Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Unilabs Diagnostics AB – Medlon B.V.
Publicatiedatum:26-03-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 2 november 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag). Hierin is medegedeeld dat Unilabs Diagnostics AB uitsluitende zeggenschap zal verkrijgen over Medlon B.V. in
  de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (Mw) (hierna: het voornemen).

 2. Op grond van artikel 49c, tweede lid, Wmg kan de NZa haar goedkeuring slechts onthouden indien:

  a. cliënten, personeel en andere betrokkenen niet op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte moeten zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen niet overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg onvoldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 3. Op grond van bovenstaande wettelijke criteria die de NZa bij de beoordeling van deze aanvraag moet hanteren, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de beoogde concentratie (behoudens het genoemde in punt 2, onder c).

  Partijen

 4. Unilabs Diagnostics AB (hierna: Unilabs) is statutair gezeteld in Zweden en heeft haar hoofdkantoor in Zwitserland. Unilabs is actief op het gebied van medische diagnostiek, voortplantingsgeneeskunde en medicijnontwikkeling in voornamelijk Frankrijk, Zweden, Zwitserland, Noorwegen en Spanje.

 5. Medlon B.V. (hierna: Medlon) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Medlon is actief op het gebied van klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek in de regio Twente.

 6. Hierna worden Unilabs en Medlon ook aangeduid als ‘partijen’.

  Het voornemen

 7. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Medlon door Unilabs. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde, door partijen ondertekende Share Purchase Agreement van 5 oktober 2017.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 8. Betrokken organisaties zijn Unilabs en Medlon.

 9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw. De hierboven, onder punt 7, omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Unilabs uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Medlon.

 10. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 4 van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

  Beoordeling

  A. Betrokkenheid belanghebbenden

 11. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt datpersoneel van Medlon en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 12. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van personeel van Medlon en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 13. Met betrekking tot de betrokkenheid van de cliënten van Medlon en cliënten en het personeel van Unilabs bij de voorbereiding van de concentratie merkt de NZa het volgende op:

 14. Op grond van artikel 49c, tweede lid, van de Wmg is de NZa gehouden om, voordat zij haar goedkeuring kan verlenen aan een voorgenomen concentratie, onder andere, te beoordelen of, kort gezegd, de cliënten en het personeel op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

 15. Blijkens de wetsgeschiedenis is daarbij aangesloten bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1] Dit betekent dat de NZa, voordat zij haar goedkeuring kan verlenen aan een voorgenomen concentratie, beoordeelt of de cliëntenraden en ondernemingsraden van de zorgaanbieders die de voorgenomen concentratie tot stand brengen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

  Cliënten

 16. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen.

 17. Medlon levert zorgdiensten onder de WTZi-toelating van haar aandeelhouders, Stichting Ziekenhuisgroep Twente en Stichting Medisch Spectrum Twente. Medlon beschikt niet zelf over een WTZi-toelating en kwalificeert daardoor niet als instelling in de zin van de WTZi en is derhalve niet gehouden een cliëntenraad in te stellen.

 18. Uit de bij de ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat er door Medlon geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz is ingesteld.

 19. Nu op Medlon niet de plicht rust om een cliëntenraad in de zin van de Wmcz in te stellen en deze te betrekken bij de voorbereiding van de concentratie, is de betrokkenheid van de cliënten bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie door de NZa niet beoordeeld.

 20. Unilabs levert geen zorgdiensten in Nederland. Unilabs kwalificeert daardoor niet als instelling in de zin van de WTZi en is derhalve niet gehouden een cliëntenraad in te stellen.

 21. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat er door Unilabs geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz is ingesteld.

 22. Nu op Unilabs niet de plicht rust om een cliëntenraad in de zin van de Wmcz in te stellen en deze te betrekken bij de voorbereiding van de concentratie, is de betrokkenheid van de cliënten bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie door de NZa niet beoordeeld.

  Personeel

 23. Ondernemingen in de zin van artikel 1 van de WOR die een onderneming in stand houden waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, zijn op grond van artikel 2, eerste lid, van de WOR verplicht om een ondernemingsraad in te stellen.

 24. Unilabs levert geen zorgdiensten in Nederland en heeft geen personeel in dienst in Nederland. Unilabs kwalificeert daardoor niet als instelling in de zin van de WOR en is derhalve niet gehouden een ondernemingsraad in te stellen.

 25. Uit de bij de ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat er door Unilabs geen ondernemingsraad in de zin van de WOR is ingesteld.

 26. Nu op Unilabs niet de plicht rust om een ondernemingsraad in de zin van de WOR in te stellen en deze te betrekken bij de voorbereiding van de concentratie, is de betrokkenheid van het personeel bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie door de NZa niet beoordeeld.

  B. Cruciale zorg

 27. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat door betrokken organisaties geen cruciale zorg wordt aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  C. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 28. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg:
  - de doelstellingen van de concentratie;
  - de redenen voor concentratie;
  - de structuur van de beoogde organisatie van de zorgaanbieder of zorgaanbieders;
  - de financiële gevolgen van de concentratie voor de zorgaanbieder of zorgaanbieders;
  - de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt;
  - de risico’s van de concentratie voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico’s worden ondervangen;
  - het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen over het voornemen tot concentratie en de wijze waarop zij dit kenbaar hebben kunnen maken, alsmede een onderbouwing voor de wijze waarop het oordeel of de aanbevelingen zijn meegewogen bij het voornemen tot concentratie;
  - de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd.

  Conclusie

 29. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa dat:

  a. het personeel van Medlon en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b. het oordeel en de aanbevelingen van het personeel van Medlon en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, van de Wmg niet in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 30. Gelet op het bovenstaande en gelet op de criteria genoemd onder punt 2, verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum:  6 februari 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven