Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit bij publicatie STLT Beheer B.V. – ’t Lindeke B.V. – Stichting Het Lindeke

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 1 februari 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag). Hierin is medegedeeld dat STLT Beheer B.V. voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over ‘t Lindeke B.V. en Stichting Het Lindeke, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (Mw) (hierna: het voornemen).

 2. Op grond van artikel 49c, tweede lid, Wmg kan de NZa haar goedkeuring slechts onthouden indien:

  a. cliënten, personeel en andere betrokkenen niet op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte moeten zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen niet overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg onvoldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 3. Op grond van bovenstaande wettelijke criteria die de NZa bij de beoordeling van deze aanvraag moet hanteren, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de beoogde concentratie (behoudens het genoemde in punt 2, onder c).

  Partijen

 4. STLT Beheer B.V. (hierna: STLT) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. STLT Beheer is via haar dochteronderneming FortaGroep B.V. (hierna: FortaGroep) actief op het gebied van specialistische ggz in de provincie Zuid Holland.

 5. ’t Lindeke B.V. (hierna: ’t Lindeke) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. ’t Lindeke is actief op het gebied van basis- en specialistische ggz in de regio West-Brabant en Tholen.

 6. Stichting Het Lindeke (hierna: Stichting Het Lindeke) is een stichting naar Nederlands recht. Stichting Het Lindeke houdt de WTZi-toelating ten behoeve van ’t Lindeke.

 7. ‘t Lindeke en Stichting Het Lindeke worden hierna aangeduid als ‘Het Lindeke’. Hierna worden STLT Beheer en Het Lindeke ook aangeduid als ‘partijen’.

  Het voornemen

 8. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in ‘t Lindeke door STLT Beheer, alsmede de statutaire verankering van het recht van STLT Beheer tot benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht van Stichting Het Lindeke. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde, ondertekende, koopovereenkomst van 29 januari 2018 alsmede een bij de aanvraag overgelegde, op 8 maart 2018 ondertekende overeenkomst tot statutenwijziging van Stichting Het Lindeke.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 9. Betrokken organisaties zijn STLT Beheer en Het Lindeke.

 10. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw. De hierboven, onder punt 8, omschreven transacties leiden er namelijk toe dat STLT Beheer uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Het Lindeke.

 11. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 4 van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

  Beoordeling

  A. Betrokkenheid belanghebbenden

 12. Met betrekking tot de betrokkenheid van de cliënten en het personeel bij de voorbereiding van de concentratie merkt de NZa het volgende op.

 13. STLT Beheer heeft als holdingmaatschappij geen (directe) cliënten of cliëntenraad. STLT Beheer heeft bovendien als holdingmaatschappij geen personeel en ondernemingsraad.

 14. Door FortaGroep is zowel een cliënten- als ondernemingsraad ingesteld. Om voorgaande redenen is de betrokkenheid van cliënten en personeel van FortaGroep door de NZa beoordeeld.

 15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten en personeel van FortaGroep en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 16. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten en personeel van FortaGroep en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie

  B. Cruciale zorg

 17. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat door betrokken organisaties geen cruciale zorg wordt aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  C. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 18. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg:
  - de doelstellingen van de concentratie;
  - de redenen voor concentratie;
  - de structuur van de beoogde organisatie van de zorgaanbieder of zorgaanbieders;
  - de financiële gevolgen van de concentratie voor de zorgaanbieder of zorgaanbieders;
  - de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt;
  - de risico’s van de concentratie voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico’s worden ondervangen;
  - het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen over het voornemen tot concentratie en de wijze waarop zij dit kenbaar hebben kunnen maken, alsmede een onderbouwing voor de wijze waarop het oordeel of de aanbevelingen zijn meegewogen bij het voornemen tot concentratie;
  - de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd.

  Conclusie

 19. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa dat:

  a. cliënten en personeel van FortaGroep en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten en personeel van FortaGroep en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, van de Wmg niet in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 20. Gelet op het bovenstaande en gelet op de criteria genoemd onder punt 2, verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 13 maart 2018

 

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

drs. J.M. Landman

waarnemend directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Naar boven