Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 - BR/REG-18141c
Geldigheid:01-01-2018 t/m 31-12-2018Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Begripsbepalingen

Dagbesteding

Dagbesteding (ook dagbehandeling of dagactiviteit genoemd) is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleend.

Onder dagbesteding wordt niet verstaan:

 • een reguliere dagstructurering die in de woon-/verblijfssituatie wordt geboden;
 • een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke.

 

Dagdeel

Een dagdeel is een periode van maximaal vier aaneengesloten uren.

 

Zorg op afstand

Cliëntcontact gericht op het op afstand leveren van zorg met behulp van moderne communicatiemiddelen aan cliënten met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

Farmaceutische telezorg

Farmaceutische telezorg is het op afstand begeleiden van cliënten bij het gebruik van medicatie. Een dispenser reikt op het juiste moment de medicatie aan zodat de medicatie toegankelijk wordt voor de cliënt. De zorgaanbieder krijgt een signaal als de medicatie niet uit de dispenser wordt genomen. Op dat moment kan alsnog hulp worden verleend door de cliënt te bellen of te bezoeken.

 

Modulair pakket thuis (mpt)

Het mpt bestaat uit eén of meer losse vormen van zorg als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wlz:

 • Het schoonhouden van de woonruimte van de cliënt;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • verpleging;
 • behandeling, omvattende geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de cliënt;
 • vervoer naar een plaats waar de cliënt gedurende een dagdeel begeleiding of behandeling ontvangt;
 • logeeropvang.

 

Uur directe zorgverlening

Een uur directe zorgverlening is de directe contacttijd in uren tussen zorgverlener en cliënt in de thuissituatie/werksituatie. Onder directe zorgverlening wordt niet verstaan:

 • activiteiten van niet-uitvoerenden (leidinggevenden, staf, administratie, management);
 • coördinatie van zorg op kantoor of bij verwijzers;
 • indicatiestelling;
 • preventie en voorlichting in groepsverband, dan wel individueel op kantoor;
 • fysiotherapie, ergotherapie;
 • reistijd, bijscholing, stage, intake (anders dan het eerste contact waarin de beoogde beroepskracht de uitvoeringslijn uitzet) en dergelijke.

Voor overige begrippen die in deze beleidsregel gebruikt worden, maar niet hierboven vermeld staan, wordt verwezen naar de Beleidsregel definities Wlz.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van het mpt. De prestatiebeschrijvingen en beleidsregelwaarden (voor tariefvaststelling in tariefbeschikking) in deze beleidsregel zijn tevens bedoeld voor extramurale zorg geleverd aan cliënten die onder de overgangsregeling ingevolge de Wlz vallen.1

 

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wlz die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, als bedoeld in de Wlz.

 

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wlz, indien en voor zover een natuurlijk persoon deze zorg levert.

 

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie huishoudelijke hulp tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij een dienst leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz, aan cliënten met een mpt.2

 

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie logeeropvang tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij logeren leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel g, Wlz.

4. Prijspeil

De loon- en materiële kosten van de beleidsregelwaarden bevatten de definitieve percentages 2017 en de voorschotpercentages 2018.

Indien binnen de beleidsregelwaarde een nhc is opgenomen (zie bijlage 2), dan bevat de nhc de jaarlijkse index van 2,5%.

5. Beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling en overige onderwerpen

5.1 Aanvaardbare kosten modulaire zorg

Voor zover de aanvaardbare kosten bestaan uit modulair geboden zorg, dan worden die bepaald door de gehonoreerde productieafspraak met betrekking tot de prestaties en beleidsregelwaarden zoals vermeld in artikel 6 van deze beleidsregel. 

5.2 Tarieven

De NZa stelt de tarieven in een tariefbeschikking vast op de bedragen zoals vermeld in artikel 6.

 

De tarieven die de NZa vaststelt op basis van deze beleidsregel zijn maximumtarieven. Een maximumtarief is een tarief dat ten hoogste in rekening mag worden gebracht. Bij het maken van productieafspraken kunnen veldpartijen lagere tarieven afspreken.

Het tarief dat zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder voor een prestatie kunnen afspreken is ten hoogste gelijk aan het in de beleidsregel en tariefbeschikking genoemde bedrag voor die prestatie. Het bedrag in de tariefbeschikking is gelijk aan de beleidsregelwaarde.

De bedragen zijn per eenheid. Alle bedragen in deze beleidsregel zijn exclusief de vervoerskosten van de cliënt.

5.3 Voorwaarden modulaire zorg

De doelgroep, zoals vermeld in de prestatiebeschrijving, is afgeleid van de criteria voor toegang tot Wlz-zorg: somatische aandoening of beperking (som) of psychogeriatrische (pg) aandoening of beperking, lichamelijke handicap (lg), verstandelijke handicap (vg) en zintuiglijke handicap (zg). De aard van de aandoening zoals die in het indicatiebesluit is vastgelegd, is leidend.

 

De in deze beleidsregel genoemde prestaties kunnen alleen worden afgesproken en in rekening worden gebracht indien sprake is van één van de volgende omstandigheden:

 • cliënten waarvoor de Wlz-uitvoerder een mpt heeft verleend;
 • cliënten waarvoor de Wlz-uitvoerder een persoonsgebonden budget (pgb) heeft verleend en die de behandeling in natura ontvangen;
 • cliënten waarbij sprake is van overbruggingszorg;
 • cliënten waarbij sprake is van een behandelbehoefte en een zorgzwaartepakket (zzp) exclusief behandeling of een volledig pakket thuis (vpt) exclusief behandeling wordt gedeclareerd. De voorwaarden waaronder de in deze beleidsregel genoemde behandelprestaties in combinatie met een zzp of vpt in rekening mogen worden gebracht, staan vermeld in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis;
 • cliënten die behandeling of dagbesteding behoeven tijdens het logeren. 

5.4 Opbouw beleidsregelwaarden

Daar waar paramedische zorg onderdeel is van de prestatie, is deze zorg in het bedrag van de prestatie verdisconteerd. Alle bedragen in deze beleidsregel zijn inclusief een normatieve kapitaallastencomponent. 

5.5 Zorg op afstand

Naast de bekostiging van directe zorgcontacttijd via de overeengekomen prestaties en prijzen kunnen zorgaanbieders die (een deel van) deze contacttijd als zorg op afstand hebben afgesproken, voor zorg op afstand een vergoeding declareren. Per cliënt die via beeldschermcommunicatie geïndiceerde Wlz-zorg op afstand geleverd krijgt, kan maximaal 4 uur per maand tegen het afgesproken basistarief van de dominante geïndiceerde zorgvorm worden gedeclareerd. De totaal gedeclareerde zorg (inclusief zorg op afstand) moet binnen de Wlz aanspraak vallen. Deze cliënten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de cliënt heeft meerdere keren per week deze zorg nodig;
 • er is regelmatig contact tussen zorgverlener en cliënt noodzakelijk.

 

Het ‘zorg op afstand’ contact is bedoeld voor activiteiten die liggen op het vlak van de zorgvormen verpleging, persoonlijke verzorging en/of begeleiding.

 

Voor het declareren van deze uren zijn aparte prestaties en prestatiecodes opgenomen: persoonlijke verzorging zorg op afstand aanvullend (H136), verpleging zorg op afstand aanvullend (H107) en begeleiding zorg op afstand aanvullend (H305).

5.6 Farmaceutische telezorg

Bij inzet van farmaceutische telezorg kunnen zorgaanbieders, naast de bekostiging van de zorgcontacttijd via de overeengekomen prestatie en prijs, voor de farmaceutische telezorg een vergoeding declareren. Per cliënt die (onderdelen van) de prestatie persoonlijke verzorging in de vorm van farmaceutische telezorg ontvangt, kan maximaal 2 uur en 30 minuten per maand tegen het afgesproken tarief persoonlijke verzorging worden gedeclareerd. De totaal gedeclareerde zorg (inclusief farmaceutische telezorg) moet binnen de Wlz aanspraak vallen.

De farmaceutische telezorg omvat ten minste de volgende onderdelen:

 • aanschaf/huur, installatie, (preventief)onderhoud en storingsonderhoud van de medicijndispenser;
 • verwerken van uitgiften en signaleringen;
 • telefonische controle;
 • beschikbaarheid van de achterwacht functie.

 

Voor het declareren van deze uren is een aparte prestatie en prestatiecode opgenomen: persoonlijke verzorging farmaceutische telezorg (H137).

5.7 Dagbesteding en dagbehandeling

Dagbesteding en dagbehandeling voor kinderen kan tot een leeftijd van 18 jaar worden afgesproken. De bijbehorende prestaties voor cliënten met een mpt zijn in deze beleidsregel uitgedrukt in dagdelen. Uitzondering hierop vormt de prestatie dagbesteding langdurig zorgafhankelijk (lza), deze is uitgedrukt per uur. 

5.8 Vervoer

Wanneer het medisch noodzakelijk is kan een cliënt op grond van de Wlz aanspraak hebben op vervoer. Voor deze cliënten kan per aanwezigheidsdag waarop vervoer naar dagbesteding/dagbehandeling plaatsvindt, een vergoeding voor vervoer worden afgesproken. Deze vergoeding per dag is voor het vervoer van en naar de locatie waar de dagbesteding of dagbehandeling wordt aangeboden.

5.9 Logeren

De prestaties en prestatiebeschrijvingen voor logeren zijn vermeld in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten.

6. Tarieven modulair pakket thuis

De in artikel 5 beschreven beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling zijn hieronder beschreven. De prestatiebeschrijvingen van de in dit artikel vermelde prestaties zijn opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel. 

6.1 Huishoudelijke hulp

2017-12-13 14_05_23-BR-REG-18141b Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.docx - Mic 3

6.2 Persoonlijke verzorging

2017-12-13 14_06_08-BR-REG-18141b Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.docx - Mic

6.3 Begeleiding

6.3.1 Begeleiding individueel

2017-12-13 14_02_16-BR-REG-18141b Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.docx - Mic

2017-12-13 14_08_02-BR-REG-18141b Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.docx - Mic

6.3.2 Begeleiding groep 

2017-12-13 14_10_12-BR-REG-18141b Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.docx - Mic

2017-12-13 14_12_02-BR-REG-18141b Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.docx - Mic

6.4 Verpleging

2017-12-13 14_12_54-BR-REG-18141b Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.docx - Mic

6.5 Behandeling

6.5.1 Behandeling individueel

2017-12-13 14_14_53-BR-REG-18141b Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.docx - Mic

6.5.2 Behandeling groep

2017-12-13 14_15_51-BR-REG-18141b Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.docx - Mic

2017-12-13 14_17_23-BR-REG-18141b Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.docx - Mic

 

6.6 Vervoer dagbesteding en dagbehandeling

Vervoer naar een plaats waar de cliënt gedurende een dagdeel begeleiding of behandeling ontvangt.

2017-12-13 14_18_33-BR-REG-18141b Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.docx - Mic

 

6.7 Reiskosten zorgverlener

2017-12-13 14_19_29-BR-REG-18141b Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.docx - Mic

7. Prestatiebeschrijvingen modulair pakket thuis

De prestatiebeschrijvingen die behoren bij de beleidsregelwaarden zoals vermeld in artikel 6 zijn bijgevoegd in de bijlage bij deze beleidsregel. Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van deze beleidsregel. 

8. Intrekken oude beleidsregels

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018, met kenmerk BR/REG-18141b, ingetrokken.

 

9. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017, met kenmerk BR/REG-17135b, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

 

Inwerkingtreding/Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2017, treedt de beleidsregel in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.  

 

Voorbehoud

De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van een toekomstige wetswijziging van de Wlz, waarbij de aanspraak schoonmaak, als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz, met terugwerkende kracht tot en met (ten minste) 1 april 2017 wordt gewijzigd naar huishoudelijke hulp.

 

In het geval de bovengenoemde wetswijziging geen doorgang zal vinden, zal de NZa aangeven welke prestatiebeschrijving gehanteerd moet worden voor de aanspraak op schoonmaak.

 

Indien er naar aanleiding van voornoemde besluitvorming nog aanpassingen dienen plaats te vinden in de beleidsregel, zal de NZa een gewijzigde beleidsregel vaststellen. Dit betekent dat indien de NZa geen beleidsregel heeft vastgesteld die de voorliggende vervangt, de voorliggende beleidsregel onverkort van toepassing is.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel prestatie­beschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018.

TOELICHTING

Wijzigingen ten opzichte van beleidsregel met kenmerk BR/REG-18141b

In bijlage 1 werd bij de prestaties Begeleiding (H305), Persoonlijke verzorging (H136, H137) en Verpleging (H107) verwezen naar een verkeerd artikelnummer. Dit is in deze beleidsregel gecorrigeerd.

Algemeen

Integrale tarieven

Per 2018 voert de NZa volledig integrale tarieven in. Voor zover van toepassing wordt de normatieve huisvestingscomponent (nhc) opgenomen in de tarieven van het modulair pakket thuis (mpt). Het tarief is vanaf dat moment opgebouwd uit een deel voor het mpt en een deel voor de nhc. Tussen de verschillende onderdelen is volledige substitutie mogelijk. De opbouw van de integrale tarieven is weergeven in de bijlage bij deze beleidsregel.

 

De uitgangspunten voor de nhc zijn beschreven in de Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensiche zorg en langdurige zorg.

 

Als gevolg van bovenstaande wijziging maakt de vergoeding voor kapitaallasten dagbesteding kind ghz per 2018 onderdeel uit van de beleidsregelbedragen van de kind prestaties H814, H815, H816, H817, H818, H820, H821, H822, H834, H835, H836, H854, H855, H856, H874, H875 en H876 (zie bijlage 2).

 

De vergoeding voor kapitaallasten voor volwassenen dagbehandeling vg emg maakt per 2018 onderdeel uit van het beleidsregelbedrag van de prestatie H819.

Artikelsgewijs

Artikel 1 en artikel 5.5 Zorg op afstand

Voor de bekostiging op basis van deze beleidsregel komt alleen zorg op afstand in aanmerking die geleverd wordt via beeldschermverbinding, dus geen telefonische of e-mailcontacten. De zorgcontacttijd, zijnde de optelsom van de tijd die bij de cliënt thuis is besteed en de tijd die aan de cliënt is besteed via de screen-to-screen, kan gedeclareerd worden tegen de afgesproken tarieven. Daarbij mag maximaal 4 uur per maand tegen het afgesproken tarief van de dominante zorgvorm worden gedeclareerd op de hiertoe bestemde prestatie ‘zorg op afstand’. De uren die gedeclareerd worden dienen wel te passen binnen de Wlz-aanspraak.

Alleen geleverde uren zorg op afstand mogen worden gedeclareerd.

 

Artikel 1 Modulair pakket thuis (mpt)

Dit begrip beschrijft de zorgvormen die als een mpt kunnen worden afgenomen voor cliënten met een Wlz-indicatie. Uitgezonderd van mpt zijn cliënten met een Wlz-indicatie voor zzp ggz-b.

De losse vormen van zorg zijn de modules waarmee een mpt kan worden samengesteld. Het mpt kan bijvoorbeeld bestaan uit de modules verpleging en persoonlijke verzorging.

Met een mpt kan een cliënt kiezen welke modules van het totale pakket aan zorg zij in natura wil afnemen. Tevens kan worden voorzien in de behandeling voor pgb-houders.
 

De volgende vormen van zorg worden voor cliënten die niet in een instelling verblijven niet op grond van de Wlz bekostigd:

 • voor meerdere cliënten te gebruiken of te hergebruiken roerende voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of in verband met het opheffen of verminderen van belemmeringen die de cliënt als gevolg van een aandoening, beperking, stoornis of handicap ondervindt bij het normale gebruik van zijn woonruimte;
 • het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. Cliënten die met een Wlz-indicatie thuiswonen krijgen deze voorzieningen vanuit de Wmo. Cliënten die in een instelling verblijven krijgen deze voorzieningen van het zorgkantoor.

Bovenstaande vormen van zorg worden door de gemeenten bekostigd op grond van de Wmo.

 

Artikel 1 Uur directe zorgverlening

Onder een uur directe contacttijd wordt het face-to-face contact tussen de cliënt en zorgverlener bedoeld. Wanneer een andere vorm van zorg dan face-to-face contact mogelijk is, is dit in de prestatiebeschrijving vermeld.

 

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Het overgangsrecht is tot 1 januari 2020 is verlengd, waardoor de prestaties in deze beleidsregel ook geleverd kunnen worden aan cliënten die onder het overgangsrecht vallen en extramurale zorg afnemen. Het overgangsrecht betreft cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie die er voor hebben gekozen voor Wlz-zorg in aanmerking te komen en overeenkomstig artikel 11.1.1, zesde lid, Wlz een indicatiebesluit met een Wlz-profiel hebben gekregen (de Wlz-indiceerbaren). Het gaat hier om groepen cliënten die een Wlz-indicatie van het CIZ hebben die geen recht geeft op Wlz-zorg maar op tijdelijke voortzetting van de AWBZ-zorg.

 

Artikel 3 Reikwijdte

Voor de prestatie huishoudelijke hulp, waaronder ook het schoonmaken van het huis valt, is de beleidsregel voor deze specifieke prestatie van toepassing voor zorgaanbieders die deze prestatie leveren. In de Wmg wordt een zorgaanbieder aangeduid als een natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, waarbij onder (Wlz-)zorg wordt verstaan: zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg. Schoonmaak is een dienst als omschreven in de Wlz en hiervoor is geen toelating ingevolge de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) nodig. Dit geldt tevens voor huishoudelijke hulp, onder voorbehoud van de voorgenomen wetswijziging met terugwerkende kracht van de Wlz.
 

Dit houdt in dat aanbieders van huishoudelijke hulp niet over een toelating ingevolge de WTZi hoeven te beschikken om schoonmaak te mogen leveren aan een Wlz-geïndiceerde cliënt.

 

Artikel 5.6 Farmaceutische telezorg

De prestatie ‘Farmaceutische telezorg’ is gericht op het op afstand aanreiken van medicatie. Een dispenser die is aangesloten op een centrale computer reikt op het juiste moment de medicatie aan en opent automatisch de verpakking voor de cliënt. De zorgaanbieder krijgt een signaal als de medicatie niet uit de dispenser wordt genomen. Op dat moment kan alsnog hulp worden verleend door de cliënt te bellen of te bezoeken.

Wanneer het automatisch aanreiken van medicatie om enige reden wordt verhinderd, wordt middels een achterwacht additionele hulp ingeschakeld. Hierdoor kan het aanreiken van de medicatie worden gewaarborgd en kunnen op basis van een calamiteitenprotocol interventies worden ingezet om de geplande medicatie alsnog in te laten nemen. Deze interventie-uren (zorgcontacttijd) kunnen regulier gedeclareerd worden.

De activiteiten van het leveren van de medicatie is een activiteit die valt onder zorg die is omschreven in de Zorgverzekeringswet.

De uren die gedeclareerd worden bij inzet van farmaceutische telezorg moeten wel passen binnen de gestelde Wlz aanspraak.

Alleen geleverde uren ‘farmaceutische telezorg’ mogen worden gedeclareerd.

 

Artikel 6.1 Huishoudelijke hulp

Per 1 april 2017 ontvangen Wlz-cliënten de huishoudelijke hulp op grond van de Wlz en niet meer vanuit de Wmo.
 

Op dit moment spreekt de Wlz, artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de aanspraak ‘het schoonhouden van de woning’. Het schoonhouden van de woonruimte (schoonmaak) is echter smaller dan de huishoudelijke hulp zoals cliënten die nu ontvangen in de Wmo.
 

