Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf - TB/REG-19608-01
Versie:vergelijk Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf - TB/REG-19608-01

Nummer Datum ingang Datum verzending
TB/REG-19608-01 1 januari 2019  
Volgnr. Geldig tot Behandeld door
1 31 januari 2019 directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen a, c en d jo. artikel 51 tot met 53 Wmg,

 

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel eerstelijnsverblijf,

 

en de regeling:

Regeling eerstelijnsverblijf,

 

besloten:

dat rechtsgeldig,

 

door:

 • zorgaanbieders die eerstelijnsverblijf en psychologische zorg leveren zoals bedoeld in de Beleidsregel eerstelijnsverblijf,

 • en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 Wmg (factormaatschappijen),

 

aan:

 • ziektekostenverzekeraars,

 • en (niet-)verzekerden1,

 

In rekening mag worden gebracht:

de onderstaande prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven (in euro’s), mits voldaan is aan de bij de betreffende prestaties beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen. Voor de beschrijving van de prestaties en voorwaarden, voorschriften en beperkingen wordt eveneens verwezen naar de Beleidsregel eerstelijnsverblijf en de Regeling eerstelijnsverblijf.

Prestaties

Tarief

Eerstelijnsverblijf laag complex

Maximaal €  166,09

Eerstelijnsverblijf hoog complex

Maximaal €  253,50

Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg

Maximaal €  343,30

Onderlinge dienstverlening

Vrij tarief


De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

De declaraties dienen te worden gespecificeerd conform de beschrijvingen in de tarievenlijst. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

 • De in deze tariefbeschikking weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Declaratie vindt plaats in eenheden van een verblijfsdag. Met uitzondering van de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’, waarvoor een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, Wmg, geldt.
 • De maximumtarieven kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en zorgverzekeraar ten grondslag ligt. Een tarief dat niet hoger is dan de reguliere maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een max-maxtarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de zorgverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot eerstelijnsverblijf is gesloten bij een zorgverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen.
 • Een verblijfsdag is een kalenderdag die deel uitmaakt van een periode van opname voor eerstelijnsverblijf. De opname omvat minimaal één overnachting. De dag van opname en de dag van ontslag gelden als een te declareren verblijfsdag, waarbij geldt voor de dag van opname dat deze enkel gedeclareerd kan worden indien de opname heeft plaats gevonden vóór 20.00 uur. In het geval de dag van opname samenvalt met de dag van overlijden is eveneens sprake van een verblijfsdag. Als in dit geval de opname na 20.00 uur heeft plaatsgevonden kan  eveneens een verblijfsdag gedeclareerd worden.
 • De prestaties eerstelijnsverblijf laag complex, eerstelijnsverblijf hoog complex en eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg zoals omschreven in de beleidsregel kunnen niet tegelijkertijd voor dezelfde patiënt op dezelfde dag worden gedeclareerd.
 • De zorgaanbieder declareert geen andere prestaties voor de zorg die reeds in de prestaties als bedoeld in de beleidsregel is opgenomen. Een uitzondering hierop vormt de situatie dat zorg in de thuissituatie geleverd is op de dag van opname en/of ontslag uit eerstelijnsverblijf.
 • Er is sprake van onderlinge dienstverlening wanneer de zorg die door een zorgaanbieder wordt verleend onderdeel is van de beschrijving van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie op het gebied van eerstelijnsverblijf. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder word in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’. De uitvoerende zorgaanbieder brengt de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’ in rekening bij de opdrachtgevende zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerende zorgaanbieder heeft aangevraagd.

 

Intrekking oude beschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf wordt de Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf, met kenmerk TB/REG-18618-03, ingetrokken.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

Toelichting

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:   

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Naar boven