Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2018 - BR/REG-18142e
Geldigheid:01-01-2018 t/m 31-12-2018Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Begripsbepalingen

Zorg bij de prestatie volledig pakket thuis (vpt)

De te leveren prestatie is de zorg zoals vermeld in het zorgzwaarte­pakket met inbegrip van de bijbehorende leveringsvoorwaarden, het eten en drinken en het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde. Ook behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel c, Wlz behoort, wanneer cliënt daarop is aangewezen, tot de aanspraak en is daarmee onderdeel van het vpt. De zorg omvat niet de met verblijf gepaard gaande behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel d, Wlz. De zorg omvat tevens niet de huisvesting/woon­component. De cliënt betaalt zelf zijn eigen woonomgeving. Tot slot omvat het vpt ook niet het individueel gebruik van de hulpmiddelen als bedoeld in artikel 3.1.1 eerste lid, onderdeel e, Wlz.

 

Wooncomponent

Terrein- en gebouwgebonden kosten. De wooncomponent is onderdeel van de uurprijzen per zorgvorm van de zzp’s.

 

Voor overige begrippen die in deze beleidsregel gebruikt worden, maar niet hierboven vermeld staan, wordt verwezen naar de Beleidsregel definities Wlz.

2. Doel van de beleidsregel

Met deze beleidsregel worden prestatiebeschrijvingen en beleidsregelwaarden (ten behoeve van tariefvaststelling) voor de zorg bij een volledig pakket thuis vastgesteld. Daarnaast worden de prestatiebeschrijvingen en beleidsregelwaarden vastgesteld voor de afzonderlijke dagbestedings- en vervoersprestaties voor cliënten die de dagbesteding bij een andere aanbieder afnemen dan waar ze het vpt afnemen. Tevens worden de toeslagen die bovenop het vpt van toepassing zijn vastgesteld. Tenslotte wordt ook de prestatiebeschrijving en beleidsregelwaarde voor de transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018 vastgesteld.

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, als bedoeld in de Wlz.

 

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wlz, indien en voor zover een natuurlijk persoon deze zorg levert.

4. Prijspeil

De loon- en materiële kosten van de beleidsregelwaarden bevatten de definitieve percentages 2017 en de voorschotpercentages 2018.

 

Indien binnen de beleidsregelwaarde een normatieve huisvestings­component (nhc) is opgenomen (zie bijlage 3), dan bevat de nhc de jaarlijkse index van 2,5%.

 

Indien binnen de beleidsregelwaarde een normatieve inventariscomponent (nic) is opgenomen

(zie bijlage 3), dan bevat de nic de index voor materiële kosten. 

5. Beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling

5.1 Tarieven

De NZa stelt de tarieven in een tariefbeschikking vast op de bedragen zoals vermeld in artikel 11 (beleidsregelwaarden).

 

De tarieven die de NZa vaststelt op basis van deze beleidsregel zijn maximumtarieven. Een maximumtarief is een tarief dat ten hoogste in rekening mag worden gebracht. Bij het maken van productieafspraken kunnen veldpartijen lagere tarieven afspreken.

 

Een uitzondering zijn de opslagen voor Waardigheid en Trots. Dit zijn vaste tarieven. De opslag is een vast bedrag per zzp en voor veldpartijen dus niet onderhandelbaar. De opslag is direct gekoppeld aan de afgesproken en geleverde zzp.

Een  andere uitzondering zijn de transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018. Hiervoor geldt een vrije beleidsregelwaarde. Dit betekent dat partijen bij hun onderhandelingen niet gebonden zijn aan een concrete beleidsregelwaarde/bedrag van de NZa. Na toetsing van de onderhandelde bedragen stelt de NZa vaste tarieven vast.

5.2 Aanvaardbare kosten vpt

Voor zover de aanvaardbare kosten bestaan uit volledig pakket thuis, dan worden die bepaald door de gehonoreerde productieafspraak met betrekking tot de prestaties en beleidsregelwaarden zoals vermeld in artikel 6 en 12 van deze beleidsregel. 

5.3. Opbouw vpt-beleidsregelwaarden

De vpt-beleidsregelwaarde is gelijk aan de zzp-beleidsregelwaarde verminderd met de volgende componenten:

 • de materiële kosten die verband houden met de met verblijf gepaard gaande behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel d, van de Wlz);
 • de wooncomponent;
 • een nhc en nic, indien geen sprake is van dagbesteding.

 

De opbouw van de zzp-beleidsregelwaarde is opgenomen in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten.

 

Het tarief dat zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder voor een prestatie kunnen afspreken is ten hoogste gelijk aan het in de beleidsregel en tariefbeschikking genoemde bedrag voor die prestatie. Het bedrag in de beschikking is gelijk aan de beleidsregelwaarde.

5.4 Beleidsregelwaarden in- of exclusief behandeling

Het is mogelijk om een vpt-exclusief behandeling af te spreken en te declareren in combinatie met behandelprestaties die vermeld zijn in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg.

Deze behandelprestaties kunnen worden toegekend voor zover de totale kosten (beleidsregelwaarde vpt-exclusief behandeling + uitgaven afzonderlijke behandelprestaties) daarvan niet de maximale beleidsregelwaarde voor vpt inclusief behandeling overschrijdt. 

5.5 Beleidsregelwaarden in- of exclusief dagbesteding

Bij sommige vpt’s is sprake van een integraal pakket waarbij de dagbesteding niet afzonderlijk kan worden afgesproken. Bij andere vpt’s is het mogelijk om de componenten dagbesteding en woonzorg afzonderlijk af te spreken.

 

Voor de cliënten die zijn aangewezen op een zzp vv, zzp lvg of zzp sglvg-1 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg, is de component dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel van het vpt. De dagbesteding kan voor deze prestaties niet apart afgesproken worden.

 

Voor cliënten die zijn aangewezen zijn op een zzp vg, zzp lg of zzp zg of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg is de component dagbesteding niet een onlosmakelijk onderdeel van de vpt-prestatie. Er is sprake van:

 • vpt’s exclusief en inclusief dagbesteding waarvan de beleidsregelwaarden in artikel 12.2 staan;
 • afzonderlijke dagbestedingsprestaties waarvan de beleidsregelwaarden in artikel 12.3 staan. Het aantal afzonderlijke dagdelen dagbesteding dat wordt afgesproken moet passen binnen de zzp-prestatie of vpt-prestatie die past bij de indicatie van de cliënt.

 

Een toeslag op de dagbesteding van kinderen mag tot een kalenderleeftijd van 18 jaar worden afgesproken.

5.6 Prestatie vervoer bij dagbesteding

Het onderdeel vervoer heeft uitsluitend betrekking op vervoer van en naar de dagbesteding voor zover de cliënt op grond van artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel f, van de Wlz op deze zorg is aangewezen. Dit onderdeel is van toepassing op de volgende cliëntgroepen:

a. Cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een zzp vg, zzp lg, zzp zg of zzp ggz inclusief dagbesteding of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;

b. Cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een zzp lvg of zzp sglvg of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de regeling langdurige zorg;

c. Cliënten die zijn aangewezen op een zzp vv of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de regeling langdurige zorg én die dagbesteding krijgen op afstand van de thuissituatie waarbij het vervoer om medische redenen noodzakelijk is.

 

Per aanwezigheidsdag waarop vervoer naar de dagbesteding plaatsvindt, kan een vergoeding voor het vervoer worden afgesproken. Deze vergoeding per dag is voor het vervoer van en naar de plaats waar de dagbesteding wordt aangeboden. De beleidsregelwaarden behorend bij vervoer bij dagbesteding zijn opgenomen in artikel 12.4.

5.7 Aanvullende voorwaarden voor prestatie vpt vv-10 (palliatief terminale zorg)

1Voor zorg aan cliënten met een Wlz-indicatie die lijden aan een ziekte/aandoening en zich in de terminale levensfase bevinden – dat wil zeggen een levensverwachting van niet langer dan drie maanden en die intensieve palliatieve terminale zorg nodig hebben – is een aparte bekostiging, wanneer de zorgvraag aan alle onderstaande criteria voldoet:

 • De behandelend arts heeft in een verklaring aangegeven dat de levensverwachting van de cliënt korter is dan drie maanden;
 • De cliënt moet beschikken over een geldige Wlz-indicatie.

 

De verklaring van de behandelend arts over de levensverwachting en de geldige Wlz- indicatie worden opgenomen in het cliëntdossier van de zorgaanbieder. Dit ter toetsing bij de materiële controle.

5.8 Intrekken verklaring behandelend arts

Wanneer de cliënt weer zodanig herstelt dat er geen sprake meer is van een terminale levensfase, kan in overleg met de behandelend arts de verklaring worden ingetrokken. Bij dit overleg zijn cliënt, behandelend arts en zorgaanbieder betrokken. Het zorgaanbod wordt op de nieuwe zorgvraag afgestemd.

5.9 Geen indicatiebesluit voor zorgprofiel ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’

Het CIZ indiceert met ingang van 1-1-2018 niet meer voor bovengenoemd zorgprofiel. Wanneer in een beleidsregel of nadere regel gesproken wordt over ‘geïndiceerd voor’, ‘aangewezen op’ of ‘indicatiebesluit’ wordt hiermee tevens bedoeld de cliënt waarvoor vpt vv-10 in rekening wordt gebracht en voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in artikel 5.7.

5.10 Palliatief terminale zorg voor Wlz-cliënten met een zorgprofiel gehandicaptenzorg (ghz) of geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Wlz-cliënten met een zorgprofiel gehandicaptenzorg (ghz) of geestelijke gezondheidszorg (ggz) die terminale zorg behoeven, hebben toegang tot de prestatie vpt vv-10 wanneer de dominante grondslag een somatische en/of psychogeriatrische ziekte/aandoening wordt en wanneer zij voldoen aan de gestelde criteria in artikel 5.7.

5.11 Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018

Om extra kwaliteitsmaatregelen te nemen in de ingroeifase van het kwaliteitskader zijn voor 2018 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Dit moet bijdragen aan betere zorg voor de cliënten. De variëteit aan mogelijke inzet van de transitiemiddelen is groot. Het kan gaan om verbeteringen op het gebied van ICT, vastgoed, begeleiding van leerlingen/stagiaires en van nieuwe zorg- en opleidingsconcepten binnen een zorginstelling.

De middelen zijn gericht op een aanpak die het meest bijdraagt aan het behartigen van de zorgplicht van Wlz-uitvoerders jegens hun verzekerden. Deze aanpak bevordert een efficiënte inzet van de beschikbare middelen.

De prestatie kent een vrije beleidsregelwaarde. Er is voor deze prestatie € 50 miljoen per jaar beschikbaar in de periode 2018-2021 . Deze middelen zijn beschikbaar voor zorgaanbieders die Wlz-zorg leveren op basis van intramuraal verblijf of volledig pakket thuis (zzp vv-4 en hoger). Voor de prestatie kan een lump sum bedrag worden aangevraagd met een tweezijdig verzoek van zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder.

 

6. Prestatiebeschrijvingen

6.1 Prestatiebeschrijvingen zorgzwaartepakketten

De prestatiebeschrijvingen van de zzp’s zoals beschreven in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten zijn onderdeel van onderhavige beleidsregel. 

6.2 Prestatiebeschrijvingen overige basisprestaties en afzonderlijke dagbestedings- en vervoersprestaties

De NZa heeft navolgende prestatiebeschrijvingen vastgesteld. Deze prestaties zijn alleen van toepassing indien is voldaan aan de voorwaarden als weergegeven in de onderstaande overzichten.

 

6.2.1 Dagbesteding

2017-12-13 15_15_51-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ... 2017-12-13 15_16_23-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ... 2017-12-13 15_16_47-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

7. Prestatiebeschrijvingen toeslagen

De NZa heeft de volgende prestatiebeschrijvingen voor toeslagen vastgesteld die aanvullend op een basisprestatie kunnen worden geleverd. Deze toeslagen zijn alleen van toepassing indien is voldaan aan de voorwaarden die voor alle toeslagen gelden en aan de specifieke voorwaarden per afzonderlijke toeslag zoals genoemd in dit hoofdstuk.

 

Om voor extra bekostiging bovenop het vpt in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden voor alle in dit hoofdstuk vermelde toeslagen:

 • De zorgaanbieder heeft geoordeeld dat de cliënt op de toeslag voor zorg is aangewezen;
 • De Wlz-uitvoerder heeft de voorwaarden verbonden aan de toeslag, zoals vermeld in betreffende artikelen over de toeslagen, getoetst;
 • De toeslag, met uitzondering van de prestatiecodes V913, V914, V915 en V919, mag per cliënt per dag eenmaal worden gedeclareerd. Het aantal afgesproken dagen per toeslag is niet groter dan het aantal afgesproken vpt-dagen voor die cliënt. De toeslagen met prestatiecodes V913, V914, V915 en V919 mogen per cliënt tweemaal per dag gedeclareerd worden;
 • In de ‘Matrix samenhangende toeslagen’ is weergegeven welke toeslagen wel en niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden. De matrix is opgenomen als bijlage 2. Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van deze beleidsregel.

7.1 Toeslag Huntington

2017-12-13 15_22_01-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

7.2 Toeslag Cerebrovasculair Accident (cva)

Cva (V910)

Doel:

Het doel is om de beperkingen van de cliënt te verminderen door middel van intensieve behandeling gedurende de eerste weken nadat het cva zich heeft voorgedaan. Dit betreft een op herstel gerichte behandeling.

Grondslag & doelgroep:

zzp vv-9b én cva

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vv-9b of een bij dit zzp passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;
 • De toeslag kan niet langer dan gedurende de eerste 8 weken van de revalidatiezorg worden toegekend.

7.3 Toeslag Invasieve beademing (ib)

Invasieve beademing (V918)

Doel:

Het doel is voor cliënten met invasieve beademing te voorzien in de assistentie bij handelingen die noodzakelijk zijn, het beschikbaar zijn van deskundig en bekwaam personeel om levensbedreigende situaties te voorkomen en persoonlijke alarmering.

