Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer BR/REG-19107
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Gelet op artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve vastgesteld door de NZa.

Gelet op artikel 59, aanhef en onder b, van de Wmg, heeft de minister van VWS met de brief van 12 juli 2012, met kenmerk MC-U-3122855, ten behoeve van voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 van de  Wmg aan de NZa gegeven.

1. Begripsbepalingen

Tandtechniek in eigen beheer

De tandtechnische stukken die door de zorgaanbieder zelf worden vervaardigd.

Toelichting

Zelfvervaardiging betekent vervaardiging door de zorgverlener zelf, maar kan ook betekenen dat de technieken worden vervaardigd door een tandtechnieker binnen de praktijk of binnen een bedrijf waarvan de zorgaanbieder (of zorgverlener) de eigenaar is. Als het gaat om meerdere (rechts)personen, dan is bepalend of de zorgaanbieder invloed heeft op de prijs(vorming). Dit zal doorgaans het geval zijn als deze zorgaanbieder zeggenschap heeft. Wanneer er sprake is van invloed op de prijs(vorming) door deze zeggenschap, dan gelden de maximumtarieven voor tandtechniek in eigen beheer. Zeggenschap houdt in: de mogelijkheid om op grond van feitelijke of juridische omstandigheden strategische invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming en daarmee ook op de prijsvorming. Zeggenschap kan bijvoorbeeld worden verkregen door de verwerving van participaties in het kapitaal, verwerving van vermogensbestanddelen, uit hoofde van een overeenkomst, of op enige andere wijze.

Zorgaanbieder

Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg,die mondzorg leveren zoals tandartsen, tandartsspecialisten voor mondziekten en kaakchirurgen en tandartsspecialisten in de dentomaxillaire orthopaedie die bieden.

Kostprijs

De netto kosten (na aftrek van eventuele kortingen) voor inkoop van materialen en/of technieken.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van tandtechniek in eigen beheer. 

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op tandtechniek in eigen zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van op tandtechniek in eigen beheer,  uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of door personen als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG.

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor behandeling en verblijf of mondzorg, als bedoeld in de Wlz.

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op tandtechniek in eigen beheer, als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel d, van de Wlz, indien en voor zover een natuurlijk persoon deze zorg levert.

4. Prestaties tandtechniek in eigen beheer

4.1 Totstandkoming prestatielijst

De prestaties in deze beleidsregel zijn gebaseerd op de gangbare technieken van tandtechnische laboratoria op de vrije (ongereguleerde) markt. De prestaties tandtechniek zijn onderverdeeld in 10 hoofdgroepen.

Deze hoofdgroepen zijn te onderscheiden in de in dit artikel genoemde prestaties.

Hoofdgroep 0
Groep 0.0  Offerte en ontwerp

Q0001

Offerte. Tarief per eenheid van 5 minuten.

Q0011

Ontwerp. Tarief per eenheid van 5 minuten.

Q0021

Technisch advies/ondersteuning. Tarief per eenheid van 5 minuten. In gecompliceerde gevallen kan technisch advies/ondersteuning worden gegeven. Tandarts en tandtechnicus stellen in overleg een maximum bedrag vast. Indien dit niet gebeurd is, dan valt deze verrichting onder service van het tandtechnisch laboratorium.


Groep 0.1  Speciale Toeslagen

Q0101

Kleurbepaling op laboratorium

Q0103

Desinfectie in opdracht van tandarts

Q0105

Verzendkosten/expeditiekosten

Q0106

Arbo- en milieutoeslag

Q0107

Aan huis bezorgen van patiënt, basisbedrag.
Naast het basisbedrag mag per gereden kilometer maximaal € 0,27 in rekening worden gebracht

Q0120

Bruikleen dentatus/gnathomat en vergelijkbaar

Q0121

Bruikleen etskit per element


Groep 0.2  Foto

Q0201

Foto in verband met kleur-/vormbepaling

Q0202

Foto/dia van studiemodellen

Q0203

Digitale behandelplanning


Hoofdgroep 1 Prothesewerkzaamheden

Groep 1.0  Vervaardigen van modellen voor prothese werkzaamheden

Q1001

Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel). Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model etc. Gipssoort: klasse 1 of 2

Q1002

Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort: klasse 2 of 3

Q1003

Superhard gipsmodel. Model waarvan tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4

Q1004

Digitaal model geprint

Q1005

Digitaal model gefreesd

Q1006

Scannen afdruk

Q1007

Meegeleverd model trimmen

Q1008

Meegeleverd model van voet voorzien

Q1022

Duplicaat model (uit alginaat of gel)

Q1023

Precisie duplicaat model (uit siliconen) In articulator plaatsen

Q1052

Model monteren in enkelvoudige articulator

Q1053

Model monteren in meervoudige articulator

Q1054

Model monteren in volledig instelbare articulator

Q1061

Model monteren volgens intra orale registratie

Q1062

Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)

Q1063

Digitale articulatie


Groep 1.1  Individuele lepels/beetplaten/modellen uit lepel

Q1103

Individuele lepel microform.
Microform lepel, thermoplastische dieptreklepel voorzien van handvat of waswal

Q1104

Individuele lepel kunststof.
Kunststof lepel, poeder/vloeistoflepel of lichtuithardende lepel voorzien van handvat of waswal

Q1105

Individuele ruime, geperforeerde kunststof lepel

Q1106

Schreinmaker lepel

Q1107

Rimlock lepel

Q1108

Digitaal vervaardigde individuele lepel

Q1116

Fluorapplicatie lepel

Q1118

Bleeklepel

Q1152

Model uit individuele lepel; onbetand

Q1154

Model uit individuele lepel; betand


Groep 1.2  Beetplaten/registreren

Q1202

Aanbrengen registratie apparatuur op beetplaat.
Het aanbrengen van registratie apparatuur op bestaande beetplaten of gerelinede lepels inclusief nieuwe waswal

Q1225

Relinen met was van kunststof lepel inclusief waswal

Q1251

Basisplaat voor opstelling

Q1252

Beetplaat digitaal vervaardigd

Q1253

Beetplaat + waswal

Q1256

Waswal aanbrengen op metaal- of kunststofbasis


Groep 1.3  Opstellen

 

Bij de onderstaande verrichtingen betreft het opstellen volgens Gysi. Codes Q1340 en Q1390 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen.

Q1320

Opstellen partiële prothese 1 - 4 element(en)

Q1330

Opstellen partiële prothese 5 - 13 elementen

Q1340

Opstellen volledige prothese

Q1351

Digitaal opstellen partiële prothese 1 - 4 element(en)

Q1352

Digitaal opstellen partiële prothese 5 - 13 elementen

Q1353

Digitaal opstellen volledige prothese

Q1370

Opstellen partiële prothese 1 - 4 element(en) op metaalbasis

Q1380

Opstellen partiële prothese 5 - 13 elementen op metaalbasis

Q1390

Opstellen volledige prothese op metaalbasis


Groep 1.4  Extra handelingen bij opstellen

Q1401

Opstellen naar model

Q1402

Opstellen naar foto

Q1405

Kleur/Model var. frontelementen (per onder of boven)

Q1410

Meerprijs opstellen volgens bijzondere methode.
Extra voor opstellen volgens Flögel, Gerber, lingualised occlusion. Eenmaal in rekening te brengen.

Q1420

Immediaat per element (tot maximaal 6 elementen per kaak)

Q1455

Individuele modellatie (per boven of onder).
Volledige individueel gemodelleerde prothese volgens specifieke wensen patiënt

Q1462

Beslijpen kunststof basis

Q1465

Verwerken meegeleverde tanden per stel

Q1466

Verwerken meegeleverde kiezen per stel

Q1475

Opnieuw opstellen


Groep 1.5  Persen/gieten/injecteren en afwerken

 

Codes Q1540 en Q1590 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen.

Q1520

Afmaken partiële prothese 1 - 4 element(en)

Q1530

Afmaken partiële prothese 5 - 13 elementen

Q1540

Afmaken volledige prothese

Q1551

Digitaal afmaken partiële prothese 1 - 4 element(en)

Q1552

Digitaal afmaken partiële prothese 5 - 13 elementen

Q1553

Digitaal afmaken volledige prothese

Q1570

Afmaken partiële prothese 1 - 4 element(en) op metaalbasis

Q1580

Afmaken partiële prothese 5 - 13 elementen op metaalbasis

Q1590

Afmaken volledige prothese op metaalbasis


Groep 1.7  Extra handelingen bij persen/afwerken

Q1701

Gevlochten draadversterking

Q1702

Draadversterking

Q1703

Knopanker

Q1704

Draad-/steekanker

Q1705

Kruisanker

Q1706

Roach anker

Q1707

Roach anker goud (inclusief Edelmetaal)

