Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Parnassia Groep B.V. – Socralex Invest B.V. – Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 9 maart 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

 1. Parnassia Groep B.V. (hierna: Parnassia) is actief op het gebied van specialistische (klinische en niet-klinische) geestelijke gezondheidszorg in de regio’s Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Noord-Holland. Parnassia is via haar dochteronderneming Lucertis B.V. (hierna: Lucertis) actief op het gebied van dyslexiezorg voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. Lucertis heeft deze activiteiten ondergebracht in het organisatieonderdeel IWAL (hierna: IWAL). Parnassia Participaties B.V. (Parnassia Participaties) is een dochteronderneming van Parnassia en heeft tot doel het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen.

   

 2. Socralex Invest B.V. (hierna: Socralex) is een financiële holdingmaatschappij en is via haar dochteronderneming Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V. actief als zorgaanbieder in heel Nederland.

 

 1. Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V. (hierna: RID) is actief op het gebied van geestelijke gezondheidszorg met een specialisatie op het gebied van dyslexie- en dyscalculiezorg voor kinderen, jong volwassenen en volwassenen met zorglocaties in heel Nederland.

 

 

Het voornemen

 

 1. Het voornemen betreft de totstandbrenging van een gemeenschappelijke onderneming binnen RID. Parnassia zal via haar dochteronderneming Parnassia Participaties 60% van de aandelen kopen in RID van Socralex. Daarnaast zal Parnassia middels een activa/passiva transactie IWAL aan de gemeenschappelijke onderneming overdragen. Dit is vastgelegd in een op 5 december 2017 door partijen ondertekende koopovereenkomst.

 

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn Parnassia, Socralex en RID.

   

 2. Betrokken organisaties Parnassia, Socralex en RID kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

   

 2. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet. De in randnummer 5 omschreven transactie betekent namelijk dat betrokken organisaties een gemeenschappelijke onderneming tot stand brengen binnen RID.
   

   

Beoordeling

 

     A. Betrokkenheid belanghebbenden
 

 1. Uit de bij de aanvraag overlegde gegevens blijkt dat partijen hebben voldaan aan de vereisten met betrekking tot de betrokkenheid van cliënten en personeel ter voorbereiding van de concentratie zoals deze voortvloeit uit de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.

 

     B. Cruciale zorg

 

 1. Parnassia levert crisisopvang geestelijke gezondheidszorg en Wlz-zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.


 

Conclusie

 

 1. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa gelet op artikel 49c, tweede lid, Wmg dat:

   

 • cliënten, personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

 • het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

 • als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;

 • het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 

 1. Vanwege de in artikel 49c, tweede lid, Wmg opgenomen toetsingscriteria, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de voorgenomen concentratie (behoudens het genoemde in randnummer 11, onder c).

 

 1. Gelet op het voorgaande verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 4 mei 2018

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Naar boven