Onderwerp: Bezoek-historie

Orthodontische zorg – BR/REG-17102
Publicatiedatum:24-08-2016Geldigheid:01-01-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

 

In gevolge artikel 59, aanhef en onderdeel b, Wmg heeft de Minister van VWS met de brief van 12 juli 2012 (kenmerk MC-U-3122858) ten behoeve van voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 Wmg aan de NZa gegeven. De aanwijzing heeft als doel de NZa tarieven vast te laten stellen als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder c, Wmg.

 

Ingevolge artikel 52, aanhef en onderdeel e, Wmg, worden de tarieven en de prestatiebeschrijvingen die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien, ambtshalve door de NZa vastgesteld.

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op orthodontische zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

 

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van orthodontische zorg geleverd door of onder verantwoordelijkheid van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 3, dan wel 34, van de Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is vastlegging van het beleid inzake de wijze waarop de diverse prestatiebeschrijvingen en tarieven voor orthodontische zorg tot stand komen.

3. Begripsbepalingen

3.1  Inkomensbestanddeel

Het aandeel van de arbeidskostencomponent in het (maximum) tarief, dat aanbieders van tandheelkundige zorg in rekening mogen brengen.

 

3.2  Praktijkkostenbestanddeel

Het aandeel van de praktijkkosten in het (maximum) tarief, dat aanbieders van tandheelkundige zorg in rekening mogen brengen.

 

3.3 Rekenomzet

De som van het inkomensbestanddeel (zie artikel 3.1) en het praktijkkostenbestanddeel (zie artikel 3.2).

 

3.4  Rekennorm

Begripsaanduiding voor het aantal punten per jaar.

 

3.5  Puntwaarde

De uitkomst van de rekenomzet (zie artikel 3.3) gedeeld door de rekennorm (zie artikel 3.4).

 

3.6 Materiaal- en/of techniekkosten        

3.6.1 De kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met één sterretje (*).

 

Toelichting:

Met bovengenoemde regel mogen de materialen in rekening worden gebracht die gebruikt worden bij de behandeling van een patiënt in de praktijk én die met of voor de patiënt de praktijk verlaten.

 

Niet in rekening te brengen (dus ook niet in het geval dat materiaal- en techniekkosten wel apart in rekening gebracht mogen worden – zichtbaar aan het * achter de prestatiecode) zijn verbruiksmaterialen. Hieronder worden verstaan: alle materialen die bij een behandeling van een patiënt in de praktijk worden gebruikt en die niet speciaal voor de patiënt gemaakt zijn en die niet met of voor de patiënt  de praktijk verlaten.

 

3.6.2 De materiaal- en/of techniekkosten dienen per gedeclareerde prestatie gespecificeerd te worden en mogen niet hoger zijn dan de daarvoor door de zorgaanbieder aan de tandtechnicus/het tandtechnisch laboratorium betaalde en/of verschuldigde netto kosten voor inkoop. Onder netto kosten voor inkoop wordt verstaan: de inkoopprijs na aftrek van kortingen en bonussen die verband houden met de aanschaf van materialen en technieken. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van de tandtechnicus/ het tandtechnisch laboratorium over te leggen.

 

3.6.3 Indien de zorgaanbieder de tandtechnische werkstukken zelf vervaardigt, is deze verplicht aan de patiënt of diens verzekeraar de techniekkosten te specificeren conform de lijst van de Nederlandse Zorgautoriteit met maximumtarieven voor tandtechniek in eigen beheer.

 

Voor nadere transparantie voorschriften ten aanzien van het specificeren en inzichtelijk maken van materiaal- en/of techniekkosten wordt verwezen naar de Regeling Mondzorg.

 

Toelichting:

 

Achtergrond en doel van de regel

 

De prestatielijst voor de mondzorg kent al geruime tijd de regel dat bij verschillende prestaties de van toepassing zijnde materiaal- en techniekkosten separaat tegen (maximaal) de netto kosten voor inkoop in rekening mogen worden gebracht. Deze kosten zijn buiten het (reguliere) tarief van de prestatie gehouden om ervoor te zorgen dat zowel de variatie als de veranderingen in kosten terugkomen in de uiteindelijke prijs voor de consument: de komst van andere, nieuwe materialen wordt niet bemoeilijkt door een maximumtarief en de keuze voor een goedkoper product geeft de consument ook altijd daadwerkelijk een financieel voordeel3.