Q1708

Occlusale steun

Q1711

Gebogen baar (vrijliggend of ingesloten)

Q1715

Gaas-/draadversterking (kleiner dan 1/3 palatum)

Q1716

Gaasversterking

Q1720

Meerkleurig persen

Q1721

Transparant palatum

Q1724

Toeslag monomeervrije kunststof (bijv. Luxene)

Q1751

Naam inpersen

Q1765

Persen/gieten/injecteren niet afwerken

Q1766

Afwerken na persen/gieten/injecteren

Q1768

Overkappingsruimte in kunststof per element

Q1771

Meerprijs weekblijvende basis

Q1774

Reoccluderen + inslijpen per boven of onder, modellen na persen terugplaatsen

Q1775

Reoccluderen + inslijpen partieel, modellen na persen terugplaatsen

Q1776

Digitaal reoccluderen


Groep 1.8  Reparaties kunststof

Q1810

Basistarief is minimum starttarief ter dekking van basishandelingen per prothese zoals: voorbereiding, kunststof aanmaken, polymeriseren, afwerken en polijsten. Dit maximumtarief wordt per boven- of onderprothese in rekening gebracht. Vervolgens kunnen de codes Q1811 tot en met Q1841 in rekening worden gebracht.

Q1811

Herstellen scheur

Q1812

Herstellen breuk

Q1813

Vastzetten element/anker

Q1814

Vernieuwen element/anker

Q1815

Uitbreiden element/anker

Q1816

Immediaat per element

Q1817

Uitbreiding palatum

Q1818

Herstellen zadel per sectie

Q1834

Prothese reinigen

Q1840

A-lijn aanpersen

Q1841

Rand aan prothese persen. Overzetting en rebasing, naast de codes Q1850 t/m Q1871 kan niet de code Q1810 worden gedeclareerd.

Q1850

Overzetting 1 - 4 element(en)

Q1855

Overzetting 5 - 13 elementen

Q1860

Overzetting vol

Q1870

Rebasing

Q1871

Rebasing met randcorrectie.
Rebasen van prothese welke voorheen opgeslepen front had; tevens van labiele rand voorzien


Groep 1.9  Diversen, montage

Q1901

Miniplastschiene

Q1902

Drumschiene

Q1907

Gebitsbeschermer

Q1908

Gebitsbeschermer uit verschillende lagen kunststof; hard en zacht

Q1909

Ingebeten onderfront

Q1911

Repositie/stabilisatie/relaxatie splint
Splinten (exclusief klammers): in articulator gemodelleerde, warm gepolymeriseerde transparante splint welke na het persen teruggeplaatst wordt in de articulator, ingeslepen wordt en (eventueel op duplicaatmodel) afgewerkt en op hoogglans gepolijst wordt

Q1917

Holle klos. Tarief per eenheid van 5 minuten

Q1920

Speekselkamer in prothese verwerken

Q1951

Montage slot in kunststof

Q1952

Montage stegdeel in kunststof


Hoofdgroep 2 Orthodontie

Groep 2.0  Vervaardigen van modellen voor regulatie werkzaamheden

Q2001

Werkmodel

Q2002

Werkmodel in occlusie

Q2003

Stonemodel

Q2004

Stonemodellen in occlusie

Q2005

Meegeleverd model trimmen

Q2006

Meegeleverd model van voet voorzien

Q2007

Studiemodel, eenvoudig per stuk (ongemodelleerd)

Q2008

Studiemodel, eenvoudig per stel (ongemodelleerd)

Q2009

Studiemodel, ongezeept per stuk

Q2010

Studiemodel, ongezeept per stuk in occlusie

Q2011

Studiemodel, gezeept per stuk

Q2012

Studiemodel, gezeept per stuk in occlusie

Q2013

Kastmodellen (super toonmodel)

