Onderwerp: Bezoek-historie

Brief - Integrale bekostiging geboortezorg vanaf 2022 - 0284412/0426998
Ondertekeningsdatum:12-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Behandeld door: directie Regulering

Telefoonnummer: (088) - 770 87 70

E-mailadres: info@nza.nl

Kenmerk: 0284412/0426998

Onderwerp: Integrale bekostiging vanaf 2022

Datum: 12 april 2018

 

 

Geachte heer Bruins,

 

In uw brief van 29 maart 2018 (kenmerk 1321571-174918-CZ) vraagt u de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om informatie over de mogelijkheden om het experiment integrale geboortezorg vanaf 2022 om te zetten in reguliere bekostiging, naast de monodisciplinaire bekostiging. U vraagt dit, omdat u tijdens werkbezoeken het signaal heeft ontvangen, dat de onduidelijkheid over het vervolg van dit experiment onzekerheid met zich meebrengt. Wij verwachten dat er mogelijkheden zijn om de integrale bekostiging per 2022 als reguliere bekostiging in te voeren naast de bekostiging van eerstelijns verloskundige zorg, tweedelijns verloskunde en kraamzorg. Hieronder licht ik dat verder toe.

 

Stand van zaken

Sinds 1 januari 2017 kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over integrale bekostiging van geboortezorg. De regelgeving voor integrale geboortezorg heeft een experimenteel karakter en biedt tot eind 2021 de mogelijkheid om ervaring op te doen met integrale bekostiging. In 2017 zijn zes regio’s overgestapt op integrale bekostiging van geboortezorg. Wij vinden het positief dat zes regio’s deze overstap al hebben gemaakt. We willen voorkomen dat deze regio’s vanaf 2022 terug moeten naar de monodisciplinaire bekostiging.

Daarnaast kan zekerheid over het mogelijk blijven van integrale bekostiging in de toekomst, andere regio’s aanmoedigen om ook over te stappen.

 

Mogelijkheden voor reguliere bekostiging

In een aantal zorgsectoren bestaan al verschillende vormen van bekostiging naast elkaar. Voorbeelden van sectoren zijn:

  • Wijkverpleging
  • Paramedische zorg
  • Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Hieronder licht ik deze kort toe.

Binnen de wijkverpleging bestaat de prestatie beloning op maat. Deze prestatie biedt zorgverzekeraars en zorgaanbieders ruimte om op lokaal niveau afspraken op maat te maken.

Binnen verschillende eerstelijnszorgsectoren, waaronder de paramedische zorg, bestaat de mogelijkheid voor een monodisciplinaire facultatieve prestatie (op aanvraag) met een vrij tarief. De facultatieve prestatie biedt ruimte om afwijkende zorgprestaties overeen te komen en hiermee kan regionaal maatwerk worden gerealiseerd.

De regelgeving voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg kent voorbeelden van multidisciplinaire bekostiging, zoals de ketenzorg prestaties voor diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en COPD. Deze prestaties maken bekostiging van een multidisciplinaire aanpak door een multidisciplinair behandelteam mogelijk. Deze prestaties bestaan naast de reguliere (monodisciplinaire) prestaties.

 

Hoe nu verder

Hierboven is een aantal sectoren beschreven waarin prestaties bestaan die multidisciplinaire zorg en lokaal maatwerk mogelijk maken. Het gaat hierbij om prestaties die onder de aanspraak van de Zorgverzekeringswet kunnen vallen. Als we voor integrale geboortezorg vergelijkbare prestaties ontwikkelen, dan kunnen we daarmee voldoen aan de voorwaarden die u stelt in uw brief.

De hierboven beschreven bekostigingsvormen komen echter niet helemaal overeen met de situatie zoals in het experiment voor integrale bekostiging van geboortezorg. De genoemde bekostigingsvormen vallen bijvoorbeeld binnen één financieel kader, terwijl bij integrale geboortezorg de zorg over verschillende kaders wordt geleverd.

We moeten nog verder uitwerken in hoeverre dit knelpunten kan opleveren.

Aandachtspunt hierbij zijn de administratieve lasten. Op het moment dat twee bekostigingssystemen naast elkaar bestaan, kan dit mogelijk een stijging van de administratieve lasten gaan betekenen voor de zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Een deel van de partijen zal namelijk afspraken maken over beide bekostigingssystemen. Een vrouw moet de mogelijkheid hebben om over te stappen naar een andere zorgaanbieder. De administratieve lasten zullen ongeveer hetzelfde zijn als in de huidige experimentsituatie.

Verder bestaan de facultatieve prestaties tot nu toe alleen in sectoren met vrije tarieven. Bij verloskunde en kraamzorg kennen we nu maximumtarieven.

 

Tot slot

Met deze brief geef ik aan dat er mogelijkheden zijn om integrale bekostiging van geboortezorg met ingang van 1 januari 2022 om te zetten in een reguliere bekostiging, naast de monodisciplinaire bekostiging. Het is verder van belang om de mogelijkheden verder uit te werken in samenwerking met belanghebbende partijen.                             

Op uw verzoek kunnen we onderzoeken welke vorm van reguliere bekostiging het beste past bij integrale bekostiging van geboortezorg. De reguliere bekostiging moet uitvoerbaar zijn voor alle partijen. Daarbij zullen we de aandachtspunten die u in uw brief noemt meenemen.

Op het moment dat we integrale bekostiging als reguliere bekostiging willen invoeren, dan moeten we bezien welke verder stappen (zoals bepalen tariefsoort, hoogte eigen risico, een aanwijzing et cetera) nodig zijn. We verwachten dat we in onderling overleg tot werkbare oplossingen kunnen komen.

Ten slotte wil ik aangeven dat we nog volop bezig zijn met de evaluatie van integrale bekostiging. Hieruit zal blijken of de verwachte voordelen ook echt worden behaald, in hoeverre omzetting naar reguliere bekostiging wenselijk is en of er aanpassingen nodig zijn in het gekozen model.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

 

 

Naar boven