Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz - BR/REG-19123
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Versie:vergelijk Vergelijk met Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz - BR/REG-18145, versie: 1: 01-01-2018 t/m 31-12-2018  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Grondslag

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Begripsbepalingen

Zorgaanbieder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1°, Wmg.

Zzp-meerzorgZzp-meerzorg:

Zzp-meerzorg is een declarabele prestatie voor de bekostiging van zorg zoals bepaald in artikel 3.1.1, tweede lid, van het Besluit langdurige zorg en artikel 2.2 van de Regeling langdurige zorg. Zzp-meerzorg is zorg die aanvullend op een zzp wordt geleverd. De deelprestaties woonzorg, dagbesteding en behandeling zijn de bouwstenen van zzp-meerzorgvpt of mpt wordt geleverd. Tezamen vormen ze de uren te leveren zorg en het tarief dat kan worden gedeclareerd.

Uur zorgverleningIndividuele meerzorg:

Zzp-meerzorg die wordt geleverd aan een individuele cliënt met een profiel dat recht geeft op zzp-meerzorg.

Groepsmeerzorg:

Zzp-meerzorg die wordt geleverd aan meerdere cliënten met een profiel dat recht geeft op zzp-meerzorg.

Directe kosten:

Kosten voor extra inzet van personeel om direct cliëntgebonden zorg te leveren aan een cliënt of een groep cliënten in het kader van meerzorg.

Indirecte kosten:

Kosten die samenhangen met het leveren van zzp-meerzorg, niet zijnde directe cliëntgebonden kosten. Hieronder vallen kosten als deskundigheidsbevordering, opleidingskosten en kosten voor inventaris en kleine verbouwingen.

Wlz-uitvoerder:

Een uur zorgverleningDe rechtspersoon die geen zorgverzekeraar is en die zich overeenkomstig artikel 4.1.1 van de directe contacttijd in uren tussen zorgverlener en cliënt. Wlz heeft aangemeld voor de uitvoering van de Wlz, daaronder begrepen de met toepassing van artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz door de Minister van VWS aangewezen uitvoerder.

Zorgaanbieder:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg.

2. Doel van de beleidsregel

MetHet doel van deze beleidsregel worden de prestatiebeschrijvingen en tarieven vooris om vast te leggen op welke wijze de deelprestaties zzp-meerzorg voor het jaar 2018 vastgesteld. Deze beleidsregel bevatNZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om de beschrijvingen van deelprestatiesprestatiebeschrijving en de tarieven diehet tarief op het gebied van toepassing zijnzzp-meerzorg voor het jaar 2019 vast te stellen.

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, als bedoeld in de Wlz.

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling, als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wlz, indien en voor zover een natuurlijk persoon deze zorg levert.

4. Cliëntgroepen

Zzp-meerzorg isCliënten met één van toepassing op de volgende cliëntgroepenonderstaande zorgprofielen kunnen in aanmerking komen voor zzp-meerzorg:

4.1 Verstandelijk gehandicapt (vg)

 • Vg Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (vg-5)
 • Vg (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (vg-7)
 • Vg Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (vg-8)

Licht verstandelijk gehandicapt (lvg)

 • Lvg Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (lvg-4)
 • Lvg Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (lvg-5)
 • Lvg Behandeling in een sglvg behandelcentrum (sglvg-1)

Lichamelijk gehandicapt (lg)

 • Lg Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (lg-5)
 • Lg Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (lg-6)
 • Lg Wonen met zeer intensieve verzorging (lg-7)

Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (zg-aud)

 • Zg-aud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zg aud-3)

Zintuiglijk Gehandicapt, visueel (zg-vis)

 • Zg-vis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zg vis-5)

4.2 Verpleging en verzorging (vv)

 • Vv Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (vv-7)
 • Vv Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (vv-8)

4.3 Ggz, b-groep (ggz-b)

 • Ggz-b Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (ggz-6b)
 • Ggz-b Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (ggz-7b)

4.1 Gehandicaptenzorg

Verstandelijk gehandicapt (vg)

 • Vg Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (vg-5)
 • Vg (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (vg-7)
 • Vg Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (vg-8)

Licht verstandelijk gehandicapt (lvg)

 • Lvg Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (lvg-4)
 • Lvg Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (lvg-5)
 • Lvg Behandeling in een sglvg behandelcentrum (sglvg-1)

Lichamelijk gehandicapt (lg)

 • Lg Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (lg-5)
 • Lg Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (lg-6)
 • Lg Wonen met zeer intensieve verzorging (lg-7)

Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (zg-aud)

 • Zg-aud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zg aud-3)

Zintuiglijk Gehandicapt, visueel (zg-vis)

 • Zg-vis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zg vis-5)

4.2 Verpleging en verzorging (vv)

 • Vv Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (vv-7)
 • Vv Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (vv-8)

4.3 Ggz, b-groep (ggz)

 • Ggz-b Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (ggz-6b)
 • Ggz-b Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (ggz-7b)

5. Prijspeil

De bedragenloon- en materiële kosten van de beleidsregelwaarden bevatten de definitieve percentages 20172018 en de voorlopige voorschotpercentages 20182019.

6. Omschrijving deelprestatiesprestatie

De prestatie zzp-meerzorg bevat alle directe en indirecte kosten die nodig zijn om een samenhangend pakket van de zorgvormen behandeling (bh), persoonlijke verzorging (pv), verpleging (vp) en begeleiding (bg) te leveren. Voor de definities van de zorgvormen pv, vp en bg wordt verwezen naar artikel 1.1.1 van de Wlz.

Begeleiding omvat onder meer dagbesteding en dat is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. Bij begeleiding (in een groep) gaat het om activiteiten, waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Onder dagbesteding wordt niet verstaan:

 • een reguliere dagstructurering die in de woon-/verblijfssituatie wordt geboden;
 • een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke.

6.1 Deelprestatie woonzorg

De deelprestatie woonzorg is een samenhangend pakket dat de zorgvormen persoonlijke verzorging (pv), verpleging (vp) en begeleiding (bg) omvat. Voor de definities van de zorgvormen pv, vp en bg wordt verwezen naar artikel 1.1.1 Wlz.

6.2 Deelprestatie dagbesteding

De deelprestatie dagbesteding omvat de zorgvorm bg. Voor de definitie van de zorgvorm bg wordt verwezen naar de Wlz.

Dagbesteding is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. Onder dagbesteding wordt niet verstaan:

 • een reguliere dag structuur die in de woon- of verblijfssituatie wordt geboden;
 • een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo of uitstapjes.

6.3 Deelprestatie behandeling

De deelprestatie behandeling omvat de zorgvorm behandeling (bh). Voor de definitie van de zorgvorm bh wordt verwezen naar de Wlz.

7. Beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling

7.1

De NZa stelt de tarieven in een tariefbeschikking vast op de bedragen zoals vermeld in dit artikel (beleidsregelwaarden). De bedragen zijn per uur zorgverlening.

De tarieven die de NZa vaststelt op basis van deze beleidsregel zijn maximumtarieven. Een maximumtarief is een tarief dat ten hoogste in rekening mag worden gebracht. Bij het maken van productieafspraken kunnen veldpartijen lagere tarieven afspreken.

7.2

De beleidsregelwaarden zijn gebaseerd op de prijzen van de zorgvormen zoals gebruikt voor de zzp’s waarbij een neerwaartse correctie heeft plaatsgevonden voor overhead. De beleidsregelwaarden in de ghz zijn tevens gebaseerd op het gewogen gemiddelde aantal die in 2011 en begin 2012 op grond van de voormalige beleidsregel ‘Toeslag extreme zorgzwaarte per deelprestatie’ zijn afgesproken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en door de NZa voor dat jaar opgenomen in het budget van de zorgaanbieder.

7.3 Beleidsregelwaarden

Tarieven ghz

8

7.1

De NZa stelt het tarief in een tariefbeschikking vast op het bedrag zoals vermeld in artikel 7.2 (beleidsregelwaarde).

Het tarief dat de NZa vaststelt op basis van deze beleidsregel is een maximumtarief. Een maximumtarief is een tarief dat ten hoogste in rekening mag worden gebracht. Bij het maken van productieafspraken kunnen partijen lagere tarieven afspreken.

De beleidsregelwaarde is gebaseerd op het hoogste toegekende zzp-meerzorg-bedrag voor het jaar 2017. Dit bedrag is vervolgens geïndexeerd.

Meerzorg kan zowel voor een groep als voor een individu aangevraagd en ingezet worden. Het tarief wordt als volgt berekend:

 • Groepsmeerzorg:

Om tot een tarief voor groepsmeerzorg te komen, worden de meerzorgkosten van individuele meerzorg-cliënten bij elkaar opgeteld. Deze kosten zijn nodig om aan de zorgbehoefte van de meerzorg-clienten in de groep te voldoen. Voor de bepaling van de zorgbehoefte dient advies ingewonnen te worden van een partij met de benodigde specifieke zorginhoudelijke expertise. Op de totaal benodigde kosten worden de tarieven van de reguliere zzp’s van de meerzorg-clienten in de groep in mindering gebracht. Het gecorrigeerde bedrag wordt vervolgens gedeeld door het aantal meerzorg-clienten in de groep. Dit jaarbedrag per client wordt gedeeld door 365 dagen.

 • Individuele meerzorg

Om tot een tarief voor individuele meerzorg te komen, worden de directe zorgkosten en indirecte zorgkosten bepaald die nodig zijn om aan de zorgbehoefte van de individuele meerzorg-cliënt te voldoen. Voor de bepaling van de zorgbehoefte dient advies ingewonnen te worden van een partij met de benodigde specifieke zorginhoudelijke expertise. De zorgbehoefte wordt vertaald naar totale kosten voor meerzorg. Dit jaarbedrag per client wordt gedeeld door 365 dagen.

7.2 Beleidsregelwaarde

Tarief

Prestatie zzp meerzorg

Code

Maximale waarde per dag

zzp-meerzorg

ZMZ01

€ 1250,00

8. Declaratiecodes

9

98. Intrekken oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel ‘PrestatiebeschrijvingenBeleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz, met kenmerk BR/REG-1713818145, ingetrokken.

109. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De beleidsregel ‘PrestatiebeschrijvingenBeleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz, met kenmerk BR/REG-1713818145, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

Inwerkingtreding/Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 20182019.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Voorbehoud

Deze beleidsregel wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van inwerkingtreding van de aanwijzing wijziging tariefsoort Wlz van de Staatssecretaris van VWS. De zakelijke inhoud van die aanwijzing is bij de Eerste en Tweede Kamer voorgehangen bij brief van de Staatssecretaris van 24 mei 2017 (Kamerstukken II, 2016/17, 29515, nr. 417). Indien de aanwijzing niet wordt gegeven, zal de NZa een gewijzigde beleidsregel vaststellen. Dit betekent dat indien de NZa geen beleidsregel heeft vastgesteld die de voorliggende vervangt, de voorliggende beleidsregel onverkort van toepassing is.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregel ‘PrestatiebeschrijvingenBeleidsregel prestatiebeschrijving en tarieventarief zzp-meerzorg Wlz.

TOELICHTINGToelichting

Veranderingen ten opzichte van de vorige beleidsregelWijzigingen in het meerzorgbeleid ten opzichte van 2018

Met ingang van 2019 is de bekostiging voor meerzorg vernieuwd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De prestatie meerzorg wordt een dagprestatie, waardoor het niet meer nodig is om op uurbasis verantwoording af te leggen.
 • Het is mogelijk om op groepsniveau meerzorg aan te vragen en het budget te bepalen.
 • Naast direct cliëntgebonden kosten mogen ook indirecte kosten worden meegenomen in de bepaling van het budget voor meerzorg.
 • Het aanvragen van meerzorg voor een individu blijft mogelijk.

De beleidsregelwaarden Achtergrondinformatie zzp-meerzorg zijn geïndexeerd naar prijspeil voorlopig 2018.

Achtergrond

Deze beleidsregel voorziet in deelprestaties waarmee meer zorg dan opgenomen in het zorgprofiel kan worden gedeclareerd op cliëntniveau. Aanleiding hiertoeAanleiding voor de introductie van zzp-meerzorg was het invoeren in de AWBZ van een bekostiging op cliëntniveau in de AWBZ en een wijziging van de Regeling zorgaanspraken AWBZ (RZa) per 1 januari 2012. Uit deze wijziging volgde dat een verzekerde aanspraak heeft op meer zorg dan opgenomen in het zorgprofiel wanneer deze voldoet aan wat hierover in de RZa is bepaald in artikel 1a, tweede lid, onder a. De zorgverzekeraar besloot hierbij of en de mate waarin een cliënt aanspraak had op meer zorg dan in het zorgprofiel. Bij invoering van de Wet langdurige zorg is het recht op meer zorg geregeld in artikel 3.1.1 van het Besluit langdurige zorg. Aanvankelijk was de beleidsregel alleen van toepassing op de ghz-profielen. Vanaf 2016 is zzp-meerzorg ook van toepassing op ggz-B- en vv-profielen.

Cliënten met een zzp of vpt

De NZa heeft drie deelprestaties ontwikkeld die in de vorm van één zzp-meerzorg per cliënt door aanbieders bovenop het zzp of vpt kunnen worden gedeclareerd. Dat doet het meest recht aan verblijf als een pakket van samenhangende zorg waarbij substitutie tussen de drie deelprestaties mogelijk is indien het zorgplan dit vereist.

Cliënten met een mpt

DeTot 2018 bestond de mogelijkheid om meerzorg te leveren in het experiment proeftuinen meerzorg 2.0. Het doel van het experiment is het optimaliseren van de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en het leveren van meer urendoelmatige zorg die op grond van. In de proeftuinen worden de Wlz geleverd worden aan cliënten diemeerzorg-gelden breder ingezet dan alleen voor het mpt hebben gekozen, worden afgesproken en gedeclareerdéén op één zorg aan de cliënt, namelijk op basisgroepsniveau en voor bijvoorbeeld specifieke opleiding/deskundigheidstraining van debetrokken Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.medewerkers.

Deze beleidsregel bevat de drie deelprestaties waarvoor Wlz-uitvoerders en zorgaanbieders een tariefaanvraag kunnen indienen bij de NZa. Tevens zijn op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland drie declaratiecodes zzp-meerzorg vermeld. Als de NZa (deel)tarieven voor de zorgaanbieder heeft vastgesteld, kan de aanbieder de (deel)tarieven gebruiken voor het declareren van de met de Wlz-uitvoerder afgesproken specifieke meerzorg prestatie. De procedure voor de tariefaanvraag en de beslisregels zijn conform de Beleidsregel budgettair kader Wlz 2018goede ervaringen uit het experiment krijgen met dit vernieuwde meerzorgbeleid een vervolg . De wijze waarop meerzorg op grond van de deelprestaties gedeclareerd wordt als één zzp-meerzorg lumpsum staat omschreven in de Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018reguliere bekostiging. Tevens zijn bepalingen in de Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2018 van belang.

Naar boven