Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch-specialistische zorg 5 april 2018 (NR/REG-1823a)
Ondertekeningsdatum:05-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan het bestuur van:
- Ziekenhuizen (010, 020)
- Zelfstandige behandelcentra (291)
- Revalidatie instellingen (100)
- Huisartsenlaboratoria (380)
- Trombosediensten (220)
- Zorgverzekeraars
- NVZ, NFU, ZKN, ZN, RN, SAN, FNT

 

Behandeld door: directie Regulering 
Telefoonnummer: 088 - 770 87 70
E-mail: info@nza.nl 
Kenmerk: CI/18/13c
Datum: 5 april 2018

 

Geachte heer/mevrouw,

Op 3 april 2018 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ‘Regeling wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-1823a)’ (hierna: regeling) vastgesteld. Deze zal per 1 augustus 2018 in werking treden. Hiermee geven we zorgaanbieders ongeveer vier maanden de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regeling.  De ‘Regeling wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-1823)’ vervalt dan. Hieronder lichten we de wijzigingen in deze regeling toe.
 

Wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling

Nieuwe verplichting tot het publiceren van wachttijden  volgens een voorgeschreven format.
Voor patiënten en verzekeraars is het noodzakelijk dat er goede informatie beschikbaar is over de wachttijden. Daarnaast willen wij ook zelf over de wachttijdinformatie beschikken. In eerder verstuurde brieven informeerden wij u hierover (kenmerk: CI/17/42c, 20-7-2017 en  CI/17/52c, 13-10-2017).  We onderzochten  verschillende mogelijkheden om deze wachttijdinformatie beschikbaar te maken. Uitgangspunt hierbij is dat de administratieve lasten beperkt moeten blijven.  

Op basis van gesprekken met zorgaanbieders concluderen we dat de minst belastende methode hiervoor is als zorgaanbieders de wachttijdinformatie volgens een voorgeschreven format als bestand op hun website publiceren.

In artikel 4.2 van de regeling staat deze verplichting. De NZa haalt het bestand met wachttijdinformatie dan maandelijks geautomatiseerd binnen. Het voorgeschreven format waarin dit moet gebeuren, vindt u in bijlage 3 en 4.

De (gewijzigde) URL van de locatie waar het bestand met wachttijdinformatie te vinden is, kunt u aanleveren via het formulier dat half april beschikbaar is op de website van de NZa.

Ter verduidelijking, de verplichting in artikel 4.2 geldt naast de verplichting dat de zorgaanbieder voor elke vestigingslocatie de lijst met wachttijden voor polikliniek, behandeling en diagnostiek op haar website publiceert (artikel 4.1).
 

Geen publicatie wachttijden bij te laag aantal waarnemingen.
Daarnaast is in artikel 4.5 een bepaling opgenomen, die bepaalt dat bij minder dan 15 waarnemingen (specifiek voor de wachttijd bij behandelingen) een instelling een wachttijd niet hoeft te publiceren.
 

Vervolg

De NZa zal controleren  of alle aanbieders van medisch-specialistische zorg aan deze regeling voldoen. Een grote groep zorgaanbieders publiceert de wachttijden al op hun website. Daar is de NZa erg blij mee. De NZa heeft echter ook geconstateerd dat een deel van de zorgaanbieders dit nog niet of niet volledig publiceert. Zo vermeldt  een deel van de zbc’s alleen ’korte wachttijden’ te hebben. Dat is niet voldoende. De NZa verzoekt u alsnog alle gevraagde wachttijdinformatie op uw website te vermelden, zodat burgers en verwijzers goed inzicht hebben in de wachttijden in de zorg.
 

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de informatielijn. De informatielijn is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 – 770 87 70. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via info@nza.nl.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

M. Commandeur MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

Naar boven