Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire gewijzigde Beleidsregel orthodontische zorg, Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer en Regeling mondzorg- CI/18/09c
Publicatiedatum:21-06-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan het bestuur van

- ANT

- KNMT

- VTvO

- ZN

- Patiëntenfederatie Nederland

- Consumentenbond

 

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk
directie Regulering 088 – 770 87 70 info@nza.nl

CI/18/09c

294710/441050

 

Onderwerp Datum

Gewijzigde Beleidsregel orthodontische zorg, Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer en Regeling mondzorg

21 juni 2018

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Op 19 juni 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Beleidsregel orthodontische zorg (BR/REG-19106), de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer (BR/REG-19107) en de Regeling mondzorg  (NR/REG-1912) vastgesteld. De ingangsdatum van beide beleidsregels en de nadere regel is 1 januari 2019. De Beleidsregel orthodontische zorg (BR/REG-18114) en de Regeling mondzorg (NR/REG-1807) worden hiermee per 1 januari 2019 vervangen. De Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer is nieuw en heeft geen voorganger. In deze circulaire licht ik de wijzigingen toe.

 

Wijzigingen regelgeving orthodontische zorg

 

Verplaatsing algemene bepalingen

De algemene bepalingen worden in het vervolg enkel in de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg weergegeven. Dit betekent dat de algemene bepalingen uit de Beleidsregel orthodontische zorg zijn verwijderd.

 

F401 (Plaatsen beugel categorie 0)

Gezien de signalen omtrent misbruik van prestatie F401 is in de regelgeving verduidelijkt dat het niet de bedoeling is om naast beugel categorie 0 nog verschillende aanvullende codes te declareren. Beugel categorie 0 is een all-in tarief en omvat naast het plaatsen ook de uitleg over het afwijkende mond- en tonggedrag, de instructie over het dragen en de controle van het dragen van de apparatuur. Tevens is bij beugel categorie 1 tot en met 4 opgenomen dat deze prestaties niet bedoeld zijn voor het plaatsen van myofunctionele apparatuur.

 

Daarnaast staat in de beleidsregel (BR/REG-18114) het verkeerde puntenaantal bij prestatie F401. Het tarief in de tariefbeschikking is wel juist. Het goede puntenaantal is 297,1; deze aanpassing is in de regelgeving doorgevoerd.  

 

F612 (Plaatsen intermaxillaire correctieveren)

Het tarief van prestatie F612 is gelijkgetrokken met het tarief van prestatie F421 (Plaatsen beugel categorie 2). Het plaatsen van intermaxillaire correctieveren kost evenveel tijd als het plaatsen van een beugel categorie 2.

Partijen hebben aangegeven aan dat prestatie F612 een substituut is voor beugel categorie 3 en dat dit zal leiden tot een verlaging in de macrokosten. In 2020 zal zowel door de NZa als door ZN worden gemonitord of prestatie F612 daadwerkelijk een daling van beugel categorie 3 teweeg brengt. Indien de verlaging niet plaatsvindt, zal dit onderwerp opnieuw geagendeerd worden.

 

F810 (Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage)

Momenteel is het vervangen of repareren van een beugel alleen in rekening te brengen bij verlies of duidelijk onzorgvuldig gebruik van de beugel door de patiënt. Prestatie F810 is toegevoegd voor het vervangen of repareren van apparatuur die door gebruik zijn werkzaamheid heeft verloren. Hiermee is het mogelijk om de materiaal- en techniekkosten, die gepaard gaan met een vervanging of reparatie van een beugel (categorie 1 tot en met 4), tegen kostprijs in rekening te brengen. Dit betekent dat er aan deze prestatie geen honorarium is verbonden en dus enkel de materiaal- en techniekkosten in rekening gebracht mogen worden. Deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht bij reparatie of vervanging na verlies of door onzorgvuldig gebruik. In deze situatie is prestatie F811 aangewezen.

 

F130 (Uitgebreid onderzoek tbv opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder), F131 (Vervaardigen van een diagnostische set-up), F132 en F133 (Maken/beoordelen van extra gebitsmodellen tbv behandelingsevaluatie)

De prestaties F130, F131, F132 en F133 worden toegevoegd aan categorie A voor A-patiënten met een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van orthodontische-chirurgische behandeling. Deze prestaties bestaan al in de B- en C-categorie ten behoeve van de diagnostiek bij complexe, multidisciplinaire behandelingen. Ook in categorie A kan een behandeling complex en multidisciplinair zijn. Voor deze patiëntengroep is nader onderzoek ten behoeve van de diagnostiek gewenst. Deze prestaties gelden nadrukkelijk niet voor alle categorie A-patiënten. Om deze reden is in de omschrijving toegevoegd dat deze prestaties bij categorie A-patiënten alleen in rekening mogen worden gebracht voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van een gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling.

 

Wijzigingen Regeling mondzorg

In de toelichting van de Regeling mondzorg is verduidelijkt hoe materiaal- en techniekkosten geregistreerd moeten worden. Is er sprake van ingekochte materialen- en technieken, dan wordt de betreffende prestatie met sterretje (*) in rekening gebracht. Worden de materialen- en technieken vervaardigt in eigen beheer, dan worden de prestaties tandtechniek in eigen beheer in rekening gebracht.

 

Wijzigingen regelgeving tandtechniek in eigen beheer 2019

De prestaties en tarieven tandtechniek in eigen beheer zijn herijkt. De prestaties waren sterk verouderd, waardoor nieuwe en innovatieve technieken mogelijk niet bekostigd werden middels de bestaande prestaties.

De nieuwe prestaties en tarieven tandtechniek in eigen beheer zijn tot stand gekomen in het onderzoek dat Significant heeft uitgevoerd. Tegelijkertijd met de publicatie van de regelgeving is het rapport van Significant gepubliceerd. In het onderzoek is bij tandtechnische laboratoria (die opereren op de vrije markt) uitgevraagd welke technieken en materialen zij leveren. Deze informatie is als input gebruikt voor meerdere sessies met experts (voorgedragen door beroepsverenigingen) waarin de prestaties zijn herzien. Oude prestaties zijn komen te vervallen en zijn vervangen door nieuwe, modernere prestaties die ook ruimte bieden voor innovaties zoals het gebruik van CAD- en CAM-technieken (Computer Aided Design en Computer Aided Manufacturing). Vervolgens is aan tandtechnische laboratoria, die opereren in de vrije markt, gevraagd om de door hen gehanteerde tarieven aan de prestaties op de nieuwe lijst te koppelen (indien zij deze ook daadwerkelijk leveren). Significant heeft vervolgens de gemiddelde tarieven per prestatie berekend. Deze tarieven vormen de basis voor de tariefbeschikking.

 

Tot slot

De bovengenoemde wijzigingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beroeps- en brancheverenigingen. De voorstellen zijn geconsulteerd en partijen hebben hier hun visie op kunnen geven.

De in deze circulaire genoemde beleidsregels, de regeling en het onderzoeksrapport van Significant kunt u vinden op de website van de NZa (www.nza.nl). Op grond van deze beleidsregels zijn ook de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg (TB/REG-19612-01) en de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-19613-01) vastgesteld. Ik verzoek u vriendelijk uw achterban te informeren over deze wijzigingen.

 

Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa: 088 - 770 87 70 of info@nza.nl. Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

 

Naar boven