 

Inkoopsituaties

Bij de hierboven genoemde regel wordt als tandtechnicus/tandtechnisch laboratorium aangemerkt: de tandtechnicus die/het tandtechnisch laboratorium dat deze heeft vervaardigd. De zorgaanbieder dient uit te gaan van de door deze leverancier in rekening gebrachte netto kosten.

 

De daadwerkelijke levering van materiaal of techniek aan de zorgaanbieder kan echter ook via een derde plaatsvinden. Wanneer levering plaatsvindt via een aan de zorgaanbieder gelieerde derde dient de zorgaanbieder uit te gaan van de door die derde aan díens leverancier (en dus de vervaardiger van de techniek of het materiaal) betaalde en/of verschuldigde netto kosten voor inkoop. De door deze derde aan de zorgaanbieder berekende extra kosten (dat wil zeggen: de kosten bovenop díens netto kosten voor inkoop bij zijn leverancier) kunnen door de zorgaanbieder enkel ook in rekening worden gebracht als die extra kosten een reële economische waarde vertegenwoordigen4.

 

De regel brengt met zich mee dat het plaatsen van een op enigerlei wijze aan de zorgaanbieder gelieerde rechtspersoon tussen de ‘zorgaanbieder’ en de ‘oorspronkelijke vervaardiger’ of een ‘niet-gelieerde leverancier’, waarvan het effect is dat de inkoopprijs (voor de zorgaanbieder) wordt verhoogd en daarmee financieel voordeel wordt behaald door deze zorgaanbieder, er niet toe kan leiden dat de door deze gelieerde rechtspersoon in rekening gebrachte kosten mogen worden doorberekend door de zorgaanbieder aan de consument. De extra kosten van die rechtspersoon (bovenop diens kosten voor inkoop) vertegenwoordigen dan immers geen reële economische waarde en dat betekent dat de prijs voor de consument hoger wordt dan redelijkerwijs nodig is.

4. Hoofdstukken orthodontische zorg

In het kader van deze beleidsregel worden een reeks van prestatiebeschrijvingen onderscheiden die in navolgende hoofdstukken zijn verdeeld.

 

(I)     Consultatie en diagnostiek

(II)    Röntgenonderzoek

(III)   Behandeling

(IV)   Diversen

 

De lijst van orthodontische prestaties is gesplitst naar de behandeling van het soort patiënt:

 

(A)     patiënten, niet vallend onder B en/of C

(B)     patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)

(C)     patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis

5. Onderdelen ter vaststelling van de tariefopbouw

5.1  Bij de tariefvaststelling wordt gebruik gemaakt van twee puntwaarden: een puntwaarde voor de tarieven in de A-categorie en een puntwaarde voor de tarieven in de B- en C-categorie.

 

5.2  De arbeidskostencomponent orthodontische zorg bedraagt € 170.632(definitief 2016).

 

5.3  Het inkomensbestanddeel in de puntwaarde van de prestaties in de A-categorie bedraagt € 169.906 (definitief niveau 2016).

 

5.4  Het praktijkkostenbestanddeel in de puntwaarde van de prestaties in de A-categorie bedraagt € 710.457 (definitief niveau 2015). Het praktijk-kostenbestanddeel is opgebouwd uit de elementen ‘personeelskosten’ en ‘overige kosten’:

-    personeelskosten € 295.820

-    overige kosten € 414.637

 

5.5  De rekennorm in de puntwaarde van de prestaties in de A-categorie bedraagt 2.327.991.     

 

5.6  Jaarlijks vindt een aanpassing (indexering) van zowel het inkomens- als het praktijkkostenbestanddeel plaats. De wijze van indexeren is geregeld in de beleidsregel ’indexeren’.

 

5.7 De structurele puntwaarde van de prestaties in de A-categorie bedraagt € 0,378164 (definitief niveau 2016).

 

5.8 De puntwaarde van de prestaties in de B- en C-categorie bedraagt € 0,57070 (voorcalculatorisch niveau 2017). Deze puntwaarde muteert jaarlijks met het hierna in artikel 6.2 genoemde mutatiepercentage. 

6. Totstandkoming maximumtarieven

De totstandkoming van de tarieven voor de in artikel 7 beschreven prestaties wordt hieronder toegelicht.

 

6.1 Het maximumtarief is een bedrag per prestatie: het product van de voor het jaar t geldende puntwaarde maal het aantal punten in de lijst van orthodontische prestaties.

 

6.2 Het mutatiepercentage van het tarief is het procentuele verschil tussen de puntwaarde op voorcalculatorisch niveau jaar t en de puntwaarde op voorcalculatorisch niveau jaar t-1.

