Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel - Overheveling FZ/Zvw - BR/REG-19149
Geldigheid:01-01-2019 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestaties vast te stellen.

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op zorgaanbieders die zowel forensische zorg in strafrechtelijk kader (FZ) als omschreven in artikel 3.3 van deze beleidsregel leveren, als ook geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als bedoeld in artikel 3.2 van onderhavige beleidsregel.

2. Doel van de beleidsregel

Deze beleidsregel beschrijft het beleid met betrekking tot de meldingen van overheveling van middelen uit productieafspraken in de FZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vice versa, om uiteindelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) over deze meldingen te informeren.

3. Begripsbepalingen

3.1 Dienst Justitiële instellingen

Een uitvoeringsorgaan van het ministerie van JenV. Binnen de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) is de inkooprol van forensische zorg belegd bij de Directie Forensische Zorg (DForZo). Deze treedt op als verzekeraar binnen de forensische zorg.

 

3.2 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

3.3 Forensische Zorg

Forensische zorg als omschreven bij of krachtens artikel 1.1, tweede lid, van de Wet forensische zorg.

 

3.4 Overhevelingsformulier

Het formulier waarmee zorgaanbieders gezamenlijk met zorgverzekeraars, waaronder DForZo, bij de NZa melding doen van de overheveling van middelen vanuit de FZ naar de Zvw of vice versa.

 

3.5 Zorgaanbieder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wmg.

 

3.6 Zorgverzekeraar

Een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de minister van JenV voor zover het betreft de inkoop van forensische zorg als bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Wmg.

4. Melding van overheveling door zorgaanbieder

De bekostiging van zorgaanbieders in de FZ vindt plaats op basis van DBBC-productieafspraken. Zorgaanbieders in de Zvw worden vanaf 2014 volledig bekostigd op basis van DBC-productieafspraken.

Zorgaanbieders die zowel FZ als Zvw-gefinancierde GGZ leveren, kunnen mits de bedragen per saldo optellen tot nul, melding maken van overheveling van middelen van de FZ-productieafspraak naar de Zvw-productieafspraak of vice versa.

5. Procedure en termijnen

5.1 Indieningstermijn

Voor een overheveling van middelen in het jaar t maken zorgaanbieders, zorgverzekeraars en DForZo jaarlijks via het elektronisch beschikbaar gestelde ‘overhevelingsformulier FZ-Zvw’ uiterlijk 15 juli van jaar t gezamenlijk melding – dat wil zeggen ondertekend door zorgaanbieder, DForZo en een andere zorgverzekeraar – bij de NZa via info@nza.nl.

5.2 Vervolgprocedure

Na ontvangst van de melding door de NZa, verstrekt de NZa een opgave van de per saldo overgehevelde bedragen van FZ naar Zvw of omgekeerd in jaar t aan DJI en het ministerie van VWS.

5.3 Afschaffing representatiemodel

Per 1 januari 2014 vervalt het representatiemodel voor verzekeraars in de Zvw. Dit houdt in dat overhevelingsafspraken op individuele basis gemaakt moeten worden tussen zorgaanbieder, DForZo en een andere individuele zorgverzekeraar.

6. Intrekking voorgaande beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel ‘Overheveling FZ-Zvw’, met kenmerk AL/BR-0019, ingetrokken. 

7. Overgangsbepaling

De beleidsregel ‘Overheveling FZ-Zvw’, met kenmerk AL/BR-0019 blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

8. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wmg zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: ‘Beleidsregel overheveling FZ-Zvw’.

Toelichting

Algemeen

In het adviesrapport ‘Stoornis en delict’, dat door de Raad voor de volksgezondheid en Zorg (RVZ) op 31 juli 2012 is uitgebracht, komt de RVZ tot de conclusie dat reguliere GGZ (bekostigd vanuit Zvw en AWBZ) en FZ (bekostigd vanuit de FZ) niet goed op elkaar aansluiten. Hierdoor komt de continuïteit van zorgverlening voor de (ex) forensische doelgroep in het geding.

Met name de verschillende financierings- en bekostigingsregimes in strafrechtelijk en civiel kader zorgen voor een aantal knelpunten in de praktijk. De omvang van de doelgroep is van tevoren weliswaar goed in te schatten, maar het is lastig planbaar onder welke titel (strafrechtelijk of civiel) de mensen in de zorg verblijven. Hierdoor komt het voor dat op zorgaanbiederniveau in totaal voldoende capaciteit is ingekocht, maar er een tekort aan capaciteit ontstaat in een van de twee hiervoor genoemde deelsegmenten (zorg voor mensen die op strafrechtelijke respectievelijk civielrechtelijke titel in zorg verblijven), terwijl in het andere deelsegment capaciteit over is. Om dit knelpunt op te lossen is betere afstemming van het inkoopbeleid van verzekeraars en DJI, en het deels ontschotten van de financiering nodig. De beleidsregel ‘Overheveling FZ-Zvw’ beoogt hiervoor een oplossing te bieden.

Artikelsgewijs

Artikel 1

De werkingssfeer (reikwijdte) van deze beleidsregel beperkt zich tot aanbieders van curatieve GGZ (Zvw) en Forensische Zorg.

 

Artikel 5

Invullen overhevelingsformulier

Voor het jaarlijks overhevelen van middelen dient gebruik te worden gemaakt van het ‘overhevelingsformulier FZ-Zvw’. De bedragen op het formulier moeten optellen tot 0. Zie onderstaand voorbeeld:

FZ Zvw Totaal
-/- € 100.000,-  + € 100.000,-  0

 

Naast het over te hevelen bedrag bevat het overhevelingsformulier een toelichting van de zorgaanbieder. In deze toelichting beschrijft de zorgaanbieder hoe het over te hevelen bedrag onderbouwd is.

 

Vervolgprocedure

Met de invoering van prestatiebekostiging, is de rol die de NZa speelt bij het vaststellen van de definitieve productieafspraak en het verwerken van deze gegevens in een Zvw-rekenstraat, veranderd. De rol voor het bijhouden van aanvullende productieafspraken (waaronder de afspraken over overheveling van middelen tussen FZ-Zvw) komt vanaf 2013 bij de zorgverzekeraar te liggen. In de FZ heeft de NZa geen regelingen vastgelegd met betrekking tot aanvullende productieafspraken tussen zorgaanbieder en DForZo.

De rol van de NZa is hiermee beperkt tot het verzamelen en melding maken van de ingediende overhevelingsformulieren bij de betrokken ministeries.

Naar boven