Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel tarifering onderlinge waarneming - BR/REG-17181
Publicatiedatum:06-03-2017Geldigheid:01-01-2017 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • huisartsenzorg
 • tandheelkundige zorg
 • orthodontische zorg
 • kaakchirurgische zorg
 • verloskundige zorg
 • fysiotherapeutische zorg
 • oefentherapeutische zorg
 • logopedische zorg
 • dieetadvisering
 • farmaceutische zorg
 • ergotherapeutische zorg
 • zorg geleverd door gezondheidscentra waarin een of meer combinaties van de hiervoor genoemde typen van zorg worden geleverd als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen 1 of werkzaamheden 2 op het terrein van de in de vorige zin genoemde zorg geleverd door of onder verantwoordelijkheid van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 3, dan wel 34, van de Wet BIG.

2. Doel van de beleidsregel

Met deze beleidsregel wordt het beleid vastgesteld dat wordt gehanteerd bij het vaststellen van een prestatiebeschrijving en tarieven inzake onderlinge waarneming tussen zorgaanbieders die zorg leveren als genoemd in artikel 1. 

3. Begripsbepaling

Onderlinge waarneming:

Het doen van een waarneming met betrekking tot zorg als genoemd in artikel 1 door een zorgaanbieder (uitvoerende zorgaanbieder) op verzoek van een andere zorgaanbieder (opdrachtgevende zorgaanbieder).

4. Prestatie en tarief

Voor het in rekening brengen van de prestatie ‘onderlinge waarneming’ geldt een vrij tarief.

5. Overig

Indien sprake is van onderlinge waarneming brengt de uitvoerende zorgaanbieder de kosten in rekening aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.

6. Intrekking oude beleidsregel(s)

De beleidsregel ‘Tarifering onderlinge waarneming’, met kenmerk BR/CU-7010, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017.

7. Overgangsbepaling

De beleidsregel ‘Tarifering onderlinge waarneming’, met kenmerk BR/CU-7010, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode - voor zover gelegen voor 1 januari 2017 - waarvoor die beleidsregel gold.

8. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel Tarifering onderlinge waarneming'.

TOELICHTING

De voorliggende beleidsregel beoogt de reikwijdte te verbreden zodat ook ergotherapie onder de reikwijdte van deze beleidsregel valt.

 

Door een wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg) is extramurale ergotherapie per 1 januari 2017 onder de reikwijdte van de Wmg komen te vallen. Daarom heeft de NZa vanaf genoemde datum prestatiebeschrijvingen en daarbij behorende tarieven vastgesteld voor ergotherapie.

 

Het doen van een waarneming met betrekking tot zorg door een zorgaanbieder (uitvoerende zorgaanbieder) op verzoek van een andere zorgaanbieder (opdrachtgevende zorgaanbieder) heeft ook relevantie voor zorgaanbieders op het gebied van ergotherapie. Door ergotherapie op te nemen in de reikwijdte van deze beleidsregel kan ook door zorgaanbieders op het gebied van ergotherapie gebruik gemaakt worden van de prestatie ‘onderlinge waarneming’, zoals bedoeld in deze beleidsregel.  

 

Omdat extramurale ergotherapie per 1 januari 2017 onder de reikwijdte van de Wmg is komen te vallen en per die datum prestatiebeschrijvingen en daarbij behorende tarieven zijn vastgesteld voor ergotherapie, is ervoor gekozen de voorliggende beleidsregel en de daarin opgenomen wijziging terug te laten werken tot en met 1 januari 2017.

Naar boven