 

6.3 Uitzonderingen op 6.1 en 6.2 zijn de tarieven van de prestaties F121, F122, F124, F151, F152, F161, F162, F716, F721, F722, F724 en F815. Deze zijn gelijk aan het tariefniveau van de soortgelijke prestaties in de algemene tandheelkunde zoals die voortvloeien uit de beleidsregel tandheelkundige zorg. In de beleidsregel tandheelkundige zorg zijn dit respectievelijk de prestaties met codes C11, C11, C28, X10, X10, X25, X26, M61, H11, H16,M01 en E44. Dit geldt voor de A-, B- en C-lijst. 

 

6.4  De maximumtarieven berekend op basis van artikel 6.1 en 6.3 kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.

 

6.5 Een tarief dat niet hoger is dan berekend op basis van artikel 6.1 kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 6.1 en 6.4 kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de ziektekostenverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot orthodontische zorg is gesloten bij een ziektekostenverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen.

Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 6.1 en 6.4 kan uitsluitend in rekening worden gebracht voor zover een ziektekostenverzekering met betrekking tot orthodontische zorg tussen de ziektekostenverzekeraar en verzekerde is overeengekomen die de betreffende prestatie omvat.

7. Prestaties orthodontische zorg en puntenaantallen

Onder de in artikel 4 genoemde hoofdstukken zijn de in dit artikel genoemde prestaties te onderscheiden. Bij de prestaties is – indien van toepassing – het geldende puntenaantal weergegeven. Op de prestaties zijn ‘algemene bepalingen’ van toepassing. Deze zijn weergegeven in bijlage 1.

A) Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C

 

CODE

 

OMSCHRIJVING

 

PUNTEN

 

I Consultatie en diagnostiek

 

F121A

Eerste consult

  € 20,44

F122A

Vervolgconsult

  € 20,44

F123A

Controlebezoek

       33,5

F124A

Second opinion

  € 96,81

F125A *

Maken gebitsmodellen

       41,0

F126A

Beoordelen gebitsmodellen

     148,0

F127A

Multidisciplinair consult, per uur

(multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten).

    Tarief

  F127B/C

 

 

II Röntgenonderzoek

 

F151A

Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)

    € 15,06

F152A

Occlusale opbeet röntgenfoto

    € 15,06

F155A

Vervaardiging orthopantomogram

         72,0

F156A

Beoordeling orthopantomogram

         42,2

F157A

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

         45,1

F158A

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

       125,9

F159A

Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

         45,1

 

F160A

Beoordeling voor-achterwaartse

schedelröntgenfoto

        125,9

F161A

Meerdimensionale kaakfoto

   € 129,09

F162A

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

     € 53,79

 

III Behandeling

 

F401A *

Plaatsen beugel categorie 0

279,1

F411A *

Plaatsen beugel categorie 1

  276,5

F421A *

Plaatsen beugel categorie 2

289,2

F431A *

Plaatsen beugel categorie 3

333,5

F441A *

Plaatsen beugel categorie 4

355,3

F451A *

Plaatsen beugel categorie 5

840,6

F461A *

Plaatsen beugel categorie 6

1.367,4

F471A *

Plaatsen beugel categorie 7

1.327,0

F481A *

Plaatsen beugel categorie 8

1.035,7

F491A *

Plaatsen beugel categorie 9

1.361,3

F492A

Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak             

230,3

F511A

Beugelconsult per maand categorie 1

70,0

F512A

Beugelconsult per maand categorie 2

70,0

F513A

Beugelconsult per maand categorie 3

70,0

F514A

Beugelconsult per maand categorie 4

70,0

F515A

Beugelconsult per maand categorie 5

80,0

F516A

Beugelconsult per maand categorie 6

100,0

F517A

Beugelconsult per maand categorie 7

100,0

F518A

Beugelconsult per maand categorie 8

120,0

F519A

Beugelconsult per maand categorie 9

150,0

F521A

Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand

(beugel categorie 1 t/m 9)

70,0

F531A

Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

70,0

F532A

Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8

80,0

F533A

Nacontrole beugel categorie 6, 9

100,0

 

IV Diversen

 

F611A *

Documenteren en bespreken gegevens

elektronische chip in uitneembare

apparatuur

294,0

F612A

Plaatsen intermaxillaire correctieveren

Kostprijs

F716A *

Mondbeschermer tijdens behandeling         

met apparatuur

      € 24,20     

 

F721A

Trekken tand of kies

      € 40,34

F722A

 

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant

       € 30,12

F723A *

Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

198,1

F724A

Preventieve voorlichting en/of instructie

€ 12,06

F811A *

Reparatie of vervanging van beugel 

69,5

F812A *

Herstel  en plaatsen van retentie-apparatuur

91,6

F813A *

Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak

91,6

F814A *

 

 

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt

91,6

 

 

F815A

Verwijderen spalk

€ 5,38

F911A

Inkopen op uitkomst orthodontie

5.687,9

B) Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)

I Consultatie en diagnostiek

 

F121B

Eerste consult                                              

€ 20,44

F122B

Vervolgconsult                                             

€ 20,44

F123B

Controlebezoek

  33,5

F124B

Second opinion                                            

€ 96,81

F125B *

Maken gebitsmodellen

  50,9

F126B

Beoordelen gebitsmodellen

148,0

F127B

Multidisciplinair consult, per uur

(deelbaar in eenheden van vijf minuten)

223,0

F130B

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder

€ 96,81

F131B *

Vervaardigen van een diagnostische setup

115,0

F132B *

Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

  50,9

F133B

Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

148,0

 

II Röntgenonderzoek

 

F151B

Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)

   € 15,06

F152B

Occlusale opbeet röntgenfoto

   € 15,06

F153B

Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.)

       36,8

F154B

Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s

       45,1

F155B

Vervaardiging orthopantomogram

       72,0

F156B

Beoordeling orthopantomogram

       42,2

F157B

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

       45,1

F158B

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

     125,9

F159B

Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

       45,1

 

F160B

Beoordeling voor-achterwaartse

schedelröntgenfoto

     125,9

F161B

Meerdimensionale kaakfoto

 € 129,09

F162B

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

   € 53,79

 

III Behandeling

 

 

F401B *

Plaatsen beugel categorie 0                                     

       202,5

F411B *

Plaatsen beugel categorie 1                                     

     323,5

F421B *

Plaatsen beugel categorie 2                                     

 337,4

F431B *

Plaatsen beugel categorie 3                                        

385,3

F441B *

Plaatsen beugel categorie 4                                        

408,9

F451B *

Plaatsen beugel categorie 5                                        

921,1

F461B *

Plaatsen beugel categorie 6                                     

1.500,8

F471B *

Plaatsen beugel categorie 7                                     

1.391,2

F481B *

Plaatsen beugel categorie 8                                     

1.115,9

F491B *

Plaatsen beugel categorie 9                                     

1.537,3

F492B

Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak            

193,6

F511B

Beugelconsult per maand categorie 1                          

100,0

F512B

Beugelconsult per maand categorie 2                          

100,0

F513B

Beugelconsult per maand categorie 3                          

100,0

F514B

Beugelconsult per maand categorie 4                          

100,0

F515B

Beugelconsult per maand categorie 5                          

110,0

F516B

Beugelconsult per maand categorie 6                          

130,0

F517B

Beugelconsult per maand categorie 7                          

100,0

F518B

Beugelconsult per maand categorie 8  

120,0

F519B

Beugelconsult per maand categorie 9                          

150,0

F531B

Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4                            

100,0

F532B

Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8                             

100,0

F533B

Nacontrole beugel categorie 6, 9                                 

130,0

 

IV Diversen

 

F611B *

Documenteren en bespreken gegevens

elektronische chip in uitneembare apparatuur

212,9

F612B

Plaatsen intermaxillaire correctieveren

Kostprijs

F716B *

Mondbeschermer tijdens behandeling           

met apparatuur

       € 24,20

 

721B

Trekken tand of kies

      € 40,34

F722B

 

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant

       € 30,12

F723B *

Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

166,5

F724B

Preventieve voorlichting en/of instructie

€ 12,06

F811B *

Reparatie of vervanging van beugel 

69,5

F812B *

Herstel  en plaatsen van retentie-apparatuur

121,6

F813B *

Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak

121,6

F814B *

 

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt

121,6

 

 

F815B

Verwijderen spalk

€ 5,38

C) Behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis

I Consultatie en diagnostiek

 

F121C

Eerste consult

€ 20,44

F122C

Vervolgconsult

€ 20,44

F123C

Controlebezoek

33,5

F124C

Second opinion

€ 96,81

F125C *

Maken gebitsmodellen

50,9

F126C

Beoordelen gebitsmodellen

148,0

F127C

Multidisciplinair consult, per uur

(deelbaar in eenheden van vijf minuten)

223,0

F128C

Prenataal consult (deelbaar in eenheden

van vijf minuten)

130,0

F129C

Orthodontie in de eerste twee levensjaren

2.279

F130C

 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en

 vastleggen van complex behandelplan door

 orthodontisch zorgaanbieder

€ 96,81

F131C *

 Vervaardigen van een diagnostische setup

115,0

F132C *

 Maken van extra gebitsmodellen t.b.v.

 behandelingsevaluatie

50,9

F133C

 Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v.

 behandelingsevaluatie

148,0

 

II Röntgenonderzoek

 

F151C

Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)

   € 15,06

F152C

Occlusale opbeet röntgenfoto

   € 15,06

F153C

Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.)

