Onderwerp: Bezoek-historie

Normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg - BR/REG-18148
Publicatiedatum:28-06-2017Geldigheid:01-01-2018 t/m 31-12-2018Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Begripsbepalingen

Centrum Zorg en Bouw / TNO

Expertisecentrum met betrekking tot specifieke deskundigheid op het gebied van bouw van zorgvoorzieningen in Nederland. Het centrum is onderdeel van TNO. Vanaf 1 januari 2016 is het Centrum Zorg en Bouw opgenomen binnen het Innovatie Centrum Bouw.

 

Forensische zorg

Forensische zorg als bedoeld in het Interim-besluit forensische zorg (Stb.2010, 875) voor zover gepaard gaand met verblijf.

 

Gespecialiseerde ggz

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), niet zijnde generalistische basis ggz.

 

Inventaris

Roerende medische en andere zaken die in en om het gebouw aanwezig zijn. Onder inventaris wordt ook computerapparatuur en

–programmatuur begrepen. Vervoermiddelen zijn geen inventaris.

 

Langdurige ggz

Gespecialiseerde ggz die geleverd wordt als zzp 3b t/m 7b, Klinisch Intensieve Behandeling (KIB) volwassenen en toeslag forensische zorg zonder strafrechtelijke titel.

 

Normatieve Huisvestingscomponent (nhc)

Een integraal onderdeel van het tarief dat dient als normatieve vergoeding voor (vervangende) (nieuw)bouw en instandhouding. Deze vergoeding bestaat uit een geïndexeerde jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van een nieuwbouw voorziening, de rente-, afschrijvings- en instandhoudingsuitgaven te dekken.

 

Normatieve inventariscomponent (nic)

Een integraal onderdeel van het tarief dat dient als normatieve vergoeding voor investeringen in inventaris. Deze normatieve vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van inventaris, de rente en afschrijvingskosten te dekken.

 

Vermogenskostenvoet

De vermogenskostenvoet bestaat uit het gewogen gemiddelde van de financieringskosten van zowel vreemd als eigen vermogen.

 

Zorgaanbieder

De rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig geestelijke gezondheidszorg, forensische zorg of langdurige zorg verleent.

 

Voor overige Wlz-gerelateerde begrippen die in deze beleidsregel gebruikt worden, maar niet hierboven vermeld staan, wordt verwezen naar de beleidsregel ‘Definities Wlz’. 

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa de normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) bepaalt als onderdeel van de integrale tarieven voor zorg geleverd door zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz, fz en/of zorg binnen de Wlz.

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor de zorgvorm verblijf in combinatie met één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, als bedoeld in de Wlz;
 • de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor de begeleiding en/of behandeling aan kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke en/of zintuiglijke handicap.
 • geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), niet zijnde generalistische basis-ggz, in combinatie met verblijf.
 • zorgaanbieders als bedoeld in het Interimbesluit forensische zorg1, die forensische zorg met verblijf in strafrechtelijk kader verlenen.

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie logeren  tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij logeren2 leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel g, van de Wlz, indien en voor zover een natuurlijk persoon deze zorg levert.

4. Uitgangspunten nhc

Het in de integrale tarieven opgenomen nhc is berekend op basis van de door TNO opgestelde investeringsbedragen, waarbij is uitgegaan van de onderstaande uitgangspunten. 

4.1 Investeringsbedragen per zzp, dbc en dbbc

Voor de berekening van de nhc zijn investeringsbedragen bepaald die benodigd zijn voor nieuwbouw en instandhouding van voorzieningen. Investeringen in inventaris maken geen deel uit van deze bedragen. 

4.2. Looptijd

Voor de normering van het investeringspatroon, is gekozen voor een looptijd van 30 jaar zonder renovatie. 

4.3 Rente

De vermogenskostenvoet waartegen de instelling de investering financiert bedraagt 4,65%.3

4.4 Bouwtijd

Voor de bouwtijd is uitgegaan van een periode van 18 maanden, met uitzondering van de beveiligingsniveaus 2, 3 en 4 forensische zorg, waar is uitgegaan van een periode van 24 maanden.

4.5 Jaarlijkse instandhouding

Voor de jaarlijkse instandhouding is een percentage van 0,8% van de nieuwbouwwaarde opgenomen op jaarbasis. 

4.6 Grond, interim-huisvesting en terreinvoorzieningen

Voor de onderdelen grond, interim-huisvesting en terreinvoorzieningen geldt binnen de nhc één component. Hierbij is de gemiddelde grondprijs in Nederland4 gehanteerd, waaraan een component van 10% van de gemiddelde grondprijs is toegevoegd.

4.7 Indexering

De nhc wordt tot het volgende herijk moment jaarlijks geïndexeerd met 2,5%.

4.8 Indexlening

Voor de berekening van de vergoeding van de huisvestingslasten door een normatieve huisvestingscomponent (nhc) is gebruik gemaakt van de rekenmethode voor een zogenaamde indexlening. Deze methode berekent eerst een gelijkblijvende vergoeding van de som van de componenten aflossing, rente, jaarlijkse instandhouding en frictieleegstand over de gekozen levensduur van het vastgoed. Vervolgens wordt de jaarlijkse NHC in deze berekeningsmethodiek herberekend met een indexpercentage. De startbedragen worden daardoor lager en de eindbedragen hoger. De contante waarde van deze vergoeding bij de gekozen levensduur is daardoor in alle jaren gelijk.

4.9 Bezettingspercentage

In de volgende tabel wordt per afzonderlijke prestatie aangegeven welk bezettingspercentage wordt gehanteerd bij de berekening van de nhc. Dit leidt tevens tot de in de onderstaande tabel vermelde percentuele correcties op de nhc. De correctie op de nhc wordt berekend over de nhc, exclusief de kosten voor jaarlijkse instandhouding.

2017-12-13 16_42_29-BR-REG-18148 NHC en NIC gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zor 5

 

5. Uitgangspunten nic

De nic is alleen van toepassing op de zzp-prestaties. Bij de bepaling van de hoogte van de nic hanteert de NZa de volgende uitgangspunten.

5.1. Rente

De vermogenskostenvoet waartegen de instelling de investeringen in inventaris financiert bedraagt 4,65%6.

5.2. Bezettingspercentage

De nic is enkel van toepassing op de zpp-prestaties, KIB-volw. en Logeren Wlz. Voor de bezettingspercentages wordt aangesloten bij bovenstaande tabel. 

5.3 Indexering

De nic wordt geïndexeerd op grond van de indexatie van de materiële kosten. Deze component bevat het definitieve percentage 2017 en het voorschotpercentage 2018. De aanpassing van de materiële kosten in jaar t is gebaseerd op gegevens uit de tabel ‘Middelen en bestedingen’ van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) van het jaar t.

 

Deze aanpassing bestaat uit:

 • een structurele doorwerking in jaar t van het uit het CEP blijkende verschil tussen de voor- en eindcalculatie van het jaar t-1;
 • een 100% voorcalculatie van het voorlopige CEP-indexcijfer voor het jaar t.

6. Integraal tarief

De nhc en nic zijn een onlosmakelijke deel van het gehele integrale tarief. Er geldt een nhc voor het verblijfsdeel van het db(b)c-tarief en voor het gehele zzp-tarief.

 

Een nic geldt alleen voor de zzp-prestaties. Inventaris wordt binnen de db(b)c productstructuur vergoedt via de verblijfsprestatie.

 

Het integrale tarief wordt afhankelijk van de betrokken sector gedeclareerd op basis van de volgende voorschriften:

 • gespecialiseerde ggz: de algemeen geldende tariefbeschikking voor de dbc-productstructuur van de gespecialiseerde ggz met inachtneming van de Regeling gespecialiseerde ggz.
 • forensische zorg: de algemeen geldende tariefbeschikking voor de dbbc-productstructuur van de forensische zorg met inachtneming van de Regeling forensische zorg.
 • Wlz: de voorschriften zoals vastgelegd in de Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018. 

7. Intrekken oude beleidsregels

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel worden de volgende beleidsregels ingetrokken:

 • ‘Tarieven normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) curatieve ggz’, met kenmerk BR/REG-17112;
 • ‘Invoering en tarieven normatieve huisvestigingscomponent (nhc) en inventariscomponent (nic) nieuwe zorgaanbieders’, met kenmerk BR/REG-17132;
 • ‘Tarieven normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) bestaande zorgaanbieders’, met kenmerk BR/REG-17139;
 • ‘Tarieven normatieve huisvestingscomponent (nhc) forensische zorg’, met kenmerk BR/FZ-0016. 

8. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding, voorbehoud en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De onder artikel 7 genoemde beleidsregels blijven van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

 

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Voorbehoud

Deze beleidsregel wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van inwerkingtreding van de aanwijzing wijziging tariefsoort Wlz van de Staatssecretaris van VWS. De zakelijke inhoud van die aanwijzing is bij de Eerste en Tweede Kamer voorgehangen bij brief van de Staatssecretaris van 24 mei 2017 (Kamerstukken II, 2016/17, 29515, nr. 417). Indien de aanwijzing niet wordt gegeven, zal de NZa een gewijzigde beleidsregel vaststellen. Dit betekent dat indien de NZa geen beleidsregel heeft vastgesteld die de voorliggende vervangt, de voorliggende beleidsregel onverkort van toepassing is.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg.

 

TOELICHTING

Wijzigingen

Voor de invoering van zowel de nhc als de nic is een overgangstraject afgesproken van zes jaren die eindigt op 1 januari 2018. Met ingang van deze datum gelden integrale tarieven, waarvan de nhc en nic een onderdeel vormen. Hoewel de individuele nhc en nic niet langer in deze beleidsregel worden getoond, wordt in deze beleidsregel inzicht verschaft in de wijze van berekening van deze onderdelen. De afzonderlijke beleidsregels voor de nhc en nic binnen de sectoren Wlz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg zijn hiermee vervallen en de onderbouwing is ondergebracht in één geïntegreerde beleidsregel. 

Algemeen

Deze beleidsregel geeft inzicht in de uitgangpunten en berekening van de normatieve huisvestingscomponent (nhc) en de normatieve inventaris component (nic) voor zorgaanbieders die gespecialiseerde ggz, fz en/of zorg binnen de Wlz leveren. Door de overheveling van de langdurige ggz naar de Zvw heeft deze beleidsregel voor wat betreft die sector betrekking op zowel de nhc’s die in combinatie met dbc’s als nhc’s die in combinatie met zzp’s gedeclareerd kunnen worden. De nic is alleen van toepassing voor de zzp-prestaties.

 

Met ingang van 2012 gold (tot 2018) een overgangsregeling voor de vergoeding van kapitaallasten. Daarbij is een prestatie gebonden vergoeding op basis van landelijke uniforme componenten in de vorm van de normatieve huisvestingscomponent (nhc) geïntroduceerd. Deze vergoeding heeft enkele uitgangspunten die afwijken van het systeem voor 2012:

 1. De vergoeding voor de kapitaallasten is niet langer gebonden aan een object en individueel berekend maar is vervangen door een vaste productievergoeding per cliënt.
 2. De vergoeding van de kapitaallasten is niet langer gekoppeld aan een vergunning.
 3. Het moment van investeren en de vergoeding van de kapitaallasten worden daardoor ontkoppeld.

 

Vanaf 1 januari 2018 is de nhc opgenomen in de tarieven van de zorgzwaartepakketten (zzp’s) en de db(b)c’s en de nic in de tarieven van de zzp’s. Daarmee is sprake van volledig integrale tarieven.

