Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling mondzorg - NR/REG-1912
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 36, derde lid, artikel 37 eerste lid, aanhef en onder a, artikel 38, derde en zevende lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van mondzorg. 

1. Begripsbepalingen

Behandeling

Het uitvoeren van één of meer prestaties, volgend uit en in het kader van een diagnose, ten behoeve van preventieve en/of curatieve mondverzorging van de consument uitgevoerd binnen een bepaalde tijdsperiode.

 

Consument

Een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert.

 

Declaratie

Het tarief of de tarieven die in rekening zijn gebracht voor een geleverde (deel)prestatie of (deel)prestaties aan de consument dan wel aan de ziektekostenverzekeraar van de betreffende consument.

 

Laboratoriumkosten

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratoriumonderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de betreffende beleidsregel en  tariefbeschikking aangegeven met een tweetal sterretjes (**).

 

Materiaal- en/of techniekkosten

De kosten van techniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht dan wel in eigen beheer zijn uitgevoerd en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de betreffende beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met een * (sterretje).

 

Mondzorg

Zorg zoals omschreven in de beleidsregels ‘tandheelkundige zorg’, ‘jeugdtandverzorging instellingen’, ‘orthodontische zorg’, 'tandtechniek in eigen beheer' en ‘bijzondere tandheelkunde instellingen’.

 

Prestatie

Een prestatie, dan wel deelprestatie als bedoeld in de beleidsregels ‘tandheelkundige zorg’, ‘jeugdtandverzorging instellingen’, ‘orthodontische zorg’, 'tandtechniek in eigen beheer' en ‘bijzondere tandheelkunde instellingen’. Een prestatie omvat het leveren van mondzorg aan een consument.

 

Prijsopgave

Een, voor de consument vrijblijvend, gespecificeerd overzicht van de prestaties en tarieven die de zorgaanbieder in rekening verwacht te brengen voor een behandeling.

 

Tarief

De prijs voor een (deel van een) prestatie van een zorgaanbieder.

 

Ziektekostenverzekeraar

1.    een zorgverzekeraar;

2.    een Wlz-uitvoerder;

3.    een particuliere ziektekostenverzekeraar, zijnde een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen.

 

Zitting

Een onafgebroken tijdspanne waarin de zorgaanbieder ten behoeve van een consument één of meer prestaties uitvoert, ongeacht inhoud en tijdsduur van de zitting.

 

Zorgaanbieder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

2. Doel van de regeling

Deze regeling beoogt de navolgende voorschriften met betrekking tot de verlening van mondzorg te stellen:

A) Administratievoorschriften zoals genoemd in artikel 4 van deze regeling teneinde de ontwikkelingen in de mondzorg en de daaruit volgende resultaten in de zorgverlening in relatie tot de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit te kunnen volgen, toetsen en evalueren;

B) Declaratievoorschriften, zoals genoemd in artikel 5 van deze regeling, teneinde inzichtelijke, rechtmatige declaraties mogelijk te maken;

C) Transparantievoorschriften, zoals genoemd in artikel 6 van deze regeling, teneinde te bewerkstelligen dat zorgaanbieders, zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling, de consumenten tijdig en zorgvuldig informeren over de tarieven die zij voor prestaties en deelprestaties in rekening brengen.

3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die mondzorg leveren dan wel mondzorgprestaties in rekening brengen1.

 

Deze regeling is niet van toepassing op zorgaanbieders die chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard leveren (kaakchirurgen).

4. Administratievoorschriften

Zorgaanbieders voeren een administratie van uitgevoerde prestaties, zodanig dat telling mogelijk is van gerealiseerde prestaties en de daarvoor gehanteerde tarieven in enige periode. Zorgaanbieders registreren in ieder geval per prestatie:

1. de geleverde prestatie met code;

2. het gedeclareerde tarief;

3. de datum waarop de prestatie is uitgevoerd;

4. de naam- adres- en woonplaatsgegevens van de patiënt;

5. de geboortedatum van de patiënt;

6. welke zorgverlener de prestatie heeft geleverd;

7. de AGB-code van de declarerende zorgaanbieder;

8. de postcode van de praktijk van de zorgaanbieder.

5. Declaratievoorschriften

A) De zorgaanbieder maakt in zijn declaratie aan een consument en/of ziektekostenverzekeraar zichtbaar welk tarief voor een prestatie in rekening is gebracht.

 

B) De declaratie dient te worden gespecificeerd conform de prestatiebeschrijvingen en coderingen in de beleidsregels ‘tandheelkundige zorg’, ‘jeugdtandverzorging instellingen’, ‘orthodontische zorg’, 'tandtechniek in eigen beheer' en ‘bijzondere tandheelkunde instellingen’.

 

C) De declaratie van de geleverde prestatie(s) moet zodanig gespecificeerd zijn dat in ieder geval duidelijk is:

1.    Welke zorgaanbieder de prestatie declareert, waarbij ook de AGB-code wordt vermeld.

2.    Welke patiënt het betreft, op basis van naam- adres- en woonplaatsgegevens en de geboortedatum van de patiënt.

3.    Op welke prestatie(s) (inclusief prestatiecode) de declaratie betrekking heeft.

4.    Welk tarief de zorgaanbieder voor de gedeclareerde prestatie(s) hanteert.

5.    Welk bedrag de zorgaanbieder voor materiaal- en/of techniekkosten en laboratoriumkosten hanteert per gedeclareerde prestatie.

6.    Op welk(e) elementnummer(s) (tand of kies) de prestatie betrekking heeft, indien specificeerbaar.

7.    Op welke datum de prestatie(s) is (zijn) uitgevoerd.

 

D) Declaraties dienen voorzien te zijn van de adresgegevens van de declarerende praktijk.

 

E) De prestatie wordt door de zorgaanbieder, of via een factoringmaatschappij, of via een ziektekostenverzekeraar éénmaal in rekening gebracht aan de consument.

 

F) Voor prestatiespecifieke declaratiebepalingen wordt verwezen naar de relevante tariefbeschikkingen. 

6. Transparantievoorschriften

Zorgaanbieders dienen de consument tijdig en zorgvuldig te informeren over de tarieven die zij voor prestaties in rekening brengen. Daarnaast gelden de volgende transparantievoorschriften.  

6.1 Het verstrekken van een prijsopgave per behandeling, voor alle behandelingen vanaf een totaalbedrag van 250 euro

Een zorgaanbieder verstrekt standaard, voorafgaand aan de behandeling, voor alle behandelingen vanaf een totaalbedrag van 250 (tweehonderdvijftig) euro een voor de consument vrijblijvende prijsopgave. Op verzoek van de patiënt verstrekt de zorgaanbieder ook een offerte indien het bedrag lager is dan 250 euro.

 

De prijsopgave en de wijze waarop de zorgaanbieder hierover communiceert voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. De prijsopgave maakt aan de consument inzichtelijk welke prestaties de zorgaanbieder gaat uitvoeren voor de betreffende behandeling.

2. De prijsopgave toont per uit te voeren prestatie het tarief dat de zorgaanbieder in rekening brengt.

3. De prijsopgave maakt de materiaal- en/of techniekkosten en laboratoriumkosten per prestatie afzonderlijk inzichtelijk.

4. Tenzij anders is overeengekomen met de consument, doet de zorgaanbieder de consument de prijsopgave voor de start van de behandeling schriftelijk, dan wel digitaal toekomen.

5. De zorgaanbieder legt de prijsopgave vast in de administratie.

 

Uitgezonderd van deze bepaling (6.1) zijn jeugdtandverzorgingsinstellingen zoals bedoeld in de Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen.

6.2) Het verstrekken van de factuur voor ingekochte materiaal- en/of techniekkosten

Indien de zorgaanbieder de tandtechniekstukken niet zelf vervaardigt, is deze, op verzoek van de consument dan wel diens verzekeraar, verplicht de factuur van de tandtechnicus, het tandtechnisch laboratorium of de tandtechnische onderneming te overleggen. Voorwaarde voor deze factuur is dat deze per prestatie inzichtelijk maakt welke materiaal- en/of techniekkosten de zorgaanbieder voor de betreffende consument heeft ingekocht. Hiermee maakt de zorgaanbieder duidelijk welke kosten van techniek noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht en/of welke kosten van materialen specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld.