Op basis van de huidige wetgeving, kunnen cliënten in de Wlz met een mpt of pgb alleen schoonmaak (het schoonhouden van de woonruimte) ontvangen. De staatssecretaris van VWS heeft aangegeven dat dit niet de bedoeling is en is voornemens om met terugwerkende kracht, de reikwijdte van schoonmaak en daarbij ook de aanspraak,  in de Wlz aan te passen.
 

De NZa heeft onder voorbehoud van de aangekondigde wetswijziging haar regelgeving aangepast. Dit om ervoor te zorgen dat cliënten de huishoudelijke hulp ontvangen die ze nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Vanzelfsprekend voeren zorgkantoren de gebruikelijke doelmatigheidstoets uit.
 

De prestatie huishoudelijke hulp zoals opgenomen in deze beleidsregel omvat daarom naast de aanspraak op het schoonhouden van de woonruimte – op basis van artikel 3.1.1. eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz - ook andere vormen van huishoudelijke hulp, zoals de overname van activiteiten zoals koken en boodschappen doen. We nemen geen limitatieve lijst op, zodat maatwerk geleverd kan worden aan de cliënt.

 

Artikel 6.5 Behandeling

Mensen met een Wlz-indicatie die bijvoorbeeld thuis wonen met de leveringsvorm mpt krijgen de generalistische algemene geneeskundige zorg via de huisarts. Voor cliënten met een zware zorgvraag kan een huisarts ondersteuning vragen van een specialist ouderengeneeskunde (SO). De SO kan zo worden ingezet voor consultatie en medebehandeling. In deze toelichting beschrijven wij om welke zorg binnen de prestatie H335 het kán gaan als een SO de huisarts ondersteunt.

 

Diagnostisch specialistisch ouderengeneeskundig consult Wlz-cliënt:

Dit betreft (hetero)anamnese, onderzoek zoals een SO pleegt te bieden, inclusief diagnostiek, leidend tot een advies aan de huisarts.

 

Geriatrisch assessment Wlz cliënt:

Uitgebreid onderzoek naar somatische, psychische, functionele (adl), sociale en communicatieve zorgvragen bij de cliënt die leiden tot een neerwaartse spiraal van functieverlies en toegenomen afhankelijkheid. Aansluitend aan het onderzoek volgt een multidisciplinair behandelplan met behandeldoelen, die in samenspraak met de cliënt (en zijn/haar zorgsysteem) zijn opgesteld.

Onderdeel van het geriatrisch assessment is bijvoorbeeld een evaluatiegesprek na X periode. De tijdsduur van periode X wordt afgestemd met de huisarts.

 

Ondersteuning bij het vraagstuk polyfarmacie bij de Wlz-cliënt:

Medicatie anamnese (farmacotherapeutische anamnese) en onderzoek (farmacotherapeutische analyse), inclusief een overleg met de apotheker en voorschrijvers waaronder de huisarts en medisch specialisten. Aansluitend volgt, voor zover noodzakelijk, een STOP-, START- en veranderadvies in de medicatie aan de voorschrijvers (farmacotherapeutisch behandelplan). Afspraken over het monitoren en volgen van de voorgestelde interventies door de huisarts of door de SO worden, samen met de cliënt, vastgesteld. Minimaal éénmaal per jaar vindt altijd een vervolgbeoordeling plaats als deze ondersteuning bij polyfarmacie is geleverd.

 

(Mede)behandeling specialist ouderengeneeskunde Wlz-cliënt:

Wanneer een huisarts in overleg met een SO aangeeft dat de SO mede behandelt, of de behandeling tijdelijk overneemt van de huisarts, zal de SO de integrale zorg overnemen voor af te spreken zorg- en behandeldoelen. Deze afspraken maken onderdeel uit van het zorgbehandelplan met zorginterventies, inclusief consulten en visites, multidisciplinair overleg en herijking van het zorgplan. De inzet van de SO is gebaseerd op zorginhoudelijke overwegingen, en beweegt mee met de gevraagde ondersteuning van de huisarts en de medische noodzaak voor inzet van de SO op basis van zijn/haar deskundigheid. 

Naar boven