Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek - TB/REG-19620-01
Publicatiedatum:16-07-2018Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen c en d jo. artikel 51 tot met 53 Wmg,

 

op basis van de beleidsregel:

zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek,

 

besloten dat:

rechtsgeldig

 

door:

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 Wmg (factormaatschappijen) en

- zorgaanbieders die op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), staan ingeschreven als arts

 

aan:

- alle ziektekostenverzekeraars en

- alle (niet-)verzekerden1

 

in rekening mogen worden gebracht:

de onderstaande prestatiebeschrijvingen en bijbehorend maximumtarieven (in euro’s), mits voldaan is aan de bij de betreffende prestaties beschreven voorwaarden alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel. Voor de beschrijving van de prestaties wordt verwezen naar de Beleidsregel zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek.

 

Prestaties zorg op afroep van patiënt

Maximumtarief

Zorg op afroep van de patiënt overdag korter dan 20 minuten

Zorg op afroep van de patiënt overdag 20 minuten en langer

Zorg op afroep van de patiënt anw korter dan 20 minuten

Zorg op afroep van de patiënt anw 20 minuten en langer

€ 43,96

€ 73,27

€ 74,92

€ 124,86

 

De bovenstaande maximumtarieven kunnen in rekening worden gebracht zodra de zorgaanbieder in de eigen omgeving van de patiënt is voor het leveren van zorg op afroep van de patiënt. De reistijd wordt derhalve buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van de duur van de geleverde zorg op afroep van de patiënt.

 

Prestaties zorg geleverd in een inloopkliniek

Maximumtarief

Consult overdag korter dan 5 minuten

€ 14,65

Consult  overdag vanaf 5 minuten tot 20 minuten2

€ 29,31

Consult overdag 20 minuten en langer

€ 58,62

Consult anw korter dan 20 minuten

€ 49,94

Consult anw 20 minuten of langer

€ 99,89

 

Algemene declaratievoorschriften en –beperkingen:

 

De tarieven voor zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek mogen niet in rekening worden gebracht door praktijkhoudende huisartsen en huisartsenposten aan respectievelijk bij hen ingeschreven patiënten en aan bij de aan de huisartsenpost deelnemende huisartsen ingeschreven patiënten.

 

Het declareren van het tarief tijdens avond-, nacht- en weekend (anw) uren is toegestaan indien de zorg op afroep wordt geleverd in de tijdsperiode tussen

18.00 uur en 08.00 uur en de tijdsperiode tussen zaterdagmorgen 08.00 uur en zaterdagavond 18.00 uur, de tijdsperiode tussen zondagmorgen 08.00 uur en zondagavond 18.00 uur, alsmede de tijdsperiode tussen 08.00 uur en 18.00 uur op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet.

 

De declaraties dienen te worden gespecificeerd conform de bovenstaande prestaties en tarieven. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

 

Deze vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief btw-kosten, maar exclusief de btw-heffing en -afdracht door een zorgaanbieder.

 

Beëindiging oude tariefbeschikking

 

De Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek, met kenmerk TB/REG-18628-01 die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2018, is op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

 

 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

 

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

 

Bezwaar

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar. 

 

Naar boven