Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking ozp-stollingsfactor, maart 2018 (ambtshalve) - TB/REG-18655-01
Ondertekeningsdatum:23-02-2018Geldigheid:01-03-2018 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder e, en artikel 53, aanhef en onder b, van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’,
kenmerk BR/REG-18154;


de nadere regel:

‘Medisch-specialistische zorg’, kenmerk NR/REG-1816;


en de tariefbeschikking:

‘Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2018’, kenmerk TB/REG-18655-01;


besloten dat:
 

door:

a) instellingen voor medisch-specialistische zorg die krachtens artikel 8 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) door de Minister van VWS zijn aangewezen als centrum voor hemofiliebehandeling en aanverwante hemostaseziekten, waarbij de toepassing van de hieronder genoemde ozp-stollingsfactor(en) is aangewezen, c.q. geïndiceerd, voor de behandeling van hemofilie en aanverwante hemostaseziekten, en/of voor andere gevallen,

en:

b) overige instellingen voor medisch-specialistische zorg, maar slechts indien en voor zover de toepassing van de hieronder genoemde ozp-stollingsfactor(en) is aangewezen, c.q. geïndiceerd, voor andere gevallen dan de behandeling van hemofilie en aanverwante hemostaseziekten.

aan:

 • zorgverzekeraars, en
 • (niet-)verzekerden1

 

met ingang van: 1  maart 2018

de navolgende prestaties en bijbehorende tarieven rechtsgeldig als  ozp-stollingsfactoren in rekening kunnen worden gebracht:

 

ZI-nr.

Consumentenartikel

Maximumtarief2 (incl. 6% BTW)

16598970

 

Adynovi injectiepoeder flacon 500IE + oplosmiddel 2ml + systeem, 1 stuk € 505,49

16598989

Adynovi injectiepoeder flacon 1000IE + oplosmiddel 2ml + systeem, 1 stuk

€ 1.010,99

16598997 Adynovi injectiepoeder flacon 2000IE + oplosmiddel 5ml + systeem, 1 stuk € 2.021,97

 

De hierboven genoemde prestaties en bijbehorende tarieven zijn opgenomen in de G-standaard van Z-index. Uit de G-standaard blijkt ook vanaf welke datum deze prestaties en bijbehorende tarieven in rekening kunnen worden gebracht als ozp-stollingsfactoren.

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

 1. Ozp-stollingsfactoren vallen onder de categorie ‘overige zorgproducten’ als bedoeld in artikel 1 onderdeel aa van de beleidsregel  ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’.
   
 2. Voor overige zorgproducten, waaronder ozp-stollingsfactoren, gelden maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, Wmg.
   
 3. De tarieven die voor de in deze beschikking genoemde ozp-stolllingsfactor(en) in rekening worden gebracht, zijn integrale tarieven als bedoeld in artikel 1, onderdeel t, van zowel de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’ als de regeling ‘Medisch-specialistische zorg’.
   
 4. Indien het door de NZa vastgestelde tarief voor een ozp-stollingsfactor hoger is dan de maximumprijs die in het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) is vastgesteld, dan geldt de WGP maximumprijs als maximumtarief voor die ozp-stollingsfactor.
   
 5. De in deze beschikking genoemde zorgaanbieders, mogen de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover zij kwalificeren als instelling voor medisch specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2 aanhef, en onder nummer 1, van het Uitvoeringsbesluit.
   
 6. Deze tariefbeschikking is niet van toepassing op zorgprestaties die in het kader van onderlinge dienstverlening als bedoeld in artikel 1 onderdeel y van zowel de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’ als de regeling ‘Medisch-specialistische zorg’, door de ene zorgaanbieder aan de andere in rekening worden gebracht.
   
 7. De declaratiebepalingen (voorschriften, voorwaarden of beperkingen) met betrekking tot ozp-stollingsfactoren, opgenomen in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’, respectievelijk de regeling ‘Medisch specialistische zorg’, zijn - tenzij in deze beschikking anders is bepaald - van overeenkomstige toepassing.


Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 maart 2018.  Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 28 februari 2018, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 maart  2018.  In afwijking van het bovenstaande treedt deze beschikking niet eerder in werking dan de datum waarop Z-index het betreffende geneesmiddel, voorzien van een tarief (AIP) heeft opgenomen in de G-standaard en deze gewijzigde versie van de G-standaard heeft gepubliceerd.

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres: 

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:     030 – 296 82 96

 
Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.
   

 Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

M. Commandeur MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

 

Toelichting

In de onderhavige beschikking stelt de NZa een ozp-stollingsfactor prestatie met bijbehorend tarief vast en geeft zij aan op welke datum dit besluit in werking treedt.

Prestaties en tarieven voor ozp-stolllingsfactoren worden vastgesteld op het niveau van de lijstprijs (apotheekinkoopprijs, AIP) per consumentenartikel. Wanneer de NZa besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van één of meerdere ozp-stollingsfactoren, stelt zij een prestatie- en tariefbeschikking vast. De prestaties en tarieven van ozp-stollingsfactoren komen tot uiting in de G-standaard van Z-index, welke maandelijks wordt geactualiseerd en gepubliceerd. In de G-standaard is opgenomen voor welke geneesmiddelen een ozp-stollingsfactor prestatie is vastgesteld en welke NZa maximumtarieven voor die geneesmiddelen gelden.

De in de G-standaard opgenomen artikelen zijn voorzien zijn van  ZI-nummers. Registratie en declaratie van ozp-stollingsfactoren gebeurt op basis van deze ZI-nummers. De NZa publiceert de prestatie- en tariefbeschikkingen op haar website en in de Staatscourant. Prestatie- en tariefbeschikkingen voor ozp-stollingsfactoren treden niet eerder in werking dan de datum waarop Z-index de betreffende ozp-stollingsfactor, voorzien van een tarief (AIP), heeft opgenomen in de G-standaard en deze gewijzigde versie van de G-standaard heeft gepubliceerd.

Tot zes weken na de datum van bekendmaking van deze beschikking staat de mogelijkheid open om bezwaar tegen dit besluit aan te tekenen.  De datum van bekendmaking is de dag na de datum waarop van de vaststelling van dit besluit mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

Tarief
De NZa stelt één keer per jaar de tarieven voor ozp-stollingsfactoren vast zoals deze met ingang van 1 januari van jaar t+1 zullen gelden.  Meer informatie over de tarieven is te vinden in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’.

 

Naar boven