Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel Ergotherapie - BR/REG-17151
Publicatiedatum:24-10-2016Geldigheid:01-01-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

 

Ingevolge artikel 59, onderdeel a, Wmg heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de brief van 25 augustus 2016, met kenmerk 942707-148296-MC ten behoeve van de voorliggende beleidsregel aanwijzingen op grond van artikel 7 Wmg aan de NZa gegeven.

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op ergotherapeutische zorg als omschreven bij of krachtens Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van de ergotherapeutische zorg geleverd door of onder verantwoordelijkheid van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 3, dan wel 34, van de Wet BIG.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is vastlegging van het beleid over de prestatiebeschrijvingen en het tarief(soort) voor ergotherapeutische zorg.

3. Prestatiebeschrijvingen

In het kader van deze beleidsregel worden de volgende prestatiebeschrijvingen onderscheiden:

a. Screening

b. Intake en onderzoek na screening

c. Screening en intake en onderzoek

d. Intake en onderzoek na verwijzing

e. Eenmalig onderzoek

f. Individuele zitting ergotherapie

g. Individuele zitting kinderergotherapie

h. Individuele zitting handergotherapie

i. Telefonische zitting

j. Groepszitting voor behandeling van twee personen

k. Groepszitting voor behandeling van drie personen

l. Groepszitting voor behandeling van vier personen

m. Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen

n. Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen

o. Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

p. Toeslag voor behandeling aan huis

q. Toeslag voor behandeling in een instelling

r. Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek

s. Verslaglegging aan derden

fp. Facultatieve prestatie

4. Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

Ad a) Screening

De screening bij directe toegang is een kort contact tussen de zorgverlener en de patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat. Gedurende de screening inventariseert de zorgverlener de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad b) Intake en onderzoek na screening

Tijdens de intake en onderzoek na screening voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een intake en ergotherapeutisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad c) Screening en intake en onderzoek

Tijdens de screening en intake en onderzoek voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat, een screening, intake en een ergotherapeutisch onderzoek uit op één dag en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad d) Intake en onderzoek na verwijzing

Tijdens de intake en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een intake en onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts. Intake en onderzoek na verwijzing kan alleen in rekening worden gebracht indien voor dezelfde aandoening geen screening bij directe toegang heeft plaatsgevonden.

 

Ad e) Eenmalig onderzoek

Het eenmalig onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het behandelbeleid en de ergotherapeutische (on)mogelijkheden.

Het eenmalig onderzoek kan niet worden opgevolgd door een zitting voor dezelfde aandoening. Tenzij een arts na de schriftelijke rapportage verwijst voor behandeling ergotherapie. Er zal dan altijd gestart moeten worden met intake en onderzoek na verwijzing.

Een eenmalig onderzoek kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een onderzoek;
 • er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de zorgverlener aan de verwijzer.

 

Ad f) Individuele zitting ergotherapie

De individuele zitting reguliere ergotherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de inhoud van de behandeling.

 

Ad g) Individuele zitting kinderergotherapie

De individuele zitting kinderergotherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de inhoud van de behandeling.

 

Ad h) Individuele zitting handergotherapie

De individuele zitting handergotherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de inhoud van de behandeling.

 

Ad i) Telefonische zitting

De telefonische zitting is een telefonisch contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook één-op-één behandelingen plaatsvinden;
 • de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting;
 • de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in overleg met de patiënt en op een speciaal daarvoor tussen de zorgverlener en patiënt afgesproken tijdstip.

 

Ad j, k, l, m) Groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen

De groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen

betreft een prestatie per patiënt. Groepsbehandeling heeft in dit individuele geval meerwaarde, aangezien de patiënt in kwestie zo langduriger per interventie kan worden belast en begeleid en/of door het lotgenotencontact. Er is sprake van een groepsbehandeling indien twee of meer personen tegelijkertijd starten met de behandeling bij één behandelaar.

 

De complexiteit van de zorgvraag en de benodigde individuele aandacht bepalen de grootte van de groep. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de nadere indicatiestelling "groepsbehandeling" geschiedt door de zorgverlener in overleg met de patiënt en/of verwijzer;
 • er is minimaal een intake en onderzoek vooraf gegaan aan de groepszitting;
 • de behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep;
 • de groep bestaat uit patiënten met een zo groot mogelijke homogeniteit in relatie tot de zorgzwaarte en indien mogelijk tot de medische diagnose.

 

Indien de groepszitting in rekening wordt gebracht, kan daarnaast niet de toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling of op de werkplek in rekening worden gebracht.

 

Ad n) Groepszitting voor behandeling van meer dan 10 personen

De groepszitting voor behandeling van meer dan 10 personen betreft een prestatie per patiënt. Bij de groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen gaat het om begeleiding en activering. De rol van de zorgverlener is coachend en de deelnemer is meer op zichzelf aangewezen dan in de groepszitting van twee tot en met tien personen. De behandelruimte(s) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep. Er is sprake van een groepsbehandeling indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de behandeling.

 

Indien de groepszitting in rekening wordt gebracht, kan daarnaast niet de toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling of op de werkplek in rekening worden gebracht.

 

Ad o) Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

Indien het voor de behandeling kinderergotherapie noodzakelijk is, kan de zorgverlener, in overleg met de ouders/verzorgers, hen ondersteunen bij de verzorging van het kind. Daartoe wordt informatie overgedragen en/of instructie gegeven gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel de behandeling.

 

Ad p) Toeslag voor behandeling aan huis

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan een toeslag voor behandeling aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt buiten de praktijk, bij de patiënt thuis, niet zijnde een WTZi toegelaten instelling, plaats;
 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag aan huis te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden.

 

Ad q) Toeslag voor behandeling in een instelling

In het geval de zorgverlener de patiënt in een tot de WTZi toegelaten instelling behandelt, kan een toeslag voor behandeling in een instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt buiten de praktijk, in een tot de WTZi toegelaten instelling, plaats;
 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag in een instelling te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;
 • de toeslag kan niet in rekening worden gebracht als er in de instelling een behandelruimte is voor ergotherapie.

 

Ad r) Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek

In het geval de zorgverlener de patiënt eenmalig op de werkplek behandelt, kan eenmalig een toeslag voor behandeling op de werkplek in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt buiten de praktijk, op de werkplek, plaats;
 • de toeslag kan per patiënt per behandeltraject slechts eenmaal in rekening worden gebracht.

Ad s) Verslaglegging aan derden

Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

 

Ad fp) Facultatieve prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor de in artikel 1 aangeduide zorg die afwijkt van de hiervoor vermelde prestatiebeschrijvingen, indien tenminste één zorgaanbieder en tenminste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

 

De door de NZa vastgestelde prestatie kan in rekening worden gebracht door een zorgaanbieder indien hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt.

 

Aanvraagprocedure

 

1. De aanvraag dient:

 • schriftelijk te worden ingediend;
 • door zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk en;
 • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

 

2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

 • een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving;
 • een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van deze beleidsregel valt.

 

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2.
 • Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van deze beleidsregel. Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen.

5. Algemene bepalingen

 • De patiënt moet vooraf geïnformeerd zijn over het doel, de kosten en de inhoud van elke prestatie alsmede over het feit dat er meerdere prestaties op 1 dag gedeclareerd kunnen worden.
   
 • Patiëntgerichte werkzaamheden, zoals verslaglegging, communicatie en correspondentie, zowel mono- als multidisciplinair, maken onderdeel uit van de zitting/ behandeling. Indirecte tijd kan derhalve niet in rekening worden gebracht bij de patiënt en/ of bij de verzekeraar.
   
 • Elk behandeltraject start met “screening” en eventueel “intake en onderzoek na screening” of met “screening, intake en onderzoek” of met “intake en onderzoek na verwijzing”.
   
 • De prestaties ergotherapie worden naar evenredigheid van de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten gedeclareerd.
   
 • Per dag kan per patiënt één prestatie in rekening gebracht worden. Deze declaratiebepaling geldt niet voor de prestatiebeschrijvingen f t/m r of een combinatie van f t/m r. Deze kunnen wel meerdere keren op één dag in rekening gebracht worden indien er een medische noodzaak bestaat voor meerdere prestaties op één dag, gesteld door een arts.
   
 • Daarnaast geldt de declaratiebeperking van één prestatie per dag per patiënt niet voor de prestaties ‘screening en intake en onderzoek’ of ‘intake en onderzoek na screening’ of ‘intake en onderzoek na verwijzing’ in combinatie met één van de prestatiebeschrijvingen f t/m h al dan niet in combinatie met prestatiebeschrijvingen p t/m r.
   
 • Indien de zorgaanbieder en zorgverzekeraar het wenselijk achten dat de facultatieve prestatie gezamenlijk met een van de prestaties zoals vermeld onder f t/m q in rekening kan worden gebracht, kan dit contractueel overeengekomen worden.

6. Tarieven

Voor de prestaties zoals vastgelegd in deze beleidsregel gelden vrije tarieven.

7. Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Beleidsregel ergotherapie, met kenmerk BR/REG-17107, ingetrokken. 

8. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2017. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel ergotherapie’.

TOELICHTING

Door een wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg) is de extramurale ergotherapie per 1 januari 2017 onder de reikwijdte van de Wmg komen te vallen. Dit betekent dat vanaf genoemde datum de NZa op grond van artikel 50 tot en met 56 Wmg prestatiebeschrijvingen en daarbij behorende tarieven dient vast te stellen. VWS heeft met de aanwijzing bepaald dat voor ergotherapie per 1 januari 2017 vrije prijsvorming geldt.

Naar boven