Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende intrekking van enkele regelingen en tariefbeschikkingen in de GGZ - IB/REG-2018-02

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Intrekkingsbesluit IB/REG-2018-02

 

Besluit houdende intrekking van enkele regelingen en tariefbeschikkingen in de GGZ

Artikel 1. Doel van dit besluit

Dit besluit beoogt enkele regelingen en tariefbeschikkingen in de GGZ, die nog niet waren ingetrokken, alsnog in te trekken.

Artikel 2. Intrekken regelingen

  1. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt de Regeling bepalingen GGZ-prestaties 2007 met kenmerk GG/NR-100-050 ingetrokken. De regeling blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die regeling en die betrekking hebben op de periode waarvoor die regeling gold.
  2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt de Regeling Verplichte aanlevering minimale dataset GGZ Zvw met kenmerk NR/CU-519 ingetrokken. De regeling blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die regeling en die betrekking hebben op de periode waarvoor die regeling gold.
  3. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt de Regeling aanpassing declaratiebepalingen DBC's in de curatieve GGZ met betrekking tot hoofdbehandelaarschap en verblijf 2013 met kenmerk NR/CU-570 ingetrokken. De regeling blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die regeling en die betrekking hebben op de periode waarvoor die regeling gold.
  4. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt de Regeling generalistische basis-ggz met kenmerk NR/REG-1716 ingetrokken.
  5. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt de Nadere regel ‘Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg’ met kenmerk NR/REG-1729 ingetrokken. 

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en werkt ten aanzien van artikel 2, eerste lid, terug tot en met 1 januari 2008, ten aanzien van artikel 2, tweede en derde lid, terug tot en met 1 januari 2014 en ten aanzien van artikel 2, vierde en vijfde lid, terug tot en met 1 januari 2017.

 

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

 

 

Toelichting

TOELICHTING

 

Algemeen

 

De in dit besluit genoemde regelingen zijn ten onrechte nog niet ingetrokken. Deze omissie wordt met dit intrekkingsbesluit gecorrigeerd.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 2

Eerste lid

Deze regeling heeft alleen betrekking op handelingen die zijn aangevangen in 2007.

 

Tweede lid

Deze regeling is met ingang van 1 januari 2014 opgevolgd door de regeling Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde GGZ met kenmerk NR/CU-542. In de laatstgenoemde regeling is per abuis niet opgenomen dat de regeling met kenmerk NR/CU-519 moest worden ingetrokken.

 

Derde lid

Conform artikel 6 van de Regeling aanpassing declaratiebepalingen DBC's in de curatieve GGZ met betrekking tot hoofdbehandelaarschap en verblijf 2013 met kenmerk NR/CU-570 heeft deze regeling alleen betrekking op DBC’s geopend in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

 

Vierde lid

De Regeling generalistische basis-ggz met kenmerk NR/REG-1735, die op 1 januari 2017 in werking is getreden, is de vigerende regel voor de periode waarvoor zij geldt. De regeling is van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die regeling en die betrekking hebben op de periode waarvoor die regeling gold.

In deze regeling is per abuis niet opgenomen dat de Regeling generalistische basis-ggz met kenmerk NR/REG-1716 moest worden ingetrokken.

 

Vijfde lid

De Nadere regel ‘Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg’ met kenmerk NR/REG-1734, die op 1 januari 2017 in werking is getreden, is de vigerende regeling voor de periode waarvoor zij geldt. De regeling is van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die regeling en die betrekking hebben op de periode waarvoor die regeling gold.

In deze regeling is per abuis niet opgenomen dat de Nadere regel ‘Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg’ met kenmerk NR/REG-1729 moest worden ingetrokken.

 

Naar boven