Grondslag en doelgroep:

zzp lg-1 tot en met lg-7 en zzp vv-1 tot en met vv-10 en zzp vg-1 tot en met vg-8 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.

Cliënten die zijn aangewezen op invasieve ofwel tracheostomale beademing.

Cliënten die neusbeademing of neus-mondbeademing behoeven komen niet voor

deze toeslag in aanmerking.

Voorwaarden:

 • de cliënt is geïndiceerd voor zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp vv-1, zzp vv-2, zzp vv-3, zzp vv-4, zzp vv-5, zzp vv-6, zzp vv-7, zzp vv-8, zzp vv-9b of
  zzp vv-10, zzp-vg-1, zzp-vg-2, zzp-vg-3, zzp-vg-4, zzp-vg-5, zzp-vg-6, zzp-vg-7 of zzp-vg-8 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;
 • Er is sprake van chronische invasieve ofwel tracheostomale beademing.
 • Een mix van pv, vp, bg of bh, dan wel een mix van twee of drie van deze zorgvormen wordt geleverd, waarvan het totaal van deze mix gemiddeld 30 uur per week is;
 • Er is voldaan aan de voorwaarden van de veldnorm chronische beademing.

7.4 Toeslag Non-Invasieve beademing

Non-Invasieve beademing (V921)

Doel:

Het doel is voor cliënten met non-invasieve beademing te voorzien in de assistentie bij handelingen die noodzakelijk zijn, het beschikbaar zijn van deskundig en bekwaam personeel om levensbedreigende situaties te voorkomen en persoonlijke alarmering.

Grondslag en doelgroep:

zzp lg-1 tot en met lg-7 en zzp vv-1 tot en met vv-10 en zzp vg-1 tot en met vg-8 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.

Cliënten die zijn aangewezen op non-invasieve beademing. Cliënten behoeven neusbeademing of neus-mondbeademing.

Voorwaarden:

 • de cliënt is geïndiceerd voor zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp vv-1, zzp vv-2, zzp vv-3, zzp vv-4, zzp vv-5, zzp vv-6, zzp vv-7, zzp vv-8, zzp vv-9b of zzp vv-10, zzp-vg-1, zzp-vg-2, zzp-vg-3, zzp-vg-4, zzp-vg-5, zzp-vg-6, zzp-vg-7 of zzp-vg-8 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;
 • Er is sprake van chronische non-invasieve beademing;
 • Een mix van pv, vp, bg of bh, dan wel een mix van twee of drie van deze zorgvormen wordt geleverd, waarvan het totaal van deze mix gemiddeld 6,5 uur per week is;
 • Er is voldaan aan de voorwaarden van de veldnorm chronische beademing.

7.5 Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) laag

Gespecialiseerde epilepsiezorg laag (V975)

Doel:

Doel is om gespecialiseerde epilepsiezorg te bieden aan cliënten met een (vooralsnog) niet (goed) behandelbare epilepsie en daarmee samenhangende problematiek.

Grondslag en doelgroep:

zzp vg-1 tot en met zzp vg-2

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-1 of zzp vg-2.
 • De zorg wordt geboden door een zorgaanbieder toegelaten voor behandeling.
 • De toeslag is bedoeld voor cliënten die gespecialiseerde epilepsiezorg ontvangen die voldoet aan een aantal criteria:
  • De primaire zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundig personeel op het gebied van epilepsie en vaak voorkomende co-morbiditeit, reanimatie en voorbehouden handelingen;
  • De verschillende sectoren als wonen, school en dagbesteding werken nauw samen zodat de zorgcomponent binnen deze disciplines geïntegreerd geleverd wordt;
  • De zorg wordt geleverd in een veilige en passende woonomgeving voor de cliënt respectievelijk werkomgeving voor de zorgverlening.
  • De zorg is een integraal pakket, inclusief diagnostiek én behandeling inzake gespecialiseerde epilepsiezorg en inclusief aandacht voor de sociale en maatschappelijke participatie door de cliënt, voor zover de beperkingen dat toelaten;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die het volledige spectrum aan epilepsiezorg op een voldoende kwalitatief niveau kan bieden;
  • De zorg wordt multidisciplinair benaderd, waarbij aan iedere cliënt een kernteam is gekoppeld. De zorgverleners in het kernteam zijn gespecialiseerd op in ieder geval de volgende gebieden: generalistische basiszorg, neurologie en gedragswetenschappen; Daarnaast is er een op epilepsiegebied gespecialiseerde deskundigheidsniveau op de volgende gebieden (neuro)psychologie, diëtiek, farmaceutische zorg, verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie;
  • Als aanvulling op de multidisciplinaire zorg kan de zorgaanbieder vaste specialisten consulteren die kennis hebben van de invloed van epilepsie op hun specialisme. Te denken valt aan psychiatrie, urologie et cetera;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die geïntegreerde samenwerking heeft met een ziekenhuis met een epilepsie observatie unit ter borging van:
   • 7x24 uur beschikbaarheid van neurologie en gedragswetenschappen;
   • dienstverlening inzake diagnostiek en farmaceutische zorgverlening.

7.6 Toeslag Gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) midden

Gespecialiseerde epilepsiezorg midden (V976)

Doel:

Doel is om gespecialiseerde epilepsiezorg te bieden aan cliënten met een (vooralsnog) niet (goed) behandelbare epilepsie en daarmee samenhangende problematiek.

Grondslag en doelgroep:

zzp vg-3 tot en met vg-5, ggz-1b tot en met ggz-7b.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg of er is sprake van crisisopvang/spoedzorg zoals omschreven in artikel 6.2.2;
 • De zorg wordt geboden door een zorgaanbieder toegelaten voor behandeling;
 • Een mix van pv, vp, bg of bh wordt geleverd, het totaal van de mix is gemiddeld 5,5 uur per week;
 • De toeslag is bedoeld voor cliënten die gespecialiseerde epilepsiezorg ontvangen die voldoet aan een aantal criteria:
  • De primaire zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundig personeel op het gebied van epilepsie en vaak voorkomende co-morbiditeit, reanimatie en voorbehouden handelingen;
  • De verschillende sectoren als wonen, school en dagbesteding werken nauw samen zodat de zorgcomponent binnen deze disciplines geïntegreerd geleverd wordt;
  • De zorg wordt geleverd in een veilige en passende woonomgeving voor de cliënt respectievelijk werkomgeving voor de zorgverlening;
  • De zorg is een integraal pakket, inclusief diagnostiek én behandeling inzake gespecialiseerde epilepsiezorg en inclusief aandacht voor de sociale en maatschappelijke participatie door de cliënt, voor zover de beperkingen dat toelaten;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die het volledige spectrum aan epilepsiezorg op een voldoende kwalitatief niveau kan bieden;
  • De zorg wordt multidisciplinair benaderd, waarbij aan iedere cliënt een kernteam is gekoppeld. De zorgverleners in het kernteam zijn gespecialiseerd op in ieder geval de volgende gebieden: generalistische basiszorg, neurologie en gedragswetenschappen. Daarnaast is er een op epilepsiegebied gespecialiseerde deskundigheidsniveau op de volgende gebieden (neuro)psychologie, diëtiek, farmaceutische zorg, verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie;
  • Als aanvulling op de multidisciplinaire zorg kan de zorgaanbieder vaste specialisten consulteren die kennis hebben van de invloed van epilepsie op hun specialisme. Te denken valt aan psychiatrie, urologie et cetera;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die geïntegreerde samenwerking heeft met een ziekenhuis met een epilepsie observatie unit ter borging van:
   • 7x24 uur beschikbaarheid van neurologie en gedragswetenschappen;
   • dienstverlening inzake diagnostiek en farmaceutische zorgverlening.

7.7 Toeslag Gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) hoog

Gespecialiseerde epilepsiezorg hoog (V977)

Doel:

Doel is om gespecialiseerde epilepsiezorg te bieden aan cliënten met een (vooralsnog) niet (goed) behandelbare epilepsie en daarmee samenhangende problematiek.

Grondslag en doelgroep:

zzp vg-6 tot en met vg-8, vv-1 tot en met vv-10, lg-1 tot en met lg-7,
zg vis-1 tot en met zg vis-5, zg aud-1 tot en met zg aud-4 en crisisopvang/spoedzorg of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp vv-1, zzp vv-2, zzp vv-3, zzp vv-4, zzp vv-5, zzp vv-6, zzp vv-7, zzp vv-8, zzp vv-9b, zzp vv-10, lg-1, lg-2, lg-3, lg-4, lg-5, lg-6,
  lg-7, zzp zg vis-1, zzp zg vis-2, zzp zg vis-3, zzp zg vis-4, zzp zg vis-5, zzp zg aud-1, zzp zg aud-2, zzp zg aud-3 of zzp zg aud-4 of er is sprake van de levering van de prestatie crisisopvang/spoedzorg zoals omschreven in artikel 6.2.2;
 • De zorg wordt geboden door een zorgaanbieder toegelaten voor behandeling;
 • Een mix van pv, vp, bg of bh wordt geleverd, het totaal van de mix is gemiddeld 9 uur per week;
 • De toeslag is bedoeld voor cliënten die gespecialiseerde epilepsiezorg ontvangen die voldoet aan een aantal criteria:
  • De primaire zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundig personeel op het gebied van epilepsie en vaak voorkomende co-morbiditeit, reanimatie en voorbehouden handelingen;
  • De verschillende sectoren als wonen, school en dagbesteding werken nauw samen zodat de zorgcomponent binnen deze disciplines geïntegreerd geleverd wordt;
  • De zorg wordt geleverd in een veilige en passende woonomgeving voor de cliënt respectievelijk werkomgeving voor de zorgverlening;
  • De zorg is een integraal pakket, inclusief diagnostiek én behandeling inzake gespecialiseerde epilepsiezorg en inclusief aandacht voor de sociale en maatschappelijke participatie door de cliënt, voor zover de beperkingen dat toelaten;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die het volledige spectrum aan epilepsiezorg op een voldoende kwalitatief niveau kan bieden;
  • De zorg wordt multidisciplinair benaderd, waarbij aan iedere cliënt een kernteam is gekoppeld. De zorgverleners in het kernteam zijn gespecialiseerd op in ieder geval de volgende gebieden: generalistische basiszorg, neurologie en gedragswetenschappen. Daarnaast is er een op epilepsiegebied gespecialiseerde deskundigheidsniveau op de volgende gebieden (neuro)psychologie, diëtiek, farmaceutische zorg, verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie;
  • Als aanvulling op de multidisciplinaire zorg kan de zorgaanbieder vaste specialisten consulteren die kennis hebben van de invloed van epilepsie op hun specialisme. Te denken valt aan psychiatrie, urologie et cetera;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die geïntegreerde samenwerking heeft met een ziekenhuis met een epilepsie observatie unit ter borging van:
   • 7x24 uur beschikbaarheid van neurologie en gedragswetenschappen;
   • dienstverlening inzake diagnostiek en farmaceutische zorgverlening.

7.8 Toeslag Woonzorg gehandicaptenzorg kind

Woonzorg gehandicaptenzorg kind (V978)

Doel:

Doel is de gebruikelijke zorg te kunnen bieden die elk kind, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft.

Grondslag en doelgroep:

zzp vg-3 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg vis-1 tot en met zg vis-5, zzp zg aud-1 tot en met zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.

Voorwaarden:

 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd en niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt;
 • De cliënt is geïndiceerd voor, zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg vis-1, zg vis-2 zg vis-3, zg vis-4, zg vis-5, zg aud-1, zg aud-2, zg aud-3 of
  zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;
 • De verzekerde woont niet thuis bij zijn ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

7.9 Toeslag Woonzorg gehandicaptenzorg jeugd

Woonzorg gehandicaptenzorg jeugd (V979)

Doel:

Doel is de gebruikelijke zorg te kunnen bieden die elk kind, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft.

Grondslag en doelgroep:

zzp vg-3 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg vis-1 tot en met zg vis-5, zzp zg aud-1 tot en met zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.

Voorwaarden:

 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd van de cliënt en niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt;
 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg vis-1, zg vis-2 zg vis-3, zg vis-4, zg vis-5, zg aud-1, zg aud-2, zg aud-3 of
  zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;
 • De verzekerde woont niet thuis bij zijn ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

7.10 Toeslag Woonzorg gehandicaptenzorg jong volwassenen

Woonzorg gehandicaptenzorg jong volwassenen (V980)

Doel:

Doel is de gebruikelijke zorg te kunnen bieden die elk kind, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft.

Grondslag en doelgroep:

zzp vg-1 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg vis-1 tot en met zg vis-5, zzp zg aud-1 tot en met zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.

Voorwaarden:

 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd van de cliënt en het betreft niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt;
 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-1, zzp vg-2, zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg vis-1, zg vis-2 zg vis-3, zg vis-4, zg vis-5, zg aud-1, zg aud-2, zg aud-3 of zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;
 • De verzekerde woont niet thuis bij zijn ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s)

7.11 Toeslag Dagbesteding gehandicaptenzorg kind

Dagbesteding gehandicaptenzorg kind (V913, V914, V915)

Doel:

Doel is om een dagprogramma te geven voor (ernstig) verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen/ jongeren die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan gewoon of speciaal onderwijs. De toeslag is bedoeld om een grotere en zwaardere inzet van deskundigheid mogelijk te maken.

Grondslag en doelgroep:

zzp vg-3 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg vis-1 tot en met zg vis-5, zzp zg aud-1 tot en met zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp-vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8 zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg vis-1, zg vis-2 zg vis-3, zg vis-4, zg vis-5, zg aud-1, zg aud-2, zg aud-3 of
  zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;
 • De toeslag kan worden toegekend voor maximaal het aantal dagdelen dagbesteding dat in het zzp is opgenomen. Voor de toeslag geldt dezelfde modulaire opbouw als voor het geïndiceerde zzp waarop de toeslag betrekking heeft. De dagactiviteiten zijn ontwikkelingsgericht; de nadruk ligt op de ontwikkeling van het senso-motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief functioneren, tevens de ontwikkeling van praktische vaardigheden;
 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de kalenderleeftijdscategorie 0 tot 18 jaar.

7.12 Toeslag Dagbesteding gehandicaptenzorg kind vg-5/vg-8 midden emg

Dagbesteding gehandicaptenzorg kind vg-5/vg-8 midden emg (V919)

Doel:

Dagprogramma voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. (Dagprogramma zoals bedoeld onder dagactiviteit gehandicaptenzorg kind licht, midden en zwaar).

 

Van ernstig meervoudige beperkingen is sprake bij een combinatie van twee of meer ernstige beperkingen van verstandelijke, motorische, lichamelijke of zintuiglijke aard.

 

Als gevolg van de ernstige meervoudige beperkingen is zelfstandig voortbewegen niet of nauwelijks mogelijk.

 

Soms kan men incidenteel zelfstandig lopen met ondersteuning en hulpmiddelen (o.a. een rolstoel); de meeste kinderen kunnen slechts liggen of met veel steun zitten. Er is grote fysieke kwetsbaarheid.

 

Zorgvormen: bg-groep

Grondslag en doelgroep:

Kinderen met een indicatie voor zzp vg-5 inclusief dagbesteding en zzp vg-8 inclusief dagbesteding of een bij deze zzp’s passend profiel o grond van de Regeling langdurige zorg.

Voorwaarden:

Als criterium voor deze doelgroep geldt dat naast de onderstaande factoren 1 en 2 nog sprake dient te zijn van tenminste twee andere factoren zoals hieronder genoemd:

 1. zeer ernstige lichamelijke / motorische beperkingen (losstaand van de verstandelijke handicap);
 2. ontwikkelingsleeftijd is maximaal 12 maanden;
 3. gebruik van sondevoeding (PEG sonde);
 4. epilepsie (niet instelbaar);
 5. organische afwijkingen (ademhalingsproblemen, refluxproblematiek);
 6. risico van doorliggen (decubitus);
 7. zeer ernstige zintuiglijke handicap;
 8. noodzaak tot veelvuldige paramedische zorg;
 9. grote fysieke kwetsbaarheid (in de praktijk blijkt een hoge mate van ziekte en verblijf in ziekenhuizen; gemiddeld bereikt van deze doelgroep slechts 50% de leeftijd van 18 jaar).

7.13 Toeslag Gespecialiseerde behandelzorg

Gespecialiseerde behandelzorg (V981)

Doel:

Het doel is om cliënten met een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen en waarbij sprake is van psychiatrische problematiek, die in een vg-instelling verblijven die niet is toegelaten voor sglvg-behandeling, tijdelijk gespecialiseerde behandelzorg (die qua zwaarte vergelijkbaar is met sglvg) te kunnen bieden. De toeslag voorziet in de meerkosten die gepaard gaan met het leveren van specialistische en multidisciplinaire behandeling op het snijvlak van vg-ggz.

Grondslag & doelgroep:

zzp vg-3 t/m vg-8

Cliënten met een verstandelijke beperking - verblijvend in een vg-instelling – die tijdelijk specialistische en multidisciplinaire behandelzorg op het snijvlak van vg-ggz nodig hebben.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7 of zzp vg-8;
 • De cliënt verblijft in een vg-instelling, heeft een vg-indicatie zoals bovenstaand genoemd, ernstige gedragsproblemen er is sprake van psychiatrische problematiek;
 • De cliënt heeft tijdelijk behoefte aan specialistische en multidisciplinaire behandeling op het snijvlak van vg-ggz;
 • Er is geen ander passend zzp, al dan niet tijdelijk, voor deze cliënt waarbinnen de benodigde behandelzorg geleverd kan worden.
 • De cliënt komt niet in aanmerking voor de Meerzorgregeling;
 • De toeslag gespecialiseerde behandelzorg gaat niet samen met de Meerzorgregeling en de toeslagen: MFC en Observatie;
 • De aanbieder van gespecialiseerde behandelzorg heeft erkende deskundigheid op het gebied van duale problematiek op het snijvlak van vg en ggz (vergelijkbaar met sglvg). De zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundigen op dit gebied op een voldoende kwalitatief niveau;
 • De inzet van gespecialiseerde behandelzorg wordt vastgesteld in multidisciplinair overleg tussen de aanvrager en deskundige(n) (bijvoorbeeld Avg, neuroloog of geneticus). Een combinatie van de volgende criteria is vereist om in aanmerking te komen voor deze toeslag:
 • er is een behandelperspectief en een behandelprognose;
 • een multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk;
 • verzekerde heeft een IQ van tussen de 50 en 85;
 • de leeftijd van de verzekerde ligt meestal tussen de 18 en 55 jaar;
 • de verzekerde heeft ernstige en chronische beperkingen in de sociale redzaamheid, leerproblemen en/of gedragsproblemen;
 • er is sprake van comorbiditeit van psychiatrische problemen en/of ontwikkelingsstoornissen;
 • er is sprake van ernstige handelingsverlegenheid van de omgeving vanwege deze problematiek;
 • eerdere behandeltrajecten hebben geen (voldoende) resultaat gehad.

8. Middelen waardigheid en trots

Opslag waardigheid en trots vpt zzp vv-4 t/m vv-10

Doel:

Het doel is om cliënten met zzp vv-4 t/m vv-10 een zinvolle dagbesteding te geven en om de deskundigheid van personeel te versterken.

 

De beweging die met ‘waardigheid en trots’ wordt beoogd, stelt de cliënt en de professional centraal. De opslag moet bijdragen aan een kwaliteitsverbetering. Deze kwaliteitsverbetering kan onder andere bereikt worden door een zinvolle dagbesteding te bieden aan cliënten, en door de deskundigheid van het personeel te versterken.

 

Grondslag & doelgroep:

Cliënten die geïndiceerd zijn voor een cliëntprofiel vv-4 t/m vv-10.

Voorwaarden:

 • Zorgaanbieder maakt een plan, dat beschrijft hoe de opslag(en) Waardigheid en Trots worden ingezet. Dit plan is vormvrij;
 • Zorgaanbieder dient dit plan vervolgens bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder in. Het plan wordt door het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder getoetst op instemming van de Centrale Cliëntenraad (CCR), de Ondernemingsraad (OR) en indien aanwezig de Verpleegkundigen- of Verzorgenden Adviesraad (VAR);
 • Het plan moet worden goedgekeurd door het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Deze goedkeuring blijkt uit het ondertekeningsdocument van het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder;
 • De opslag is een vast bedrag per zzp en dus niet onderhandelbaar. De opslag is direct gekoppeld aan de afgesproken en geleverde zzp.