 

Indien de zorgaanbieder de materiaal- en/of techniekkosten niet voor een individuele consument heeft ingekocht bij een tandtechnicus, tandtechnisch laboratorium of tandtechnische onderneming, maar voor meerdere consumenten tegelijk materiaal en/of techniekstukken heeft ingekocht, is de zorgaanbieder op verzoek van de consument dan wel diens verzekeraar, verplicht om de verzamelfactuur of de factuur voor de totale kosten van de tandtechnicus, het tandtechnisch laboratorium of de tandtechnische onderneming te overleggen waaruit de voor de patiënt gemaakte kosten blijken.

6.3) Het verstrekken van de factuur voor laboratoriumkosten

De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de consument of diens verzekeraar de factuur van het bacteriologisch laboratorium te overleggen. Voorwaarde voor deze factuur is dat deze per prestatie inzichtelijk maakt welke laboratoriumkosten de zorgaanbieder voor de betreffende consument heeft ingekocht. 

6.4) Het verstrekken van de prijslijst materiaal en techniek

Het bekend maken van een prijslijst materiaal en techniek

Een zorgaanbieder maakt een prijslijst met materialen en technieken bekend die inzicht geeft in de verschillende materialen en technieken mét bijbehorende prijzen, die binnen de betreffende praktijk gelden. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de prijslijst voor materiaal en techniek en het tijdig en juist informeren van de consument.

 

De prijslijst materiaal en techniek vermeldt de door de zorgaanbieder doorgaans gebruikte materialen en technieken met de bijbehorende prijzen. Deze dienen per prestatie te worden gespecificeerd zodat per prestatie de actuele opties en bijbehorende kosten voor materiaal en techniek inzichtelijk zijn.

 

Informeren van de consument over de prijslijst materiaal- en techniek

De zorgaanbieder dient de consument in ieder geval op de volgende wijzen te informeren:

  1. De prijslijst materiaal en techniek is te vinden op een voor de consument duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de zorgaanbieder, zodat de consument hiervan op eenvoudige wijze kennis kan nemen. Onder zichtbare plaats wordt bijvoorbeeld verstaan: de wachtkamer, de balie of de deur van de praktijk.
  2. Indien de zorgaanbieder een website voor de praktijk heeft, plaatst de zorgaanbieder de prijslijst materiaal en techniek ook op de website van de betreffende praktijk.
  3. Als een consument vraagt naar de prijslijst, stuurt de zorgaanbieder deze schriftelijk of per e-mail binnen een redelijke termijn.

 

De consument op de hoogte stellen indien wordt afgeweken van de prijslijst materiaal en techniek

De zorgaanbieder motiveert, voor de start van de behandeling, schriftelijk dan wel mondeling, als hij (in zijn prijsopgave) tot afwijkende materiaal- en techniekkosten voor de betreffende consument komt. 

7. Verantwoordelijkheid

1. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de goede opvolging van de in deze regeling genoemde bepalingen.

2. Indien een zorgaanbieder in loondienst is, draagt de werkgever zorg voor uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

3. Indien een zorgaanbieder in een personenvennootschap werkzaam is en niet zelf de tarieven in rekening brengt, draagt de personenvennootschap zorg voor de uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

8. Intrekken oude regelingen

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling mondzorg, met kenmerk NR/REG-1807, ingetrokken. 

9. Toepasselijkheid voorafgaande regeling, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande regeling

 

De Regeling mondzorg, met kenmerk NR/REG-1807, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen - en al dan niet beëindigd - in de periode dat die regeling gold.

 

 

Inwerkingtreding / Bekendmaking

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg.

 

Citeertitel

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mondzorg.

 

Ondertekening

De Nederlandse Zorgautoriteit,
 

 

dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur

Toelichting

Nadere toelichting per onderwerp

Declaratievoorschriften materiaal- en techniekkosten

In de declaratievoorschriften (artikel 5) staat vermeld dat uit de declaratie van de geleverde prestatie(s) moet blijken welk bedrag de zorgaanbieder voor materiaal- en/of techniekkosten en laboratorium kosten hanteert per gedeclareerde prestatie.