Q2014

Digitaal model maken

Q2015

Dupliceren per model

Q2016

Digitaal model geprint

Q2017

Digitaal model gefreesd

Q2020

Inzagen band


Groep 2.1  Set-up en positioners

Q2101

Set-up

Q2102

Set-up per element

Q2103

Set-up osteotomie patiënt

Q2104

Aanpassen reeds bestaande set-up

Q2105

Tooth-positioner

Q2106

Seating spring

Q2107

Socket liners

Q2108

Varsity guard

Q2109

Digitale set-up

Q2110

Digitale set-up per element


Groep 2.2  Plaatapparatuur

Q2201

Basisplaat

 

Meerprijzen voor:

Q2202

Enkelarmig draaddeel

Q2203

Dubbelarmig draaddeel

Q2204

Gecompliceerde labiaalboog

Q2205

Labiaalboog met transparante kunsthars

Q2206

Headgear tubes gemonteerd

Q2207

Opbeet

Q2208

Beetverhoging zijdelingse delen

Q2209

Voorbeet schuinvlak in relatie tot onderfront

Q2214

Oral screen


Groep 2.3  Functionele apparaten

Q2301

Activator standaard (monoblok)

Q2302

Activator standaard met luchtgaten

Q2303

Standaard activator open met overkapt onderfront

Q2304

Teuscher activator

Q2305

Bionator

Q2306

Headgear activator volgens Van Beek

Q2309

Combi activator V.A. EVVA

Q2310

Fränkel activator nr 1 t/m 4

Q2313

Lehmann activator basis

Q2314

Lehmann activatorwerking

Q2317

Activator overig


Groep 2.5  Retainers

Q2501

C-C retainer

Q2502

Siliconen fixatiemal (meerprijs)

Q2503

Dieptrek fixatiemal (meerprijs)

Q2504

Space retainer inclusief Molaarband

Q2505

Space maintainer inclusief Molaarband

Q2506

Invisible retainer / clear overlay


Groep 2.6  Schroeven

Q2601

Standaard exp. Schroef

Q2602

Waaierschroef twee-delig

Q2603

Microschroef

Q2604

Open schroef

Q2605

Sectorenschroef bk. "Bertoni"

Q2606

Hellerschroef

Q2607

Reciprokeschroef

Q2608

Boogschroef volgens Muller

Q2609

Ritter/picoloschroef

Q2612

Sutuur exp.app. Inclusief Hyraxschroef, exclusief banden

Q2613

Sutuur exp.app. met kunstharsdelen, exclusief banden


Groep 2.7  Diversen

Q2701

Reparatie basistarief

Q2710

Herbst appliance

Q2711

Schisisplaat, passief

Q2712

Schisisplaat, actief

Q2713

Spring retainer standaard

Q2714

Spring retainer inclusief set-up

Q2715

Relaxatie splint


Groep 2.8  Vaste apparatuur

Q2801

Indirect bonding per element

Q2802

Standaard band (exclusief attachment)

Q2803

Standaard premolaarband

Q2811

Quad-helix, exclusief banden

Q2812

Palatinale bar gesoldeerd

Q2813

Goshqarian bar exclusief banden

Q2814

Linguale boog exclusief banden

Q2815

Lipbumper exclusief banden

Q2816

Lipbumper met individuele kunstharsschild (exclusief banden)

Q2817

Headgear/face bow


Groep 2.9  Crozat apparatuur

Q2901

Basisapparaat voor boven- of onderkaak

Q2902

Extra draaddeel per stuk

Q2903

Reparatie draaddeel Crozat


Hoofdgroep 3  Framewerkzaamheden

Groep 3.0  Vervaardigen voor framewerkzaamheden (individuele lepels/beetplaten 1.1)

Q3001

Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel)  Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2

Q3002

Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort klasse: 2 of 3

Q3003

Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4

Q3004

Meegeleverd model trimmen

Q3005

Meegeleverd model van voet voorzien

Q3022

Duplicaatmodel (uit alginaat of gel)

Q3023

Precisie duplicaatmodel (uit siliconen)

Q3052

Model monteren in enkelvoudige articulator

Q3053

Model monteren in meervoudige articulator

Q3054

Model monteren in volledig instelbare articulator

Q3061

Model monteren volgens intra orale registratie

Q3062

Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)


Groep 3.2  Framewerkzaamheden (alleen metaal)

Q3201

Bovenframe

Q3203

Onderframe

Q3207

Volle plaat

  Extra handelingen:

Q3221

Backing frontelement

Q3222

Kauwvlak

Q3223

Dummy, massief of met venster voor kunststof

Q3241

Meerprijs ieder anker in combinatie met kronen


Groep 3.3  Kunststofwerkzaamheden aan frame

Q3301

Kunststof venster

Q3302

Kunststof kroon op metaalskelet

Q3303

Kunststof brugdeel op metaalskelet


Groep 3.4  Diversen

Q3401

Metalen tuber versterking
Een gegoten metalen tuberversterking welke in de kunststof geperst wordt teneinde ter plaatse breuk te voorkomen

Q3402

Gegoten 3/4 anker


Groep 3.7  Vergulden

Q3701

Badvergulden frame

Q3702

Zadels vergulden (per zadel)

Q3703

Badvergulden 1 anker

Q3704

Badvergulden volgend anker

Q3711

Vergulden per anker, opgesoldeerd inclusief edelmetaal

Q3712

Ticoniseren/anodiseren


Groep 3.8  Reparaties aan frame

Q3810

Reparatie basistarief

Q3820

Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer

Q3821

Soldeerplaats (ieder volgende) exclusief soldeer

Q3822

Extensie aan bestaand frame (eerste)

Q3823

Extensie aan bestaand frame (ieder volgende)

Q3826

Laserlassen


Groep 3.9  Monteren aan frame

Q3951

Montage slot aan frame

Q3952

Montage stegdeel aan frame
Q3951/Q3952 Het solderen/inlijmen van een attachment (matrix of patrix) of een stegdeel

Q3953

Montage kroon aan frame


Hoofdgroep 4  Kroon en/of brugwerkzaamheden

Groep 4.0  Vervaardigen van modellen

Q4001

Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel)  Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2

Q4002

Stonemodel, tegenmodel voor kroon- en brugwerk

Q4003

Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmeteriaal. Gipssoort: klasse 4

 

Q4004

Meegeleverd model trimmen

Q4005

Meegeleverd model van voet voorzien

Q4022

Duplicaatmodel (uit alginaat of gel)

Q4023

Precisie duplicaatmodel (uit siliconen)

Q4052

Model monteren in enkelvoudige articulator

Q4053

Model monteren in meervoudige articulator

Q4054

Model monteren in volledig instelbare articulator

Q4061

Model monteren volgens intra orale registratie

Q4062

Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)


Groep 4.1  Stompen en speciaal model

Q4101

Zaagmodel

Q4102

Stomp

Q4103

Vuurvaste stomp

Q4115

Stompen inkerven

Q4154

Model uit individuele lepel betand

Q4162

Stomp terugplaatsen in afdruk

Q4166

Soft-tissue model (inclusief materiaal)


Groep 4.3  Kroon- en brugwerk – metaalvrij*

 

*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.

Q4301*

Kroon/brugdeel – keramische kap, opgebakken

Q4302*

Kroon/brugdeel monolitisch (CAD/CAM)

Q4311*

Inlay/onlay/facing - keramisch, opgebakken

Q4312*

Inlay/onlay/facing - monolitisch (CAD/CAM)

Q4321*

Etsbrugdeel - keramisch, opgebakken

Q4322*

Etsbrugdeel - monolitisch

Q4323*

Etsbrugvleugel - Keramisch

Q4331*

Tijdelijke, kunsthars kroon/brugdeel

Q4332*

Paskroon/brug in transparante kunststof (CAD/CAM)

Q4341*

Kunststof kroon

Q4342*

Kunststof inlay

Q4343*

Teleskoopkroon /conuskroon


Groep 4.4  Kroon- en brugwerk – metaal met porselein*

 

*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.

Q4401*

Kroon/brugdeel metaal met porselein

Q4402*

Etsbrugdeel metaal met porselein

Q4403*

Stiftkroon porselein metaal


Groep 4.5  Kroon- en brugwerk – volledig metaal*

 

*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.

Q4501*

Kroon geheel metaal

Q4502*

Inlay/onlay geheel metaal

Q4503*

Teleskoopkroon /conuskroon

Q4504*

Stiftkroon geheel metaal

Q4505*

Etsbrugvleugel metaal


Groep 4.6  Stiftopbouw/wortelkap/opbouw *

 

*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.

Q4601*

Stiftopbouw direct

Q4602*

Stiftopbouw metaal

Q4603*

Stiftopbouw composiet met glasvezel stift

Q4605*

Wortelkap

Q4606*

Telescoopkap/ conuskap


Groep 4.7  Deelproduct kroon- en brugwerk

Q4701

Opbakken porselein op metalen onderstructuur / kap

Q4702

Opbakken porselein op keramische onderstructuur / kap

Q4703

Opbouwen composiet op metalen onderstructuur / kap

Q4704

Opbouwen composiet op keramische onderstructuur / kap

Q4705

Opbouwen kunsthars (kunststof venster)

Q4711

Afglanzen/inkleuren monolithisch keramiek

Q4712

Afglanzen/inkleuren kroon/brugdeel in bisquit

Q4721*

Onderstructuur metaal

Q4722*

Onderstructuur metaalvrij


Groep 4.8  Meerwerk bij kroon- en brugwerk (toeslag)

Q4801

Mal t.b.v. noodkroon/brug (dieptrek)

Q4811

Afdruk/fixatiekap/slijpkap (metaal)

Q4812

Afdruk/fixatiekap/slijpkap (kunststof)

Q4821

Schouderporselein

Q4822

Tandvlees porselein

Q4831

Vergulden K/B-deel, per element

Q4832

Glasvezelversterking per element

Q4833

Plastic Post

Q4834

Nasteekbare stift

Q4841

Voorbereiding kroon t.b.v. frame/occl.steun (p.kaak)

Q4842

Kroon passend maken aan frame

Q4843

Precisieverankering montage

Q4844

Montage slot aan kroon/brugdeel/wortelkap

Q4851

Werkzaamheden aan wortelkap/magneet

Q4852

Frezen per deel

Q4853

Freezen van attachment matrix of patrix

Q4854

Inlay in prothese-element


Groep 4.9  Reparatie en aanpassingen kroon- en brugwerk

Q4901

Schoonmaken kroon/brug

Q4902

Kleurcorrectie

Q4903

Etsen/silaniseren

Q4904

Basistarief ten behoeve van reparatie en aanpassingen


Hoofdgroep 6 Implantaten

Groep 6.0  Vervaardigen van modellen

Q6002

Stonemodel

Q6003

Superhard gipsmodel

Q6005

Geprint model

Q6052

Proefopstelling per element

Q6053

Proefwasmodellatie per element (digitaal)

Q6061

Soft-tissue model (inclusief materiaal)


Groep 6.1

Q6113

Kunstharslepel ten behoeve van implantaat (schoorsteenlepel)

Q6115

Richtstift ten behoeve kunststofplaat per stuk

Q6116

Verschroefbare kunststof lepel met beetwal
Kunststof lepel met beetwal (met daarin gemonteerde implantaat onderdelen) die vastgeschroefd kan worden op implantaten

Q6118

Hulpdelen plaatsen in afdruk, per stuk

Q6133

Precisie duplicaatmodel

Q6144

Stonemodel uit kunststof implantaat lepel

Q6153

Model monteren in middelwaarde articulator

Q6154

Model monteren in meervoudig instelbare articulator

Q6161

Opst./persen/gieten/inject./afwerken op suprastructuur


Groep 6.2  Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van implantaten

Q6200

Surgical guide/boorplaat

Q6201

Röntgendiagnoseplaat (inclusief kogeltjes)

Q6202

Röntgendiagnoseplaat ten behoeve van CT scan
Als Q6201 echter dan voorzien van 8 tot 12 metaalloze lasdraden


Groep 6.4  Opbouwen, suprastructuren, kronen/bruggen voor implantaten

Q6401

Confectie implantaat opbouw

Q6402

Confectie opbouw bewerken

Q6411*

Individueel CAD/CAM abutment metaal

Q6412*

Individueel CAD/CAM abutment metaalvrij

Q6413*

Individueel CAD/CAM abutment hybride

Q6414

Beslijpen CAD/CAM opbouw

Q6421*

Implantaatkroon metaal

Q6422*

Implantaatkroon metaalvrij

Q6423*

Implantaatkroon hybride

Q6424*

Implantaatbrugdeel metaal

Q6425*

Implantaatbrugdeel metaalvrij

Q6426*

Implantaatbrugdeel hybride  / interface

Q6431

Individueel kleuren in klinische omgeving

Q6432

Porselein aanbrengen in esthetische zone

Q6441

Implantaat-toeslag (per implantaat)

