Onderwerp: Bezoek-historie

Vaststelling gewijzigde beleidsregel Bijzondere tandheelkunde instellingen 2019 - CI/18/15c
Publicatiedatum:21-06-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van Cobijt en ZN

 

Behandeld door: directie Regulering

Telefoonnummer: 088 - 770 8 770

E-mailadres:  info@nza.nl

Kenmerk: CI/18/15c

Onderwerk: Vaststelling gewijzigde beleidsregel Bijzondere tandheelkunde instellingen

Datum: 21 juni 2018

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Op 19 juni 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een gewijzigde Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen (BR/REG-19131) vastgesteld. De ingangsdatum van de beleidsregel is 1 januari 2019. De aanpassing heeft betrekking op de declaratievoorwaarde van prestatie X831 ‘Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen’.  In deze brief stel ik u hiervan op de hoogte. Tevens stel ik u op de hoogte van de door VWS ingeschatte indexatiepercentages, de hoogte van het collectief maximum tijdstarief en de maximum beleidsregelwaarden van het toetsingskader voor het individueel vast tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen per 2019.

 

Wijziging beleidsregel

De NZa heeft op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) de bevoegdheid om prestatieomschrijvingen met bijbehorende (maximum, vaste of vrije) tarieven vast te stellen. Centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT) kunnen de geleverde bijzondere tandheelkundige zorg in rekening brengen via een i) individueel vast tijdstarief of ii) collectief maximum tijdstarief. Op basis van de huidige beleidsregel konden de CBT’s waarvoor de NZa geen individueel vast tijdstarief (X731) heeft vastgesteld in een specifiek afgegeven tariefbeschikking het collectief maximum tijdstarief (X831) alleen in rekening brengen als zij een toelating kenden als instelling voor medisch specialistische zorg (IMSZ). Deze declaratievoorwaarde wordt per 2019 losgelaten.

Het schrappen van deze voorwaarde betekent dat de declaratie van prestatie X831 per 2019 onafhankelijk wordt van de plaats waar de zorg wordt geleverd. De enige bepalende randvoorwaarde voor declaratie van prestatie X831 is of de zorg geleverd wordt in een instelling voor bijzondere tandheelkunde.

 

Indexatiepercentages

De hoogte van de indexatiepercentages zijn van invloed op de hoogte van het collectief maximum tijdstarief en de maximale beleidsregelbedragen. Deze beleidsregelbedragen worden gehanteerd bij de vaststelling van het individueel vast tijdstarief. De tarieven betreffen een vergoeding voor zowel de personele- als materiële kostenontwikkeling. De hoogte van de indexatiepercentages zijn als volgt:

 

Indexatiepercentages

DEF 2018

 VC 2019

Personeelskosten (OVA)

2,96%

4,08%

Overige kosten (CEP)

1,55%

2,46%

Gewogen indexeringspercentage

2,49%

3,54%

 

Collectief maximum tijdstarief

Rekening houdend met het bovenstaande, bedraagt de hoogte van het collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen in 2019:

 

  VC 2018 VC 2019
Collectief maximum tijdstarief € 20,62 € 21,39

 

 

Individueel vast tijdstarief

De hoogte van het individueel vast tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen wordt berekend door de totale begrote aanvaardbare kosten mondzorg te delen door het begrote aantal declarabele uren. De hoogte van de totale aanvaardbare kosten (met uitzondering van de kosten voor rente, afschrijving en onderhoud) wordt gebaseerd op het toetsingskader bijzondere tandheelkunde. Bepalend voor de maximale hoogte is het aantal fte tandartsen (in opleiding). De wijze van indexeren is vastgelegd in de beleidsregel ’indexering’.

Op basis van bovenstaande indexatiepercentages zijn de maximale beleidsregelbedragen van het toetsingskader bijzondere tandheelkunde als volgt:

 

Bijzondere tandheelkunde

Def niveau 2017 (€)

Def niveau 2018 (€)

VC niveau 2019 (€)

Kostenposten

per 1,0 fte

per 1,0 fte

per 1,0 fte

1. vergoeding tandartsen

131.505

      135.397

    140.922

2. vergoeding management(taken)

 

 

 

    - instelling met tenminste 2 fte

16.556

17.046

17.741

    - instelling met minder dan 2 fte

8.278

8.523

8.871

3. formatie ondersteunend thk team

92.200

94.929

98.802

4. bij- en nascholing tandarts en thk team

6.288

6.385

6.542

5. klinisch psycholoog

 

 

 

    - instelling met tenminste 2 fte

7.097

7.307

7.605

    - instelling met minder dan 2 fte

0

0

0

6. verbruiksmaterialen

18.899

19.192

19.664

7. overige kosten

31.074

31.556

32.332

 

Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa: 088 - 770 8 770 of info@nza.nl. Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven