Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018 - BR/REG-18143f
Geldigheid:01-01-2018 t/m 31-12-2018Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Begripsbepalingen

Prestatiebeschrijving

Een prestatiebeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de prestatie die geleverd wordt tegen een bepaald tarief.

 

Zorgzwaartepakket

Een zorgzwaartepakket bestaande uit een volledig pakket van verblijfszorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat die cliënt nodig heeft.

 

Dag logeeropvang

Een dag logeeropvang is een kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van opname voor logeren. De opname omvat minimaal één overnachting. De dag van aanvang van de logeeropvang en de dag van beëindiging van de logeeropvang gelden als een te declareren dag logeeropvang, waarbij geldt voor de dag van opname dat deze enkel gedeclareerd kan worden indien de opname heeft plaats gevonden vóór 20:00 uur. In het geval de dag van opname samenvalt met de dag van overlijden is eveneens sprake van een te declareren (verblijfs)dag logeeropvang.

 

Normatieve huisvestingscomponent (nhc)

Een integraal onderdeel van het tarief dat dient als normatieve vergoeding voor (vervangende) (nieuw)bouw en instandhouding. Deze vergoeding bestaat uit een geïndexeerde jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van een nieuwbouw voorziening, de rente-, afschrijvings- en instandhoudingsuitgaven te dekken.

 

Normatieve inventariscomponent (nic)

Een integraal onderdeel van het tarief dat dient als normatieve vergoeding voor investeringen in inventaris. Deze normatieve vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van inventaris, de rente en afschrijvingskosten te dekken.

 

Productieafspraak

Het totaalbedrag van de afspraken met betrekking tot de prestaties en tarieven ten laste van de contracteerruimte die door de zorgaanbieder en het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder zijn overeengekomen in de  budgetronde of herschikkingsronde.

 

Modulair pakket thuis (mpt)

Eén of meer losse vormen van zorg als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wlz:

 • Het schoonhouden van de woonruimte van de cliënt;
 • Persoonlijke verzorging;
 • Begeleiding;
 • Verpleging;
 • Behandeling, omvattende geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de cliënt;
 • Vervoer naar een plaats waar de cliënt gedurende een dagdeel begeleiding of behandeling ontvangt;
 • Logeeropvang.

 

Volledig pakket thuis (vpt)

Vpt omvat de vormen van zorg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wlz:

 • Verpleging;
 • Persoonlijke verzorging;
 • Vegeleiding;
 • Behandeling;
 • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding;
 • Het verstrekken van eten en drinken;
 • Het schoonhouden van de woonruimte;
 • Logeeropvang.

 

Voor overige begrippen die in deze beleidsregel gebruikt worden, maar niet hierboven vermeld staan, wordt verwezen naar de Beleidsregel definities Wlz.

2. Doel van de beleidsregel

Met deze beleidsregel worden de prestatiebeschrijvingen en beleidsregelwaarden (voor tariefvaststelling) vastgesteld voor:

 • zorgzwaartepakketten (zzp’s) voor cliënten die verblijven in een instelling (inclusief normatieve huisvestingscomponent en normatieve inventariscomponent);
 • overige basisprestaties voor cliënten die verblijven in een instelling;
 • logeerprestaties;
 • toeslagen die bovenop het zzp van toepassing zijn;
 • afzonderlijke dagbestedings- en vervoersprestaties voor cliënten die de dagbesteding bij een andere aanbieder afnemen dan waar ze het zzp afnemen;
 • transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018.

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, als bedoeld in de Wlz.

 

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op begeleiding, als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wlz, indien en voor zover een natuurlijk persoon deze zorg levert.

 

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie logeeropvang tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij logeren leveren als bedoeld in artikel 3.1.1 eerste lid, onderdeel g, van de Wlz. 

4. Prijspeil

De loon- en materiële kosten van de beleidsregelwaarden bevatten de definitieve percentages 2017 en de voorschotpercentages 2018.

 

Indien binnen de beleidsregelwaarde een nhc is opgenomen (zie bijlage 3), dan bevat de nhc de jaarlijkse index van 2,5%.

 

Indien binnen de beleidsregelwaarde een nic is opgenomen (zie bijlage 3), dan bevat de nic de index voor materiële kosten. 

5. Beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling

5.1 Tarieven

De NZa stelt de tarieven in een tariefbeschikking vast op de bedragen zoals vermeld in artikel 11 (beleidsregelwaarden).

 

De tarieven die de NZa vaststelt op basis van deze beleidsregel zijn maximumtarieven. Een maximumtarief is een tarief dat ten hoogste in rekening mag worden gebracht. Bij het maken van productieafspraken kunnen veldpartijen lagere tarieven afspreken.

 

Een uitzondering zijn de opslagen voor Waardigheid en Trots. Dit zijn vaste tarieven. De opslag is een vast bedrag per zzp en voor veldpartijen dus niet onderhandelbaar. De opslag is direct gekoppeld aan de afgesproken en geleverde zzp.

Een andere uitzondering zijn de transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018. Hiervoor geldt een vrije beleidsregelwaarde. Dit betekent dat partijen bij hun onderhandelingen niet gebonden zijn aan een concrete beleidsregelwaarde/bedrag van de NZa. Na toetsing van de onderhandelde bedragen aan de macro beschikbare ruimte stelt de NZa vaste tarieven vast.

5.2 Aanvaardbare kosten zzp

Voor zover de aanvaardbare kosten bestaan uit zzp’s, dan worden die bepaald door de gehonoreerde productieafspraak met betrekking tot de prestaties en beleidsregelwaarden zoals vermeld in artikel 7 en 11 van deze beleidsregel. 

5.3 Opbouw zzp-beleidsregelwaarden

De zzp’s zijn opgebouwd uit:

 • De componenten woonzorg, dagbesteding, behandelaars en verblijf;
 • De navolgende zorgvormen zoals omschreven in de Wlz:
  • Persoonlijke verzorging (pv);
  • Verpleging (vp);
  • Begeleiding (bg);
  • Behandeling (bh) en
  • Verblijf (vb);
 • Een gemiddelde tijdsduur per week, uitgedrukt in direct en indirect cliëntgebonden uren, voor de zorgvormen bg, pv, vp, en bh;
 • Een bedrag per uur voor de zorgvormen bg, pv, vp en bh;
 • Een vast bedrag per dag voor de zorgvorm vb en indien van toepassing de zorggebonden materiële kosten (artikel 3.1.1 Wlz).

 

Het tarief dat zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder voor een prestatie kunnen afspreken is ten hoogste gelijk aan het in de beleidsregel en tariefbeschikking genoemde bedrag voor die prestatie. Het bedrag in de beschikking is gelijk aan de beleidsregelwaarde.

 

De NZa berekent de beleidsregelwaarde per zzp door het aantal uur per zorgvorm te vermenigvuldigen met het uurbedrag per zorgvorm. Hierbij is opgeteld een vast bedrag per dag voor de zorgvorm verblijf en indien van toepassing de zorggebonden materiële kosten op grond van artikel 3.1.1 Wlz, een nhc en/of een nic.

Voor de hoogte van de verschillende onderdelen (loon- en materiële kosten, nhc en nic) wordt verwezen naar bijlage 3 bij deze beleidsregel.

5.4 Beleidsregelwaarden in- of exclusief behandeling

De WTZi–toelating én de Wlz-aanspraak en indicatie van de cliënt bepalen het zzp–tarief. De zzp-tarieven met behandeling kunnen alleen in rekening worden gebracht indien de zorgaanbieder beschikt over een WTZi-toelating voor behandeling.

 

Het is mogelijk om een zzp vv of zzp ghz exclusief behandeling af te spreken en in rekening te brengen in combinatie met de behandelprestaties die vermeld zijn in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg. Deze behandelprestaties kunnen worden toegekend voor zover de totale kosten (beleidsregelswaarde zzp exclusief behandeling + uitgaven afzonderlijke behandelprestaties) daarvan niet de maximale beleidsregelwaarde voor zzp inclusief behandeling overschrijdt. 

5.5 Tarieven afhankelijk van een specifieke toelating van de zorgaanbieder

Voor cliënten die zijn aangewezen op zzp sglvg-1 en toeslag Z984 kunnen deze prestaties alleen worden afgesproken met zorgaanbieders die zijn toegelaten voor sglvg-behandeling op grond van artikel 5 van de WTZi.

Voor cliënten die zijn aangewezen op één van de lvg-zzp’s, kunnen die zzp’s alleen worden afgesproken met zorgaanbieders die zijn toegelaten voor observatie, mfc of lvg op grond van artikel 5 van de WTZi. 

5.6 Tarieven in- of exclusief dagbesteding

Bij sommige zzp’s is sprake van een integraal pakket waarbij de dagbesteding niet afzonderlijk kan worden afgesproken. Bij andere zzp’s is het mogelijk om de componenten dagbesteding en woonzorg afzonderlijk af te spreken.

 

Voor de cliënten die zijn aangewezen op een zzp vv, zzp lvg of zzp sglvg-1 is de component dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel van het zzp. De dagbesteding kan voor deze prestaties niet apart afgesproken worden.

 

Voor cliënten die zijn aangewezen op een zzp ggz-b inclusief dagbesteding geldt dat de component dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel is van het zzp. De dagbesteding voor deze cliëntengroep kan voor deze prestatie niet apart afgesproken worden. Cliënten kunnen ook aangewezen zijn op een zzp ggz exclusief dagbesteding indien ze geen dagbesteding behoeven.

 

Voor cliënten die zijn aangewezen zijn op een zzp vg, zzp lg of zzp zg is de component dagbesteding niet een onlosmakelijk onderdeel van de zzp-prestatie. Er is sprake van:

 • zzp’s exclusief dagbesteding waarvan de tarieven in artikel 11.3 staan;
 • zzp’s inclusief dagbesteding waarvan de tarieven in artikel 11.3 staan;
 • afzonderlijke dagbestedingsprestaties waarvan de tarieven in artikel 11.5 staan. Het aantal afzonderlijke dagdelen dagbesteding dat wordt afgesproken moet passen binnen de zzp-prestatie of vpt-prestatie die past bij de indicatie van de cliënt.

 

Een toeslag op de dagbesteding van kinderen mag tot een kalenderleeftijd van 18 jaar worden afgesproken.

5.7 Prestatie vervoer bij dagbesteding

Het onderdeel vervoer heeft uitsluitend betrekking op vervoer van en naar de dagbesteding voor zover de cliënt op grond van artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel f, Wlz op deze zorg is aangewezen. Dit onderdeel is van toepassing op de volgende cliëntgroepen:

a. Cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een zzp vg, zzp lg, zzp zg of zzp ggz inclusief dagbesteding of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;

b. Cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een zzp lvg of zzp sglvg of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;

c. Voor cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een zzp vv of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg én die dagbesteding behoeven op afstand van de verblijfslocatie waarbij het vervoer om medische redenen noodzakelijk is.

 

Per aanwezigheidsdag waarop vervoer naar de dagbesteding plaatsvindt, kan een vergoeding voor het vervoer worden afgesproken. Deze vergoeding per dag is voor het vervoer van en naar de plaats waar de dagbesteding wordt aangeboden.