Bij prestaties met een sterretje (*) mogen materiaal- en techniekkosten in rekening worden gebracht aan de patiënt. Deze registreert de mondzorgaanbieder door middel van de betreffende prestatie met sterretje. Bijvoorbeeld: voor het plaatsen van de kroon declareert de mondzorgaanbieder de prestatie zelf, namelijk de R24. De eventuele materiaal- en techniekkosten die zijn ingekocht ten behoeve van de kroon, declareert de mondzorgaanbieder door middel van de prestatie met het sterretje, in dit geval R24*. Vervaardigt de mondzorgaabieder de kroon zelf, dan dient hij de materiaal- en techniekkosten te specificeren op de factuur conform de prestaties tandtechniek in eigen beheer.

 

Het verstrekken van de factuur voor ingekochte materiaal- en/of techniekkosten

De informatie over de ingekochte materiaal- en/of techniekkosten valt uiteen in twee categorieën. Ten eerste de individueel op maat gemaakte oplossing voor een gebitsprobleem, zoals bijvoorbeeld een kunstgebit. Ten tweede het materiaal dat in grotere hoeveelheden wordt ingekocht voor meerdere patiënten, hierbij valt te denken aan slotjes en draadjes voor vaste beugels. Voor beide categorieën geldt dat de inkoopfactuur desgevraagd overlegd dient te worden. Voor de tweede categorie geldt dat deze voorzien dient te zijn van een omrekening van de inkoopkosten naar de kosten voor de individuele patiënt.

 

Verstrekken van een prijsopgave

In artikel 6.1 wordt de mondzorgaanbieder de verplichting opgelegd om bij alle behandelingen vanaf een bedrag van 250 euro, voorafgaand aan de behandeling een voor de consument vrijblijvende prijsopgave te verstrekken. Voor deze prijsopgave, in het algemeen handelsverkeer ook wel ‘offerte’ genoemd, gelden de bepalingen die ook in het algemeen handelsverkeer gelden. Zo is het mogelijk een geldigheidstermijn en algemene bepalingen op te nemen, zolang dit niet in strijd is met de wet.

 

Afspraken met de cliënt over prijsopgave

In het hoofdstuk transparantievoorschriften (artikel 6.1) is opgenomen dat de mondzorgaanbieder, bij een bedrag boven de 250 euro, voorafgaand aan de behandeling aan de consument een prijsopgave moet overleggen. Partijen hebben aangegeven dat dit in een aantal gevallen niet werkbaar is. Belangrijkste argument hierbij is dat de mondzorgaanbieder soms tijdens de uitvoering van een behandeling beoordeelt of het wenselijk is dat de behandeling op dat moment met één of meerdere prestaties wordt uitgebreid, waarmee het bedrag van de behandeling boven de 250 euro uitkomt.

 

Gezien de bovenstaande argumentatie van partijen is met artikel 6.1 lid 4 de ruimte gelaten om nadere afspraken te maken over het tijdstip en de wijze waarop de prijsopgave wordt overlegd, onder voorwaarde dat dit voor de start van de uitvoering van de behandeling is overeengekomen.

 

Prijslijst materiaal en techniek

In het hoofdstuk transparantievoorschriften is onder artikel 6.4 opgenomen dat de zorgaanbieder de prijs van de gebruikte materialen en technieken per prestatie moet specificeren op een prijslijst.

Deze prijslijst dient ter oriëntatie voor de patiënt. Op deze manier is het voor de patiënt (ook) mogelijk om de prijzen van materialen en technieken van verschillende zorgaanbieders te vergelijken. Als de patiënt hierna een offerte bij een zorgaanbieder aanvraagt is hij in staat om hier vragen over te stellen aangezien hij nu over de benodigde achtergrondinformatie beschikt; hij kan immers nagaan welke materialen en technieken andere zorgaanbieders aanbieden en welke prijzen daarbij horen.

Voorbeeld: Kroon (R24)

Code Prestatie Tarief Materiaal- of techniekkosten
R24 * Kroon €252,17

Porselein €

Metaal-porselein €

Metaal €

 

Naar boven