Onderwerp: Bezoek-historie

Ontheffingsbesluit Stichting Siza – (onderdelen van) Ciran, Top-care en PRB

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag

 

 1. Op 25 januari 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel 49a, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) ontvangen voor de goedkeuring van een voorgenomen concentratie tussen Stichting Siza, Top-Care Holding B.V., Top-Care Health Services B.V., Top-Care Immediate B.V., Ciran Breda B.V., Ciran Zwolle B.V., Workers Health Solutions B.V., PRB Holding B.V., PRB Opleidingen B.V., PRB Services B.V., PRB Kenniscentrum B.V en de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen”).Hierin is medegedeeld dat Stichting Siza voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over (de ondernemingen van) de Top-Care-, PRB en Ciran-vennootschappen in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (Mw). Stichting Siza en (de curatoren van) de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappenhebben bij deze aanvraag de NZa verzocht een ontheffing te verlenen in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg, van het verbod om een concentratie tot stand te brengen zonder daaraan voorafgaande goedkeuring van de NZa.

  Partijen

 2. Stichting Siza (hierna: Siza) is een stichting naar Nederlands recht. Siza is  actief op het gebied van revalidatiezorg in Gelderland en Midden-Brabant. Stichting Siza Revalidatie (hierna: Siza Revalidatie) wordt een dochteronderneming van Siza en wordt opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie.

 3. Top-Care Holding B.V. (hierna: Top-Care Holding) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Top-Care Holding is een holdingvennootschap die geen zorgactiviteiten verricht en is gevestigd in Venlo.

 4. Top-Care Health Services B.V. (hierna: Top-Care Health Services) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Top-Care Health Services was actief op het gebied van revalidatiezorg en arbeidsactivering in de regio Venlo.  

 5. Top-Care Immediate B.V. (hierna: Top-Care Immediate) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Top-Care Immediate was actief op het gebied van zorgbemiddeling ten behoeve van medisch specialistisch onderzoek en behandeling in de regio Venlo.  

 6. Ciran Breda B.V. (hierna: Ciran Breda) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Ciran Breda was actief op het gebied van het verlenen van revalidatiezorg en arbeidsactivering in de regio Breda.

 7. Ciran Zwolle B.V. (hierna: Ciran Zwolle) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Ciran Zwolle was actief op het gebied van revalidatiezorg en arbeidsactivering in de regio Zwolle. 

 8. Workers Health Solutions B.VWorkers Health Solutions

 9. PRB Holding B.V. (hierna: PRB Holding) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. PRB Holding is holdingvennootschap die geen zorgactiviteiten verricht en is gevestigd in Venlo.
   

 10. PRB Opleidingen B.V. (hierna: PRB Opleidingen) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. PRB Opleidingen was actief op het gebied van het organiseren, ontwikkelen en verzorgen van opleidingen voor medewerkers van Stichting Ciran in de regio Venlo.
   

 11. PRB Services B.V. (hierna: PRB Services) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. PRB Services was actief op het gebied van het bewerken, onderzoeken en implementeren van opleidingen, concepten en strategieën in en middels geautomatiseerde bedrijfsprocessen in de regio Venlo.
   

 12. PRB Kenniscentrum B.V. (hierna: PRB Kenniscentrum) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. PRB Kenniscentrum beheert de intellectuele eigendomsrechten van het Stichting Ciran poliklinische revalidatieconcept.
   

 13. Stichting Centra voor Integrale Revalidatie en Arbeidsactivering Nederland (hierna: Stichting Ciran) is een stichting naar Nederlands recht. Stichting Ciran was actief op het gebied van het verlenen van revalidatiezorg en arbeidsactivering in heel Nederland.

 14. Hierna worden Stichting Siza en de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappengezamenlijk aangeduid als ‘partijen’.

  Het voornemen

 15. De Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen (met uitzondering van PRB Kenniscentrum) verkeren sinds respectievelijk 5 december 2017, 7 december 2017 en 24 januari 2018 in staat van faillissement. Na het faillissement van de PRB- en Top-Care-vennootschappen ontstonden continuïteitsproblemen bij Stichting Ciran, waardoor op 17 januari 2018 surseance van betaling is verleend aan Stichting Ciran welke bij beschikking van 24 januari 2018 is omgezet in faillissement. Om de continuïteit van zorg te waarborgen en kennis en kunde op te doen ten behoeve van de huidige Wlz-cliënten is Siza voornemens, via Siza Revalidatie, zeggenschap te verkrijgen over (de ondernemingen van) de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen.

 16. Het voornemen betreft de overname van de activa en activiteiten van de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen (uitgezonderd PRB Kenniscentrum) alsmede de overname van alle aandelen in PRB Kenniscentrum door Siza Revalidatie. Het voornemen is vastgelegd in bij de aanvraag overlegde conceptkoopovereenkomst activa van 23 januari 2018 alsmede een conceptkoopovereenkomst aandelen PRB Kenniscentrum.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 17. Het voornemen, als bedoeld onder randnummer 16, is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw. Na deze transactie verkrijgt Siza, via Siza Revalidatie, uitsluitende zeggenschap over de (ondernemingen van) de Ciran-, PRB- en Top-Care vennootschappen.

 18. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal bij partijen werkzame personen blijkt dat de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 4 van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

  Argumenten partijen

 19. Partijen baseren het verzoek tot ontheffing als bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, op het feit dat de aan Top-Care Holding, Top-Care Health Services, Top-Care Immediate, Workers Health Solutions, Ciran Zwolle, PRB Holding, PRB Opleidingen, PRB Services en Stichting Ciran verleende surseance van betaling bij beschikking van de Rechtbank Limburg van respectievelijk 5 december 2017, 7 december 2017 en 24 januari 2018 is ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring van voornoemde vennootschappen en dat Ciran Breda bij vonnis van de Rechtbank Limburg van 7 december 2017 in staat van faillissement is verklaard[1] (de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen uitgezonderd PRB Kenniscentrum). Zij betogen dat het doorlopen van de (reguliere) aanvraagprocedure onherstelbare schade zou toebrengen aan de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen.

 20. Bij beschikking van respectievelijk 30 november 2017 en 17 januari 2018 is aan Top-Care Holding, Top-Care Health Services, Top-Care Immediate, Workers Health Solutions, Ciran Zwolle, PRB Holding, PRB Opleidingen, PRB Services en Stichting Ciran, die kampten met financiële problemen, voorlopig surseance van betaling verleend.[2] Op respectievelijk 5 december 2017 en 24 januari 2018 hebben de bewindvoerders van Top-Care Holding, Top-Care Health Services, Top-Care Immediate, Workers Health Solutions, Ciran Zwolle, PRB Holding, PRB Opleidingen, PRB Services en Stichting Ciran aangegeven dat er geen vooruitzicht bestaat op zodanig herstel dat Top-Care Holding, Top-Care Health Services, Top-Care Immediate, Workers Health Solutions, Ciran Zwolle, PRB Holding, PRB Opleidingen, PRB Services en Stichting Ciran na verloop van tijd haar schuldeisers zou kunnen bevredigen, op grond waarvan zij hebben verzocht de verleende surseance van betaling in te trekken en Top-Care Holding, Top-Care Health Services, Top-Care Immediate, Workers Health Solutions, Ciran Zwolle, PRB Holding, PRB Opleidingen, PRB Services en Stichting Ciran in staat van faillissement te verklaren.[3]

 21. Na het faillissement zijn de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers van de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen opgezegd waarbij de opzegtermijn op 17 januari 2018 is verstreken. De medewerkers zijn sinds voornoemde datum niet langer in dienst. De continuïteit van zorgverlening van de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen komt in gevaar komt nu deze reeds stilligt, medewerkers formeel werkloos zijn en de huur van enkele panden op korte termijn eindigt.

 22. Gelet op de beoogde overname van de activiteiten van de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen door Siza, via Siza Revalidatie, hebben de curatoren de rechter-commissaris om toestemming verzocht voor het sluiten van de activaovereenkomst en daarmee voor het totstandbrengen van de onderhavige concentratie.

 23. Partijen hebben aangegeven dat er geen zorgverzekeraars zijn betrokken bij de voorgenomen concentratie. Partijen leveren ongecontracteerde medisch specialistische revalidatie zorg en hebben derhalve geen contracten met zorgverzekeraars.

 24. In de aanvraag geven partijen aan dat de continuïteit van zorg de doelstelling van de voorgenomen concentratie is. Om de continuïteit van zorg te behouden en essentiële werknemers te behouden moet de concentratie op de kortst mogelijke termijn worden gerealiseerd. Hiermee kan volgens partijen door middel van de concentratie de financiële stabiliteit en de werkgelegenheid voor (een deel van de) medewerkers van de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen worden gegarandeerd.

  Beoordeling

 25. Artikel 49d, eerste lid, Wmg geeft de NZa de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen op verzoek van degene die de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring heeft gedaan, ontheffing te verlenen van het in artikel 49a, eerste lid, Wmg gestelde verbod, indien de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Hieronder zal achtereenvolgens worden beoordeeld of sprake is van een spoedeisend geval en of de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

  A. Spoedeisendheid

 26. Zoals genoemd onder randnummer 19, verkeren de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen (uitgezonderd PRB Kenniscentrum) reeds in staat van faillissement. De medewerkers van de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen zijn reeds ontslagen en sinds 17 januari 2018 werkloos. Mede daardoor komt de continuïteit van zorgverlening van de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen in gevaar als de onderhavige concentratie niet op de kortst mogelijke termijn wordt gerealiseerd.

 27. Wegens deze omstandigheden acht de NZa het aannemelijk dat de continuïteit van de zorgverlening van de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen gevaar loopt. Tevens acht de NZa het aannemelijk dat de zorgverlening door de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen kan worden gecontinueerd indien de voorgenomen concentratie op korte termijn plaatsvindt.

 28. Gezien het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat er sprake is van een spoedeisend geval in de zin van artikel 49, eerste lid, Wmg.

  B. Redelijk vermoeden van goedkeuring

 29. Voor de verlening van een ontheffing in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg is het tevens noodzakelijk dat de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring niet zal onthouden. De NZa acht het aannemelijk dat zij haar goedkeuring voor de voorgenomen concentratie tussen partijen niet zal onthouden. Daartoe is het volgende redengevend:

  Raadpleging personeel, cliënten en andere betrokkenen

 30. Bij de in de vorige alinea genoemde beoordeling is, onder andere, van belang of het aannemelijk is dat de cliënten en het personeel van partijen en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

 31. Hieronder wordt beoordeeld of de NZa aannemelijk acht dat de cliënten en het personeel van partijen en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

  Cliënten

 32. De cliëntenraad van Siza is door het bestuur van Siza geïnformeerd over de voorgenomen concentratie. De cliëntenraad van Siza is in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, opmerkingen te maken en een advies te geven over de voorgenomen concentratie. Vervolgens heeft de cliëntenraad van Siza positief geadviseerd. Om die reden acht de NZa het aannemelijk dat de cliënten van Sizaop een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

 33. De zorgverlening van de de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen is reeds gestaakt als gevolg van de faillissementen, om die reden hebben zij geen cliënten meer. de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen

  Personeel

 34. De ondernemingsraad van Siza is intensief betrokken en geïnformeerd over de voorgenomen concentratie. De ondernemingsraad van Siza is in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, opmerkingen te maken en een advies te geven over de voorgenomen concentratie. […] De NZa acht het aannemelijk dat het personeel van Siza op een zorgvuldige wijze is en zal worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

 35. Het personeel van de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappen is intensief betrokken bij en geïnformeerd over de voorgenomen concentratie. Siza heeft na zorgvuldige afwegingen aan […] medewerkers een aanbod gedaan om bij Siza Revalidatie in dienst te treden.
   

 36. Om die reden acht de NZa het aannemelijk dat het personeel van de Top-Care-, PRB- en Ciran-vennootschappenop een zorgvuldige wijze is en zal worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

  Cruciale zorg

 37. Siza levert zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg). Wlz-zorg is een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vorm van cruciale zorg, als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat door de concentratie geen veranderingen zullen optreden in de Wlz-zorg.

  Effectrapportage

 38. Voorts meent de NZa dat het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

  Voorwaarden en voorschriften

 39. Gezien de spoedeisendheid van de besluitvorming omtrent het ontheffingsverzoek heeft de NZa geen diepgaand onderzoek kunnen doen naar de voorgenomen concentratie. In dit soort situaties kan de NZa op grond van artikel 49d, tweede lid, Wmg binnen vier weken na het verlenen van de ontheffing voorwaarden of voorschriften verbinden aan de ontheffing. De NZa zal na het verlenen van de ontheffing nader onderzoek doen naar de voorgenomen concentratie. Indien de NZa, op basis van het te verrichten onderzoek, het stellen van voorwaarden en voorschriften noodzakelijk acht, zal de NZa binnen de genoemde termijn voorwaarden of voorschriften verbinden aan de ontheffing.

  Conclusie

 40. Gelet op het bovenstaande concludeert de NZa dat er in de onderhavige zaak sprake is van een spoedeisend geval als bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, waarbij zij het redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Het verzoek om ontheffing zal derhalve worden toegewezen, met dien verstande dat de NZa binnen vier weken na de verlening van de ontheffing voorwaarden of voorschriften aan deze ontheffing kan verbinden.

 

 

Datum: 2 februari 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

 


[1] Insolventienummer F.03/17/370, te raadplegen via insolventies.rechtspraak.nl.

[2] Insolventienummers S.03/17/28, S.03/17/22, S.03/17/24, S.03/17/23, S.03/17/29, S.03/17/25, S.13/17/45, S.03/17/26 en S.03/18/1 te raadplegen via insolventies.rechtspraak.nl.

[3] Insolventienummers F.03/17/369, F.03/17/362, F.03/17/365, F.03/17/363, F.03/17/367, F.03/17/364, F.03/17/366, F.03/17/368 en F.03/18/18 te raadplegen via insolventies.rechtspraak.nl.

Naar boven