 

De tarieven behorend bij vervoer bij dagbesteding zijn opgenomen in artikel 11.6 van deze beleidsregel en hierbij wordt ook een onderscheid gemaakt in de verblijfsplaats van de cliënt. Voor het vervoer van cliënten die de dagbesteding van dezelfde aanbieder krijgen als het verblijf gelden Z-codes. Voor het vervoer van cliënten die de dagbesteding niet van dezelfde aanbieder krijgen als het verblijf gelden H-codes.

5.8 Prestatie logeren

5.8.1

Het is mogelijk om een logeerprestatie te combineren met behandelprestaties, voor zover behandeling niet is meegenomen in de logeerprestatie. Ook is het mogelijk dagbestedingsprestaties te leveren in combinatie met een logeerprestatie wanneer de cliënt behoefte heeft aan dagbesteding gedurende het logeren. De behandel- en dagbestedingsprestaties zijn vermeld in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg.

 

5.8.2

Geen van de toeslagen genoemd in artikel 7 van deze beleidsregel en de middelen Waardigheid en Trots genoemd in artikel 8 van deze beleidsregel mag in combinatie met een logeerprestatie in rekening worden gebracht. 

5.9 Aanvullende voorwaarden voor prestatie zzp vv-10 (palliatief terminale zorg)

1 Voor zorg aan cliënten met een Wlz-indicatie die lijden aan een ziekte/aandoening en zich in de terminale levensfase bevinden – dat wil zeggen een levensverwachting van niet langer dan drie maanden en die intensieve palliatieve terminale zorg nodig hebben– is een aparte bekostiging, wanneer de zorgvraag aan alle onderstaande criteria voldoet:

 • de behandelend arts heeft in een verklaring aangegeven dat de levensverwachting van de cliënt korter is dan drie maanden;
 • de cliënt moet beschikken over een geldige Wlz-indicatie;
 • er is noodzaak tot zeer intensieve 24-uurszorg, die in het reeds geïndiceerde zorgprofiel niet mogelijk is;
 • er is noodzaak tot bestrijding van zware pijn en/of verwardheid en/of benauwdheid en/of onrust;
 • er is sprake van complexe zorg en inzet van verschillende disciplines en noodzaak van continue nabijheid van zorg.

 

De verklaring van de behandelend arts over de levensverwachting, de geldige Wlz- indicatie en de vaststelling dat aan de laatste drie voorwaarden is voldaan, worden opgenomen in het cliëntdossier van de zorgaanbieder. Dit ter toetsing bij de materiële controle.

5.10 Intrekken verklaring behandelend arts

Wanneer de cliënt weer zodanig herstelt dat er geen sprake meer is van een terminale levensfase, kan in overleg met de behandelend arts de verklaring worden ingetrokken. Bij dit overleg zijn cliënt, behandelend arts en zorgaanbieder betrokken. Het zorgaanbod wordt op de nieuwe zorgvraag afgestemd.

5.11 Geen indicatiebesluit voor zorgprofiel ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’

Het CIZ indiceert met ingang van 1-1-2018 niet meer voor bovengenoemd zorgprofiel. Wanneer in een beleidsregel of nadere regel gesproken wordt over ‘geïndiceerd voor’, ‘aangewezen op’ of ‘indicatiebesluit’ wordt hiermee tevens bedoeld de cliënt waarvoor zzp vv-10 in rekening wordt gebracht en voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in artikel 5.9.

5.12 Palliatief terminale zorg voor Wlz-cliënten met een zorgprofiel gehandicaptenzorg (ghz) of geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Wlz-cliënten met een zorgprofiel gehandicaptenzorg (ghz) of geestelijke gezondheidszorg (ggz) die terminale zorg behoeven, hebben toegang tot de prestatie zzp vv-10 wanneer de dominante grondslag een somatische en/of psychogeriatrische ziekte/aandoening wordt en wanneer zij voldoen aan de gestelde criteria in artikel 5.9.

5.13 Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018

Om extra kwaliteitsmaatregelen te nemen in de ingroeifase van het kwaliteitskader zijn voor 2018 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Dit moet bijdragen aan betere zorg voor de cliënten. De variëteit aan mogelijke maatregelen is groot. Het kan gaan om verbeteringen op het gebied van ICT, vastgoed, begeleiding van leerlingen/stagiaires en van nieuwe zorg- en opleidingsconcepten binnen een zorginstelling.

De middelen zijn gericht op een aanpak die het meest bijdraagt aan het behartigen van de zorgplicht van Wlz-uitvoerders jegens hun verzekerden. Deze aanpak bevordert een efficiënte inzet van de beschikbare middelen.

De prestatie kent een vrije beleidsregelwaarde. Er is voor deze prestatie € 50 miljoen per jaar beschikbaar in de periode 2018-2021. Deze middelen zijn beschikbaar voor zorgaanbieders die Wlz-zorg leveren op basis van intramuraal verblijf of volledig pakket thuis (zzp vv-4 en hoger). Voor de prestatie kan een lump sum bedrag worden aangevraagd met een tweezijdig verzoek van zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder.

 

6. Prestatiebeschrijvingen basisprestaties

6.1 Prestatiebeschrijvingen zorgzwaartepakketten

Onderdeel van deze beleidsregel vormen de prestatiebeschrijvingen van de zzp’s, zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van VWS en de NZa, die als bijlage bij deze beleidsregel hoort. 

6.2 Prestatiebeschrijvingen overige basisprestaties en afzonderlijke dagbestedings- en vervoersprestaties

De NZa heeft navolgende prestatiebeschrijvingen vastgesteld. Deze prestaties zijn alleen van toepassing indien is voldaan aan de voorwaarden als weergegeven in de onderstaande overzichten.

 

6.2.1 Mutatiedag vv

Doel:

Doel is om de bekostiging te regelen indien een plaats voor verblijf leeg is achtergelaten ten gevolge van overlijden of verhuizen van een bewoner.

 

Grondslag en doelgroep:

Zorgaanbieders die zijn toegelaten voor verzekerden met een psychogeriatrische of somatische aandoening of beperking of een combinatie van vorenstaande en een zintuiglijke handicap.

Voorwaarden:

 • Betreft een kalenderdag waarop de plaats voor verblijf leeg is achtergelaten ten gevolge van overlijden of verhuizing van een bewoner;
 • Bij overlijden of verhuizing van een bewoner kan alleen het werkelijke aantal mutatiedagen, met een maximum van 13 dagen, voor de overleden of vertrekkende cliënt worden gedeclareerd;
 • Indien een cliënt verhuist van locatie A naar locatie B binnen dezelfde organisatie, kan één mutatiedag gedeclareerd worden.
  Hetzelfde geldt wanneer een cliënt binnen een locatie van kamer verandert;
 • Bij overlijden of verhuizing van een bewoner van een tweepersoonskamer wordt voor iedere kalenderdag dat de overblijvende bewoner de kamer alleen heeft bewoond voor de achtergelaten plaats een mutatiedag in aanmerking genomen. Vanaf het moment dat bij de zorgaanbieder een éénpersoonskamer beschikbaar is, wordt in de voornoemde situatie het werkelijke aantal mutatiedagen in aanmerking genomen, tot maximaal 13 dagen na het beschikbaar komen van de éénpersoonskamer. Het maximum van 13 dagen geldt ook indien de overgebleven bewoner niet verhuist naar de éénpersoonskamer.

 

6.2.2 Spoedzorg

Doel:

Doel is om in de regio te voorzien in zorg met een spoedeisend karakter.

Grondslag en doelgroep:

Voor verzekerden met een verstandelijke handicap of verzekerden met een psychogeriatrische, somatische aandoening of beperking.

Voorwaarden:

 • Het betreft een bed dat wordt vrijgehouden voor cliënten die aangewezen zijn op spoedzorg zoals bepaald in artikel 3.2.4 van het Besluit langdurige zorg met een onmiddellijke noodzaak voor opname in verband met extra medische complicaties en voor wie het niet opnemen tot ernstige gezondheidsrisico’s leidt;
 • Deze prestatie geldt zowel voor de dagen dat een cliënt aanwezig is op het crisisbed, als op de dagen waarop het crisisbed niet bezet is.

 

6.2.3. Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner

Doel:

De verblijfscomponent is een component voor de bekostiging van huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, de facilitaire dienst, dagelijkse welzijnsactiviteiten en voeding- en hotelmatige kosten.

Grondslag en doelgroep:

Deze verblijfscomponent geldt alleen voor:

 • niet-geïndiceerde partners zoals omschreven in artikel 3.1.2 Wlz.

 

6.2.4. Klinisch intensieve behandeling (kib)

Doel:

Het doel van kib is het opheffen van een ontwrichte behandelrelatie. Veiligheid en interactie staan daarbij centraal gedurende de behandeling. Daarbij is van belang het hanteren van de agressie van de cliënt en het garanderen van de veiligheid van de totale cliëntengroep en personeel. Naast de directe behandeling van de cliënt zelf, richt de behandeling zich ook op het ontwrichte hulpverleningssysteem. Overdracht van kennis, training on the job, teamcoachings en consultatie zijn activiteiten die ingezet worden om de verwijzende instantie te ondersteunen bij deze cliëntengroep.

Grondslag en doelgroep:

Zzp ggz-b

Bij cliënten is sprake van complexe meervoudige psychiatrische problematiek met een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis waarbij voorgaande behandelingen onvoldoende resultaat hebben gehad.

Het gedrag van de kib cliënten kenmerkt zich onder andere door acting out gedrag, suïcidaliteit, zeer ernstige zelfbeschadiging, mondeling en fysiek (waaronder seksueel) (be)dreigend gedrag. Er is vaak sprake van een combinatie van verschillende diagnoses. Opvallend bij deze groep cliënten is de vaak langdurige psychiatrische voorgeschiedenis, waarbij voorgaande behandelingen onvoldoende tot geen resultaat hebben gehad.

Grofweg is de cliëntenpopulatie als volgt in te delen:

 • cliënten met psychotische stoornissen, waarbij sprake is van ernstige gedragsproblematiek zoals (fysieke/mondelinge) agressie, (fysieke/mondelinge) bedreigingen en (seksuele) intimidatie;
 • cliënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen, dissociatieve stoornissen en traumagerelateerde problematiek waarbij onder andere acting out, zelfdestructief- en suïcidaal gedrag op de voorgrond staat zoals snijden, branden, stranguleren, bonken en het innemen van (brandende, giftige) stoffen en voorwerpen.

 

De doelgroep wordt in het merendeel van de gevallen opgenomen met een Inbewaringstelling of een rechtelijke machtiging op grond van de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen.

 

Voorwaarden:

 • De cliënt beschikt bij opname over een indicatie voor zzp ggz-1b, ggz-2b, ggz-3b, ggz-4b, ggz-5b, ggz-6b of ggz-7b;
 • Alleen voor cliënten die verblijven op een plaats toegelaten voor kib (voorheen sterk gedragsgestoorde agressieve (sga) cliënten). Een kib–plaats is een capaciteitseenheid als zodanig bepaald in de toelating ingevolge artikel 8 van de AWBZ (oud), thans artikel 5 WTZi;
 • Bij aanmelding moet sprake zijn van een ontwrichte behandelrelatie;
 • De prestatie kan niet gepaard gaan met een toeslag voor dezelfde cliënt.

 

6.2.5    Dagbesteding 

2017-12-14 10_12_49-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2... 2017-12-14 10_13_29-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2... 2017-12-14 10_13_45-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

6.2.6. Logeren

Doel

Het doel van logeren is het ontlasten van de mantelzorg. Daartoe kan de cliënt gaan logeren. Logeren omvat verblijfszorg in een beschermende woonomgeving in combinatie met samenhangende zorg. De samenhangende zorg is niet alleen verpleging, begeleiding of verzorging. Dit kan ook Wlz specifieke behandeling zijn indien de cliënt behandeling behoeft tijdens het logeren.

Grondslag en doelgroep

Voor verzekerden met

1. een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap;

2. een psychogeriatrische of somatische aandoening of beperking.

 

Doelgroep

Voor een cliënt die gebruik maakt van de Wlz leveringsvorm vpt of mpt of mpt in combinatie met pgb kan deze prestatie ten tijde van het logeren gedeclareerd worden.

 

Voorwaarden

- de cliënt beschikt bij logeren over een Wlz-indicatie voor een vv-, lg-, zg-, lvg- of vg-zorgprofiel;

 

Behandeling tijdens logeren

- Tijdens logeren zit de Wlz behandeling op de achtergrond in de logeerprestatie. Dit geldt voor alle sectoren;

- Voor de lvg- en de zg-sectoren is ook een half uur behandeling op de voorgrond meegenomen in het tarief;

- Voor de vv-sector is ook behandeling op de voorgrond meegenomen. Deze behandeling is gelijk aan de behandeling opgenomen in het zzp-6 inclusief behandeling;

- Behandeling op de achtergrond omvat onder andere het bijstaan van de individuele zorgverleners in hun zorgverlening, het opstellen van het zorgplan tijdens logeren als dat noodzakelijk is, en een kort behandelmoment tijdens logeren dat incidenteel is en weinig inzet vraagt;

- Behandeling op de voorgrond is de overige Wlz specifieke behandeling die noodzakelijk is voor de zorgverlening aan de Wlz geïndiceerde cliënt die behandeling behoeft tijdens logeren.

7. Prestatiebeschrijvingen toeslagen

De NZa heeft de volgende prestatiebeschrijvingen voor toeslagen vastgesteld die aanvullend op een basisprestatie kunnen worden geleverd. Deze toeslagen zijn alleen van toepassing indien is voldaan aan de voorwaarden die voor alle toeslagen gelden en aan de specifieke voorwaarden per afzonderlijke toeslag zoals genoemd in dit hoofdstuk.

 

Om voor extra bekostiging bovenop de zzp in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden voor alle in dit hoofdstuk vermelde toeslagen:

 • De zorgaanbieder heeft geoordeeld dat de cliënt op de toeslag voor zorg is aangewezen;
 • De Wlz-uitvoerder heeft de voorwaarden verbonden aan de toeslag, zoals vermeld in betreffende artikelen over de toeslagen, getoetst;
 • De toeslag, met uitzondering van de prestatiecodes Z913, Z914, Z915 en Z919, mag per cliënt per dag eenmaal worden gedeclareerd. Het aantal afgesproken dagen per toeslag is niet groter dan het aantal afgesproken zzp-dagen voor die cliënt. De toeslagen met prestatiecodes Z913, Z914, Z915 en Z919 mogen per cliënt tweemaal per dag gedeclareerd worden;
 • In de ‘Matrix samenhangende toeslagen’ is weergegeven welke toeslagen wel en niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden. De matrix is opgenomen als bijlage 2. Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van deze beleidsregel.

7.1 Toeslag Huntington

Huntington (Z920)

Doel:

Het doel is om te voorzien in de meerkosten voor:

 • deskundig personeel;
 • specifieke medicijnen en hulpmiddelen die nodig zijn voor cliënten met de ziekte van Huntington;
 • meubilair en persoonlijke alarmering;
 • speciale voeding en het veelvuldig aanbieden van voeding.

Grondslag & doelgroep:

Zzp vv-8 én Huntington

Voorwaarden:

 • De diagnose, ziekte van Huntington, is vastgesteld;
 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vv-8.

7.2 Toeslag cerebrovasculair accident (cva)

Cva (Z910)

Doel:

Het doel is om de beperkingen van de cliënt te verminderen door middel van intensieve behandeling gedurende de eerste weken nadat het cva zich heeft voorgedaan. Dit betreft een op herstel gerichte behandeling.

Grondslag & doelgroep:

Zzp vv-9b én cva

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vv-9b;
 • De toeslag kan niet langer dan gedurende de eerste 8 weken van de revalidatiezorg worden toegekend.

7.3 Toeslag invasieve beademing (ib)

Invasieve beademing (Z918)

Doel:

Het doel is voor cliënten met invasieve beademing te voorzien in de assistentie bij handelingen die noodzakelijk zijn, het beschikbaar zijn van deskundig en bekwaam personeel om levensbedreigende situaties te voorkomen en persoonlijke alarmering.

Grondslag en doelgroep:

Zzp lg-1 tot en met lg-7 en zzp vv-1 tot en met vv-10 en zzp vg-1 tot en met vg-8

Cliënten die zijn aangewezen op invasieve ofwel tracheostomale beademing.

Cliënten die neusbeademing of neus-mondbeademing behoeven komen niet voor

deze toeslag in aanmerking.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp vv-1, zzp vv-2, zzp vv-3, zzp vv-4, zzp vv-5, zzp vv-6, zzp vv-7, zzp vv-8, zzp vv-9b, zzp vv-10, zzp vg-1, zzp vg-2, zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7 of zzp vg-8;
 • Er is sprake van chronische invasieve ofwel tracheostomale beademing;
 • Een mix van pv, vp, bg of bh, dan wel een mix van twee of drie van deze zorgvormen wordt geleverd, waarvan het totaal van deze mix gemiddeld 30 uur per week is;
 • Er is voldaan aan de voorwaarden van de veldnorm chronische beademing.

7.4 Toeslag non-invasieve beademing

Non-invasieve beademing (Z921)

Doel:

Het doel is voor cliënten met non-invasieve beademing te voorzien in de assistentie bij handelingen die noodzakelijk zijn, het beschikbaar zijn van deskundig en bekwaam personeel om levensbedreigende situaties te voorkomen en persoonlijke alarmering.

Grondslag en doelgroep:

zzp lg-1 tot en met lg-7 en zzp vv-1 tot en met vv-10 en zzp vg-1 tot en met vg-8

Cliënten die zijn aangewezen op non-invasieve beademing. Cliënten behoeven neusbeademing of neus-mondbeademing.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp vv-1, zzp vv-2, zzp vv-3, zzp vv-4, zzp vv-5, zzp vv-6, zzp vv-7, zzp vv-8, zzp vv-9b, zzp vv-10, zzp vg-1, zzp vg-2, zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7 of zzp vg-8;

Er is sprake van chronische non-invasieve beademing;

 • Een mix van pv, vp, bg of bh, dan wel een mix van twee of drie van deze zorgvormen wordt geleverd, waarvan het totaal van deze mix gemiddeld 6,5 uur per week is;
 • Er is voldaan aan de voorwaarden van de veldnorm chronische beademing.

7.5 Toeslag multifunctioneel centrum (mfc)

Multifunctioneel centrum (Z911)

Doel:

Het doel is door specifiek diagnostisch onderzoek een duidelijk beeld te krijgen van de duale problematiek en een op grond hiervan uit te voeren gecombineerde psychiatrische en orthopedagogische behandeling.

Grondslag & doelgroep:

Zzp vg-6, zzp vg-7, zzp lvg-2 tot en met zzp lvg-5

De grondslag verstandelijke beperking is al vastgesteld.

Voorwaarden

 • Alleen voor cliënten die verblijven op een mfc-plaats. Een mfc-plaats is een capaciteitseenheid als zodanig bepaald in de toelating ingevolge artikel 8 van de AWBZ (oud) thans artikel 5 WTZi;
 •  De cliënt is geindiceerd voor een indicatie voor zzp vg-6, zzp vg-7, zzp lvg-2, zzp lvg-3, zzp lvg-4 of zzp lvg-5;
 • De toeslag is tijdelijk van aard, met een duur van ongeveer 12 maanden uitlopend tot 24 maanden per cliënt;
 • De zorgaanbieder heeft expertise op het gebied van duale (combinatie van psychiatrische en orthopedagogische) behandelproblematiek, die de kennis van een reguliere Wlz-zorgaanbieder in deze te boven gaat.

7.6 Toeslag Observatie

Observatie (Z912)

Doel:

Het doel is door middel van multidisciplinaire en integrale beeldvorming, gebaseerd op multidisciplinaire diagnostisch onderzoek, observaties en exploratieve behandeling, een geïntegreerd en passend advies voor behandeling oftewel begeleiding af te geven. Dit advies wordt vastgelegd in een behandelplan.

Grondslag & doelgroep:

Zzp vg-5 tot en met vg-8 en zzp lvg-3 tot en met lvg-5.

De grondslag is een vermoeden van een verstandelijke beperking.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp
  vg-8, zzp lvg-3, zzp lvg-4 of zzp lvg-5;
 • Bij aanmelding is er een onduidelijke, onvolledige, niet eenduidige dan wel ontbrekende diagnose. Daarnaast is er onduidelijkheid over begeleidings- en    behandelingsbehoeften;
 • De cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode. De observatie duurt gemiddeld 1 jaar;
 • De zorgaanbieder heeft expertise op het gebied van observatie bij de geïndiceerde cliëntenpopulatie die de kennis van een reguliere Wlz-aanbieder in deze te boven gaat.

7.7 Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) laag

Gespecialiseerde epilepsiezorg laag (Z975)

Doel:

Doel is om gespecialiseerde epilepsiezorg te bieden aan cliënten met een (vooralsnog) niet (goed) behandelbare epilepsie en daarmee samenhangende problematiek.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg-1 tot en met zzp vg-2

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-1 of zzp vg-2;
 • De zorg wordt geboden door een zorgaanbieder toegelaten voor behandeling;
 • De toeslag is bedoeld voor cliënten die gespecialiseerde epilepsiezorg ontvangen die voldoet aan een aantal criteria:
  • De primaire zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundig personeel op het gebied van epilepsie en vaak voorkomende co-morbiditeit, reanimatie en voorbehouden handelingen;
  • De verschillende sectoren als wonen, school en dagbesteding werken nauw samen zodat de zorgcomponent binnen deze disciplines geïntegreerd geleverd wordt;
  • De zorg wordt geleverd in een veilige en passende woonomgeving voor de cliënt respectievelijk werkomgeving voor de zorgverlening;
  • De zorg is een integraal pakket, inclusief diagnostiek én behandeling inzake gespecialiseerde epilepsiezorg en inclusief aandacht voor de sociale en maatschappelijke participatie door de cliënt, voor zover de beperkingen dat toelaten;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die het volledige spectrum aan epilepsiezorg op een voldoende kwalitatief niveau kan bieden;
  • De zorg wordt multidisciplinair benaderd, waarbij aan iedere cliënt een kernteam is gekoppeld. De zorgverleners in het kernteam zijn gespecialiseerd op in ieder geval de volgende gebieden: generalistische basiszorg, neurologie en gedragswetenschappen. Daarnaast is er een op epilepsiegebied gespecialiseerde deskundigheidsniveau op de volgende gebieden (neuro)psychologie, diëtiek, farmaceutische zorg, verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie;
  • Als aanvulling op de multidisciplinaire zorg kan de zorgaanbieder vaste specialisten consulteren die kennis hebben van de invloed van epilepsie op hun specialisme. Te denken valt aan psychiatrie, urologie et cetera;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die geïntegreerde samenwerking heeft met een ziekenhuis met een epilepsie observatie unit ter borging van:
   • 7x24 uur beschikbaarheid van neurologie en gedragswetenschappen;
   • dienstverlening inzake diagnostiek en farmaceutische zorgverlening.

7.8 Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) midden

Gespecialiseerde epilepsiezorg midden (Z976)

Doel:

Doel is om gespecialiseerde epilepsiezorg te bieden aan cliënten met een (vooralsnog) niet (goed) behandelbare epilepsie en daarmee samenhangende problematiek.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg-3 tot en met vg-5, ggz-1b tot en met ggz-7b

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp ggz-1b, zzp ggz-2b, zzp ggz-3b, zzp ggz-4b, zzp ggz-5b, zzp ggz-6b, zzp ggz-7b of er is sprake van crisisopvang/spoedzorg zoals omschreven in artikel 6.2.2;
 • De zorg wordt geboden door een zorgaanbieder toegelaten voor behandeling;
 • Een mix van pv, vp, bg of bh wordt geleverd, het totaal van de mix is gemiddeld 5,5 uur per week;
 • De toeslag is bedoeld voor cliënten die gespecialiseerde epilepsiezorg ontvangen die voldoet aan een aantal criteria:
  • De primaire zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundig personeel op het gebied van epilepsie en vaak voorkomende co-morbiditeit, reanimatie en voorbehouden handelingen;
  • De verschillende sectoren als wonen, school en dagbesteding werken nauw samen zodat de zorgcomponent binnen deze disciplines geïntegreerd geleverd wordt;
  • De zorg wordt geleverd in een veilige en passende woonomgeving voor de cliënt respectievelijk werkomgeving voor de zorgverlening;
  • De zorg is een integraal pakket, inclusief diagnostiek én behandeling inzake gespecialiseerde epilepsiezorg en inclusief aandacht voor de sociale en maatschappelijke participatie door de cliënt, voor zover de beperkingen dat toelaten;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die het volledige spectrum aan epilepsiezorg op een voldoende kwalitatief niveau kan bieden;
  • De zorg wordt multidisciplinair benaderd, waarbij aan iedere cliënt een kernteam is gekoppeld. De zorgverleners in het kernteam zijn gespecialiseerd op in ieder geval de volgende gebieden: generalistische basiszorg, neurologie en gedragswetenschappen. Daarnaast is er een op epilepsiegebied gespecialiseerde deskundigheidsniveau op de volgende gebieden (neuro)psychologie, diëtiek, farmaceutische zorg, verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie;
  • Als aanvulling op de multidisciplinaire zorg kan de zorgaanbieder vaste specialisten consulteren die kennis hebben van de invloed van epilepsie op hun specialisme. Te denken valt aan psychiatrie, urologie et cetera;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die geïntegreerde samenwerking heeft met een ziekenhuis met een epilepsie observatie unit ter borging van:
   • 7x24 uur beschikbaarheid van neurologie en gedragswetenschappen;
   • dienstverlening inzake diagnostiek en farmaceutische zorgverlening.

7.9 Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) hoog

Gespecialiseerde epilepsiezorg hoog (Z977)

Doel:

Doel is om gespecialiseerde epilepsiezorg te bieden aan cliënten met een (vooralsnog) niet (goed) behandelbare epilepsie en daarmee samenhangende problematiek.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg-6 tot en met vg-8, vv-1 tot en met vv-10, lg-1 tot en met lg-7,
zg-vis-1 tot en met zg-vis-5, zg-aud 1 tot en met zg-aud-4 en crisisopvang/spoedzorg

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp vv-1, zzp vv-2, zzp vv-3, zzp vv-4, zzp vv-5, zzp vv-6, zzp vv-7, zzp vv-8, zzp vv-9b, zzp vv-10, zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg-vis-1, zzp zg-vis-2, zzp zg-vis-3, zzp zg-vis-4, zzp zg-vis-5, zzp zg-aud-1, zzp zg-aud-2, zzp zg-aud-3 of zzp zg-aud-4 of er is sprake van de levering van de prestatie crisisopvang/spoedzorg zoals omschreven in artikel 6.2.2;
 • De zorg wordt geboden door een zorgaanbieder toegelaten voor behandeling;
 • Een mix van pv, vp, bg of bh wordt geleverd, het totaal van de mix is gemiddeld 9 uur per week;
 • De toeslag is bedoeld voor cliënten die gespecialiseerde epilepsiezorg ontvangen die voldoet aan een aantal criteria:
  • De primaire zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundig personeel op het gebied van epilepsie en vaak voorkomende co-morbiditeit, reanimatie en voorbehouden handelingen;
  • De verschillende sectoren als wonen, school en dagbesteding werken nauw samen zodat de zorgcomponent binnen deze disciplines geïntegreerd geleverd wordt;
  • De zorg wordt geleverd in een veilige en passende woonomgeving voor de cliënt respectievelijk werkomgeving voor de zorgverlening;
  • De zorg is een integraal pakket, inclusief diagnostiek én behandeling inzake gespecialiseerde epilepsiezorg en inclusief aandacht voor de sociale en maatschappelijke participatie door de cliënt, voor zover de beperkingen dat toelaten;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die het volledige spectrum aan epilepsiezorg op een voldoende kwalitatief niveau kan bieden;
  • De zorg wordt multidisciplinair benaderd, waarbij aan iedere cliënt een kernteam is gekoppeld. De zorgverleners in het kernteam zijn gespecialiseerd op in ieder geval de volgende gebieden: generalistische basiszorg, neurologie en gedragswetenschappen. Daarnaast is er een op epilepsiegebied gespecialiseerde deskundigheidsniveau op de volgende gebieden (neuro)psychologie, diëtiek, farmaceutische zorg, verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie;
  • Als aanvulling op de multidisciplinaire zorg kan de zorgaanbieder vaste specialisten consulteren die kennis hebben van de invloed van epilepsie op hun specialisme. Te denken valt aan psychiatrie, urologie et cetera;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die geïntegreerde samenwerking heeft met een ziekenhuis met een epilepsie observatie unit ter borging van:
   • 7x24 uur beschikbaarheid van neurologie en gedragswetenschappen;
   • dienstverlening inzake diagnostiek en farmaceutische zorgverlening.

7.10 Toeslag niet strafrechtelijke forensische psychiatrie (nsfp)

Niet strafrechtelijke forensische psychiatrie (Z922)

Doel:

Doel is om aan cliënten met (acuut) delictgevaar in combinatie met psychiatrische problematiek voortgezet verblijf met behandeling aan te bieden dat gericht is op het verminderen van het delictgevaar.

Grondslag en doelgroep:

Zzp ggz-1b tot en met ggz-7b

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp ggz-1b, zzp ggz-2b, zzp ggz-3b, zzp ggz-4b, zzp ggz-5b, zzp ggz-6b of zzp ggz-7b;
 • De zorg wordt geboden door een instelling die door Justitie (DJI) gecontracteerd is als forensisch psychiatrische kliniek (fpk). Een fpk is een gespecialiseerde gesloten voorziening voor geestelijke gezondheidszorg met een (in oorsprong) uitsluitend klinisch aanbod voor personen met een behoefte aan zorg en behandeling in strafrechtelijk kader. Voor de cliënten is strenge beveiliging en een hoge tot zeer hoge behandelintensiteit noodzakelijk.

 

Dit is eventueel te operationaliseren aan de hand van beveiligingseisen:

 • Fysieke preventie gaat vooral over beveiliging tegen direct gevaar met materiële en personele middelen. Het betreft bewaking en controle in engere zin;
 • Sociale preventie, de beveiliging die voortvloeit uit een positieve relatie tussen cliënten en hulpverleners en tussen cliënten onderling;
 • Beleidsmatige en organisatorische preventie gericht op de toekomst. Hier gaat het om beveiliging die het gevolg is van een effectief ingerichte zorg.

7.11 Toeslag woonzorg gehandicaptenzorg kind

Woonzorg gehandicaptenzorg kind (Z978)

Doel:

Doel is de gebruikelijke zorg te kunnen bieden die elke kind, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg-3 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg-vis-1 tot en met zg-vis-5, zzp zg-aud-1 tot en met zg-aud-4.

Voorwaarden:

 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd en niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt;
 • De cliënt is geïndiceerd voor, zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg-vis-1, zg-vis-2, zg-vis-3, zg-vis-4, zg-vis-5, zg-aud-1, zg-aud-2, zg-aud-3 of zg-aud-4.

7.12 Toeslag woonzorg gehandicaptenzorg jeugd

Woonzorg gehandicaptenzorg jeugd (Z979)

Doel:

Doel is de gebruikelijke zorg te kunnen bieden die elk kind, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg-3 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg-vis-1 tot en met zg-vis-5, zzp zg-aud-1 tot en met zg-aud-4

Voorwaarden:

 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd van de cliënt en niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt;
 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg-vis-1, zg-vis-2, zg-vis-3, zg-vis-4, zg-vis-5, zg-aud-1, zg-aud-2, zg-aud-3 of zg-aud-4.

7.13 Toeslag woonzorg gehandicaptenzorg jong volwassenen

Woonzorg gehandicaptenzorg jong volwassenen (Z980)

Doel:

Doel is de gebruikelijke zorg te kunnen bieden die elk kind, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg-1 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg-vis-1 tot en met zg-vis-5, zzp zg-aud-1 tot en met zg-aud-4.

Voorwaarden:

 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd van de cliënt en het betreft niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt;
 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-1, zzp vg-2, zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg-vis-1, zg-vis-2, zg-vis-3, zg-vis-4, zg-vis-5, zg-aud-1, zg-aud-2, zg-aud-3 of zg-aud-4.

7.14 Toeslag Dagbesteding gehandicaptenzorg kind

Dagbesteding gehandicaptenzorg kind (Z913, Z914, Z915)

Doel:

Doel is om een dagprogramma te geven voor (ernstig) verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen/ jongeren die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan gewoon of speciaal onderwijs. De toeslag is bedoeld om een grotere en zwaardere inzet van deskundigheid mogelijk te maken.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg-3 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg-vis-1 tot en met zg-vis-5, zzp zg-aud-1 tot en met zg-aud-4

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8 zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg-vis-1, zg-vis-2, zg-vis-3, zg-vis-4, zg-vis-5, zg-aud-1, zg-aud-2, zg-aud-3 of zg-aud-4;
 • De toeslag kan worden toegekend voor maximaal het aantal dagdelen dagbesteding dat in het zzp is opgenomen. Voor de toeslag geldt dezelfde modulaire opbouw als voor het geïndiceerde zzp waarop de toeslag betrekking heeft;
 • De dagactiviteiten zijn ontwikkelingsgericht; de nadruk ligt op de ontwikkeling van het senso-motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief functioneren, tevens de ontwikkeling van praktische vaardigheden;
 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de kalenderleeftijdscategorie 0 tot 18 jaar.

7.15 Toeslag Dagbesteding gehandicaptenzorg kind vg-5/vg-8 midden emg

Dagbesteding gehandicaptenzorg kind vg5/vg8 midden emg (Z919)

Doel:

Dagprogramma voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. (Dagprogramma zoals bedoeld onder dagactiviteit gehandicaptenzorg kind licht, midden en zwaar).

 

Van ernstig meervoudige beperkingen is sprake bij een combinatie van twee of meer ernstige beperkingen van verstandelijke, motorische, lichamelijke of zintuiglijke aard.

 

Als gevolg van de ernstige meervoudige beperkingen is zelfstandig voortbewegen niet of nauwelijks mogelijk. Soms kan men incidenteel zelfstandig lopen met ondersteuning en hulpmiddelen (o.a. een rolstoel); de meeste kinderen kunnen slechts liggen of met veel steun zitten. Er is grote fysieke kwetsbaarheid.

Zorgvormen: bg-groep

Grondslag en doelgroep:

Kinderen met een indicatie voor zzp vg-5 inclusief dagbesteding en zzp vg-8 inclusief dagbesteding.

Voorwaarden:

Als criterium voor deze doelgroep geldt dat naast de onderstaande factoren 1 en 2 nog sprake dient te zijn van tenminste twee andere factoren zoals hieronder genoemd:

 1. zeer ernstige lichamelijke / motorische beperkingen (losstaand van de verstandelijke handicap);
 2. ontwikkelingsleeftijd is maximaal 12 maanden;
 3. gebruik van sondevoeding (peg sonde);
 4. epilepsie (niet instelbaar);
 5. organische afwijkingen (ademhalingsproblemen, refluxproblematiek);
 6. risico van doorliggen (decubitus);
 7. zeer ernstige zintuiglijke handicap;
 8. noodzaak tot veelvuldige paramedische zorg;
 9. grote fysieke kwetsbaarheid (in de praktijk blijkt een hoge mate van ziekte en verblijf in ziekenhuizen; gemiddeld bereikt van deze doelgroep slechts 50% de leeftijd van 18 jaar).

7.16 Toeslag Gespecialiseerde behandelzorg

Gespecialiseerde behandelzorg (Z981)

Doel:

Het doel is om cliënten met een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen en waarbij sprake is van psychiatrische problematiek, die in een vg-instelling verblijven die niet is toegelaten voor sglvg-behandeling, tijdelijk gespecialiseerde behandelzorg (die qua zwaarte vergelijkbaar is met sglvg) te kunnen bieden. De toeslag voorziet in de meerkosten die gepaard gaan met het leveren van specialistische en multidisciplinaire behandeling op het snijvlak van vg-ggz.

Grondslag & doelgroep:

Zzp vg-3 t/m vg-8

Cliënten met een verstandelijke beperking - verblijvend in een vg-instelling – die tijdelijk specialistische en multidisciplinaire behandelzorg op het snijvlak van vg-ggz nodig hebben.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7 of zzp vg-8;
 • De cliënt verblijft in een vg-instelling, heeft een vg-indicatie zoals bovenstaand genoemd, ernstige gedragsproblemen er is sprake van psychiatrische problematiek;
 • De cliënt heeft tijdelijk behoefte aan specialistische en multidisciplinaire behandeling op het snijvlak van vg-ggz;
 • Er is geen ander passend zzp, al dan niet tijdelijk, voor deze cliënt waarbinnen de benodigde behandelzorg geleverd kan worden;
 • De cliënt komt niet in aanmerking voor de Meerzorgregeling;
 • De toeslag gespecialiseerde behandelzorg gaat niet samen met de Meerzorgregeling en de toeslagen: mfc en observatie;
 • De aanbieder van gespecialiseerde behandelzorg heeft erkende deskundigheid op het gebied van duale problematiek op het snijvlak van vg en ggz (vergelijkbaar met sglvg). De zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundigen op dit gebied op een voldoende kwalitatief niveau;
 • De inzet van gespecialiseerde behandelzorg wordt vastgesteld in multidisciplinair overleg tussen de aanvrager en deskundige(n) (bijvoorbeeld Avg, neuroloog of geneticus). Een combinatie van de volgende criteria is vereist om in aanmerking te komen voor deze toeslag:
 • er is een behandelperspectief en een behandelprognose;
 • een multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk;
 • verzekerde heeft een IQ tussen de 50 en 85;
 • de leeftijd van de verzekerde ligt meestal tussen de 18 en 55 jaar;
 • de verzekerde heeft ernstige en chronische beperkingen in de sociale redzaamheid, leerproblemen en/of gedragsproblemen;
 • er is sprake van comorbiditeit van psychiatrische problemen en/of ontwikkelingsstoornissen;
 • er is sprake van ernstige handelingsverlegenheid van de omgeving vanwege deze problematiek;
 • eerdere behandeltrajecten hebben geen (voldoende) resultaat gehad.

7.17 Toeslag woonzorg jong volwassenen ggz

Toeslag woonzorg jong volwassenen ggz (Z982)

Doel:

Het verlenen van meer zorg en behandeling aan jong volwassenen met een zzp ggzb in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 22 jaar dan opgenomen in een zzp ggz-b. Doel is te voorzien in de gebruikelijke zorg bieden die elke jong volwassene, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft en in extra behandeling.

Grondslag en doelgroep:

Zzp ggz-1b, ggz-2b, ggz-3b, ggz-4b, ggz-5b, ggz-6b, ggz-7b

Voorwaarden:

 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd van de cliënt en het betreft niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt;
 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp ggz-b.

7.18 Toeslag kdc


Toeslag kdc (Z983)


Doel:

Het doel is huisvesting te bieden aan een kinderdagcentrum (kdc) voor de volgende cliëntcategorie: de cliënt (het kind) verblijft bij een zorgaanbieder en ontvangt dagbesteding/behandeling bij dezelfde zorgaanbieder. Deze toeslag is een aanvulling op de reguliere normatieve huisvestingscomponent die integraal onderdeel uitmaakt van de zzp-beleidsregelwaarde.

Een kdc biedt integrale hulp- en dienstverlening aan kinderen met een (ernstige) verstandelijke handicap en/of kinderen met een meervoudige handicap inclusief eventuele gedragsproblematiek. Kdc’s zijn gericht op het vergroten en ontwikkelen van de individuele mogelijkheden van het kind. In kdc’s komen kinderen die geen (volledig) gebruik maken van onderwijs. Kinderen maken één of meer dagdelen per week gebruik van het kdc. In een kdc wordt een combinatie van behandeling, dagbesteding en persoonlijke begeleiding geboden. De therapieën (zoals logopedie, ergotherapie, speltherapie en muziektherapie) worden geïntegreerd in het dagprogramma aangeboden en vinden plaats in de groepsruimte of elders in het gebouw, soms met de hele groep en soms individueel. Een kdc vereist hogere investeringen dan een reguliere dagvoorziening voor kinderen.


Grondslag en doelgroep:

Zzp vg, lg en zg met dagbesteding en behandeling


Voorwaarden:

- De zorgaanbieder beschikt over een toelating voor het verlenen van zorg in een (multifunctioneel) kinderdagcentrum (kdc);
- De toeslag kan alleen worden toegekend ter zake van een cliënt (kind), die verblijft bij een zorgaanbieder. Deze cliënt ontvangt dagbesteding/behandeling bij een kinderdagcentrum van dezelfde zorgaanbieder.


 

7.19 Toeslag intensieve gespecialiseerde ggz-zorg voor cliënten in crisisopvang/spoedzorg ghz vg met behandeling (Z984)


Toeslag intensieve gespecialiseerde ggz-zorg voor cliënten in crisisopvang/spoedzorg ghz vg met behandeling


Doel:

Het doel van de spoedzorgregeling is om in de regio te voorzien in zorg met een spoedeisend karakter. Het bedrag zoals opgenomen in prestatie Z491 (basisprestatie ‘spoedzorg’) is toereikend om dit voor een cliënt in een reguliere crisissituatie te bekostigen. Deze toeslag (Z984) maakt het mogelijk om cliënten met een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen en waarbij sprake is van ernstige psychiatrische problematiek, leidend tot een complexe zorgvraag, spoedzorg te kunnnen bieden, die aansluit bij hun specifieke zorgbehoefte.


Grondslag & doelgroep:

Zzp vg-3 t/m vg-8, sglvg-1

Cliënten met een verstandelijke beperking – verblijvend in een vg-instelling – die tijdelijk specialistische en multidisciplinaire Wlz behandelzorg op het snijvlak van vg-ggz nodig hebben in een besloten setting.


Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, of zzp vg-8;
 • De cliënt beschikt op het moment van de crisisopname over een geldige Wlz-indicatie;
 • De toeslag kan alleen worden afgesproken met zorgaanbieders die zijn toegelaten voor sglvg-behandeling op grond van artikel 5 van de WTZi;
 • De toeslag kan alleen afgesproken worden in combinatie met prestatie Z491;
 • De cliënt verblijft op een besloten vg-instelling, heeft een vg-indicatie zoals bovenstaand genoemd, ernstige gedragsproblemen en er is sprake van ernstige psychiatrische problematiek;
 • De cliënt heeft tijdelijk behoefte aan specialistische ggz-zorg en multidisciplinaire behandeling op het snijvlak van vg-ggz;
 • De toeslag crisisopvang/spoedzorg kan niet met een andere toeslag gecombineerd worden;
 • De aanbieder van deze specifieke intensieve gespecialiseerde ggz-zorg heeft landelijk een erkende deskundigheid op het gebied van het behandelen van duale problematiek op het snijvlak van vg en ggz. De zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundigen op dit gebied op een voldoende kwalitatief niveau;
 • De inzet van deze toeslag voor intensieve gespecialiseerde ggz-zorg toeslag wordt vastgesteld in multidisciplinair overleg tussen de verwijzer en deskundigen van de crisisopvang/spoedzorg;
 • De inzet wordt regelmatig en geregeld geëvalueerd;
 • De medische noodzaak voor het inzetten van deze toeslag voor intensieve gespecialiseerde ggz-zorg is gelegen in een combinatie van twee decompensatiemechanismen: vanuit de cliënt, die behoefte heeft aan specifieke deskundigheid die elders niet voorhanden is, en vanuit de omgeving waar de cliënt verbleef voordat sprake was van een crisissituatie;
 • Kenmerkend voor de beschreven intensieve gespecialiseerde ggz-zorg ten tijde van de spoedzorgsituatie is, dat deze zo kort mogelijk gehouden wordt vanwege het tijdelijke karakter van spoedopvang enerzijds, en een doelmatige inzet van deze specifieke voorzieningen vanwege een geconcentreerde landelijke expertise anderzijds. Daartoe wordt door de crisisopvang met de verwijzer gezocht naar terugplaatsing of vervolgzorg binnen zes weken na aanvang van de crisiszorg, met een eventuele verlenging van zes weken. Het oordeel van het multidisciplinaire team van de crisiszorg is daarbij leidend.

 

8. Middelen waardigheid en trots

Opslag waardigheid en trots zzp vv-4 t/m vv-10

Doel:

Het doel is om cliënten met zzp vv-4 t/m vv-10 een zinvolle dagbesteding te geven en om de deskundigheid van personeel te versterken.

 

De beweging die met ‘waardigheid en trots’ wordt beoogd, stelt de cliënt en de professional centraal. De opslag moet bijdragen aan een kwaliteitsverbetering. Deze kwaliteitsverbetering kan onder andere bereikt worden door een zinvolle dagbesteding te bieden aan cliënten, en door de deskundigheid van het personeel te versterken.

Grondslag & doelgroep:

Cliënten die geïndiceerd zijn voor een cliëntprofiel vv-4 t/m vv-10.

Voorwaarden:

 • Zorgaanbieder maakt een plan, dat beschrijft hoe de opslag(en) waardigheid en trots worden ingezet. Dit plan is vormvrij;
 • Zorgaanbieder dient dit plan vervolgens bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder in. Het plan wordt door het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder getoetst op instemming van de Centrale Cliëntenraad (CCR), de Ondernemingsraad (OR) en indien aanwezig de Verpleegkundigen-of Verzorgenden Adviesraad (VAR);
 • Het plan moet worden goedgekeurd door het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Deze goedkeuring blijkt uit het ondertekeningsdocument van het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder;
 • De opslag is een vast bedrag per zzp en dus niet onderhandelbaar. De opslag is direct gekoppeld aan de afgesproken en geleverde zzp.

9. Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018


Lumpsum transitiemiddelen verpleeghuiszorg zzp vv-4 t/m zzp vv-10


Doel:

Het doel van de transitiemiddelen verpleeghuiszorg is om extra kwaliteitsmaatregelen te nemen in de ingroeifase van het kwaliteitskader. Dit moet bijdragen aan betere zorg voor de cliënten

De variëteit aan mogelijke inzet van de transitiemiddelen is groot. Het kan gaan om verbeteringen op het gebied van ICT, vastgoed, begeleiding van leerlingen/stagiaires en van nieuwe zorg- en opleidingsconcepten binnen een zorginstelling.

De middelen zijn gericht op een aanpak die het meest bijdraagt aan het behartigen van de zorgplicht van Wlz-uitvoerders jegens hun verzekerden. Deze aanpak bevordert een efficiënte inzet van de beschikbare middelen.


Grondslag en doelgroep:

Zorgaanbieders die zorg leveren aan cliënten die geïndiceerd zijn voor een cliëntprofiel vv-4 t/m vv-10.


 Voorwaarden:

 • De doelgroep beschikt over een Wlz-indicatie vv-4 t/m vv-10;
 • Zorgkantoren werken na consultatie van alle zorgaanbieders in de regio hun analyse van de regionale knelpunten uit. Een zorgkantoor maakt afspraken op basis van een door de regio gedragen analyse van de regionale knelpunten voor het indienen van een tweezijdige aanvraag bij de NZa;
 • De verantwoording van de inzet van de middelen loopt mee in het kwaliteitsverslag dat zorgaanbieders opstellen.

 

10. Aan- en afwezigheid

10.1 Aanwezigheid

Voor de bekostiging van de prestaties zzp, verblijfscomponent-niet geïndiceerde partner, logeren, kib en alle toeslagen als bedoeld in artikel 7, vallende onder deze beleidsregel geldt als voorwaarde dat de cliënt aanwezig is in de instelling.

10.2 Afwezigheid

In afwijking van 9.1 geldt voor afwezigheid het volgende:

 

Voor cliënten die aangewezen zijn op een zzp-prestatie komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief met ingang van de eerste volledige dag van afwezigheid van de cliënt:

a) De dagen dat een cliënt tijdelijk is opgenomen bij een andere zorgaanbieder of op een andere locatie van de zorgaanbieder binnen dezelfde rechtspersoon, en daar verblijft voor:

 • Wlz-zorg met behandeling (zzp inclusief behandeling) waarbij de cliënt eerder alleen Wlz-verblijf zonder behandeling ontving (zzp exclusief behandeling);
 • Revalidatiezorg waaronder ook wordt verstaan geriatrische revalidatiezorg zoals omschreven in de Zvw2 en vv herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging zoals omschreven in de Wlz (vv-9b);
 • Gespecialiseerde ggz;
 • Medisch specialistische zorg.

Indien de cliënt waarop een situatie van toepassing is zoals bedoeld onder a. naar verwachting langer dan 91 dagen afwezig is moet de Wlz-uitvoerder binnen de periode van 91 dagen toestemming hebben verleend voor een verlenging van de periode waarin afwezigheid wordt bekostigd.

 

b) De dagen dat een cliënt tijdelijk afwezig is door vakantie of detentie met een maximum van 14 aaneengesloten dagen per keer. Het aantal weekenddagen in de aaneengesloten vakantieperiode tellen hierin mee. De dagen worden alleen bekostigd indien de cliënt voor de vakantie of detentie reeds 14 dagen verbleef bij de instelling. Per kalenderjaar kunnen niet meer dan 42 afwezigheidsdagen als gevolg van vakantie of detentie worden bekostigd.

 

c) De dagen dat een cliënt die als leerling voor dagonderwijs staat ingeschreven en dit onderwijs ook daadwerkelijk volgt, tijdelijk afwezig is door vakantie. Er worden niet meer afwezigheidsdagen bekostigd dan de wettelijke vakantieduur.

 

d) De dagen dat een cliënt afwezig is op zaterdag en zondag in verband met weekendverlof.

 

De in artikel 10.2 genoemde uitzonderingen hebben geen betrekking op de toeslagen die zijn vermeld in artikel 7.

11. Zzp-beleidsregelwaarden

De in artikel 5 beschreven beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling zijn:

11.1 Verpleging en verzorging (vv)

2017-12-14 10_40_39-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

11.2 Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

2017-12-14 10_40_57-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

11.3 Gehandicaptenzorg (ghz)

11.3.1. Verstandelijk gehandicapt (vg)

2017-12-14 10_42_34-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

11.3.2 Licht verstandelijk gehandicapt (lvg)

2017-12-14 10_43_03-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

11.3.3 Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (sglvg)

2017-12-14 10_44_51-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

11.3.4 Lichamelijk gehandicapt (lg)

2017-12-14 10_45_07-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

11.3.5 Zintuiglijk gehandicapt auditief en communicatief (zg-aud)

2017-12-14 10_47_20-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

11.3.6 Zintuiglijk gehandicapt visueel (zg-vis)

2017-12-14 10_47_41-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

11.4 Overige basisprestaties

2017-12-14 10_49_57-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

11.5 Basisprestaties dagbesteding

2017-12-14 10_50_14-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

11.6 Vervoer bij dagbesteding

11.6.1 Vervoer voor cliënten die de dagbesteding bij dezelfde aanbieder ontvangen als het verblijf.

2017-12-14 10_52_20-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

11.6.2 Vervoer voor cliënten die verblijven bij een andere aanbieder dan waar ze de dagbesteding ontvangen.

2017-12-14 10_52_33-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

 

11.7 Toeslagen

11.7.1 Toeslagen bovenop zzp

Prestatie

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

Toeslag Huntington Z920 € 42,20

Toeslag cerebro vasculair accident (cva)

Z910 € 30,75

Toeslag invasieve beademing

Z918 € 217,65

Toeslag non-invasieve beademing

Z921 € 40,86

Toeslag multifunctioneel centrum (mfc)

Z911 € 34,87

Toeslag observatie

Z912 € 89,53

Toeslag gespecialiseerde epilepsie zorg (gez) laag

Z975 € 45,83

Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) midden

Z976 € 78,95

Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) hoog

Z977 € 100,03

Toeslag nsfp

Z922 € 245,09

Toeslag woonzorg ghz kind

Z978 € 35,11

Toeslag woonzorg ghz jeugd

Z979 € 21,39

Toeslag woonzorg ghz jong volwassen

Z980 € 17,60

Toeslag woonzorg ggz jong volwassen

Z982 € 166,30

Prestatie

Prestatiecode

Totaalwaarde per uur

Toeslag gespecialiseerde behandelzorg

Z981 € 122,40

 

Toeslag op een basisprestatie (spoedzorg)

Prestatie Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

Toeslag intensieve gespecialiseerde ggz-zorg voor cliënten in crisisopvang/spoedzorg ghz vg met behandeling Z984 € 308,64

 

11.7.2 Toeslag dagbesteding kind bovenop dagbestedingscomponent van het zzp voor cliënten die de dagbesteding bij dezelfde aanbieder ontvangen als het verblijf.

2017-12-14 10_54_29-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

11.7.3 Toeslag dagbesteding kind bovenop dagbestedingscomponent van het zzp voor cliënten die de dagbesteding bij een andere aanbieder ontvangen als het verblijf

2017-12-14 10_56_13-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

11.7.4 Toeslag kdc

Prestatie

Prestatie-

Code

Totaalwaarde per dag

Toeslag kdc

Z983

€ 8,58

11.8 Opslag waardigheid en trots zzp-vv4 t/m -vv10

2017-12-14 10_57_12-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

11.9 Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018

 

Prestatie

Prestatiecode

Totaalwaarde per aanbieder

Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018

TM001

Vrij

12. Intrekken oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten, met kenmerk BR/REG-18143d, ingetrokken. 

13. Inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Inwerkingtreding/bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2018.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018. 

TOELICHTING

Wijziging in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018, kenmerk BR/REG-18143f, ten opzichte van de beleidsregel met kenmerk BR/REG-18143e:

De Toeslag gespecialiseerde behandelzorg (Z981) heeft een maximum beleidsregelwaarde per uur. Hier stond per abuis ‘per dag’. In de onderhavige versie van de beleidsregel is dit gecorrigeerd.

Wijzigingen ten opzichte van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018 met kenmerk BR/REG-18143d

In deze beleidsregel is een tijdelijke toeslag crisiszorg opgenomen. Tevens zijn tekstuele wijzigingen aangebracht.

Wijzigingen ten opzichte van 2017

In de voorlopige kaderbrief Wlz 2018 van 6 juli 2017 (met kenmerk 1150543-165016-LZ) wordt door het Ministerie van VWS vanaf 2017 een extra bedrag van structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het gaat hierbij om cliënten met een vv-4-profiel en hoger die zorg ontvangen en van wie die zorg bekostigd wordt via een zzp of een vpt. Vanaf 2018 wordt er voor de ophoging van de beleidsregelwaarden van de zzp’s vv-4 tot en met vv-10 structureel € 335 miljoen beschikbaar gesteld.

In deze beleidsregel is de ophoging van € 100 miljoen en € 335 miljoen verwerkt in de beleidsregelwaarden zzp vv-4 tot en met zzp vv-10.

Voor een nadere onderbouwing van deze gewijzigde beleidsregelwaarden verwijzen wij naar bijlage 3 bij deze beleidsregel.

Per 2018 voert de NZa volledig integrale tarieven in. De nhc en nic worden opgenomen in de tarieven van de zzp’s. Het tarief is vanaf dat moment opgebouwd uit een deel voor het zzp en een deel voor de nhc en nic. Tussen de verschillende onderdelen is volledige substitutie mogelijk. De opbouw van de integrale tarieven is weergeven in bijlage 3 bij deze beleidsregel.

De uitgangspunten voor de berekening van de nhc en nic zijn beschreven in de Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg.

De vergoeding voor kapitaallasten dagbesteding kind ghz maakt per 2018 onderdeel uit van de beleidsregelbedragen van de kind prestaties H940, H941, H942, H943, H950, H951, H952, H960, H961, H962, H970, H971 en H972.

Door de invoering van volledig integrale tarieven komen de volgende prestaties per 2018 te vervallen: de opslagen kapitaallasten dagbesteding (Z880 t/m Z889), kapitaallasten dagbesteding vg (H908), kapitaallasten dagbesteding lg (H918), kapitaallasten dagbesteding zg (H928), de opslagen inventaris dagbesteding (Z890 t/m Z899), inventaris dagbesteding vg (H909), inventaris dagbesteding lg (H919) en inventaris dagbesteding zg (H929).

Voor 2018 worden de prestaties voor dagbesteding voor gz-cliënten die een zzp en vpt afnemen, uitgebreid met nieuwe prestaties. Deze uitbreiding is het gevolg van het einde van de overgangsregeling nhc/nic per 31 december 2017 en het integrale tarief per 1 januari 2018. Voor de dagbestedingsprestaties vg-midden, lg-midden, lg-zwaar en zg visueel-zwaar gelden voor de verschillende zorgprofielen verschillende nhc/nic-bedragen. Wanneer deze opgeteld worden ontstaan per 1 januari 2018 de volgende nieuwe prestatiecodes en omschrijvingen:

H903 Dagbesteding vg-midden vg-5

H904 Dagbesteding vg-midden vg-6

H905 Dagbesteding vg-midden vg-8

H913 Dagbesteding lg-miden lg-2 en lg-4

H914 Dagbesteding lg-midden lg-6

H915 Dagbesteding lg-zwaar lg-1 en lg-3

H916 Dagbesteding lg-zwaar lg-5

H933 Dagbesteding zg visueel-zwaar zg vis-4

H934 Dagbesteding zg visueel-zwaar zg vis-5

 

De volgende prestatiescodes en omschrijvingen komen per 1 januari 2018 te vervallen:

H901 Dagbesteding vg-midden (vg-5, vg-6, vg-8)

H911 Dagbesteding lg-midden (lg-2, lg-4, lg-6)

H912 Dagbesteding lg-zwaar (lg-1, lg-3, lg-5)

H932 Dagbesteding zg visueel zwaar (zg vis-4, zg vis-5)

Overgangsregeling ketenafspraak ggz-b

In de periode 2015 tot en met 2017 was er een overgangsregeling voor cliënten met een zzp ggz-b indicatie die verbleven in een woonvoorziening die niet is toegelaten voor behandeling en zorg. Deze afspraak is vastgelegd in de brief van VWS ‘Ketenafspraak bekostiging groep ggz-b cliënten in beschermd wonen’ en de brief ‘Ketenafspraken bekostiging groep ggzb cliënten in Beschermd Wonen’ van 23 oktober 2015 (kenmerk 143240).

Alle cliënten met een ggz-b indicatie worden voor het jaar 2018 geherïndiceerd. Daarmee komt de overgangsregeling te vervallen. De passages hieraan gerelateerd worden uit deze beleidsregel verwijderd.

Per 2018 is de indicatiestelling voor zorgprofiel ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ (vv-10) afgeschaft. De toegang tot de prestatie zzp vv-10 wordt nu zonder tussenkomst van het CIZ geregeld. Zie artikelen 5.9 tot en met 5.11 en de bijbehorende toelichting.

Nieuwe duiding MSVT

De zzp- en vpt-tarieven worden met ingang van 1 januari 2018 verhoogd met € 0,03 in verband met een wijziging in de bekostiging van de zorg die bekend stond als verpleging die noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg (MSVT). Een nieuw standpunt van het Zorginstituut Nederland bepaalt dat de Wlz-aanspraak in principe alle verpleging omvat die noodzakelijk is. De leveringsvorm is daarbij niet van belang. Alleen in uitzonderlijke situaties, waarbij de medisch specialist de verpleegkundige zorg direct aanstuurt, kan de verpleging ten laste van de Zvw komen. Concreet betekent dit dat MSVT in de meeste gevallen onder de Wlz valt, wanneer de cliënt een Wlz indicatie heeft, zie onderstande tabel:

2017-12-14 11_03_28-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

De bekostiging van de MSVT die als gevolg van het nieuwe standpunt naar de Wlz wordt overgeheveld heeft de NZa gerealiseerd door middel van een generieke verhoging van alle zzp- en vpt-tarieven. De MSVT is bij deze leveringsvormen onderdeel van een integrale zzp- of vpt-prestatie.

Met ingang van 1 januari 2018 stijgen de zzp-tarieven inclusief behandeling van de ggz, vg, zg, sglvg en lvg reeks met € 0,01, de zzp-tarieven inclusief behandeling van de vv reeks met € 0,06 tot € 0,27 en de zzp-tarieven inclusief behandeling van de lg reeks met € 0,05 tot €0,09 in verband met de bekostiging van trombosezorg. De ophoging van de tarieven is gebaseerd op de trombosezorg die in 2016 ten laste van de Zvw is gedeclareerd voor cliënten waarvoor ook een zzp inclusief behandeling ten laste van de Wlz is gedeclareerd. Meer informatie over dit onderwerp kunt u teruglezen in de circulaire met kenmerk CI/17/9c (publicatiedatum 8 maart 2017).

Toelichting per artikel

Artikel 1 Begripsbepalingen

nhc en nic

Voor de uitgangspunten en opbouw van de nhc en nic wordt verwezen naar de Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecicaliseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg.

 

Artikel 4 Prijspeil

De uitgangspunten voor de jaarlijkse indexering van de nhc en nic zijn beschreven in de Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg.

 

Artikel 5 Beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling

De beschikbare middelen voor de zorginkoop 2018 worden door de NZa onder voorbehoud van politieke besluitvorming in het najaar van 2017 vastgesteld op basis van de procedure zoals beschreven in de Beleidsregel budgettair kader Wlz.
 

Deze bedragen zijn gebaseerd op de voorlopige kaderbrief Wlz , die in het voorjaar voorhangt in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De beleidsregelwaarden in deze beleidsregel zijn hiervan een afgeleide en zijn daarom voorlopig totdat na Prinsjesdag de definitieve kaderbrief bij de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft voorgehangen. Artikel 5.3 geeft een algemene beschrijving van de opbouw en de wijze van totstandkoming van de zzp–tarieven.
 

Op basis van artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel d, Wlz omvat zorg (zoals genoemd in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel c, Wlz) tevens enkele materiële kosten. Deze kosten worden genoemd in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel d, onder 3 t/m 6, Wlz.
 

De tarieven zijn van toepassing op cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op zorg op grond van de Wlz, die deze zorg realiseren bij een zorgaanbieder. Hierbij zijn de volgende situaties te onderscheiden:

 1. Cliënt is geïndiceerd in een zorgprofiel op grond van de Wlz en Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder spreken de levering van het hierbij passende zzp af;
 2. Cliënt is geïndiceerd in een zorgprofiel op grond van de Wlz maar Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder spreken een ander zzp af dan past bij het profiel omdat de zorgaanbieder de prestatie niet levert.
   

Indien in de beleidsregel wordt gesproken over ‘geïndiceerd voor’ of ‘aangewezen op’ zorg op grond van de Wlz dan worden beide bovengenoemde situaties bedoeld.

 

Artikel 5.4 Tarieven in- of exclusief behandeling

De bekostiging van een zorgaanbieder is afhankelijk van de toelating die de zorgaanbieder heeft op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) én de indicatie van de cliënt. Indien een zorgaanbieder geen toelating heeft voor behandeling, wordt de component behandeling van een zzp niet op grond van de Wlz bekostigd. In de tarieven van de zzp’s exclusief behandeling is wel rekening gehouden met de bekostiging van behandelaars op de achtergrond.

 

Artikel 5.6 Tarieven in– of exclusief dagbesteding

Dit artikel maakt het onderscheid tussen de zzp’s waarbij de dagbesteding een onlosmakelijk integraal onderdeel is van het zzp en de zzp’s waarbij dit niet het geval is. Dit faciliteert de mogelijkheid om geen dagbesteding te leveren aan cliënten die dit niet behoeven of de dagbesteding af te nemen bij een andere aanbieder dan de instelling waar de cliënt het verblijf of het vpt van ontvangt.

 

Artikel 5.7 Prestatie vervoer bij dagbesteding

Deze vergoeding is bedoeld voor het medisch noodzakelijk vervoer van en naar de locatie waar de dagbesteding wordt aangeboden. Het onderdeel vervoer heeft uitsluitend betrekking op cliëntenvervoer. Al het overige vervoer (bijvoorbeeld intern transport) valt buiten het bereik van deze prestatie.
 

De in deze beleidsregel opgenomen bepaling en bijbehorende tarieven met betrekking tot vervoer zijn gebaseerd op de Aanwijzing Contracteerruimte 2013 van 19 november 2012 en de daarop volgende Aanwijzing inzake vervoerskosten van 23 april 2013.
 

Voor het bepalen van de hoogte van de vervoerstarieven is ervan uitgegaan dat de aanbieders een efficiëntieslag maken door o.a. de organisatie van het vervoer, een betere bedrijfsvoering, maar ook door het anders invullen van de aanspraken.

 

Artikel 5.9 Aanvullende voorwaarde voor prestatie zzp vv-10 (palliatief terminale zorg)

VWS is voornemens om met ingang van 1 januari 2018 de indicatiestelling voor het zorgprofiel ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ (vv-10) door het CIZ af te schaffen3. Dit betekent dat VWS de Regeling langdurige zorg (Rlz) per 1 januari 2018 moet wijzigen. Zonder tussenkomst van het CIZ geeft de behandelend arts in een verklaring aan dat voldaan is aan de voorwaarden zoals genoemd in dit artikel. Voor cliënten die in een instelling verblijven, kan de prestatie zzp vv-10 worden gedeclareerd. Hiervoor gelden de voorwaarden zoals genoemd in dit artikel.

Voor cliënten die hun zorg afnemen in mpt en/of pgb, hoeft de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg niet te worden aangepast. Cliënten die een mpt en/of pgb afnemen kunnen gebruik maken van de extra kosten thuis regeling (ekt) van artikel 5.3 lid 4 en 5 van de Rlz.
 

Als gevolg van deze wijziging kan het zijn dat cliënten nog beschikken over een indicatie van het CIZ voor zorgprofiel ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’. Omdat in zowel de oude als nieuwe situatie sprake moet zijn van een verklaring van de behandelend arts,  wijzigt er op dit punt niets. De cliënt voldoet in beide gevallen aan de voorwaarden die gesteld worden in deze beleidsregel.

Het was en is alleen mogelijk om de prestatie zzp vv-10 te declareren wanneer de cliënt reeds beschikt over een Wlz-indicatie. Een indicatiestelling voor het ptz-zorgprofiel betrof altijd een herindicatie. Door de wijziging in het indicatietraject vervalt niet het huidige indicatiebesluit van de cliënt en behoudt de cliënt zijn/haar recht op Wlz zorg.

De zorgaanbieder kan, tot het overlijden van de cliënt of tot er geen sprake meer is van een terminale fase, de prestaties zzp vv-10 declareren.

Wanneer de prestatie zzp vv-10 in rekening wordt gebracht, is het niet toegestaan dat daarnaast een andere zzp op basis van het geïndiceerde zorgprofiel wordt gedeclareerd.

