Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek - BR/REG-18124
Publicatiedatum:22-05-2017Geldigheid:01-01-2018 t/m 31-12-2018Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

 

Gelet op artikel 59, onderdeel b, van de Wmg heeft de Minister van VWS met brieven van 29 augustus 2008, kenmerk CZ/TSZ-2873530, en van 14 november 2008, kenmerk CZ/EKZ-2874809, en van 19 december 2008, kenmerk CZ/EKZ-2901559, ten behoeve van de voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 Wmg, aan de NZa gegeven.

1. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van extramurale diëtetiek.

2. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op diëtetische zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van de diëtetische zorg geleverd door of onder verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of door personen als bedoeld in artikel 34, van de Wet BIG.

 

Deze beleidsregel is niet van toepassing op diëtetiek als intramuraal geleverde prestatie dan wel als onderdeel daarvan.

3. Prestatiebeschrijvingen

In het kader van deze beleidsregel worden de volgende prestatiebeschrijvingen onderscheiden:

a. Screening

b. Intake en onderzoek na screening

c. Screening en intake en onderzoek

d. Intake en onderzoek na verwijzing

e. Individuele zitting diëtetiek

f. Groepszitting voor behandeling van twee personen

g. Groepszitting voor behandeling van drie personen

h. Groepszitting voor behandeling van vier personen

i. Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen

j. Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen

k. Toeslag voor behandeling aan huis

l. Toeslag voor behandeling in een instelling

fp. Facultatieve prestatie

4. Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

Ad a) Screening

De screening bij directe toegang is een kort contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgaanbieder gaat. Gedurende de screening inventariseert de zorgaanbieder de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad b) Intake en onderzoek na screening

Tijdens de intake en onderzoek na screening voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een intake en diëtetisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad c) Screening en intake en onderzoek

Tijdens de screening en intake en onderzoek voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat, een screening, intake en een diëtetisch onderzoek uit op één dag en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad d) Intake en onderzoek na verwijzing

Tijdens de intake en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een intake en onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts. Intake en onderzoek na verwijzing kan alleen in rekening worden gebracht indien voor dezelfde aandoening geen screening bij directe toegang heeft plaatsgevonden.

 

Ad e) Individuele zitting diëtetiek

De individuele reguliere zitting diëtetiek houdt in advisering of behandeling van de patiënt, ongeacht de inhoud van de behandeling.

 

Ad f, g, h, i) Groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen

De groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen betreft een prestatie per patiënt. Voor de berekening van de op de nota te vermelden behandeltijd en het tarief per patiënt wordt de totaal bestede behandeltijd voor groepsbehandeling gedeeld door het aantal deelnemers in de groep, afgerond op rekenkundige eenheden van een kwartier (vijftien minuten).

 

Groepsbehandeling heeft in dit individuele geval meerwaarde, aangezien de patiënt in kwestie zo langduriger per interventie kan worden belast en begeleid en/of door het lotgenotencontact. Er is sprake van een groepsbehandeling indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de behandeling bij één behandelaar.

 

De complexiteit van de zorgvraag en de benodigde individuele aandacht bepalen de grootte van de groep. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de nadere indicatiestelling "groepsbehandeling" geschiedt door de zorgverlener in overleg met de patiënt en/of verwijzer;
 • er is minimaal een intake en onderzoek vooraf gegaan aan de groepszitting;
 • de behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep;
 • de groep bestaat uit patiënten met een zo groot mogelijke homogeniteit in relatie tot de zorgzwaarte en indien mogelijk tot de medische diagnose.

 

Ad j) Groepszitting voor behandeling van meer dan 10 personen

De groepszitting voor behandeling van meer dan 10 personen betreft een prestatie per patiënt. Voor de berekening van de op de nota te vermelden behandeltijd en tarief per patiënt wordt de totaal bestede behandeltijd voor groepsbehandeling gedeeld door het aantal deelnemers in de groep, afgerond op rekenkundige eenheden van een kwartier (vijftien minuten).

 

Bij de groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen gaat het om begeleiding en activering. De rol van de zorgverlener is coachend en de deelnemer is meer op zichzelf aangewezen dan in de groepszitting van twee tot en met tien personen. De behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep. Er is sprake van een groepsbehandeling indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de behandeling bij één behandelaar.

 

Ad k) Toeslag voor behandeling aan huis

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan een toeslag voor behandeling aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

‒de behandeling vindt buiten de praktijk, bij de patiënt thuis, niet zijnde een tot de WTZi toegelaten instelling, plaats;

‒de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag aan huis te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden.

 

Ad l) Toeslag voor behandeling in een instelling

In het geval de zorgverlener de patiënt in een tot de WTZi toegelaten instelling behandelt, kan een toeslag voor behandeling in een instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt buiten de praktijk, in een tot de WTZi toegelaten instelling, plaats;
 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag in een instelling te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;
 • de toeslag kan niet in rekening worden gebracht als er in de instelling een behandelruimte is voor diëtetiek.

 

ad fp)   facultatieve prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor de in artikel 2 aangeduide zorg die afwijkt van de hiervoor vermelde prestatiebeschrijvingen, indien tenminste één zorgaanbieder en tenminste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken.

 

Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

 

De door de NZa vastgestelde prestatie kan in rekening worden gebracht door een zorgaanbieder indien hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt.

 

Aanvraagprocedure

1. De aanvraag dient:

 • schriftelijk te worden ingediend;
 • door zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk en;
 • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

 

2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

 • een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving;
 • een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van deze beleidsregel valt.

 

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2.

Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van deze beleidsregel.

 

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen.

5. Algemene bepalingen

 • De patiënt moet vooraf geïnformeerd zijn over het doel, de kosten en de inhoud van elke prestatie alsmede over het feit dat er meerdere prestaties op één dag gedeclareerd kunnen worden.
 • Bij de onder 4 genoemde prestaties gaat het zowel om behandeltijd in direct contact met de patiënt (face-to-face) tijdens individuele consulten of huisbezoeken en groepsgerichte activiteiten (diëtetiek in groepsverband, cursussen) als om de behandeltijd die patiënt gerelateerd plaatsvindt buiten aanwezigheid van de patiënt.
 • Elk behandeltraject start met “screening” en eventueel “intake en onderzoek na screening” of met “screening, intake en onderzoek” of met “intake en onderzoek na verwijzing”.
 • De prestaties diëtetiek worden in tijdseenheden van 15 minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 15 minuten. De afronding van de behandeltijd mag niet uitkomen op minder dan 15 minuten.
 • Per dag kan per patiënt één prestatie in rekening gebracht worden. Deze declaratiebepaling geldt niet voor de prestatiebeschrijvingen e tot en met k of een combinatie van e tot en met k. Deze kunnen wel meerdere keren op één dag in rekening gebracht worden indien er een medische noodzaak bestaat voor meerdere prestaties op één dag, gesteld door een arts.
 • Daarnaast geldt de declaratiebeperking van één prestatie per dag per patiënt niet voor de prestaties ‘screening en intake en onderzoek’ of ‘intake en onderzoek na screening’ of ‘intake en onderzoek na verwijzing’ in combinatie met prestatiebeschrijving e ‘Individuele zitting diëtetiek’ al dan niet in combinatie met prestatiebeschrijving k en l (toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling), en voor de prestatie “screening” in combinatie met de prestatie k en l.
 • Indien de zorgaanbieder en zorgverzekeraar het wenselijk achten dat de facultatieve prestatie gezamenlijk met een van de prestaties zoals vermeld onder e tot en met l in rekening kan worden gebracht, kan dit contractueel overeengekomen worden.

6. Tarieven

Voor de prestaties zoals vastgelegd in deze beleidsregel gelden vrije tarieven.

7. Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel extramurale diëtetiek, met kenmerk BR/CU-7163, ingetrokken.

8. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De beleidsregel Extramurale diëtetiek, met kenmerk BR/CU-7163, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

 

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden

gedaan in de Staatscourant.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: 'Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek’

TOELICHTING

Per 1 januari 2018 zijn de prestaties van de extramurale diëtetiek verder geharmoniseerd met andere paramedische sectoren ten behoeve van de transparantie en eenduidigheid van de regelgeving. Voorheen kende de prestatiestructuur extramurale diëtetiek 5 prestaties. Deze prestatiestructuur is per 2018 uitgebreid naar 13 prestaties. Voor de patiënt wordt het door deze uitbreiding gemakkelijker om de rekening van de diëtetische behandeling te controleren.

In de prestaties wordt, vergelijkbaar met de andere paramedische sectoren, gesproken over een zitting. Een zitting is de behandeling die op dat moment plaatsvindt.

 

Voor de prestaties groepszitting is de bepaling opgenomen dat voor berekening van de declarabele kosten per patiënt uitgegaan dient te worden van de individuele behandeltijd per patiënt. Tot de individuele behandeltijd wordt gekomen door de totale duur van de groepsbehandeling te delen door het aantal deelnemers in de groep. De uitkomst daarvan wordt afgerond op rekenkundige eenheden van een kwartier volgens de geldende afrondingssystematiek. Deze bepaling is toegevoegd om te verduidelijken dat de tijdsduur van een groepszitting moet worden verdeeld over het aantal deelnemers in de groep om tot de individuele behandeltijd te komen.

 

De tarieven voor de geleverde prestaties worden in tijdseenheden van

15 minuten gedeclareerd. Het kan voorkomen dat slechts een deel van een kwartier zorg wordt geleverd aan een patiënt. De hoofdregel is dat de behandeltijd wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van een kwartier, waarbij de afronding van de behandeltijd niet mag uitkomen op minder dan een kwartier. Dat betekent dat door de afrondingssystematiek de behandeltijd niet op 0 minuten uit kan komen.

 • Behandeltijd per patiënt is 8 minuten. Op basis van de afrondingsregel wordt dan als behandeltijd per patiënt 1 kwartier in rekening gebracht.
 • Behandeltijd per patiënt is 32 minuten. Op basis van de afrondingsregel wordt dan als behandeltijd per patiënt 2 kwartieren in rekening gebracht.
 • Behandeltijd per patiënt is 7 minuten. Op basis van de afrondingsregel zou dan als behandeltijd per patiënt 0 kwartier in rekening worden gebracht. Er geldt echter een minimale declaratie eenheid per patiënt van 1 kwartier. Dit betekent dat in dit voorbeeld per patiënt 1 kwartier in rekening wordt gebracht.

 

De activiteiten van de reguliere behandeling diëtetiek en de groepsbehandeling zijn verwijderd uit de regelgeving. Dit betekent dat dergelijke activiteiten geen declaratievoorwaarde meer vormen. De activiteiten waaruit een diëtetische behandeling bestaat, horen opgenomen te zijn in richtlijnen en standaarden voor de borging van de kwaliteit van zorg.

De prestatie voor de groepsbehandeling is gewijzigd. Per 1 januari 2018 wordt er onderscheid gemaakt in de prestaties voor wat betreft de groepsgrootte. Daarnaast is de definitie toegevoegd wanneer er sprake is van een groep, namelijk als meerdere patiënten tegelijkertijd starten met de behandeling bij één behandelaar.

De uittoeslag kan per 1 januari 2018 per patiënt in plaats van per adres in rekening worden gebracht. Daarnaast is de uittoeslag opgesplitst voor de behandeling van een patiënt aan huis en in een instelling. De controleerbaarheid, transparantie en uniformiteit van de regelgeving nemen door deze wijzigingen toe.

Tot slot is in de algemene bepalingen opgenomen dat de declaratiebeperking van één prestatie per dag niet voor de prestatie screening in combinatie met de toeslag aan huis of in een instelling van toepassing is.

Naar boven