgraad)

 • Verblijf crisis binnen budget F (extra intensieve verzorgingsgraad)

 • Verblijf G (zeer intensieve verzorgingsgraad)

 • Verblijf crisis binnen budget H (high intensive care)

 

Het tarief voor de (deel)prestaties is een vast tarief.

 

De hoogte van het vaste tarief wordt afgeleid van het maximumtarief van de prestaties crisis-dbc’s buiten budget danwel deelprestaties verblijf. Het maximumtarief wordt een vast tarief.

 

De NZa legt in een (prestatie)beschikking vast dat de gebudgetteerde zorgaanbieder de hierboven genoemde prestaties kan declareren. De NZa geeft deze beschikking af na of gelijktijdig met de beschikking met het voorlopig opbrengstresultaat jaar (t) zoals bedoeld in 4.1.1.

 

De openingsdatum van de deelprestaties is leidend om te bepalen ten laste van welk budgetjaar de prestatie moet worden gebracht.

7. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening.

Toelichting

 

Algemeen

Op 23 maart 2018 heeft de NZa het advies bekostiging acute psychiatrische zorg6 gepubliceerd. Op 26 april 2018 heeft VWS ons een aanwijzing (kenmerk 1309558-174219-CZ) gegeven. De aanwijzing sluit aan bij het advies. 

 

Door de invoering van de budgetsystematiek voor de acute psychiatrische hulpverlening conform de generieke module, is er een ‘crisis-dbc binnen budget’ en ‘crisis-dbc buiten budget’ ingevoerd. De ‘crisis-dbc binnen budget’ kan enkel worden gedeclareerd door of namens de gebudgetteerde zorgaanbieder op grond van een individuele tariefbeschikking. Wanneer een vastgestelde regio (bijlage bij generieke module acute psychiatrie) geen regioplan heeft vastgesteld en geen afspraken over de levering van de acute psychiatrische hulpverlening eerste 72 uur heeft gemaakt en vastgelegd, waardoor er geen budget kan worden vastgesteld, kan de zorgaanbieder de ‘crisis-dbc buiten budget’ met een maximumtarief in rekening brengen.

 

Er zijn tevens twee zorgtypen: acute psychiatrische hulpverlening binnen budget en acute psychiatrische hulpverlening buiten budget.

Zie voor meer informatie over de budgetsystematiek de Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening en de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening. De regels met betrekking tot de ‘crisis-dbc buiten budget’ staan in de Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

 

Voor meer informatie over de budgetsystematiek verwijzen wij naar bovengenoemd advies.

Ons advies om inkoop van de triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling en de beschikbaarheid van bedden en opname tot maximaal 72 uur tijdelijk via representatie plaats te laten vinden, zullen wij na 3 jaar evalueren. Bij dit evaluatiemoment kijken we naar de implementatie, de werking van de marktordening en of het bekostigingsmodel het meest geëigende model is. Bij signalen kan een eerder evaluatiemoment worden bepaald.

 

Verdeelsleutels bij voor- en nacalculatie

In de voorcalculatie worden de totale kosten verdeeld tussen acute psychiatrische hulpverlening voor Zvw (18+) en acute psychiatrische hulpverlening voor Jeugdwet (18-) op basis van de voorlopige omzet in deze domeinen. Deze omzet wordt voor deze domeinen bepaald door het verwachte aantal patiënten per prestaties (crisis-dbc’s binnen budget) en verblijfsdagen te vermenigvuldigen met de vaste tarieven, zoals deze door de NZa zijn vastgesteld voor de acute psychiatrische hulpverlening voor volwassenen (18+).

 

In de voorcalculatie wordt er vanwege de relatief beperkte omvang in de verdeling van de kosten geen rekening gehouden met de verwachte omzet van de overige patiënten (groep onverzekerden, illegalen, toeristen, etc.). In de nacalculatie wordt deze groep wel betrokken, zodat alle kosten aan het juiste (wettelijke) domein worden toegerekend.

 

In de nacalculatie worden de totale kosten verdeeld tussen acute psychiatrische hulpverlening voor Zvw (18+), de acute psychiatrische hulpverlening voor Jeugdwet (18-) en de overige patiënten op basis van de definitieve omzet in deze domeinen. Deze definitieve omzet wordt bepaald door het werkelijke aantal patiënten per prestaties (crisis-dbc’s binnen budget) en verblijfsdagen te vermenigvuldigen met de vaste tarieven, zoals deze door de NZa voor de acute psychiatrische hulpverlening voor volwassenen (Zvw 18+) zijn vastgesteld.

 

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1 onderdeel b.

De functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante behandeling tot 72 uur en beschikbaarheid bedden en crisisopname tot 72 uur wordt op basis van het regioplan door de representerende zorgverzekeraar ingekocht bij één zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder is de gebudgetteerde zorgaanbieder.

 

Artikel 1 onderdeel r.

In het regioplan staan de vastgelegde afspraken over de levering van acute psychiatrische hulpverlening door het regionaal overleg van ketenpartners acute psychiatrie conform de generieke module acute psychiatrie. In de generieke module worden als ketenpartners genoemd: ambulancezorg, gemeenten, ggz-instellingen en crisisdiensten, regionale vertegenwoordiging van huisartsenvoorzieningen, huisartsenposten, maatschappelijk opvang, openbaar ministerie, vertegenwoordigers van patiënten en naasten, politie, RIBW, verslavingszorg, ziekenhuizen.

 

Artikel 4.1.1

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen aan de hand van de beschikking met het voorlopig opbrengstresultaat onderling afspraken maken over eventuele bevoorschotting.

 

Artikel 4.1.2.1

In geval van bijvoorbeeld een kennelijke verschrijving kan de NZa het voorlopig opbrengstverschil lager of hoger vaststellen.

 

Artikel 4. Overzicht tijdspad

 

 

Proces

Wie

1 juli (t-1)

 

Formulier voorcalculatie beschikbaar (voorlopig budget, voorlopige opbrengsten en voorlopig opbrengstresultaat)

NZa

1 oktober (t-1)

 

(2019: 12 november (t-1))

 

Indienen overeengekomen voorlopig budget, voorlopige opbrengsten en voorlopig opbrengstresultaat

Zorgaanbieders/ zorgverzekeraars

oktober (t-1) -december (t-1)

 

(2019: november (t-1) – 12 februari (t))

Vaststellen voorlopig opbrengstresultaat

NZa

1 april (t+1)

 

Formulier nacalculatie beschikbaar jaar t (definitief budget, definitieve opbrengsten en definitief opbrengstresultaat) en accountantsprotocol

NZa

1 juli (t+1)

Indienen formulier nacalculatie

(definitief budget, definitieve opbrengsten en definitief opbrengstresultaat)

Zorgaanbieders/ zorgverzekeraars

Augustus – oktober (t+1)

Vaststellen definitief budget, definitief opbrengstresultaat en definitief vereffeningbedrag/verrekenbedrag jaar t

NZa

 

 

 


 

Naar boven