Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit bij publicatie AAC Capital Benelux Fund III Coöperatieve W.A. – Fysius Holding B.V.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 4 april 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. AAC Capital Benelux Fund III Coöperatieve W.A. (hierna: AAC Capital) is een onderdeel van AAC Benelux Holding B.V. AAC Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die onder meer via haar deelneming Ampère Holding B.V. (hierna: Ampère) investeert in ondernemingen in de Benelux.

 3. Fysius Holding B.V. (hierna: Fysius) is via haar dochterondernemingen Fysius B.V. en Fysius Verhuur B.V. actief op het gebied van fysiotherapeutische zorg in heel Nederland.

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Fysius door Ampère Holding. Dit is vastgelegd in een door partijen ondertekende Sale and Purchase agreement van 27 maart 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 5. Betrokken organisaties zijn AAC Capital en Fysius.

 6. Betrokken organisatie Fysius kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. De in randnummer 4 omschreven transactie betekent namelijk dat AAC Capital, via Ampère Holding, uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Fysius.

  Beoordeling

  A. Betrokkenheid belanghebbenden

 9. AAC Capital is geen aanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49 Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van AAC Capital door de NZa niet beoordeeld.

 10. Met betrekking tot de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentratie.

  Cliënten

 11. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, negende lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van fysiotherapeutische zorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 12. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor aanbieders van, onder andere, fysiotherapeutische zorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van Fysius door de NZa niet beoordeeld.

  Personeel

 13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Fysius geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

  B. Cruciale zorg

 14. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Conclusie

 15. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa gelet op artikel 49c, tweede lid, Wmg dat:

  a. personeel van AAC Capital en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b.het oordeel en de aanbevelingen van personeel van AAC Capital en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 16. Vanwege de in artikel 49c, tweede lid, Wmg opgenomen toetsingscriteria, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de voorgenomen concentratie (behoudens het genoemde in randnummer 15, onder c).

 17. Gelet op het voorgaande verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 9 mei 2018

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p.12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C. p. 15-17.

Naar boven