Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire regelgeving eerstelijnsverblijf 2019 - CI/18/06c

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van:

  • Zorgverzekeraars

  • ActiZ, Agora, BTN, EN, Fibula, FMS, InEen, KNGF, LHV, NFU, NHG, NIP, NPCF, NVAVG, NVD, NVKG, NVLF, NVZ, PPN, Verenso, VGVK, VNG, VPH, V&VN, VVOCM, ZN

  • Algemene ziekenhuizen

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Deze circulaire bevat een toelichting op de regelgeving eerstelijnsverblijf (elv) voor het jaar 2019. De regelgeving voor 2019 is op 10 juli 2018 door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Het gaat om de volgende regelingen:
 

  • Beleidsregel eerstelijnsverblijf, BR/REG-19126;
  • Regeling eerstelijnsverblijf, NR/REG-1904;
  • Verantwoordingsdocument ‘Toelichting op de berekening van de tarieven in het eerstelijnsverblijf’.

 

De documenten zijn te vinden op de website van de NZa: puc.overheid.nl/nza. In deze circulaire lichten wij toe wat er is gewijzigd ten opzichte van 2018. Wij vragen u deze informatie met uw achterban te delen.

 

Psychologische zorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de NZa verzocht om de beleidsregel te verduidelijken op het punt van de inzet van psychologische zorg binnen het elv. Dit vanwege onduidelijkheid hoe de zorg geleverd door gedragsdeskundigen binnen elv zich verhoudt tot de geleverde zorg onder de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg. We hebben de beleidsregel aangescherpt en verduidelijkt.
 

Tariefherijking

De NZa heeft de tarieven voor de prestaties eerstelijnsverblijf laag-complex, hoog-complex en palliatieve terminale zorg voor 2019 herijkt. Deze tariefherijking is gebaseerd op de uitkomsten van het kostenonderzoek langdurige zorg dat uitgevoerd is door KPMG Advisory NV. De volledige tariefherijking is ter consultatie voorgelegd aan de betrokken brancheorganisaties. Met de tariefherijking zorgt de NZa ervoor dat de tarieven een meer actuele weergave zijn van de daadwerkelijke kosten die zorgaanbieders maken.

Als bijlage bij de beleidsregel is een verantwoordingsdocument ‘Toelichting op de berekening van de tarieven in het eerstelijnsverblijf’ vastgesteld. In dit verantwoordingsdocument wordt uiteengezet hoe de resultaten uit het kostenonderzoek langdurige zorg hebben geleid tot de herziene tariefonderbouwing voor het elv.

In de Beleidsregel eerstelijnsverblijf is beschreven dat farmaceutische zorg geen onderdeel vormt van het integrale elv-tarief en apart in rekening dient te worden gebracht. De schoning van de farmaceutische zorg is terug te vinden in het verantwoordingsdocument ‘Toelichting op de berekening van de tarieven in het eerstelijnsverblijf’. Aan de hand van analyses van Vektis-data kan worden bezien of eventuele bijstellingen noodzakelijk zijn.

 

Registratieonderzoek

Naast het uitgevoerde kostenonderzoek door de NZa, heeft ActiZ het onderzoeksbureau Q-consult de opdracht gegeven om een registratieonderzoek uit te voeren, om meer inzicht te krijgen in de profielen en zorgvraag van patiënten die gebruik maken van het elv. De NZa heeft besloten om de resultaten van het Q-consult onderzoek niet mee te nemen in de huidige prestatiestructuur en tariefonderbouwing. De NZa heeft besloten om een vervolgonderzoek op te starten. Het vervolgonderzoek gaan we in nauwe samenwerking met partijen opzetten en uitvoeren.

 

Afspraken binnen max-maxtarieven

De NZa heeft van partijen signalen ontvangen dat afspraken binnen de max-maxtarieven lastig op gang komen. Voor de prestaties eerstelijnsverblijf laag-complex, hoog-complex en palliatieve terminale zorg gelden maximumtarieven per dag. De prestaties voor eerstelijnsverblijf kennen de mogelijkheid voor het afspreken van een max-maxtarief. Het max-maxtarief ligt 10% hoger dan het eerste maximum en kan worden ingezet als hiervoor een overeenkomst met de zorgverzekeraar is gesloten.

Dit tweede maximum kan bijvoorbeeld worden ingezet ten behoeve van kwaliteit en regionale verschillen, bijvoorbeeld voor initiatieven op het gebied van een hogere (intensievere) behandelinzet met een kortere verblijfsduur, behandeling van specifieke (complexere) doelgroepen of bijzondere regionale initiatieven. Dit is ter beoordeling aan het lokaal overleg tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. De NZa roept zorgaanbieders en zorgverzekeraars op het lokaal overleg te gebruiken om afspraken te maken over het inzetten van de max-maxtarieven voor dergelijke initiatieven.

 

Coördinatiepunten

Op dit moment is er ruimte voor financiering van de regionale coördinatiepunten voor elv via de max-maxtarieven binnen de Beleidsregel eerstelijnsverblijf. Daarbij heeft VWS de NZa opdracht gegeven om een analyse te doen naar de meest passende wijze van bekostiging van regionale coördinatiepunten voor zorgvormen met tijdelijk verblijf. De NZa heeft de analyse bekostigingsopties coördinatiepunten voor zorgvormen met tijdelijk verblijf gepubliceerd op de website.

 

Tot slot

De Beleidsregel eerstelijnsverblijf (BR/REG–19126) is onlangs gepubliceerd op onze website (puc.overheid.nl/nza).Ook de hieruit voortvloeiende Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf (TB/REG-19608-01) zal op deze wijze worden gepubliceerd. Wij verzoeken u om uw achterban op de hoogte te stellen van deze beleidsregel en de bijbehorende beschikking.

 

Heeft u vragen?

Wanneer u naar aanleiding van deze circulaire vragen heeft, dan kunt u deze per e-mail sturen naar info@nza.nl of contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum via het telefoonnummer dat staat vermeld in het briefhoofd.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven