Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel Logopedie - BR/REG-17150
Publicatiedatum:24-10-2016Geldigheid:01-01-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

 

Ingevolge artikel 59, onderdeel b, Wmg heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de brief van 19 mei 2016, met kenmerk 954065-149176-MC, ten behoeve van de voorliggende beleidsregel aanwijzingen op grond van artikel 7 Wmg aan de NZa gegeven.

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op logopedische zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van logopedische zorg geleverd door of onder verantwoordelijkheid van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 3, dan wel 34, van de Wet op de beroepen in de individuele Gezondheidszorg (BIG).

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is vastlegging van het beleid met betrekking tot de diverse prestatiebeschrijvingen en het tarief(soort) voor logopedische zorg.

3. Prestatiebeschrijvingen

In het kader van deze beleidsregel worden de volgende prestatiebeschrijvingen onderscheiden:

a. Screening

b. Anamnese en onderzoek na screening

c. Screening, anamnese en onderzoek

d. Anamnese en onderzoek na verwijzing

e. Eenmalig onderzoek

f. Individuele zitting reguliere logopedie

g. Individuele zitting reguliere telelogopedie

h. Individuele zitting stotteren

i. Individuele zitting telelogopedie stotteren

j. Individuele zitting afasie

k. Individuele zitting telelogopedie afasie

l. Individuele zitting preverbale logopedie

m. Telefonische zitting

n. Groepszitting voor behandeling van twee personen

o. Groepszitting voor behandeling van drie personen

p. Groepszitting voor behandeling van vier personen

q. Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen

r. Behandeling volgens het Hänen-Ouderprogramma

s. Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS)

t. Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

u. Toeslag voor behandeling aan huis

v. Toeslag voor behandeling in een instelling

w. Overleg met derden

x. Verslaglegging aan derden

Fp. Facultatieve prestatie

4. Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

Ad a) Screening

De screening bij directe toegang is een kort contact tussen de zorgverlener en de patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat. Gedurende de screening inventariseert de zorgverlener de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad b) Anamnese en onderzoek na screening

Tijdens de anamnese en onderzoek na screening voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een anamnese en logopedisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad c) Screening, anamnese en onderzoek

Tijdens de screening, anamnese en onderzoek voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat, een screening, anamnese en onderzoek uit op één dag en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad d) Anamnese en onderzoek na verwijzing

Tijdens de anamnese en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een anamnese en logopedisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts. Anamnese en onderzoek na verwijzing kan alleen in rekening worden gebracht indien voor dezelfde aandoening geen screening bij directe toegang heeft plaatsgevonden.

 

Ad e) Eenmalig onderzoek

Het eenmalig onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het (be)handelbeleid en de logopedische (on)mogelijkheden.

Het eenmalig onderzoek kan niet opgevolgd worden door een zitting voor dezelfde aandoening. Tenzij een arts na de schriftelijke rapportage verwijst voor behandeling logopedie. Er zal dan altijd gestart moeten worden met anamnese en onderzoek na verwijzing.

 

Een eenmalig onderzoek kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een eenmalig onderzoek;
 • er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de zorgverlener aan de verwijzer.

 

Ad f) Individuele zitting reguliere logopedie

De individuele zitting reguliere logopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face en één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad g) Individuele zitting reguliere telelogopedie

De individuele zitting reguliere telelogopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;
 • de individuele zitting reguliere telelogopedie dient ter vervanging van een individuele zitting reguliere logopedie en;
 • er is geen sprake van een telefonische zitting.

 

Ad h) Individuele zitting stotteren

De individuele zitting stotteren is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face en één-op-één voor de indicatie stotteren begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad i) Individuele zitting telelogopedie stotteren

De individuele zitting telelogopedie stotteren is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de indicatie stotteren begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;
 • de individuele zitting telelogopedie stotteren dient ter vervanging van een individuele zitting stotteren;
 • er is geen sprake van een telefonische zitting.

 

Ad j) Individuele zitting afasie

De individuele zitting afasie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face en één-op-één voor de indicatie afasie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad k) Individuele zitting telelogopedie afasie

De individuele zitting telelogopedie afasie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de indicatie afasie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;
 • de individuele zitting telelogopedie afasie dient ter vervanging van een individuele zitting afasie.
 • er is geen sprake van een telefonische zitting.

 

Ad l) Individuele zitting preverbale logopedie

De individuele zitting preverbale logopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face en één-op-één voor één of meerdere indicaties met betrekking tot preverbale logopedie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad m) Telefonische zitting

De telefonische zitting is een telefonisch contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten plaatsvinden;
 • de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting;
 • de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in overleg met de patiënt en op een speciaal daarvoor tussen de zorgverlener en patiënt afgesproken tijdstip.

 

Ad n, o, p en q) Groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen

De groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen betreft een prestatie per patiënt. Groepsbehandeling heeft in dit individuele geval meerwaarde, aangezien de patiënt in kwestie zo langduriger per interventie kan worden belast en begeleid en/of door het lotgenotencontact. Er is sprake van een groepsbehandeling indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de behandeling bij één behandelaar.

 

De complexiteit van de zorgvraag en de benodigde individuele aandacht bepalen de grootte van de groep. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de nadere indicatiestelling groepsbehandeling geschiedt door de zorgverlener in overleg met de patiënt en/of de verwijzer;
 • er is minimaal een anamnese en onderzoek vooraf gegaan aan de groepszitting;
 • de individuele behandelplannen worden uitgebreid met een groepsbehandelplan;
 • de behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep;
 • de groep bestaat uit patiënten met een zo groot mogelijke homogeniteit in relatie tot de zorgzwaarte en indien mogelijk tot de medische diagnose.

 

Indien de groepszitting in rekening wordt gebracht, kan daarnaast niet de toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling in rekening worden gebracht.

 

Ad r) Behandeling volgens het Hänen-ouderprogramma

De behandeling volgens het Hänen-ouderprogramma betreft een logopedische behandeling die wordt aangeboden in een groep met ouders van minimaal zes en maximaal acht kinderen.

 

Indien de behandeling volgens het Hänen-ouderprogramma in rekening wordt gebracht, kan daarnaast niet de toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling in rekening worden gebracht.

 

Ad s) Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS)

De groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren betreft een prestatie per patiënt per dagdeel. Per te behandelen doelgroep geldt een maximum aantal te declareren dagdelen.

 

Voor de groepsbehandeling IZS gelden de volgende voorwaarden:

 • de zorgverlener voldoet aan het protocol groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren;
 • de groepsbehandeling wordt aangeboden in een groep van minimaal vijf en maximaal acht patiënten per zorgverlener;

 

Indien de groepsbehandeling IZS in rekening wordt gebracht, kan daarnaast niet de toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling in rekening worden gebracht.

 

Ad t) Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

Indien het voor de logopedische behandeling van een kind noodzakelijk is, kan de zorgverlener, in overleg met de ouders/verzorgers, hen ondersteunen bij de verzorging van het kind. Daartoe wordt informatie overgedragen en/of instructie gegeven gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel de behandeling.

 

Ad u) Toeslag voor behandeling aan huis

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan naast de individuele zitting een toeslag voor de behandeling aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt buiten de praktijk, bij de patiënt thuis, niet zijnde een WTZi toegelaten instelling, plaats;
 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag aan huis te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;
 • voor behandeling op een locatie anders dan hier genoemd, bijvoorbeeld op een school of kinderdagverblijf, kan geen toeslag in rekening worden gebracht.

 

Ad v) Toeslag voor behandeling in een instelling

In het geval de zorgverlener de patiënt in een tot de WTZi toegelaten instelling behandelt kan naast de individuele zitting een toeslag voor behandeling in een instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt buiten de praktijk, in een tot de WTZi toegelaten instelling, plaats;
 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag in een instelling te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;
 • de toeslag kan niet in rekening worden gebracht als er in de WTZi-instelling een behandelruimte is voor logopedie.

 

Ad w) Overleg met derden

Bij overleg met derden is sprake van overleg indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, overleg plaatsvindt. Het tarief, op offerte basis, voor overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

 

Ad x) Verslaglegging aan derden

Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

 

Ad fp) Facultatieve prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor de in artikel 1 aangeduide zorg die afwijkt van de hiervoor vermelde prestatiebeschrijvingen, indien tenminste één zorgaanbieder en tenminste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

 

De door de NZa vastgestelde prestatie kan in rekening worden gebracht door een zorgaanbieder indien hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt.