 

9. Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018

Lumpsum transitiemiddelen verpleeghuiszorg zzp vv-4 t/m zzp vv-10


Doel:

Het doel van de transitiemiddelen verpleeghuiszorg is om extra kwaliteitsmaatregelen te nemen in de ingroeifase van het kwaliteitskader. Dit moet bijdragen aan betere zorg voor de cliënten.

De variëteit aan mogelijke inzet van de transitiemiddelen is groot. Het kan gaan om verbeteringen op het gebied van ICT, vastgoed, begeleiding van leerlingen/stagiaires en van nieuwe zorg- en opleidingsconcepten binnen een zorginstelling.

De middelen zijn gericht op een aanpak die het meest bijdraagt aan het behartigen van de zorgplicht van Wlz-uitvoerders jegens hun verzekerden. Deze aanpak bevordert een efficiënte inzet van de beschikbare middelen.


Grondslag en doelgroep:

Zorgaanbieders die vpt zorg leveren aan cliënten die geïndiceerd zijn voor een cliëntprofiel vv-4 t/m vv-10.


Voorwaarden:

 • De doelgroep beschikt over een Wlz-indicatie vv4 t/m vv10; 
 • Zorgkantoren werken na consultatie van alle zorgaanbieders in de regio hun analyse van de regionale knelpunten uit. Een zorgkantoor maakt afspraken op basis van een door de regio gedragen analyse van de regionale knelpunten voor het indienen van een tweezijdige aanvraag bij de NZa;
 • De verantwoording van de inzet van de middelen loopt mee in het kwaliteitsverslag dat zorgaanbieders opstellen.

 

10. Aan- en afwezigheid

10.1 Aanwezigheid

Voor de bekostiging van de prestaties vpt, dagbesteding, behandeling en alle toeslagen als genoemd in deze beleidsregel geldt als voorwaarde dat de prestatie daadwerkelijk geleverd is. Dit houdt in dat afwezigheid niet wordt bekostigd. Onder afwezigheid wordt verstaan dat de cliënt niet verblijft op zijn/haar woonadres.

10.2 Afwezigheid

In afwijking van artikel 10.1 geldt voor afwezigheid het volgende:

 

Voor cliënten die aangewezen zijn op of als leveringsvorm hebben gekozen voor een vpt-prestatie komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken vpt-tarief met ingang van de eerste volledige dag van afwezigheid van de cliënt:

a) De dagen dat een cliënt tijdelijk is opgenomen bij een zorgaanbieder en daar verblijft voor:

 • Wlz-zorg met behandeling (zzp inclusief behandeling);
 • revalidatiezorg waaronder ook wordt verstaan geriatrische revalidatiezorg zoals omschreven in de Zvw en vv herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (vv-9b) zoals omschreven in de Wlz;
 • gespecialiseerde ggz of
 • medisch specialistische zorg.

Indien de cliënt waarop een situatie van toepassing is als bedoeld onder a. naar verwachting langer dan 91 dagen afwezig is, moet de Wlz-uitvoerder binnen de periode van 91 dagen toestemming hebben verleend voor een verlenging van de periode waarin afwezigheid wordt bekostigd.

 

b) De dagen dat een cliënt tijdelijk afwezig is door vakantie, tijdelijk verblijf bij familie, logeren in verband met het ontlasten van de mantelzorger2, of detentie met een maximum van 14 aaneengesloten dagen per keer. Het aantal weekenddagen in de aaneengesloten afwezigheidsperiode telt hierin mee. De dagen worden alleen bekostigd indien de cliënt voorafgaand aan de afwezigheidsperiode reeds 14 dagen zijn vpt-dagen ontving.

 

Per kalenderjaar kunnen niet meer dan 42 afwezigheidsdagen als gevolg van bovengenoemde worden bekostigd, met uitzondering van verblijf bij familie in de weekenden.

 

De in artikel 10.2 genoemde uitzonderingen hebben geen betrekking op de toeslagen die zijn vermeld in artikel 7,  afzonderlijk afgesproken dagbesteding, vervoer naar dagbesteding, afzonderlijk afgesproken behandeling.

11. Logeren

De prestaties voor logeren zijn vermeld in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten.

12. Vpt-beleidsregelwaarden

De in artikel 5 beschreven beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling zijn:

12.1 Verpleging en verzorging (vv)

2017-12-13 15_44_37-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

12.2 Gehandicaptenzorg (ghz)

12.2.1 Verstandelijk gehandicapt (vg)

2017-12-13 15_46_11-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

12.2.2 Licht verstandelijk gehandicapt (lvg)

2017-12-13 15_47_10-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

12.2.3 Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (sglvg)

2017-12-13 15_48_05-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

12.2.4 Lichamelijk gehandicapt (lg)

2017-12-13 15_48_46-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

12.2.5 Zintuiglijk gehandicapt auditief en communicatief (zg-aud)

2017-12-13 15_49_51-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

12.2.6 Zintuiglijk gehandicapt visueel (zg-vis)

2017-12-13 15_51_42-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

12.3 Basisprestaties dagbesteding

2017-12-13 15_54_15-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

12.4 Vervoer bij dagbesteding

2017-12-13 15_55_39-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

12.5 Toeslagen

12.5.1 Toeslagen bovenop vpt

Prestatie Prestatiecode Totaalwaarde per dag

Toeslag Huntington

V920 € 42,20

Toeslag Cerebro Vasculair Accident (cva)

V910 € 30,75

Toeslag Invasieve beademing

V918 € 217,65

Toeslag Non-invasieve beademing

V921 € 40,86

Toeslag gespecialiseerde epilepsie zorg (gez) laag

V975 € 45,83

Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) midden

V976 € 78,95

Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) hoog

V977 € 100,03

Toeslag woonzorg ghz kind

V978 € 35,11

Toeslag woonzorg ghz jeugd

V979 € 21,39

Toeslag woonzorg ghz jong volwassen

V980 € 17,60

 

Prestatie Prestatiecode Totaalwaarde per uur
Toeslag gespecialiseerde behandelzorg V981

€ 122,40

 

12.5.2. Toeslagen dagbesteding kind bovenop de dagbestedingscomponent van het vpt voor cliënten die de dagbesteding van dezelfde aanbieder ontvangen als het vpt.

2017-12-13 15_58_02-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

12.5.3 Toeslagen dagbesteding kind bovenop de basis dagbestedingscomponent van het vpt voor cliënten die de dagbesteding bij een andere aanbieder ontvangen dan waar zij het vpt ontvangen

2017-12-13 15_59_18-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

12.6 Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv4 t/m vv10

2017-12-13 16_00_23-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

12.7 Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018

 

Prestatie

Prestatiecode

Totaalwaarde per aanbieder

Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018

TM001

Vrij

13. Intrekken oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis, met kenmerk BR/REG-17136f, ingetrokken.

 

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de al wel gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2018, met kenmerk BR/REG-18142d, ingetrokken.

14. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis, met kenmerk BR/REG-17136f, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

 

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 

Citeertitel

 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel prestatie­beschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2018.

TOELICHTING

Wijziging in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2018, kenmerk BR/REG-18142e, ten opzichte van de beleidsregel met kenmerk BR/REG-18142d:

De Toeslag gespecialiseerde behandelzorg (V981) heeft een maximum beleidsregelwaarde per uur. Hier stond per abuis ‘per dag’. In de onderhavige versie van de beleidsregel is dit gecorrigeerd.

Wijziging ten opzichte van Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2018 met kenmerk BR/REG-18142c

Tekstuele wijzigingen zijn aangebracht.

 

Wijzigingen ten opzichte van 2017

In de voorlopige kaderbrief Wlz 2018 van 6 juli 2017 (met kenmerk 1150543-165016-LZ) wordt door het ministerie van VWS vanaf 2017 een extra bedrag van structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het gaat hierbij om cliënten met een vv-4-profiel en hoger die zorg ontvangen en van wie die zorg bekostigd wordt via een zzp of een vpt. Vanaf 2018 wordt er voor de ophoging van de beleidsregelwaarden van de zzp’s vv-4 tot en met vv-10 structureel € 335 miljoen beschikbaar gesteld.  

In deze beleidsregel is de ophoging van € 100 miljoen en € 335 miljoen verwerkt in de beleidsregelwaarden vpt vv-4 tot en met vpt vv-10.

Voor een nadere onderbouwing van deze gewijzigde beleidsregelwaarden verwijzen wij naar Bijlage 3 bij de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2018, met kenmerk BR/REG-18142a.

Per 2018 voert de NZa volledig integrale tarieven in. De nhc en nic worden opgenomen in de tarieven van een vpt. Het tarief is vanaf dat moment opgebouwd uit een deel voor het vpt en een deel voor de nhc en nic. Tussen de verschillende onderdelen is volledige substitutie mogelijk. De opbouw van de integrale tarieven is weergeven in de bijlage bij deze beleidsregel.

De uitgangspunten voor berekening van de nhc en nic zijn beschreven in de Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg.

De vergoeding voor kapitaallasten dagbesteding kind ghz maakt per 2018 onderdeel uit van de beleidsregelbedragen van de kind prestaties H940, H941, H942, H943, H950, H951, H952, H960, H961, H962, H970, H971 en H972.

Door de invoering van volledig integrale tarieven komen de volgende prestaties per 2018 te vervallen: de opslagen kapitaallasten dagbesteding (V880 t/m V882), kapitaallasten dagbesteding vg (H908), kapitaallasten dagbesteding lg (H918), kapitaallasten dagbesteding zg (H928), de opslagen inventaris dagbesteding (V890 t/m V892), inventaris dagbesteding vg (H909), inventaris dagbesteding lg (H919) en inventaris dagbesteding zg (H929).

Voor 2018 worden de prestaties voor dagbesteding voor ghz cliënten die een zzp en vpt afnemen, uitgebreid met nieuwe prestaties. Deze uitbreiding is het gevolg van het einde van de overgangsregeling nhc/nic per 31 december 2017 en het integrale tarief per 1 januari 2018. Voor de dagbestedingsprestaties vg-midden, lg-midden, lg-zwaar en zg visueel-zwaar gelden voor de verschillende zorgprofielen verschillende nhc/nic-bedragen. Wanneer deze opgeteld worden ontstaan per 1 januari 2018 de volgende nieuwe prestatiecodes en omschrijvingen:

H903 Dagbesteding vg-midden vg-5

H904 Dagbesteding vg-midden vg-6

H905 Dagbesteding vg-midden vg-8

H913 Dagbesteding lg-midden lg-2 en lg-4

H914 Dagbesteding lg-midden lg-6

H915 Dagbesteding lg-zwaar lg-1 en lg-3

H916 Dagbesteding lg-zwaar lg-5

H933 Dagbesteding zg visueel-zwaar zg vis-4

H934 Dagbesteding zg visueel-zwaar zg vis-5

 

De volgende prestatiescodes en omschrijvingen komen per 1 januari 2018 te vervallen:

H901 Dagbesteding vg-midden (vg-5, vg-6, vg-8)

H911 Dagbesteding lg-midden (lg-2, lg-4, lg-6)

H912 Dagbesteding lg-zwaar (lg-1, lg-3, lg-5)

H932 Dagbesteding zg visueel zwaar (zg vis-4, zg vis-5)

 

Per 2018 is de indicatiestelling voor zorgprofiel ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ (vv-10) afgeschaft. De toegang tot de prestatie vpt vv-10 wordt nu zonder tussenkomst van het CIZ geregeld. Zie artikelen 5.7 tot en met 5.9 en de bijbehorende toelichting.

 

Nieuwe duiding MSVT

De zzp- en vpt-tarieven worden met ingang van 1 januari 2018 verhoogd met € 0,03 in verband met een wijziging in de bekostiging van de zorg die bekend stond als verpleging die noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg (MSVT). Een nieuw standpunt van het Zorginstituut Nederland bepaalt dat de Wlz-aanspraak in principe alle verpleging omvat die noodzakelijk is. De leveringsvorm is daarbij niet van belang.

 

Alleen in uitzonderlijke situaties, waarbij de medisch specialist de verpleegkundige zorg direct aanstuurt, kan de verpleging ten laste van de Zvw komen. Concreet betekent dit dat MSVT in de meeste gevallen onder de Wlz valt, wanneer de cliënt een Wlz indicatie heeft, zie onderstaande tabel:

2017-12-13 16_04_16-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

De bekostiging van de MSVT die als gevolg van het nieuwe standpunt naar de Wlz wordt overgeheveld heeft de NZa gerealiseerd door middel van een generieke verhoging van alle zzp- en vpt-tarieven. De MSVT is bij deze leveringsvormen onderdeel van een integrale zzp- of vpt-prestatie.

 

Toelichting per artikel

Artikel 1: Begripsbepalingen

Behandeling bij de prestatie vpt

Behandeling als omschreven in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel c, Wlz kan in de vv- en ghz-sector alleen worden geleverd door een zorgaanbieder die beschikt over een WTZi-toelatingvoor de zorgvorm behandeling. 
Alleen behandelcentra die een specifieke toelating hebben, kunnen de zzp’s voor de lvg en sglvg leveren. Bij deze zzp’s maakt de zorgvorm behandeling onlosmakelijk deel uit van het zzp. Dit uitgangspunt geldt ook voor vpt.

 

Artikel 1 en 5.3 Wooncomponent bij vpt en opbouw vpt-beleidsregelwaarden.

De wooncomponent is onderdeel van de uurprijzen van de zzp’s.Bij een vpt heeft de cliënt géén aanspraak op de wooncomponent of overige vergoedingen ten laste van de Wlz die samenhangen met huisvesting. Het gaat om de post terrein- en gebouwgebonden kosten. Bij de vpt-prijzen is deze kostencomponent uit de zzp-prijzen gehaald. Voor de berekening van deze correctie voor terrein- en gebouwgebonden kosten, is gekeken naar het percentage dat deze kosten uitmaken van de totale prijs per zorgvorm. Het gaat om de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding (individueel), behandeling en verblijf (overige verblijfslasten). De wijze waarop de uurprijs per zorgvorm is berekend, is vastgelegd in hoofdstuk 3 van het rapport ‘Indicatieve prijzen zorgzwaartepakketten’ (juni 2007, NZa).
 

Voor de sectoren verpleging en verzorging en gehandicaptenzorg bedraagt de correctie –/– 6%.

 

Artikel 4 Prijspeil

De uitgangspunten voor de jaarlijkse indexering van de nhc en nic staan beschreven in de Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg.

 

Artikel 5.6 en 11.4 Vervoer bij dagbesteding

Deze vergoeding is bedoeld voor het medisch noodzakelijk vervoer van en naar de locatie waar de dagbesteding wordt aangeboden. Het onderdeel vervoer heeft uitsluitend betrekking op cliëntenvervoer. Al het overige vervoer (bijvoorbeeld intern transport) valt buiten het bereik van deze prestatie.

 

Artikel 5.7 Aanvullende voorwaarde voor prestatie vpt vv-10 (palliatief terminale zorg)

VWS is voornemens om met ingang van 1-1-2018 de indicatiestelling voor het zorgprofiel ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ (vv-10) door het CIZ af te schaffen3.
Dit betekent dat VWS de Regeling langdurige zorg (Rlz) per 1 januari 2018 moet wijzigen. Zonder tussenkomst van het CIZ geeft de behandelend arts in een verklaring aan dat voldaan is aan de voorwaarden zoals genoemd in dit artikel. Voor cliënten die thuis verblijven (of in een thuissituatie zoals een hospice) en gebruik maken van de prestatie vpt kan vpt 10-vv worden gedeclareerd. Hiervoor gelden de voorwaarden zoals genoemd in dit artikel.
Voor cliënten die hun zorg afnemen in mpt en/of pgb, hoeft de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg niet te worden aangepast. Cliënten die een mpt en/of pgb afnemen kunnen gebruik maken van de extra kosten thuis regeling (ekt) van artikel 5.3 lid 4 en 5 van de Rlz.

 

Als gevolg van deze wijziging kan het zijn dat cliënten nog beschikken over een indicatie van het CIZ voor zorgprofiel ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’. Omdat in zowel de oude als nieuwe situatie sprake moet zijn van een verklaring van de behandelend arts wijzigt er op dit punt niets. De cliënt voldoet in beide gevallen aan de voorwaarden die gesteld worden in deze beleidsregel. 
Het was en is alleen mogelijk om de prestatie vpt 10 vv te declareren wanneer de cliënt reeds beschikt over een Wlz indicatie. Een indicatiestelling voor het ptz-zorgprofiel betrof altijd een herindicatie. Door de wijziging in het indicatietraject vervalt niet het huidige indicatiebesluit van de cliënt en behoudt de cliënt zijn/haar recht op Wlz zorg. De zorgaanbieder kan, tot het overlijden van de cliënt of tot er geen sprake meer is van een terminale fase, de prestaties vpt 10-vv declareren. 
Wanneer de prestatie vpt 10-vv in rekening wordt gebracht, is het niet toegestaan dat daarnaast een ander vpt op basis van het geïndiceerde zorgprofiel wordt gedeclareerd.

 

Artikel 5.10 Palliatief terminale zorg (ptz) voor Wlz-cliënten met een zorgprofiel gehandicaptenzorg (gz) of geestelijke gezondheidszorg (ggz)

De prestatie vpt vv-10 is bedoeld voor ptz Wlz-cliënten met dominante grondslag somatische en/of psychogeriatrische ziekte/aandoening. Wlz-cliënten met zorgprofiel vv (verpleging en verzorging) voldoen hier aan en de prestatie vpt vv-10 sluit hierop aan. Voor Wlz-cliënten met een zorgprofiel gehandicaptenzorg (gz) of geestelijke gezondheidszorg (ggz) kan de ptz bekostigd worden vanuit het huidige zorgprofiel en bijbehorende prestatie maar het is ook mogelijk om hiervoor de prestatie vpt vv-10 te gebruiken. Een ghz of ggz Wlz-cliënt die terminale zorg behoeft, heeft toegang tot de prestatie vpt vv-10 wanneer de dominante grondslag een somatische en/of psychogeriatrische ziekte/aandoening wordt en wanneer de zorg voor deze cliënten overeenkomt met wat in de prestatiebeschrijving van vpt vv-10 beschreven staat. Daarnaast voldoet de ghz of ggz Wlz-cliënt aan de criteria zoals gesteld in artikelen 5.7 t/m 5.9. Dit uitgangspunt verschilt niet van de situatie zoals onder de indicatiestelling. Het CIZ gaf een indicatie zorgprofiel vv-10 ook af voor ghz en ggz Wlz-cliënten indien deze voldeden aan de gestelde criteria.

 

Hieronder wordt schematisch weergegeven wat er wijzigt voor een palliatief terminale cliënt die de zorg afneemt in de vorm van een vpt.

2017-12-13 16_10_05-BR-REG-18142b Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis ...

 

Artikel 7.8 t/m 7.10 Toeslag Woonzorg kind, jeugd en jong volwassenen

De toeslag voor verzekerden onder de 23 jaar is bedoeld voor extra kosten voor activiteiten die samenhangen met de leeftijd van het kind (zoals opvoeding) die in de thuissituatie door (één van) de ouders of andere wettelijk vertegenwoordiger(s) worden verricht en bij opname in een instelling voor rekening komen van de instelling. Indien kinderen en jeugdigen thuis wonen is deze toeslag niet nodig omdat dan de ouders of andere opvoeders deze taken verrichten.

 

Artikel 8 en 11.6 Middelen waardigheid en trots

De middelen waardigheid en trots zijn in deze beleidsregel opgenomen als opslag voor vpt vv-4 t/m vv-10. 
Het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder toetst het plan voor waardigheid en trots alleen op instemming van de CCR, de OR en indien aanwezig de VAR. Het betreft geen inhoudelijke toets. De opslag is direct gekoppeld aan het aantal zzp’s op basis van de budgetronde, herschikkingsronde en nacalculatie. Als bij de nacalculatie sprake is van overproductie, dan wordt slechts de opslag vergoed van de gehonoreerde overproductie. De regels rondom overproductie zijn vermeld in de Beleidsregel bekostigingscyclus 2018.

Vanaf 2018 worden  de opslagen waardigheid en trots geïndexeerd volgens de indexeringssystematiek van de zpp’s en vpt’s. Over de hoogte van de opslagen kan niet onderhandeld worden door zorgaanbieder en zorgkantoor. Het totaalbedrag per zorgaanbieder vloeit automatisch voort uit  de afspraken die voor zzp/vpt vv-4 t/m 10 gemaakt zijn.

 

Artikel 9 Aan- en afwezigheid

Onder voorwaarden, zoas in dit artikel genoemd, is het mogelijk om basisprestaties te declareren bij afwezigheid van de cliënt. Het is niet toegestaan om toeslagen, afzonderlijk afgesproken dagbesteding, vervoer van en naar dagbesteding, en afzonderlijk afgesproken behandeling te declareren bij afwezigheid van een cliënt.

 

 

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen

Bijlagen

Naar boven