 

In 2011 is voor de langdurige ggz in de AWBZ, een nhc ontwikkeld. Deze nhc vergoedt de kapitaallasten (rente en afschrijvingen of daaraan gelijkgestelde huur) ten behoeve van de zorgzwaartepakketten (zzp’s).

Met de aanwijzing van 12 juli 2011, kenmerk MC-U-3072372, aan de NZa heeft de minister van VWS bepaald dat de nhc voor de gehele ggz zal gelden. Voor de gespecialiseerde langdurige ggz is de nhc ingevoerd per 1 januari 2012. Voor de gespecialiseerde ggz met een verblijfsduur korter dan een jaar is de nhc ingevoerd per 1 januari 2013.

 

Normatieve huisvestingscomponent (nhc) binnen de zzp’s

Voor de investeringsbedragen per zzp is het rapport van Centrum Zorg en Bouw ´Investeringskosten per zorgzwaartepakket; Basis voor nhc in de Care 12 november 2009’ als basis genomen. In dit rapport wordt per zzp een investeringsbedrag berekend, dat nodig is voor de nieuwbouw van AWBZ-voorzieningen.

 

Centrum Zorg en Bouw heeft in een tweede rapport ‘Investeringskosten per zorgzwaartepakket; Basis voor nhc in de Care 2 augustus 2010’ een vertaling gemaakt waarin de beleidsvrijheid van Centrum Zorg en Bouw in het toekennen van specifieke voorzieningen is meegenomen.

 

Een nieuwe normatieve systematiek biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om zelf keuzes te maken voor specifieke voorzieningen. Op basis van de beschikbare financiële middelen is hiervoor een algemene toeslag van 2% op de normatieve huisvestingscomponent beschikbaar gesteld, in de plaats van de diverse specifieke toeslagen die in het kader van het bouwregime mogelijk waren.

De beschikbare 2% is na overleg met de brancheorganisaties en VWS en na inhoudelijke toetsing door Centrum Zorg en Bouw op enkele punten niet generiek, maar specifiek toegedeeld aan de zzp's.

 

De investeringsbedragen uit de rapporten van Centrum Zorg en Bouw (van november 2009 en augustus 2010) zijn gebaseerd op de Bouwkostennota 2008 en zijn geïndexeerd naar het prijspeil van januari 2011 met een percentage van –/–1%. Dit laatste negatieve percentage is het gevolg van de positieve aanbestedingsresultaten in de periode 2008-2011. Deze investeringsbedragen, die gebruikt zijn als basis voor de berekening van de initiële nhc’s binnen de zzp’s, staan als laatste vermeld in de in artikel 7 genoemde beleidsregels.

 

Bij de berekening van de initiële nhc’s is uitgegaan van de in de bouwnormen 2008 opgenomen vierkante meters per cliënttype. De uitkomsten daarvan zijn gekoppeld aan het totale aantal cliënten per zorgzwaartepakket dat in het voorjaar van 2009 bekend was en in de onderscheiden sectoren intramurale zorg ontving. Tot slot is dit afgezet tegen de premisse dat alle gebouwen in de intramurale langdurige zorg op enig moment ten minste moeten kunnen beschikken over het bij de bouwnormen 2008 horende aantal vierkante meters per zzp. De maximale prijs voor het maximale aantal cliënten/zorgzwaartepakketten is vervolgens afgezet tegen 5% rente en prijspeil 2011, waarin de conjuncturele aanbestedingsresultaten tot en met het derde kwartaal van 2010 zijn betrokken.

 

In het macrobedrag dat daaruit voortvloeit, is verdisconteerd dat alle gebouwen in de langdurige zorg qua vierkante meters op het niveau zijn gebracht van de voor de integrale tarieven als basis genomen vierkante meters volgens de bouwnormen 2008. Dit bedrag vormt voor de NZa de maximale ruimte waarbinnen tarieven kunnen worden berekend.

