Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire - Registratie dagbesteding en (geneeskundige) begeleiding - CI/18/12c
Ondertekeningsdatum:30-03-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan het bestuur van:

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
 • GGZ Nederland (GGZN);
 • Platform MeerGGZ;
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP);
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
 • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF);
 • Mind Landelijk platform Psychische Gezondheid
 • Divisie Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichtingen (Forzo/JJI)
 • Gevangeniswezen (GW);
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Behandeld door; Directie Regulering  

Telefoonnummer; 088 770 8 770

E-mailadres; info@nza.nl

Kenmerk; CI/18/12c

Onderwerp; Registratie dagbesteding en (geneeskundige) begeleiding

Datum; 30 maart 2018

Geachte heer/mevrouw,

 

Zorginstituut Nederland heeft in zijn rapport1 van 29 oktober 2015 aangegeven dat dagbesteding in de ggz alleen onder de aanspraken op curatieve ggz valt als deze gelijktijdig plaatsvindt met verblijf met overnachting. Bij ambulante zorg vallen alleen begeleidingsactiviteiten met een geneeskundig doel onder de aanspraken van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Onderscheid begeleiding en dagbesteding

Uit het dbc-informatiesysteem (DIS) blijkt dat niet iedereen conform deze duiding registreert. Men registreert namelijk regelmatig dagbesteding bij ambulante behandeling. Dit komt misschien mede doordat het onderscheid tussen begeleiding en dagbesteding niet goed is gemaakt. Dan kan dagbesteding geregistreerd zijn, terwijl eigenlijk sprake is van geneeskundige begeleiding. Met deze circulaire wil de NZa daarom verduidelijken hoe u de huidige regelgeving toepast in lijn met de aanspraken op curatieve ggz.

 

Werkwijze van 2015 tot en met 2018

De genoemde duiding van het Zorginstituut op het gebied van dagbesteding en (geneeskundige) begeleiding in de ggz is leidend. De kern is dat - naast verblijfszorg - alleen geneeskundige zorg (en dus geneeskundige begeleiding) onder de Zvw valt. De grens tussen dagbesteding en geneeskundige begeleiding is echter niet altijd even helder. Daarom mag u van 2015 tot en met 2018 dagbesteding in een ambulante setting2 registreren als het geneeskundige zorg is. Als de dagbesteding in het behandelplan van de patiënt3 staat, geeft dat in principe voldoende zekerheid dat het om geneeskundige zorg gaat. Als er – op grond van individuele signalen of op grond van data-analyses - aanwijzingen zijn die aanleiding geven tot twijfel, is dat mogelijk een reden om over te gaan tot een detailcontrole door de zorgverzekeraar om vast te stellen of het daadwerkelijk geneeskundige zorg betrof.
 

Aanpassing omschrijvingen per 2019

De NZa is van plan om de hierboven beschreven regels voor 2015-2018 ook in 2019 voort te zetten. Ook in de toekomst kunt u dus in een ambulante setting alleen dagbesteding registreren als dit geneeskundige zorg is. Om extra helderheid te scheppen, laten wij per 2019 de omschrijving van begeleidingsactiviteiten zoveel mogelijk aansluiten bij de terminologie van het Zorginstituut. De huidige activiteit ‘activerend begeleidingscontact’ wordt dan ‘geneeskundig begeleidingscontact’ en ‘ondersteunend begeleidingscontact’ wordt ‘ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting’.

 

Forensische zorg

Bij de forensische zorg (fz) komen ook andere vormen van  dagbesteding en begeleiding voor vergoeding in aanmerking. Bij de uitwerking van de nieuwe omschrijvingen houden wij hier rekening mee.

 

Wij vragen u als koepelvereniging om deze informatie te verspreiden onder uw leden.

 

Heeft u vragen?

Met vragen kunt u contact opnemen met ons Informatie- en Contactcentrum op telefoonnummer 088‑7708770 of via info@nza.nl .

 

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit                          

 

drs. C.A.H. ten Damme RA

unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg

 

 

Naar boven