 

Aanvraagprocedure

 

1. De aanvraag dient:

 • schriftelijk te worden ingediend;
 • door zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk en;
 • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

 

2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

 • een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving;
 • een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van deze beleidsregel valt.

 

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2.
 • Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van deze beleidsregel. Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen.

5. Algemene bepalingen

 

 • De patiënt moet vooraf geïnformeerd zijn over het doel, de kosten en de inhoud van elke prestatie alsmede over het feit dat er meerdere prestaties op 1 dag gedeclareerd kunnen worden.

 

 • Patiëntgerichte werkzaamheden, zoals verslaglegging, communicatie en correspondentie, zowel mono- als multidisciplinair, maken onderdeel uit van de zitting. Indirecte tijd kan derhalve niet in rekening worden gebracht bij de patiënt en/of bij de zorgverzekeraar.

 

 • Elk behandeltraject start met “screening” en eventueel “anamnese en onderzoek na screening” of met “screening, anamnese en onderzoek” of met “anamnese en onderzoek na verwijzing”.

 

 • Per dag kan per patiënt één prestatie gedeclareerd worden. Dit geldt niet voor prestatiebeschrijvingen f t/m v of een combinatie van f t/m v. Deze kunnen wel meerdere keren op één dag gedeclareerd worden indien er een medische noodzaak bestaat voor meerdere prestaties op één dag, gesteld door een arts.

 

 • De declaratiebeperking van één prestatie per dag per patiënt geldt niet in combinatie met prestatiebeschrijving r. Dit betekent dat naast declaratie van het Hänen-ouderprogramma voor dezelfde patiënt tegelijkertijd ook een behandeling voor een andere indicatie gestart kan worden.

 

 • Daarnaast geldt de declaratiebeperking van één prestatie per dag per patiënt niet voor de prestaties “screening en anamnese en onderzoek” of “anamnese en onderzoek na screening” of “anamnese en onderzoek na verwijzing” in combinatie met één van de prestatiebeschrijvingen f t/m l al dan niet in combinatie met toeslagen u en v.

6. Tarieven

Voor de prestaties zoals vastgelegd in deze beleidsregel gelden vrije tarieven.

7. Intrekking oude beleidsregel(s)

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel Logopedie, met kenmerk BR/CU-7153, ingetrokken.

 

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Beleidsregel Logopedie, met kenmerk BR/REG-17106, ingetrokken. 

8. Overgangsbepaling

De beleidsregel Logopedie met kenmerk BR/CU-7153 blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

9. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2017. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel Logopedie’.

TOELICHTING

Met deze beleidsregel worden op grond van de aanwijzing van VWS vrije tarieven vastgesteld voor logopedische zorg per 1 januari 2017.

Ook wordt middels deze beleidsregel de mogelijkheid geboden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk tot een facultatieve prestatie te komen. Deze mogelijkheid biedt veldpartijen meer flexibiliteit voor zorgvernieuwing en innovatie.

 

De prestatie overleg met derden en verslaglegging aan derden kunnen nog maar éénmaal in rekening gebracht worden per overleg of rapport. De vrije prijzen voor logopedie bieden de mogelijkheid om verschillende tarieven te hanteren voor meer tijdsbesteding. De zorgaanbieder moet de tarieven vooraf communiceren naar degene aan wie de tarieven in rekening worden gebracht.

 

De voorwaarden voor het declareren van toeslagen voor behandeling aan huis en in instelling zijn gewijzigd. De toeslagen mogen nu per patiënt éénmaal per dag in rekening gebracht worden in plaats van éénmaal per adres per dag.

 

De voorwaarde dat de verbijzonderde logopedie wordt geleverd door een zorgverlener die staat ingeschreven in een door het NVLF en ZN aangewezen register is geschrapt. Aanleiding vormt een in 2015 ingediend bezwaar tegen de beschikking fysiotherapie. Als gevolg van de beslissing op bezwaar is de voorwaarde geschrapt uit de regelgeving fysiotherapie. Deze lijn is per 1 januari 2017 ook gehanteerd voor de regelgeving logopedie.

 

Tot slot is in de algemene bepalingen opgenomen dat een logopedisch behandeltraject start met een screening, anamnese en onderzoek (al dan niet na verwijzing).

Naar boven