       36,8

F154C

Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s

       45,1

F155C

Vervaardiging orthopantomogram

      72,0

F156C

Beoordeling orthopantomogram

      42,2

F157C

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

      45,1

F158C

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

    125,9

F159C

Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

      45,1

 

F160C

Beoordeling voor-achterwaartse

schedelröntgenfoto

    125,9

F161C

Meerdimensionale kaakfoto

 € 129.09

F162C

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

   € 53,79

 

III Behandeling

F401C *

Plaatsen beugel categorie 0                                      

202,5

F411C *

Plaatsen beugel categorie 1                                      

607,1

F421C *

Plaatsen beugel categorie 2                                      

638,5

F431C *

Plaatsen beugel categorie 3                                      

747,3

F441C *

Plaatsen beugel categorie 4                                      

800,7

F451C *

Plaatsen beugel categorie 5                                   

1.358,1

F461C *

Plaatsen beugel categorie 6                                   

2.220,7

F471C *

Plaatsen beugel categorie 7                                   

2.142,3

F481C *

Plaatsen beugel categorie 8                                   

1.833,2

F491C *

Plaatsen beugel categorie 9                                  

2.572,7

F492C

Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak           

193,6

F511C

Beugelconsult per maand categorie 1                        

100,0

F512C

Beugelconsult per maand categorie 2                        

100,0

F513C

Beugelconsult per maand categorie 3                        

100,0

F514C

Beugelconsult per maand categorie 4                        

100,0

F515C

Beugelconsult per maand categorie 5                        

110,0

F516C

Beugelconsult per maand categorie 6                        

130,0

F517C

Beugelconsult per maand categorie 7                        

130,0

F518C

Beugelconsult per maand categorie 8                        

165,0

F519C

Beugelconsult per maand categorie 9                        

195,0

F531C

Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4                         

100,0

F532C

Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8                           

110,0

F533C

Nacontrole beugel categorie 6, 9

130,0

 

IV Diversen

 

F611C *

Documenteren en bespreken gegevens

elektronische chip in uitneembare

apparatuur

212,9

F612C

Plaatsen intermaxillaire correctieveren

Kostprijs

F716C *

Mondbeschermer tijdens behandeling         

met apparatuur

         € 24,20

 

F721C

Trekken tand of kies

         € 40,34

F722C

 

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant

         € 30,12

F723C *

Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

166,5

F724C

Preventieve voorlichting en/of instructie

€ 12,06

F811C *

Reparatie of vervanging van beugel 

69,5

F812C *

Herstel  en plaatsen van retentie-apparatuur

121,6

F813C *

Plaatsen extra retentiebeugels, per kaak

121,6

F814C *

 

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt

121,6

 

F815C

Verwijderen spalk

€ 5,38

 

8. Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel ‘Orthodontische zorg’ met kenmerk BR/CU-7118 ingetrokken. 

9. Overgangsbepaling

De beleidsregel ‘Orthodontische zorg’, met kenmerk BR/CU-7118, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

10. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel orthodontische zorg’. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Toelichting

In deze beleidsregel zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De regel voor het in rekening brengen van materiaal- en techniekkosten is verduidelijkt. Artikel 3.6 van BR/REG-17102 bevat de reeds bestaande materiaal- en techniekkostenregel maar deze regel is voorzien van een uitgebreide toelichting waarin het doel van de regel ook beschreven is.
  • De omschrijving van F724 is verduidelijkt zodat deze ook gebruikt kan worden bij het inzetten van QLF-apparatuur.
  • De prestatie ‘verwijderen spalk’ (F815) is toegevoegd, identiek aan prestatie E44 uit de beleidsregel Tandheelkundige zorg (BR/REG-17101).
  • Vanwege het toevoegen van prestatie F815 is de omschrijving van prestatie F812 veranderd in ‘herstel en plaatsen van retentie-apparatuur’.
Naar boven