Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking stoppen-met-rokenprogramma - TB/REG-19618-01
Geldigheid:01-01-2019 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2, 4.4 en 4.5, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen a en d jo. artikel 51 tot en met 53 van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel stoppen-met-rokenprogramma (BR/REG-19132)

 

en nadere regel:

Regeling stoppen-met-rokenprogramma (NR/REG-1924);

 

besloten:

dat rechtsgeldig

 

door:

 • zorgaanbieders die geneeskundige zorg zoals huisartsen, medisch specialisten, klinisch psychologen en verloskundigen die plegen te bieden en

 • zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg (factormaatschappijen)

 

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars, en

 • alle (niet-) verzekerden1

 

de onderstaande prestatiebeschrijvingen:

 • Stoppen-met-rokenprogramma.

  Aanbod bestaand uit uitsluitend gedragsmatige ondersteuning zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zvw;

 • Toeslag farmacologische ondersteuning met nicotinevervangende middelen.

  De farmacologische ondersteuning met nicotinevervangende middelen voorzover deze valt onder de te verzekerde prestaties op grond van de Zvw voor de programmatische aanpak van zorg bij het Stoppen-met-rokenprogramma;

 • Toeslag farmacologische ondersteuning met UR-geneesmiddelen.

  De farmacologische ondersteuning met UR-geneesmiddelen voorzover deze valt onder de te verzekerde prestaties op grond van de Zvw voor de programmatische aanpak van zorg bij het Stoppen-met-rokenprogramma;

 • Onderlinge dienstverlening

   

 

in rekening kunnen worden gebracht, mits is voldaan aan de bij de prestaties beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en nadere regel.

 

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

 

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

 

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

 

 1. De prestatie stoppen-met-rokenprogramma bestaat uit begeleiding gericht op gedragsverandering en wordt, indien nodig, aangevuld met farmacotherapie.

 2. De prestatie bestaat uit intensievere vormen van begeleiding zoals huisartsen, medisch specialisten, klinisch psychologen en verloskundigen die plegen te bieden, gericht op gedragsverandering.

 3. Het programma wordt opgesteld in overeenstemming met de omschrijving en kaders die worden gesteld in de zorgmodule Stoppen met Roken, en voldoet aan de Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning.

 4. Het gaat om een serie van ten minste vier contacten van tenminste tien minuten in een periode van één tot enkele maanden. De vorm van begeleiding kan, hetzij individueel hetzij groepsgewijs plaatsvinden.

 5. Voor farmacologische ondersteuning met nicotine vervangende middelen en/of UR-middelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zvw voor de programmatische aanpak van zorg bij het stoppen met roken kan een toeslag worden gerekend.

 

Beëindiging oude prestatiebeschrijvingbeschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatiebeschrijvingbeschikking wordt prestatiebeschrijvingbeschikking Stoppen-met-roken, met kenmerk TB/CU-7069-01, ingetrokken.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking stoppen-met-rokenprogramma.

 

 

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


 

 

Naar boven