Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting Certe - HAL Friesland

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 20 december 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

 1. Stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies (hierna: Certe) is actief op het gebied van medische diagnostiek in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

   

 2. Stichting Regionaal Huisartsen Laboratorium Friesland (hierna: HAL) is actief op het gebied van bloedafname en (laboratorium)diagnostiek in de provincie Friesland.

   

Het voornemen

 

 1. Het voornemen betreft een bestuurlijke overname van HAL door Certe. In de statuten van HAL wordt vastgelegd dat Certe optreedt als raad van bestuur en dat de raad van toezicht wordt gevormd door de raad van toezicht van Certe. Dit is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde, op 23 augustus 2017 door partijen ondertekende, (voorgenomen) overeenkomst bestuurlijke fusie alsmede een bij de aanvraag overgelegde (concept)akte van statutenwijziging van 20 oktober 2017.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn Certe en HAL.

   

 2. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

   

 2. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. De in randnummer 4 omschreven transactie betekent namelijk dat Certe uitsluitende zeggenschap verkrijgt over HAL.
   

Beoordeling

 

 1. Betrokkenheid belanghebbenden

 

 1. Met betrekking tot de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties

   

Cliënten

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat door Certe en HAL geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz is ingesteld.
   

 2. Blijkens de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens hebben Certe en HAL, bij afwezigheid van een cliëntenraad, al hun cliënten over de voorgenomen concentratie geïnformeerd en hen de mogelijkheid gegeven te reageren. Certe en HAL hebben in hun aanvraag aangegeven hierop geen reacties van cliënten te hebben ontvangen.

    B.   Cruciale zorg

 1. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Conclusie

 

 1. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa gelet op artikel 49c, tweede lid, Wmg dat:

   

 • cliënten, personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

 • het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

 • als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;

 • het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 

 1. Vanwege de in artikel 49c, tweede lid, Wmg opgenomen toetsingscriteria, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de voorgenomen concentratie (behoudens het genoemde in randnummer 13, onder c).

 

 1. Gelet op het voorgaande verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 30 april 2018

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven