Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie NR/REG-1827
Geldigheid:01-12-2018 t/m 07-07-2021Versie:vergelijk Vergelijk met Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie - NR/REG-2122, versie: 1: 08-07-2021 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 38, zevende lid, juncto vierde lid en artikelen 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de informatievoorziening door zorgaanbieders.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

casemanagement dementie:

casemanagement Casemanagement dementie
Casemanagement dementie, zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), de nadere duiding van casemanagement door het Zorginstituut en de Zorgstandaard dementie.

zorgaanbieder:

1°. natuurlijk Zorgaanbieder
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg in de zin van de Wmg verleent als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel aanhef en onder c, van de Wmg;.

2°. natuurlijk persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld onder 1°.

peildatum zorgaanbieders:

de datum waarop de informatie van de zorgaanbieders betrekking heeft. Er is in één kalenderjaar vier keer een peildatum: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Wanneer de peildatum op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag (conform de Algemene termijnenwet) eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Dementienetwerk:

een
Dementienetwerk is een regionaal samenwerkingsverbandWaar in deze regeling wordt gesproken van onder andere zorgaanbieders met het doel om gezamenlijk de zorg voor mensen met dementie te coördineren en te verbeterenzorgaanbieder wordt tevens gedoeld op degene die een administratie voert als bedoeld in artikel 44, van de Wmg.

aanleverdatum Dementienetwerk:

de datum wanneer het Dementienetwerk de informatie aanlevert aan het Zorgbeeldportaal.

aansluiten zorgaanbieder bij een Dementienetwerk:

deelname van Retrospectief
een zorgaanbieder aan het Dementienetwerk volgt als deze vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid met andere zorgpartijenDe gemiddelde gerealiseerde wachttijd van alle patiënten die in het Dementienetwerk samenwerkt rond de casemanagers dementie en dementiezorglaatste maand in de regiozorg zijn genomen.

wachttijd:

het Wachttijd
Het aantal weken tussen het moment dat een cliënt, die een zorgvraag heeft en hiervoor casemanagement dementie wil ontvangen,patiënt wordt aangemeld door de cliëntpatiënt / mantelzorger of verwijzer bij een zorgaanbieder voor casemanagement dementie, tot het moment dat de cliëntpatiënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan (in zorg wordt genomen). De wachttijd wordt retrospectief berekend.

Een wachttijd wordt afgerond naar boven. Als de wachttijd korter dan of gelijk aan zeven dagen vanaf aanmelddatum is, wordt deze op nul weken gesteld.

in zorg nemen:

de datum waarop de eerste zorg, in de vorm van een contactmoment met de cliënt, in het kader van casemanagement dementie door de behandelend casemanager wordt geleverd is de datum van 'in zorg nemen'. Op dat moment stopt de wachttijd. De indicatiestelling voor casemanagement dementie volgt op het in zorg nemen.

wachtlijst:

een Wachtlijst
Een anoniem overzicht van het aantal mensen dat bij de organisatie is aangemeld voor casemanagement dementie, maar nog niet in zorg is genomen.

vestigingslocatie:

de Vestigingslocatie
De locatie van waaruit een zorgaanbieder casemanagement dementie levert.

Dementienetwerk
Treeknorm:Een regionaal netwerk dementie is een samenwerkingsverband van zorginstellingen met het doel om gezamenlijk de zorg voor mensen met dementie te coördineren en verbeteren.

norm die Treeknorm
door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is afgesproken overDe maximaal aanvaardbare wachttijden inwachttijd waarbinnen de patiënt zorg moet kunnen krijgen. Casemanagement dementie valt onder de Treeknorm Verplegingtreeknorm V&V thuiszorg van 6 weken (80% binnen 4 weken). Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze tijdigheidsnorm te borgen voor zijn verzekerden.[1]

plaatsen op de website:

de Plaatsen op de website
De informatie kan zowel zelfstandig op de website staan als op de website geplaatst zijn in een los document.

schriftelijk:

zowel Schriftelijk
Zowel op papier als digitaal, bijvoorbeeld via e-mail of een brochure.

fte:

fulltime-equivalent is een rekeneenheid waarin de personeelssterkte of de omvang van een betrekking wordt uitgedrukt[1] Zie hierover Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw.

Artikel 2. Doel van de regeling

Deze regeling heeft tot doel wachttijden voor casemanagement dementie op eenduidige wijze transparant en vergelijkbaar te maken voor cliëntenpatiënten. Door het verplicht publiceren van wachttijden voor casemanagement dementie wordt de cliëntpatiënt op een eenduidige wijze geïnformeerd over de wachttijd tot de start van het casemanagement dementie. Om de begrijpelijkheid en de vergelijkbaarheid van de informatie te vergroten en de NZa in staat te stellen de wachttijden nauwgezet te monitoren, verplicht de regeling zorgaanbieders deze informatie aan de NZa te leveren. Ook moeten zorgaanbieders de cliëntpatiënt wijzen op de mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar bij het overschrijden van de Treeknormen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren waarop aanspraak bestaat op grond van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 4 Verplichting aanleveren wachttijden en wachtlijsten

1. De zorgaanbieder levert per vestigingslocatie aan het Dementienetwerk waarin hij actief is de volgende gegevens aan:

a. het aantal cliënten dat op de peildatum op de wachtlijst staat;

b. het aantal cliënten dat zes weken of langer op de peildatum op de wachtlijst staat;

c. het aantal cliënten dat op de peildatum in zorg is;

d. het totaal aantal fte's van de casemanagers dementie;

e. de AGB-code van zijn vestigingslocatie.

2. Het Dementienetwerk levert van het netwerk in zijn regio de volgende informatie aan het Zorgbeeldportaal:

a. een inschatting van de gemiddelde wachttijd in het netwerk;

b. het aantal cliënten dat op de peildatum op de wachtlijst staat in het netwerk;

c. het aantal cliënten dat zes weken of langer op de peildatum op de wachtlijst staat in het netwerk;

d. het aantal cliënten dat op de peildatum casemanagement dementie ontvangt in het netwerk;

e. het totaal aantal fte's van de casemanagers dementie in het netwerk;

f. AGB-codes van alle vestigingslocaties van zorgaanbieders die de informatie, als bedoeld onder artikel 4.1 van deze regeling, hebben aangeleverd en waar de berekening, als bedoeld onder artikel 4.2 lid a tot en met d van deze regeling, op gebaseerd is;

g. Alle AGB-codes van alle vestigingslocaties van zorgaanbieders die zijn aangesloten bij het Dementienetwerk.

3. De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie in het AGB-register. Deze gegevens zijn te wijzigen via AGB-wijzigen.2

Artikel 54. Verplichting publiceren wachttijden en wachtlijsten

1. Het DementienetwerkDe zorgaanbieder publiceert van het netwerk in zijn regiovoor iedere vestigingslocatie de volgende informatie op haar website:;

a. een inschatting van de gemiddelde wachttijd in het netwerk;

b. aantal cliënten dat op de peildatum op de wachtlijst staat in het netwerk;

c. de datum van de laatste actualisatie van de getoonde wachttijden en wachtlijst.

c2. Het is, in afwijking van het aantal cliënten dat zes weken of langer opeerste lid, toegestaan de peildatumwachttijden en wachtlijsten van vestigingslocaties van zorgaanbieders die zijn aangesloten bij hetzelfde dementienetwerk te clusteren tot een enkele regionale wachttijd en wachtlijst op dementienetwerk-niveau en dit te (laten) publiceren op de wachtlijst staat inwebsite van het netwerkdementienetwerk.

3. Indien de wachttijd afhankelijk is van de zorgverzekeraar, dan wordt de wachttijd voor patiënten van die betreffende zorgverzekeraar vermeld.

4. De wachttijden worden gepubliceerd in hele weken, waarbij altijd naar boven wordt afgerond.

25. De gegevens op de website worden minimaal één keer per kwartaalmaand geactualiseerd tussen de tiende en de twintigste dag van de maand.

36.
Wanneer het Dementienetwerk geen website heeft, wordt de informatiea. De wachttijd- en wachtlijstinformatie als bedoeld onder art 4.2 in dit deze regeling wordt ook op verzoek van eeniedereen ieder direct mondeling of schriftelijk verstrekt, in eende vorm die aansluit bij de behoefte van de verzoekende partij.

4. De zorgaanbieder vermeld op de eigen website dat de informatie over de wachttijden en wachtlijsten op de site van het Dementienetwerk te vinden is, bijvoorbeeld door het opnemen van een link.

5b. Indien daar voorWanneer de verantwoording aanleiding toe iszorgaanbieder geen website heeft, zijnwordt de wachttijdbrondata, alswachttijd- en wachtlijstinformatie bedoeld onder artikel 4.1 vanin deze regeling op verzoek van eenieder direct mondeling of schriftelijk verstrekt, opvraagbaar bij het Dementienetwerk doorin een vorm die aansluit bij de zorgverzekeraar ofbehoefte van de NZaverzoekende partij.

Artikel 6 Wijze van aanleveren5. Aanleveren wachttijden en wachtlijsten

1. Het Dementienetwerk verstrektZorgaanbieders verstrekken eenmaal per kwartaal, in de maand vanelektronisch de peildatum zorgaanbieders, elektronisch de informatieanonieme wachttijd- en wachtlijstgegevens zoals genoemd in
artikel 4.24. De levering hiervan vindt uiterlijk plaats tussen de tiende en de twintigste dag, die volgt op van de maand plaats.

2. De aanlevering vindt plaats aan Vektis. De gegevens worden vervolgens door Vektis aan de peildatumNZa beschikbaar gesteld.

2. De aanlevering door het Dementienetwerk wordt gedaan aan het Zorgbeeldportaal.3 De wachttijd- en wachtlijstinformatie wordt daarmee aan de NZa beschikbaar gesteld.

3. Voor aanlevering aan het ZorgbeeldportaalVektis wordt gebruik gemaakt van de meest recente aanleverspecificatie met de daarin opgenomen technische vereisten. Deze aanleverspecificatie ligt vóór 1 oktober 2021 bijvanaf de NZa ter inzage. Op verzoekdatum van een belanghebbende wordt dit format toegezonden. Het format kan vanaf dat moment eveneens worden geraadpleegd op inwerkingtreding van deze regeling bij de NZa ter inzagewww.nza.nl.

Op verzoek van een belanghebbende wordt dit format toegezonden.

Het format kan worden geraadpleegd op www.vektis.nl en www.nza.nl

4. Door de feitelijke verstrekking verklaart de zorgaanbieder de wachttijd- en het Dementienetwerk de informatiewachtlijstgegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Artikel 76. Informatieplicht mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling

1. Dementienetwerken en zorgaanbieders dienen beideEen zorgaanbieder dient de volgende informatie, bij de wachttijd- en wachtlijstinformatie, te publiceren op hunhaar website:

'Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormentreeknormen).'

2. Dementienetwerken en zorgaanbieders zijnEen zorgaanbieder is verplicht de cliëntpatiënt mondeling of schriftelijk te informeren over de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar, indien de wachttijden voor deze betreffende cliëntpatiënt de Treeknorm overschrijden.

Artikel 8 Intrekken oude regeling

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie, met kenmerk NR/REG-1827, ingetrokken.

Artikel 9 Toepasselijkheid voorafgaande regeling7. Bekendmaking, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande regeling

De Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie, met kenmerk NR/REG-1827, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen - en al dan niet beëindigd - in de periode dat die regeling gold.

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2021december 2018. Indien de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2021, treedt de regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst.

Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie.

Ondertekening

De Nederlandse Zorgautoriteit,

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Algemeen

Om een cliëntpatiënt goed inzicht te geven in wat hij kan verwachten en om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor een zorgaanbieder is informatie nodig. Om ervoor te zorgen dat de informatie transparant en zo eenduidig mogelijk openbaar wordt gemaakt is de voorliggende regeling voor zorgaanbieders van casemanagement dementie ontwikkeld. Daarnaast is en blijft de 'Regeling‘beleidsregel Transparantie zorgaanbieders' ook van toepassing op deze zorgaanbieders. Hierin zijn bijvoorbeeld verplichtingen opgenomen over het informeren van (potentiële) cliëntenpatiënten over (mogelijke) eigen betalingen.

In onderhavige regeling zijn de verplichtingen opgenomen over de informatie ten aanzien van de wachttijd en wachtlijst die de website van een Dementienetwerk en een zorgaanbieder van casemanagement dementie minimaal moet bevatten. Daarnaast bevat dedeze regeling eende verplichting tot het aanleveren van de wachttijd- en wachtlijstgegevens.

Voor een goede werking van deze regeling is het noodzakelijk dat de zorgaanbieder aangesloten is bij een Dementienetwerk. Ook maakt de zorgverzekeraar - middels zijn contractvoorwaarden - deelname van een zorgaanbieder aan een Dementienetwerk in de regio verplicht.

Hieronder volgt een artikelsgewijze toelichting.

Artikelsgewijs

Artikel Artikel 3 Reikwijdte 3

Alle zorgaanbieders die casemanagementCasemanagement dementie leveren onder de Zorgverzekeringswet moeten er voor zorgen dat zij voldoen aan de verplichtingen uit deze regeling.

De te publiceren en aan te leveren wachttijden betreffen alleen de wachttijden voor cliëntenpatiënten die op grond van de Zorgverzekeringswet aangewezen zijn op casemanagement dementie. De te publiceren en aan te leveren wachtlijst betreft een anoniem overzicht van het aantal mensen dat bij de organisatie is aangemeld voor casemanagement dementie op grond van de Zorgverzekeringswet, maar nog niet in zorg is genomen.

Casemanagement dementie valt onder de aanspraak verpleging en verzorging van de Zvw. Inhoudelijk wordt aangesloten bij de uitleg aangaande casemanagement, volgens uitspraak van het Zorginstituut Nederland (voormalig CVZ) over casemanagement (Standpunt Zvw, 25 maart 2011) en de verduidelijkende memo van het Zorginstituut over casemanagement, van 29 december 2017, met kenmerknummer 2017058537.

Artikel Artikel 4 Verplichting aanleveren wachttijden en wachtlijsten 4

Leden 1 en 2

De wijze waarop de wachttijd- en wachtlijstinformatie wordt vormgegeven, is vrij voor de zorgaanbieder. Dit kan bijvoorbeeld in een tabel of schema, zolang alle verplichte elementen uit deze regeling worden gepubliceerd. De zorgaanbieder is ook vrij om meer uitleg of informatie over de wachttijden en de wachtlijst te publiceren.

Bij het aanleveren van informatie is sprakeDe regeling sluit niet uit dat een zorgaanbieder de wachttijd- en wachtlijstinformatie niet publiceert op de eigen website, maar op die van een getrapte aanlevering. Het laagste niveau isandere organisatie, bijvoorbeeld op de website van het niveaudementienetwerk waarbij één of meer van de casemanagers dementievestigingslocaties van de zorgaanbieder is aangesloten. Deze leveren elk kwartaalDe zorgaanbieder moet in een dergelijk geval op de eigen website vermelden dat de informatie aan bij het Dementienetwerk waarbinnen zij opereren. Het Dementienetwerkover de wachttijden en wachtlijsten op de site van die andere organisatie te vinden is verantwoordelijk voor, bijvoorbeeld door het verzamelenopnemen van deze data en zal deze vervolgens aggregeren op het niveau van het netwerkeen link. Vervolgens levert het Dementienetwerk de informatieOok de via een andere website gepubliceerde wachttijd- en wachtlijstinformatie moet aan bij het Zorgbeeldportaaldeze regeling voldoen.

Wachttijden en wachtlijsten wordenkunnen geclusterd worden op het dementienetwerk-niveau van het Dementienetwerk. In de praktijk meldt de cliëntpatiënt zich namelijk veelal bij een Dementienetwerkdementienetwerk, die er verder zorg voor draagt dat de daadwerkelijke zorg geleverd wordt. De zorg wordt vervolgens geleverd door personeel van een bij het Dementienetwerkdementienetwerk aangesloten (vestigingslocatie van een) zorgaanbieder van casemanagement dementie.
Een dementienetwerk waarbij de vestigingen van zorgaanbieders aangesloten zijn, kan de wachttijden en wachtlijsten van deze vestigingslocaties clusteren tot één wachttijd en wachtlijst en die vervolgens publiceren op de website. Dit sluit aan bij de wensen uit de praktijk, aangezien de dementienetwerken veelal vraag en aanbod van deze zorg coördineren en aanspreekpunt zijn voor de patiënt.

Een Dementienetwerk waarbij de vestigingen van zorgaanbieders aangesloten zijn, clustert de wachttijden en wachtlijsten van deze vestigingslocaties tot één wachttijd en wachtlijst. Dit sluit aan bij de wensen uit de praktijk, aangezien de Dementienetwerken veelal vraag en aanbod van deze zorg coördineren en aanspreekpunt zijn voor de cliënt.

Het aantal fte's van de casemanagers dementie wordt gebruikt om een impressie te krijgen hoe de bezetting van de casemanagers dementie in het betreffende netwerk zich ontwikkelt in de tijd. Het geeft een handvat om het gesprek aan te gaan (met een netwerk en/of zorgaanbieder) en duidelijk te krijgen wat de oorzaak is van eventuele afwijkingen die zich mogelijkerwijs voordoen in de andere kengetallen genoemd onder artikel 4. Het kengetal aantal fte's van casemanagers dementie is geenszins bedoeld om een norm vast te stellen alsook niet om een landelijk gemiddelde voor het aantal fte's van casemanagers dementie uit af te leiden.

Met behulp vanOok de aanlevering van alle AGB-codes van alle vestigingslocaties van zorgaanbieders die zijn aangesloten bij het Dementienetwerk onderhoudt het Zorgbeeldportaal een koppeltabel van zorgaanbieders en Dementienetwerkenvia een dementienetwerk gepubliceerde en geclusterde wachttijd- en wachtlijstinformatie moet aan deze regeling voldoen. De koppeltabel is een totaallijst van alle Dementienetwerken in Nederland en alle zorgaanbieders van casemanagement dementiezorgaanbieder blijft daarvoor zelf verantwoordelijk.

Het inzicht van de wachttijd per zorgaanbieder vervalt om de aanlevering beheersbaar te houden. Wel moet dit inzicht opvraagbaar zijn indien daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld wanneer er wachttijden structureel boven de treeknorm zitten. Daartoe geldt er een verplichting om de wachttijdbrondata van de bij het netwerk aangesloten casemanagers te registreren. Dit is geen onderdeel van de standaard aanlevering. Wel zijn de gegevens op te vragen bij het Dementienetwerk door de zorgverzekeraar of de NZa als daar voor de verantwoording aanleiding toe is (zie artikel 5.5).

Artikel 4.2

Met een inschatting van de gemiddelde wachttijd in het netwerk bedoelen we dat de casemanager/netwerkcoördinator prospectief kijkt hoe lang het gemiddeld duurt om cliënten op de wachtlijst in zorg te krijgen.

Artikel 4.3

Voor het toevoegen of wijzigen van een onderneming maakt Vektis gebruik van de geregistreerde gegevens in het KvK-register. Bij juiste registratie worden deze gegevens automatisch verwerkt. Zijn de vestigingsgegevens ondanks de registratie in het KvK-register niet zichtbaar in het AGB-register, neem dan contact op met Vektis.

Artikel 5 Verplichting publiceren wachttijden en wachtlijsten

Lid 3
Indien de wachttijd afhankelijk is van waar de patiënt verzekerd is, dan moet dit worden vermeld. De regeling is erop gerichtsituatie kan zich voordoen dat een patiënt van zorgverzekeraar X langer moet wachten dan een patiënt van zorgverzekeraar Y. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het Dementienetwerkomzetplafond voor die zorgverzekeraar is bereikt. Een zorgaanbieder heeft veelal met meerdere zorgverzekeraars contractafspraken gemaakt. Als de wachttijd- en wachtlijstinformatie publiceert op haar website, waarbij voor patiënten van een bepaalde zorgverzekeraar minimaal één of meer vanweek verschilt met de vestigingslocatieswachttijd voor patiënten van de zorgaanbieder is aangesloten. Deandere zorgverzekeraars waarmee de zorgaanbieder een contract heeft dan moet dit vermeld worden op de eigen website vermelden dat. Ook als de informatie over de wachttijden en wachtlijsten op de sitezorgaanbieder geen patiënten van het Dementienetwerk te vinden is, bijvoorbeeld door het opnemen van een linkbepaalde zorgverzekeraars (meer) aanneemt moet dit worden vermeld.


Lid 6
Wachttijd- en wachtlijstinformatie moet aan de cliëntpatiënt kenbaar gemaakt worden. Dit geldt ook als deze informatie wel op de website staat maar de cliëntpatiënt de zorgaanbieder daar om verzoekt. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer de cliëntpatiënt geen toegang heeft tot het internet. Wanneer het Dementienetwerk of de zorgaanbieder geen website heeft dan wordt de wachttijd- en wachtlijstinformatie, zoals beschreven in deze regeling, mondeling of schriftelijk verstrekt.

Artikel Artikel 6 Wijze van aanleveren wachttijden en wachtlijsten 5

De NZa zal de wachttijden bij casemanagement dementie nauwlettend monitoren. Teneinde dubbele administratieve lasten voor zorgaanbieders zoveel mogelijk te vermijden maakt zij het mogelijk dat zorgaanbieders, of namens de zorgaanbieders de dementienetwerken als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van artikel 4, tweede lid van deze regeling, aan hun aanleverplicht kunnen voldoen door de Dementienetwerken de wachttijdgegevens aan het ZorgbeeldportaalVektis aan te laten leveren. De zorgaanbieder blijft daarvoor zelf verantwoordelijk. Vektis levert deze informatie vervolgens door aan de NZa, waardoor de NZa in staat wordt gesteld haar monitoringstaak goed uit te voeren.

Artikel Artikel 7 Informatieplicht mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling 6

Wachtlijstbemiddeling is een taak van de zorgverzekeraar waar patiënten niet altijd van op de hoogte zijn.

WachtlijstbemiddelingDe zorgaanbieder is een taak van de zorgverzekeraar waar cliënten niet altijd vanverplicht om op de hoogte zijn. Het Dementienetwerkwebsite waar de wachttijden en de zorgaanbieder zijn verplicht om op de websitewachtlijsten gepubliceerd worden, te (laten) vermelden dat de cliëntpatiënt contact op kan opnemennemen met het Dementienetwerk, de zorgaanbieder, of de zorgverzekeraar kan vragen om wachtlijstbemiddeling. Dat kan dus ook de website van het dementienetwerk zijn, als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van artikel 4, tweede lid van deze regeling. De zorgaanbieder blijft daarvoor zelf verantwoordelijk.

De tekst die het Dementienetwerk en de zorgaanbieder moetenmoet plaatsen op de website is opgenomen in artikel 7.1lid 1 van dit artikel. Hierin wordt ook verwezen naar de Treeknormtreeknorm. Om voor de cliëntpatiënt te kunnen afwegen of een wachttijd kort of lang is, moet er een ijkpunt zijn van wat aanvaardbaar is. Hiervoor zijn treeknormen opgesteld. Dit is een tijdigheidsnorm voor zorgverzekeraars waarbinnen de cliëntenpatiënten hun zorg moeten krijgen. CliëntenPatiënten kunnen zelf kiezen om langer te wachten wanneer zij naar een specifieke aanbieder willen, maar de verzekeraars zijn verplicht de cliëntpatiënt de mogelijkheid te bieden binnen de treeknorm zorg te krijgen. Het publiceren van de informatie over de treeknormen en wachtlijstbemiddeling draagt bij aan de keuze-informatie van de cliëntpatiënt. Hiermee kan de cliëntpatiënt de gepubliceerde wachttijden beter op waarde schatten.

Voetnoten

  1. Zie hiervoor Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw.

  2. https://www.vektis.nl/agb-register/agb-wijzigen

  3. https://zorgbeeld.nza.nl