De vanaf 1 januari 2012 geldende nhc’s kennen een modulaire opbouw. Zowel voor behandeling als dagbesteding gelden gedifferentieerde nhc’s.

 

Normatieve huisvestingscomponent (nhc) binnen de db(b)c’s

Bij de bepaling van de investeringsbedragen van de nhc voor verblijf-db(b)c’s is uitgegaan van:

 • de prestatie-eisen voor nieuwbouw AWBZ-voorzieningen, opgesteld en uitgegeven door het Bouwcollege, februari 2007;
 • de Bouwkostennota, opgesteld en uitgegeven door het Bouwcollege, laatstelijk verschenen in 2008;
 • de publicatie ‘Bouwkosten Zorgsector 2010’, opgesteld en uitgegeven door TNO;
 • een notitie van TNO met als onderwerp ‘m² aftrek behandeling nhc ggzc’, januari 2014;
 • De publicatie ‘Veldnorm insluiting’, opgesteld en uitgegeven door TNO.

 

Per verblijfscategorie van de db(b)c-productstructuur voor verblijf is bepaald welke investeringsbedragen benodigd zijn voor nieuwbouw van Zvw/fz-voorzieningen.

De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de gebouwbehoefte gekoppeld aan de zorgvraag die naar voren komt uit de prestatiebeschrijving van de productstructuur voor verblijf.

 

De investeringsbedragen zijn zo opgebouwd dat voor alle verblijfscategorieën hetzelfde basisinvesteringsniveau geldt ten behoeve van ‘verzwaarde bouw’ volgens de prestatie-eisen AWBZ.

Naast deze basis zijn er componenten aan het investeringsbedrag toegevoegd. Deze componenten hebben betrekking op extra investeringskosten voor aanpassing van het gebouw. Per component is een investeringsbedrag bepaald. De mate waarin het investeringsbedrag behorend bij een component wordt opgeteld bij het basis investeringsbedrag, is afhankelijk van de gemiddelde zorgvraag per verblijfscategorie. De gemiddelde zorgvraag is in overleg met branchepartijen en werkbezoeken op basis van de prestatiebeschrijvingen van de db(b)c-productstructuur ingevuld.

Tijdens dit traject heeft het Centrum Zorg en Bouw een adviesrol vervuld. Bij de invoering van de nhc is afgesproken om te onderzoeken of de oorspronkelijke normatieve aftrek voor behandelruimtes redelijk is. Deze aftrek is van belang omdat de nhc alleen betrekking heeft op de kosten van verblijf. Dit onderzoek is in 2014 afgerond en heeft geresulteerd in een wijziging van de aftrek en daardoor ook van de investeringsbedragen per 2015. Ook in dit traject heeft TNO een adviesrol vervuld. Voor de beveiligingsniveaus 2,3 en 4 is deze wijziging destijds niet doorgevoerd. Reden daarvoor was dat het materiële effect niet groot genoeg was om een wijziging toe te passen. Deze aftrek is per 1 januari 2018 alsnog doorgevoerd, vanwege de herijking van de nhc-tarieven.

 

Ook de investeringsbedragen, die gebruikt zijn als basis voor de berekening van de nhc’s binnen de db(b)c’s staan als laatste vermeld in de in artikel 7 genoemde beleidsregels.

 

Normatieve inventariscomponent (nic)

Met ingang van 2014 is voor inventaris een prestatie afhankelijke norm ontwikkeld. Deze norm is gebaseerd op een onderzoek van Centrum Zorg en Bouw. In het rapport ‘Herijking inventariskosten AWBZ’ van 23 april 2012, heeft Centrum Zorg en Bouw een onderzoek gedaan naar de inventarisbehoefte binnen de AWBZ. In dit rapport is de jaarlijkse behoefte aan inventarisbudget opgenomen. Per cluster zzp’s is een inventarisbudget bepaald.

 

Cluster indeling:

2017-12-14 09_11_27-BR-REG-18148 NHC en NIC gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zor

Naast afschrijvingskosten bevat de norm voor inventaris een rente component. In de huidige systematiek wordt de gewogen gemiddelde boekwaarde van de inventaris opgenomen onder de activa van de rentenormeringbalans.

 

Onderhoud nhc en nic

Bij de invoering van de nhc en nic in 2012 heeft de NZa een onderhoudsrapport gepubliceerd. De hierin opgenomen uitgangspunten worden ook gevolgd voor de ggz en de fz. Uitgangspunt is dat bij de evaluatie in 2017 alleen de componenten rente en inflatie gecorrigeerd kunnen worden indien een bandbreedte van + of – 0,5% ten opzichte van de normen wordt overschreden.

 

Indexering nhc

Op 16 juni 2016 heeft TNO de NZa geadviseerd over de actuele prijsontwikkelingen. Conform het onderhoudsrapport is het CPI gemonitord over een langere periode (1985 – 2015). Het resultaat hiervan is een gemiddelde index van 1,98%. Hiermee wordt de bandbreedte uit het onderhoudsrapport slechts gering overschreden. Daarom is de oorspronkelijke index van 2,5% in 2018 gecontinueerd.

 

Rente nhc en nic

Op 26 januari 2016 heeft TNO de NZa geadviseerd over de rentecomponent in de nhc en in de nic. In aansluiting op het onderhoudsrapport is zowel de gemiddelde 10-jaar IRS euro in de afgelopen 10 jaar berekend als het langjarig (1990 – 2014) gemiddelde van afgesloten leningen met een looptijd van 10 jaar of meer. In beide benaderingen komt de gemiddelde rente voor het vreemde vermogen uit op 4,10% en wordt de bandbreedte uit het onderhoudsrapport van 0,5% ten opzichte van de oorspronkelijke rente van 5,0% overschreden. Op 19 mei 2017 heeft Finance Ideas een aanvullend advies aan de NZa uitgebracht over de inbreng van het eigen vermogen bij investeringen in vastgoed en in inventaris. Voor de berekening van een vermogenskostenvoet wordt uitgegaan van 30% eigen vermogen tegen een vergoeding van 5,94%. De vermogenskostenvoet komt hiermee uit op 4,65% voor zowel de nhc als de nic.

Artikelsgewijs

Deze beleidsregel is van toepassing op alle zorgaanbieders die gespecialiseerde ggz en/of fz in combinatie met de functie verblijf leveren of zorg leveren binnen de Wlz. Vrijgevestigde zorgaanbieders vallen niet onder de reikwijdte van deze beleidsregel, omdat verblijf geen onderdeel uitmaakt van hun zorgverlening.

 

Artikel 1 Centrum Zorg en Bouw

Met ingang van 1 januari 2010 is het College bouw zorginstellingen (CBZ) opgehouden te bestaan vanwege de afschaffing van het bouwregime per 1 januari 2009. Om die expertise niet verloren te laten gaan heeft het Ministerie van VWS besloten het Centrum Zorg en Bouw, onderdeel van TNO, te starten. Het Centrum voert taken uit voor de overheid rond de gebouwkwaliteit. Daarnaast levert het Centrum advies op maat voor bouwen in de zorg. De NZa heeft de rapportages van Centrum Zorg en Bouw betrokken bij het bepalen van de nhc.

 

Artikel 1 Normatieve inventariscomponent

Inventaris zijn losse gebruiksgoederen die in en om het gebouw aanwezig zijn, die niet nagelvast zijn verbonden aan het gebouw, niet zijn vastgezet in de aarde en niet zijnde een vervoermiddel.

 

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Per 1 januari 2012 is de systematiek van nacalculatie van intramurale zorggebouwen ten behoeve van de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de AWBZ/Wlz vervangen door een prestatiegebonden vergoeding op basis van landelijke uniforme tarieven.

 

Artikel 4 Uitgangspunten nhc

Voor de omrekeningen van investeringsbedrag per zzp naar een nhc per dag is gebruik gemaakt van het rapport van Centrum Zorg en Bouw ‘Berekeningssystematiek nhc in de Care’7. Het rapport Berekeningsmethodiek nhc in de Care (van 4 mei 2011) beschrijft de berekeningssystematiek die wordt gebruikt voor bepaling van de nhc. In het rapport zijn alle stappen om van investeringsbedragen tot een nhc te komen beschreven.

 

Om te komen tot een berekening is door de NZa en het Ministerie van VWS voor bepaalde uitgangspunten gekozen. De NZa verwijst naar de Aanwijzing van het Ministerie van VWS ter zake.

 

Artikel 4.1 Investeringsbedragen per zzp, dbc en dbbc

Deze investeringsbedragen zijn opgenomen in de onder artikel 7 genoemde voorgangers van deze beleidsregel.

 

Artikel 4.6 Grond, interim-huisvesting en terreinvoorzieningen

In de nhc wordt rekening gehouden met een deelbedrag van 10% bovenop de gemiddelde grondprijs in Nederland als onderdeel van de onderscheiden normatieve huisvestingscomponenten.

Er is een nauwe samenhang tussen grond en interim-huisvesting. Nieuwe gebouwen op dezelfde, al in bezit zijnde grond vergen interim-voorzieningen voor de cliënten. Vervangende nieuwbouw op een ander terrein maakt interim-huisvesting overbodig, maar noodzaakt tot aanschaf van dat nieuwe terrein dan wel huur van de nieuwe voorziening. Een zorgaanbieder kan op een nieuwe locatie grond kopen, op deze grond bebouwen, vervolgens de cliënten laten verhuizen en aansluitend de oude locatie al dan niet met gebouw erop verkopen, verhuren of voor een ander doel gebruiken. Een zorgaanbieder kan echter ook besluiten om op dezelfde locatie nieuwbouw te realiseren in welk geval er gebruik gemaakt moet worden van tijdelijke, vervangende (interim)-huisvesting en er mogelijk terreinvoorzieningen nodig zijn. Terreinvoorzieningen zijn in geval van eigendom vaak noodzakelijk als vervangende nieuwbouw (elders) op het stuk grond plaatsvindt. Er kan daardoor behoefte zijn aan nieuwe aansluitingen op het riool en/of de waterleiding of aan wegen of een parkeerterrein. Door één percentage vergoeding in de normatieve huisvestingscomponent op te laten nemen kunnen zorgaanbieders – al dan niet daartoe door hun huidige gebouwenbestand gedreven – keuzes maken ten aanzien van de voor hen optimale wijze van opereren.

 

Artikel 4.9 Bezettingspercentage gespecialiseerde ggz

De bezettingspercentages voor de verblijfscategorieën A t/m G zijn gebaseerd op gegevens die beschikbaar zijn gekomen in het kostprijsonderzoek voor de productstructuur voor verblijf 2012 en gegevens uit het kostprijsonderzoek voor de dbc-tarieven voor 2014.

De bezettingspercentages van de zzp’s en KIB-volw. zijn gebaseerd op de aan- en afwezigheid.

 

Artikel 4.9 en 5.2 Logeren

De tarieven voor logeren zijn formeel gezien (mede) gebaseerd op artikel 11 van de aanwijzing van de Staatssecretaris van VWS van 31 oktober 2008, Staatscourant 2008, 219. Zo kan ten gunste van zorgaanbieders worden voorzien in een lager bezettingspercentage (dus hoger tarief) dan voor de nhc en nic is voorgeschreven. Voor het overige is zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek van de nhc en nic.

 

Artikel 5

Voor de zzp’s en KIB-volw. is een nic van toepassing. De kosten inventaris van deze prestaties kennen vanaf 2014 een nieuwe norm. Voor de db(b)c’s  is een nic niet van toepassing. De kosten van inventaris voor db(b)c’s zijn onderdeel van het dbc tarief.

Naar boven