Q6451

Ontwerpen van 3D CAD/CAM opbouw

Q6452

Modelleren van 3D CAD/CAM opbouw

Q6453

Scannen van 3D CAD/CAM opbouw

Q6461*

Steg zelf vervaardigen per implantaat, analoog

Q6462*

Steg zelf vervaardigen voor elk volgend implantaat, analoog

Q6467

Steg zelf vervaardigen per implantaat, CAM

Q6468

Steg zelf vervaardigen voor elk volgend implantaat, CAM

  Meerwerk t.b.v. implantaatwerkstuk:

Q6471

Opaquen

Q6472

Slot ten behoeve van plaatsen implantaatkroon

Q6473

Sterilisatie

Q6474

Stralen van implantaatopbouw

 

*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.


Groep 6.9  Solderen en montage

Q6901

Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer

Q6902

Soldeerplaats (volgende) exclusief soldeer

Q6903

Laserlassen

Q6951

Stellen slot met behulp van parallellometer

Q6952

Monteren sloten aan impl. systeem


Hoofdgroep 8 Diverse werkzaamheden CAD

 

Deze prestaties zijn slechts als deelprestatie te declareren bij digitale vervaardiging, niet in combinatie met het eindproduct

Q8001

Scannen ten behoeve van CAD

Q8010

Ontwerp CAD kroon

Q8011

Ontwerp CAD brugdeel

Q8012

Ontwerp CAD frame

Q8013

Ontwerp CAD splint

Q8014

Ontwerp CAD opstellen per element

Q8015

Ontwerp CAD abutment

Q8016

Ontwerp CAD onderstructuur

Q8017

Ontwerp CAD steg


Hoofdgroep 9 Materialen

Deze kunnen tegen kostprijs gedeclareerd worden

Groep 9.0  Porselein frontelementen set (zes stuks)

Q9006

Frontelementen

Kostprijs

 

Porseleinen kiezen set (acht stuks)

 

Q9058

Kiezen

Kostprijs


Groep 9.1  Porselein forntelement per stuk

Q9101

Tanden

Kostprijs

 

Porseleinen kiezen per stuk

 

Q9010

Kiezen

Kostprijs


Groep 9.3  Kunststof front elementen sets (zes stuks)

Q9306

Tanden

Kostprijs

 

Kunststof kiezen sets (acht stuks)

 

Q9358

Kiezen

Kostprijs


Groep 9.4  Kunststof front elementen per stuk

Q9401

Tanden

Kostprijs

 

Kunststof kiezen per stuk

 

Q9451

Kiezen

Kostprijs


Groep 9.7 Metalen, edel/onedel

Q9701

Onedele legeringen

Kostprijs

Q9711

Edele legeringen Au percentage lager dan 10%

Kostprijs

Q9721

Edele legeringen Au percentages van 10% tot 25%

Kostprijs

Q9741

Edele legeringen Au percentages van 25% tot 50%

Kostprijs

Q9751

Edele legeringen Au percentages van 50% tot 60%

Kostprijs

Q9760

Edele legeringen Au percentages van 60% tot 70%

Kostprijs

Q9770

Edele legeringen Au percentages van 70% tot 80%

Kostprijs

Q9781

Edele legeringen Au percentages boven 80%

Kostprijs


Groep 9.8  CAD/CAM

Q9801

Materialen ten behoeve van CAD/CAM

Kostprijs


Groep 9.9  Diverse materialen

Q9901

Diverse materialen

Kostprijs

 

5. Tarieven

5.1 Tariefsoort

Voor alle prestaties zoals beschreven in de hoofdgroepen 0 tot en met 8 in deze beleidsregel geldt dat de NZa maximumtarieven vaststelt.

5.2 Totstandkoming tarieven

De tarieven in de hoofdgroepen 0 tot en met 8 vormen een representatieve afspiegeling van de gehanteerde prijzen door tandtechnisch laboratoria op de vrije markt.

5.3 Indexatie tarieven

De tarieven muteren jaarlijks met het mutatiepercentage. Het mutatiepercentage van het tarief is het procentuele verschil tussen de puntwaarde tandheelkundige zorg op voorcalculatorisch niveau jaar t en de puntwaarde tandheelkundige zorg op voorcalculatorisch niveau jaar t-1.

6. Bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

6.1 Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

6.2 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer.

Naar boven