Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire Regelgeving ggz en fz 2019 - CI/18/11c
Ondertekeningsdatum:30-03-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan het bestuur van:

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);

 • GGZ Nederland (GGZN);

 • Platform MeerGGZ;

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);

 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP);

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);

 • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF);

 • Mind Landelijk platform Psychische Gezondheid

 • Divisie Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichtingen (Forzo/JJI)

 • Gevangeniswezen (GW);

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Behandeld door; Directie Regulering  

Telefoonnummer; 088 770 87 70

E-mailadres; info@nza.nl 

Kenmerk; CI/18/11c

Onderwerp; Regelgeving ggz en fz 2019

Datum; 30 maart 2018

Geachte heer/mevrouw,

 

Inleiding

Jaarlijks levert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een release uit voor de ggz en de fz. Deze bestaat uit een productstructuur (prestaties en tarieven), regelgeving (beleidsregels en nadere regels), ICT-specificaties, validatieregels en codelijsten.

 

De Raad van Bestuur van de NZa heeft op 21 maart 2018 de onderwerpenlijst van de release 2019 vastgesteld. Hiermee staan de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid vast. Dit geldt voor de gespecialiseerde ggz (RG19), de forensische zorg (RF19) en de generalistische basis-ggz (RB19).

 

De onderhoudsagenda

De NZa heeft samen met de koepels van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliënten geïnventariseerd welke onderwerpen mogelijk tot een wijziging per 2019 moeten leiden. Dit gebeurde in de technische overleggen van november 2017 tot en met februari 2018. Bij onderwerpen die nauw samenhangen met de doorontwikkeling van de productstructuur was het uitgangspunt om deze niet los op te pakken. Verder is belangrijk dat partijen een wijziging dragen.

 

Onderwerpen die definitief in release 2019 komen

 1. Acute ggz (g-ggz)
 2. Dagbesteding en geneeskundige begeleiding (g-ggz, fz)
 3. Verblijf met rechtvaardigingsgrond (g-ggz)
 4. Doventoeslag forensische zorg (fz)
 5. Verblijfsprestatie H (g-ggz)
 6. Kapitaallasten bij verblijf (g-ggz, fz)
 7. Tariefherijking zzp-b (g-ggz)
 8. Tariefherijking zzp-vg en extramurale parameters (fz)
 9. Directe tijd hoofdbehandelaar bij vervolg-dbbc's (fz)
 10. Conversie DSM-5 (g-ggz, gb-ggz en fz)
 11. Openingsregel forensisch psychiatrisch toezicht (fz)
 12. Beveiligde ggz (g-ggz)

 

De mate van wijziging kan per onderwerp verschillen. De uiteindelijke wijzigingen worden bekend gemaakt bij de vrijgave van het totale pakket (productstructuur, regelgeving, ICT-specificaties) op uiterlijk 1 juli 2018. Hieronder volgt een indicatie van de voorgenomen beleidsaanpassingen.

 

1. Acute ggz (g-ggz)

Naar verwachting wordt vóór 1 januari 2019 de generieke module Acute Psychiatrie[1] opgenomen in het register met kwaliteitsstandaarden. De NZa heeft een advies uitgebracht over een toekomstbestendige en passende bekostiging van de acute psychiatrische zorg.

 

Op basis hiervan werken wij, in nauwe samenwerking met veldpartijen, prestaties en tarieven uit, gericht op snelle duidelijkheid. Verwerking in de regelgeving en dbc-systematiek is onder voorbehoud van een aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

 

2. Dagbesteding en geneeskundige begeleiding (ggz, fz)

Om aan te sluiten bij de terminologie van het Zorginstituut, passen wij per 2019 de omschrijving van twee activiteiten aan:

 • Ondersteunend begeleidingscontact wordt ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting
 • Activerend begeleidingscontact wordt geneeskundig begeleidingscontact

 

Registratie van dagbesteding bij ambulante zorg blijft mogelijk zolang sprake is van geneeskundige zorg. Hiervoor blijft net als nu tenminste opname in het behandelplan vereist. De bekostiging van dagbesteding en begeleiding wijzigt hiermee niet.

 

Uitwerking voor de forensische zorg

Ook binnen de fz willen we de omschrijving van de activiteiten aanpassen. Wij werken dit momenteel samen met fz-partijen uit. Binnen de fz zijn de aanspraken op vergoeding namelijk breder dan binnen de ggz. Het blijft binnen de fz mogelijk om ook andere (bestaande) vormen van dagbesteding en begeleiding in rekening te brengen.

 

Over het onderwerp dagbesteding en begeleiding komt op korte termijn een aparte circulaire uit.

 

3 .Verblijf met rechtvaardigingsgrond (g-ggz)

Op 6 maart 2017 heeft het Zorginstituut de duiding Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige ggz gepubliceerd. Het Zorginstituut vindt het in uitzonderlijke situaties gerechtvaardigd dat verblijf voor een redelijke termijn wordt voortgezet zonder medische noodzaak in verband met geneeskundige ggz. In 2017 is met veldpartijen geconcludeerd dat het wenselijk is om deze uitzonderingssituaties zichtbaar te maken via een nieuwe prestatie ‘Verblijf met rechtvaardigingsgrond (VMR)’. Deze prestatie is per 2018 toegevoegd aan de verblijfsprestaties binnen de dbc-systematiek.

Per 2019 komt een soortgelijke prestatie beschikbaar voor de zzp-systematiek: een zzp-VMR. Deze kent twee varianten: in- en exclusief dagbesteding.

 

4. Doventoeslag forensische zorg (fz)

Per 2017 is een toeslag voor gespecialiseerde ggz aan doven en slechthorenden geïntroduceerd. Een soortgelijke populatie komt ook binnen de fz voor. De NZa gaat de toeslag ‘tolk gebarentaal/communicatiespecialist’ daarom per 2019 ook invoeren in de fz.

 

5. Verblijfsprestatie H (g-ggz)

Er is een wijzigingsverzoek ingediend om de prestatiebeschrijving van verblijfsprestatie H (hic) aan te passen. Daarin is nu sprake van een extra beveiligde kamer (ebk). Het verzoek is om dit te wijzigen in een extra beveiligde ruimte (ebr). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) oordeelt dat een ebk niet altijd noodzakelijk is voor verantwoorde hic-zorg. De NZa onderzoekt de eventuele gevolgen hiervan voor de verblijfsprestatie hic en geeft hierover zo snel mogelijk duidelijkheid aan partijen.

 

6. Kapitaallasten bij verblijf (g-ggz en fz)

Er is een wijzigingsverzoek ingediend voor de normatieve huisvestingscomponent (nhc). Volgens partijen is wet- en regelgeving over duurzaamheid en brandveiligheid in de afgelopen periode dusdanig aangescherpt, dat hogere investeringen nodig zijn. Wij laten momenteel een extern onderzoek uitvoeren naar de gewijzigde eisen op dit gebied tussen 2008 en 2018. Ook kijken wij naar verwachte ontwikkelingen in de periode 2018-2020. Afhankelijk van de uitkomsten passen wij het tarief aan.

De green deal en het klimaatakkoord van Parijs zijn gericht op de verdere toekomst en maken geen deel uit van deze herijking.

 

7. Tariefherijking zzp-b (g-ggz)

De NZa heeft binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) een kostenonderzoek naar de zzp-B reeks uitgevoerd. Op basis hiervan passen wij de tarieven per 2019 aan. Deze gewijzigde tarieven gaan in principe ook voor de g-ggz gelden.

 

8. Tariefherijking zzp-vg en extramurale parameters (fz)

De NZa heeft onderzocht of de geldende zzp-vg reeks en extramurale parameters passend zijn voor de forensische zorg. Hierover hebben wij onder andere gesprekken gevoerd met (vertegenwoordigers van) zorgaanbieders en DForzo/Justitiële Jeugd inrichtingen. De conclusie is dat de bestaande prestatie-omschrijvingen gehandhaafd kunnen blijven. Daarom zijn deze gewijzigde tarieven 2019 (voortkomend uit het wlz-kostenonderzoek) ook in de fz van kracht.

 

9. Directe tijd hoofdbehandelaar bij vervolg-dbbc's (fz)

In de g-ggz geldt vanaf 2016 dat alleen de initiële dbc directe tijd van een regiebehandelaar moet bevatten. Bij een vervolg-dbc hoeft dit niet. Dit is een gevolg van discussies over de jaarrekeningen ggz. De fz is daarin destijds niet meegenomen.

De verplichting was vooral gericht op de diagnostiekfase: daarin heeft  de regiebehandelaar een belangrijke rol. De diagnostiekfase zit in principe niet in een vervolg-dbc. Daarom kan men een vervolg-dbc zonder directe tijd van de regiebehandelaar toch declareren. Op basis van signalen over ervaren knelpunten bij fz-aanbieders vervalt per 2019 ook in de fz de verplichting van directe tijd van een hoofdbehandelaar bij vervolg-dbbc’s.

 

10. Conversie DSM-5 (g-ggz, gb-ggz en fz)

Voor de invoering van DSM-5 is eerder een conversietabel ontwikkeld die DSM-5-diagnoses vertaalt naar DSM-IV-diagnoses. Op basis van wijzigingsverzoeken voeren wij een aantal aanpassingen in deze conversietabel door. De belangrijkste is het toevoegen van jeugddiagnoses die ook kunnen voorkomen bij volwassenen.

 

11. Openingsregel forensisch psychiatrisch toezicht (fz)

De NZa heeft signalen ontvangen dat de (her)openingsregels voor forensisch psychiatrisch toezicht (vereist direct patiëntgebonden tijd) onvoldoende aansluiten op de praktijk. De NZa wil deze regels en de validatie per 2019 aanpassen. Hierover vindt nog overleg met partijen plaats.

 

12. Beveiligde ggz (g-ggz)

De NZa heeft signalen ontvangen dat de organisatie van de inkoop van beveiligde ggz mogelijk niet optimaal is. Daarom heeft de NZa het verzoek gekregen om beveiligde ggz afzonderlijk zichtbaar te maken in het declaratieproces. Wij onderzoeken momenteel samen met partijen de mogelijkheden en geven zo snel mogelijk meer duidelijkheid.

 

Wij vragen u als koepelvereniging om deze informatie te verspreiden onder uw leden.

 

 

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij onze informatielijn. De informatielijn is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088-7708770 (lokaal tarief). U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via info@nza.nl.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit
 

drs. C.A.H. ten Damme RA
unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg


[1] De module is hier te vinden: http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/wp-content/uploads/2015/11/Generieke-module-Acute-psychiatrie.pdf

Naar boven