Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz - BR/REG-18145
Publicatiedatum:28-06-2017Geldigheid:01-01-2018 t/m 31-12-2018Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Begripsbepalingen

Zorgaanbieder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1°, Wmg.

 

Zzp-meerzorg

Zzp-meerzorg is een declarabele prestatie voor de bekostiging van zorg zoals bepaald in artikel 3.1.1, tweede lid, van het Besluit langdurige zorg en artikel 2.2 van de Regeling langdurige zorg. Zzp-meerzorg is zorg die aanvullend op een zzp wordt geleverd. De deelprestaties woonzorg, dagbesteding en behandeling zijn de bouwstenen van zzp-meerzorg. Tezamen vormen ze de uren te leveren zorg en het tarief dat kan worden gedeclareerd.

 

Uur zorgverlening

Een uur zorgverlening is de directe contacttijd in uren tussen zorgverlener en cliënt. 

2. Doel van de beleidsregel

Met deze beleidsregel worden de prestatiebeschrijvingen en tarieven voor de deelprestaties zzp-meerzorg voor het jaar 2018 vastgesteld. Deze beleidsregel bevat de beschrijvingen van deelprestaties en de tarieven die van toepassing zijn.

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, als bedoeld in de Wlz.

 

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling, als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wlz, indien en voor zover een natuurlijk persoon deze zorg levert.

4. Cliëntgroepen

Zzp-meerzorg is van toepassing op de volgende cliëntgroepen:

 

4.1 Verstandelijk gehandicapt (vg)

 • Vg Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (vg-5)
 • Vg (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (vg-7)
 • Vg Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (vg-8)
   

Licht verstandelijk gehandicapt (lvg)

 • Lvg Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (lvg-4)
 • Lvg Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (lvg-5)
 • Lvg Behandeling in een sglvg behandelcentrum (sglvg-1)
   

Lichamelijk gehandicapt (lg)

 • Lg Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (lg-5)
 • Lg Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (lg-6)
 • Lg Wonen met zeer intensieve verzorging (lg-7)
   

Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (zg-aud)

 • Zg-aud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zg aud-3)
   

Zintuiglijk Gehandicapt, visueel (zg-vis)

 • Zg-vis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zg vis-5)

 

4.2 Verpleging en verzorging (vv)

 • Vv Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (vv-7)
 • Vv Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (vv-8)

 

4.3 Ggz, b-groep (ggz-b)

 • Ggz-b Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (ggz-6b)
 • Ggz-b Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (ggz-7b)

5. Prijspeil

De bedragen bevatten de definitieve percentages 2017 en de voorlopige voorschotpercentages 2018.

6. Omschrijving deelprestaties

6.1 Deelprestatie woonzorg

De deelprestatie woonzorg is een samenhangend pakket dat de zorgvormen persoonlijke verzorging (pv), verpleging (vp) en begeleiding (bg) omvat. Voor de definities van de zorgvormen pv, vp en bg wordt verwezen naar artikel 1.1.1 Wlz. 

6.2 Deelprestatie dagbesteding

De deelprestatie dagbesteding omvat de zorgvorm bg. Voor de definitie van de zorgvorm bg wordt verwezen naar de Wlz.

Dagbesteding is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. Onder dagbesteding wordt niet verstaan:

 • een reguliere dag structuur die in de woon- of verblijfssituatie wordt geboden;
 • een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo of uitstapjes.

6.3 Deelprestatie behandeling

De deelprestatie behandeling omvat de zorgvorm behandeling (bh). Voor de definitie van de zorgvorm bh wordt verwezen naar de Wlz. 

7. Beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling

7.1

De NZa stelt de tarieven in een tariefbeschikking vast op de bedragen zoals vermeld in dit artikel (beleidsregelwaarden). De bedragen zijn per uur zorgverlening.

De tarieven die de NZa vaststelt op basis van deze beleidsregel zijn maximumtarieven. Een maximumtarief is een tarief dat ten hoogste in rekening mag worden gebracht. Bij het maken van productieafspraken kunnen veldpartijen lagere tarieven afspreken.

 

7.2

De beleidsregelwaarden zijn gebaseerd op de prijzen van de zorgvormen zoals gebruikt voor de zzp’s waarbij een neerwaartse correctie heeft plaatsgevonden voor overhead. De beleidsregelwaarden in de ghz zijn tevens gebaseerd op het gewogen gemiddelde aantal die in 2011 en begin 2012 op grond van de voormalige beleidsregel ‘Toeslag extreme zorgzwaarte per deelprestatie’ zijn afgesproken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en door de NZa voor dat jaar opgenomen in het budget van de zorgaanbieder.

 

7.3 Beleidsregelwaarden

Tarieven ghz

 

8

8. Declaratiecodes

9

9. Intrekken oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz’, met kenmerk BR/REG-17138, ingetrokken.

10. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz’, met kenmerk BR/REG-17138, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

 

Inwerkingtreding/Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Voorbehoud

Deze beleidsregel wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van inwerkingtreding van de aanwijzing wijziging tariefsoort Wlz van de Staatssecretaris van VWS. De zakelijke inhoud van die aanwijzing is bij de Eerste en Tweede Kamer voorgehangen bij brief van de Staatssecretaris van 24 mei 2017 (Kamerstukken II, 2016/17, 29515, nr. 417). Indien de aanwijzing niet wordt gegeven, zal de NZa een gewijzigde beleidsregel vaststellen. Dit betekent dat indien de NZa geen beleidsregel heeft vastgesteld die de voorliggende vervangt, de voorliggende beleidsregel onverkort van toepassing is.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz’.

TOELICHTING

Veranderingen ten opzichte van de vorige beleidsregel

 

De beleidsregelwaarden zijn geïndexeerd naar prijspeil voorlopig 2018.

 

Achtergrond

Deze beleidsregel voorziet in deelprestaties waarmee meer zorg dan opgenomen in het zorgprofiel kan worden gedeclareerd op cliëntniveau. Aanleiding hiertoe was het invoeren in de AWBZ van een bekostiging op cliëntniveau en een wijziging van de Regeling zorgaanspraken AWBZ (RZa) per 1 januari 2012. Uit deze wijziging volgde dat een verzekerde aanspraak heeft op meer zorg dan opgenomen in het zorgprofiel wanneer deze voldoet aan wat hierover in de RZa is bepaald in artikel 1a, tweede lid, onder a. De zorgverzekeraar besloot hierbij of en de mate waarin een cliënt aanspraak had op meer zorg dan in het zorgprofiel. Bij invoering van de Wet langdurige zorg is het recht op meer zorg geregeld in artikel 3.1.1 van het Besluit langdurige zorg. Aanvankelijk was de beleidsregel alleen van toepassing op de ghz-profielen. Vanaf 2016 is zzp-meerzorg ook van toepassing op ggz-B- en vv-profielen.

 

Cliënten met een zzp of vpt

De NZa heeft drie deelprestaties ontwikkeld die in de vorm van één zzp-meerzorg per cliënt door aanbieders bovenop het zzp of vpt kunnen worden gedeclareerd. Dat doet het meest recht aan verblijf als een pakket van samenhangende zorg waarbij substitutie tussen de drie deelprestaties mogelijk is indien het zorgplan dit vereist.

 

Cliënten met een mpt

De meer uren zorg die op grond van de Wlz geleverd worden aan cliënten die voor het mpt hebben gekozen, worden afgesproken en gedeclareerd op basis van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.

 

Deze beleidsregel bevat de drie deelprestaties waarvoor Wlz-uitvoerders en zorgaanbieders een tariefaanvraag kunnen indienen bij de NZa. Tevens zijn op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland drie declaratiecodes zzp-meerzorg vermeld. Als de NZa (deel)tarieven voor de zorgaanbieder heeft vastgesteld, kan de aanbieder de (deel)tarieven gebruiken voor het declareren van de met de Wlz-uitvoerder afgesproken specifieke meerzorg prestatie. De procedure voor de tariefaanvraag en de beslisregels zijn conform de Beleidsregel budgettair kader Wlz 2018. De wijze waarop meerzorg op grond van de deelprestaties gedeclareerd wordt als één zzp-meerzorg lumpsum staat omschreven in de Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018. Tevens zijn bepalingen in de Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2018 van belang.

 

Naar boven