 

Artikel 5.12 Palliatief terminale zorg (ptz) voor Wlz-cliënten met een zorgprofiel gehandicaptenzorg (ghz) of geestelijke gezondheidszorg (ggz)

De prestatie zzp vv-10 is bedoeld voor ptz Wlz-cliënten met dominante grondslag somatische en/of psychogeriatrische ziekte/aandoening. Wlz-cliënten met zorgprofiel vv (verpleging en verzorging) voldoen hier aan en de prestatie zzp vv-10 sluit hierop aan. Voor Wlz-cliënten met een zorgprofiel gehandicaptenzorg (ghz) of geestelijke gezondheidszorg (ggz) kan de ptz bekostigd worden vanuit het huidige zorgprofiel en bijbehorende prestatie maar het is ook mogelijk om hiervoor de prestatie zzp vv-10 te gebruiken. Een ghz of ggz Wlz-cliënt die terminale zorg behoeft, heeft toegang tot de prestatie zzp vv-10 wanneer de dominante grondslag een somatische en/of psychogeriatrische ziekte/aandoening wordt en wanneer de zorg voor deze cliënten overeenkomt met wat in de prestatiebeschrijving van zzp vv-10 beschreven staat. Daarnaast voldoet de ghz of ggz Wlz-cliënt aan de criteria zoals gesteld in artikelen 5.9 t/m 5.11. Dit uitgangspunt verschilt niet van de situatie zoals onder de indicatiestelling. Het CIZ gaf een indicatie zorgprofiel vv-10 ook af voor ghz en ggz Wlz-cliënten indien deze voldeden aan de gestelde criteria.
 

Hieronder wordt schematisch weergegeven wat er wijzigt voor een palliatief terminale cliënt die de zorg afneemt in de vorm van een zzp.

2017-12-14 11_10_20-BR-REG-18143c Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2...

 

Artikel 6 Prestatiebeschrijvingen basisprestaties

Artikel 6.1 Prestatiebeschrijvingen zorgzwaartepakketten

De Staatssecretaris van VWS stelt de zorgprofielen vast. Deze staan in bijlage 1 van deze beleidsregel.
 

De wijze waarop het uurbedrag per zorgvorm is berekend, is vastgelegd in hoofdstuk 3 van het rapport ‘Indicatieve prijzen zorgzwaartepakketten’ (juni 2007, NZa) en het jaarlijkse Overzicht uren en prijzen.

 

Artikel 6.2 Prestatiebeschrijvingen basisprestaties

Artikel 6.2.1     Mutatiedag vv

Binnen de sector vv kunnen er mutatiedagen worden gedeclareerd bij overlijden of verhuizen van een cliënt. Voor de bekostiging van de dagen leegstand kan tussen zorgkantoor en zorgaanbieder de prestatie mutatiedag worden afgesproken. Hierbij geldt dat het werkelijke aantal mutatiedagen kan worden gedeclareerd, met een maximum van 13 dagen. Uitzondering hierop is een interne verhuizing: in dat geval kan één mutatiedag worden gedeclareerd.
 

Hieronder enkele voorbeelden ter verduidelijking.

 1. Bij een interne verhuizing binnen dezelfde zorgorganisatie (rechtspersoon), kan één mutatiedag gedeclareerd worden. Een interne verhuizing kan zijn naar een andere kamer binnen dezelfde locatie van de zorgaanbieder of van locatie A naar locatie B van dezelfde zorgorganisatie.
 2. Bij overlijden of externe verhuizing van een bewoner die alleen woont, geldt het werkelijke aantal mutatiedagen tot een maximum van 13 dagen.
  Als de vrijgekomen plaats na 10 dagen wordt opgevuld, gelden 10 mutatiedagen. Wordt de vrijgekomen plaats na 15 dagen opgevuld, dan geldt het maximum van 13 mutatiedagen.
 3. Voor een plaats op een tweepersoonskamer die door overlijden of externe verhuizing van een bewoner leeg wordt achtergelaten, kunnen maximaal 13 mutatiedagen worden gedeclareerd. Hier kunnen zich verschillende situaties voordoen.
  1. De overgebleven bewoner (A) verhuist binnen dezelfde zorgorganisatie naar een éénpersoonskamer binnen 13 dagen na overlijden/externe verhuizing van de medebewoner (B). Voor de door B leeg achtergelaten plaats geldt het aantal dagen vanaf overlijden/externe verhuizing tot aan de interne verhuizing van A (bijvoorbeeld 5 of 9 dagen) als mutatiedagen. Voor de interne verhuizing van A geldt één mutatiedag.
  2. De overgebleven bewoner (A) verhuist binnen de instelling naar een éénpersoonskamer later dan 13 dagen na overlijden/externe verhuizing van medebewoner B. Voor de door B leeg achtergelaten plaats gelden dan 13 mutatiedagen. Voor de interne verhuizing van A geldt één mutatiedag.
  3. De overgebleven bewoner (A) verhuist naar een andere zorgorganisatie (externe verhuizing). Voor de door B leeg achtergelaten plaats geldt het aantal mutatiedagen zoals hierboven onder a en b vermeld. Voor de externe verhuizing van A geldt het aantal mutatiedagen dat onder punt 2 wordt genoemd.
  4. De overgebleven bewoner (A) verhuist niet naar een éénpersoonskamer. In dit geval geldt als maximum 13 mutatiedagen voor de door B leeg achtergelaten plaats.

 

Artikel 6.2.2     Spoedzorg

De prestatie crisisopvang/spoedzorg maakt het mogelijk te voorzien in zorg met een spoedeisend karakter. Deze prestatie geldt zowel voor de dagen dat er een cliënt aanwezig is op een bed, als op de dagen waarop het bed niet bezet is, maar wel beschikbaar. In de praktijk betekent dit:

 • De zorgaanbieder moet de werkelijk geleverde spoedzorgdagen (het bed is bezet) declareren tegen het tarief crisisdag. Men declareert op cliëntniveau de dagen dat het bed bezet was. De beschikbaarheidscomponent ofwel dagen dat het bed niet bezet was worden op prestatieniveau, zonder cliëntkenmerk (naam, Burgerservicenummer etc.), gedeclareerd.
   

Crisisopvang/spoedzorg kan worden afgesproken bij de productieafspraken en bij de herschikking. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om te sturen op de behoefte aan het aantal crisisbedden.

 

Artikel 6.2.3     Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner

Een niet-geïndiceerde partner is een partner van een geïndiceerde verzekerde met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, die tegelijkertijd met de geïndiceerde partner kan worden opgenomen bij een zorgaanbieder.
 

Indien een verzekerde aanspraak heeft op verblijf ten laste van de Wlz, kan bij verblijf bij een intramurale zorgaanbieder de prestatie verblijfscomponent worden afgesproken voor de niet-geïndiceerde partner. Deze component omvat onder andere de huishoudelijke verzorging, het keukenpersoneel, de facilitaire dienst, de dagelijkse welzijnsactiviteiten en de voeding- en hotelmatige kosten.

 

Artikel 6.2.6 Logeren

De tarieven voor de logeerprestaties zijn onder andere gebaseerd op het onderzoek Logeren in de AWBZ. Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld meer zorg bij logeren wordt geboden dan bij langdurig verblijf. Deze meerzorg is verdisconteerd in de onderzochte kostprijzen en daarmee ook in de tarieven. De toeslagen die wel in combinatie met een zzp in rekening kunnen worden gebracht zijn daarom niet van toepassing op logeren. De tarieven houden ook rekening met een lager bezettingspercentage dan de tarieven die worden toepast bij langdurig verblijf.

De definitie van een dag logeeropvang zoals gespecificeerd in artikel 1 verschilt van de zzp’s. De dag van opname kan alleen worden gedeclareerd indien de opname voor 20.00 uur heeft plaatsgevonden. De (kalender)dag van ontslag mag altijd in rekening worden gebracht ongeacht of het ontslag om 9.00 uur was of om 21.00 uur. 

 

De NZa heeft het tijdstip van ontslag niet geduid omdat zorgaanbieders dan een tijdregistratie moeten uitvoeren.

 

Artikel 7 Prestatiebeschrijvingen toeslagen
 

Artikel 7.2 Toeslag cerebrovasculair accident (cva)

Voor deze toeslag is geen specifieke toelating door de toelatende instantie (VWS, Cibg) nodig.

 

Artikelen 7.11 – 7.13 Toeslagen woonzorg gehandicaptenzorg

Deze toeslag wordt gebruikt om de gebruikelijke zorg te bekostigen die elk kind behoeft, omdat een kind bijvoorbeeld nog niet zelf zich kan aankleden, wassen, et cetera. Het betreft die activiteiten die ouders normaliter uitvoeren gedurende de opvoeding van het kind. De zorg die noodzakelijk is als gevolg van de beperkingen van het kind wordt bekostigd op basis van zzp’s. De toeslag is gedifferentieerd naar drie leeftijdscategorieën.

 

Artikel 7.14 Toeslag dagbesteding gehandicaptenzorg kind

De dagbesteding voor kinderen bevat een opvoedings- en ontwikkelingselement dat een speciale toeslag en een hoger tarief rechtvaardigt.

 

Artikel 7.17 Toeslagen woonzorg jong volwassenen ggz

Bij deze doelgroep is de ontwikkeling tot een volwassen persoon vaak verstoord. Daarom ligt er een sterke nadruk op het aanleren van vaardigheden ten behoeve van en (meer) zelfstandig leven.

 

Artikel 7.19 Toeslag intensieve gespecialiseerde ggz-zorg voor cliënten in crisisopvang/spoedzorg ghz vg met behandeling (Z984)

Deze toeslag maakt het mogelijk om cliënten met een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen en waarbij sprake is van ernstige psychiatrische problematiek spoedzorg te kunnnen bieden die aansluit bij hun specifieke zorgbehoefte. De toeslag geldt alleen voor cliënten waarvoor de onderliggende basisprestatie spoedzorg Z491 is afgesproken.

De toeslag heeft een tijdelijk karakter. In het kader van het project Onderhoud bekostiging langdurige zorg zal de toeslag geëvalueerd worden en waar nodig aangepast.

 

Artikel 8 en 10.8 Middelen waardigheid en trots

De middelen waardigheid en trots zijn in deze beleidsregel opgenomen als opslag voor zzp vv-4 t/m vv-10.


Het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder toetst het plan voor waardigheid en trots alleen op instemming van de CCR, de OR en indien aanwezig de VAR. Het betreft geen inhoudelijke toets.


De opslag is direct gekoppeld aan het aantal zzp’s op basis van de budgetronde, herschikkingsronde en nacalculatie. Als bij de nacalculatie sprake is van overproductie, dan wordt slechts de opslag vergoed van de gehonoreerde overproductie. De regels rondom overproductie zijn vermeld in de Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2018.


Vanaf 2018 worden de opslagen waardigheid en trots geïndexeerd volgens de indexeringssystematiek van de zpp’s en vpt’s. Over de hoogte van de opslagen kan niet onderhandeld worden door zorgaanbieder en zorgkantoor. Het totaalbedrag per zorgaanbieder vloeit automatisch voort uit de afspraken die voor zzp/vpt vv-4 t/m -10 gemaakt zijn.

 

Artikel 9 Aan- en afwezigheid

Onder de voorwaarden, zoals in beschreven in dit artikel, is het mogelijk om basisprestaties te declareren bij afwezigheid van de cliënt. Het is niet toegestaan om toeslagen, afzonderlijk afgesproken dagbesteding, vervoer van en naar dagbesteding, en afzonderlijk afgesproken behandeling te declareren bij afwezigheid van een cliënt.

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen

Bijlagen

Naar boven